مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ فروردین (حمل) ۱۳۰۴ نشست ۱۵۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ فروردین (حمل) ۱۳۰۴ نشست ۱۵۲

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ فروردین (حمل) ۱۳۰۴ نشست ۱۵۲

جلسه ۱۵۲

صورت مشروح مجلس لیله سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۰۴ برابر ۲۰ رمضان ۱۳۳۳

مجلس سه ساعت از شب گذشته به ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید

صورت مجلس لیله یکشنبه ۲۳ فروردین آقای نظام التولیه قرائت نمودند

رئیس- آقای شریعت زاده راجع به صورت مجلس است

آقای شریعت زاده – خیر

رئیس – آقای مدبر الملک(اجازه)

مدبر الملک – راجع به صورت مجلس عرضی ندارم

رئیس – آقای حاج میرزا عبدالوهاب(اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب – راجع به دستور است

رئیس – آقای رهنما(اجازه)

رهنما – بعد از تصویب صورت جلسه عرضی دارم

رئیس – آقای روحی

روحی – بعد از تصویب صورت مجلس

رئیس – نسبت به صورت مجلس ایرادی نیست؟

(گفته شد خیر)

رئیس – پیشنهاد شده است جلسه ختم شود و جلسه آتیه به شب بیست و پنجم رمضان یعنی شب سی ام فروردین موکول شود مخالفی ندارد؟

بعضی از نمایندگان – خیر

رئیس – آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد. دستور شب بیست و پنجم بقیه انتخابات هیئت رئیسه خواهد بود مجلس سه ساعت و ربع از شب گذشته ختم شد

رئیس مجلس شورای ملی- مؤتمن الملک

منشی – نظام التولیه

منشی – دیوان بیگی