قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تا پایان دوازدهمین دوره قانونگذاری

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه قوانین ایران تصمیم‌های مجلس

درگاه اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ

قوانین انقلاب شاه و مردم

دوره قانونگذاری پنجم - ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۰۴

دوره قانونگذاری ششم - ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۲ امرداد ۱۳۰۷

دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹

دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱

دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴

دوره قانونگذاری دهم - ۱۵ خرداد ۱۳۱۴ تا ۲۲ خرداد ۱۳۱۶

 1. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه خرداد ۱۳۱۴ – مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 2. قانون راجع به اعتبار ساختمان‌های مدرسه کرج و عمارات حکومتی مازندران و گرگان – مصوب ۸ تیر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 3. قانون اجازه ضرب مسکوکات مسی – مصوب ۸ تیر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 4. قانون افزایش سرمایه بانک ملی ایران – مصوب ۱۷ تیر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 5. قانون تمدید مهلت تقدیم بودجه‌های تفصیلی ۱۳۱۴ – مصوب ۲۹ تیر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 6. قانون تبدیل میزان اعتبار مخارج اسعاری وزارت امور خارجه منظوره ضمن بودجه سال ۱۳۱۴ – مصوب ۲۹ تیر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 7. قانون اجازه پرداخت دویست هزار لیره جهت مخارج مربوط به راه‌آهن – مصوب ۱۲ امرداد ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 8. قانون تشکیلات موسسه راه‌آهن دولتی ایران – مصوب ۱۲ امرداد ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 9. قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه – مصوب ۱۶ شهریور ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 10. قانون اجازه پرداخت پنج میلیون و نهصد و بیست هزار ریال برای مخارج اضافی – مصوب ۱۶ شهریور ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 11. قانون راجع به عواید دفتری نمایندگی‌های سیاسی دولت شاهنشاهی در خارجه – مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 12. قانون اجازه استقراض سیصد و پنجاه هزار ریال به بلدیه بندر گز – مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 13. قانون اجازه استقراض دو میلیون ریال به بلدیه‌های اهواز و شیراز و کرمان و زنجان – مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 14. قانون تمدید مدت معینه در ماده سی‌ام قانون تذکره – مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 15. قانون اجازه استخدام هاری هاکلین مهندس راه‌آهن سوئد – مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 16. قانون اجازه استخدام آلبرت کنیدت مهندس بندر تبعه دولت دانمارک – مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 17. قانون وکالت ۱۳۱۴ – مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 18. قانون اجازه تنظیم مقرراتی برای ورود بذر و سایر قسمت‌های نباتی از خارجه – مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 19. قانون تفتیش صحی حیوانات – مصوب۲۵ شهریور ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 20. قانون مدنی (کتاب هفتم) حجر و قیمومت – مصوب ۱ مهر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 21. قانون اجازه ضرب ده میلیون ریال مسکوکات مس – مصوب۱۳ مهر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 22. قانون مدنی (جلد سوم) (اثبات دعوی) – مصوب ۱۳ مهر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 23. قانون تصویب رای حکمیت دولت ترکیه راجع به تحدید حدود ایران و افغانستان – مصوب ۱۳ مهر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 24. قانون اصلاح قانون مالیات نفت و بنزین – مصوب ۲۴ مهر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 25. قانون تصویب عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی – مصوب ۲۴ مهر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 26. قانون تصویب قراردادهای مبارزه با ملخ و دفع آفات نباتی و صحی بیطاری منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی – مصوب ۲۴ مهر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 27. قانون مدنی (کتاب دوم جلد سوم) (در اسناد) – مصوب ۸ آبان ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 28. قانون اجازه استقراض یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال از بانک ملی برای بلدیه‌ها – مصوب ۲۹ آبان ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 29. قانون اجازه استخدام سه نفر استاد از اتباع دولت آلمان برای تدریس در دانشگاه تهران - مصوب ۶ آذر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 30. قانون اجازه استخدام دکتر ریمون فون تبعه دولت فرانسه برای مدت سه سال – مصوب ۶ آذر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 31. قانون تجدید کنترات یک نفر استاد خارجی دانشسرای عالی و دو نفر دبیر از اتباع دولت فرانسه – مصوب ۶ آذر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 32. تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد نسبت به کابینه آقای جم ۱۳۱۴ - مصوب ۱۳ آذر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 33. قانون کدخدایی – مصوب ۲۰ آذر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 34. قانون اجازه استخدام یک نفر بیطار میکرب‌شناس و شش نفر بیطار برای تفتیش صحی حیوانات – مصوب ۲۹ آذر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 35. قانون اجازه استخدام آقای ویلهلم برانت تبعه آلمان برای کارخانه ضرابخانه – مصوب ۲۹ آذر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 36. قانون راجع به موسسات حمل و نقل – مصوب ۷ دی ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 37. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه دی ۱۳۱۴ – مصوب ۷ دی ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 38. قانون مجازات متخلفین از تصمیمات متخذه در قضیه حل اختلاف حبشه و ایتالیا – مصوب ۷ دی ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 39. قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی – مصوب ۲۴ دی ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین عدلیه
 40. قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری – مصوب ۲۸ دی ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 41. قانون اجازه استقراض چهار میلیون ریال برای بقیه سدسازی تبریز از بانک ملی – مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 42. قانون تفریغ بودجه یک ساله یک هزار و سیصد و سیزده مجلس شورای ملی – مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 43. قانون راجع به تقاعد ارتش شاهنشاهی ایران – مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 44. قانون الغای ماده دوازده قانون تذکره – مصوب ۵ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 45. قانون اجازه استخدام آقای ارونی گوبا تبع اتریش برای تدریس در دانشکده فلاحت – مصوب ۵ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 46. قانون راجع به معاملات اسعار خارجی – مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 47. قانون اجازه استخدام ماکزیم سیرو تبعه فرانسه برای خدمت در دانشگاه تهران – مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 48. قانون اصلاح مواد ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ قانون ثبت اسناد و املاک – مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین عدلیه
 49. قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهی ایران – مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 50. قانون بودجه کل سال ۱۳۱۵ کشور – مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 51. قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۵ کشور - مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 52. قانون متمم قانون دانشسراها و دانشگاه - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 53. قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیرسیاسی به کار – مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 54. قانون بودجه سال ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 55. قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی – مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 56. تصمیم قانونی دایر به سلب مصونیت از آقای احتشام‌زاده – مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 57. قانون اجازه استخدام آقای ویلیام ماکنزی تبعه انگلیس به عنوان محاسب متخصص – مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 58. قانون برقراری وظیفه درباره آقای دلکرد مستخدم وزارت مالیه – مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 59. قانون اجازه تمدید قرارداد استخدام آقای داریوس دریس معاون خزانه‌داری کل – مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 60. قانون اجازه استخدام سه نفر متخصص فنی تابعین آلمان برای مدت یک سال – مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 61. قانون تعرفه گمرکی اردیبهشت ۱۳۱۵ – مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 62. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه تیر ۱۳۱۵ – مصوب ۹ تیر ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 63. قانون مجازات قاچاقچیان مسلح – مصوب ۱۸ تیر ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 64. قانون تنظیم نظامنامه برای طرز وصول عوارض شهرداری – مصوب ۱۱ امرداد ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 65. قانون مشمولیت مستخدمین جز دربار سلطنتی به مقررات فصل چهارم قانون استخدام کشوری – مصوب ۱۱ امرداد ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 66. قانون اجازه استقراض دو میلیون ریال از بانک ملی برای شهرداری رشت – مصوب ۱۱ امرداد ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 67. قانون چهار صد و پنجاه هزار ریال اعتبار اضافی جهت موسسه پاستور – مصوب ۱ شهریور ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 68. قانون تصویب قرارداد مربوطه به تصفیه محاسبه ایران و آلمان منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت آلمان – مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 69. قانون اجازه استخدام آقای ژان فونتانا استاد دانشکده حقوق و سیاسی – مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 70. قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصص فنی معدن تابعین آلمان – مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 71. قانون اجازه استخدام مهندس هلموت روش تبعه آلمان به وسیله اداره کل صناعت و معادن – مصوب ۲۹ شهریور ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 72. قانون اجازه استخدام پراولوف بکزلیوس و ژنس کریستافو اسکیو نیلسون – مصوب ۵ مهر ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 73. قانون اصلاح ماده هفتم بودجه سال ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی – مصوب ۵ مهر ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 74. قانون اصلاح ماده ۲ قانون قانون نظام وظیفه – مصوب ۵ مهر ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 75. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه آبان ۱۳۱۵ – مصوب ۷ آبان ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 76. قانون متمم قانون مالیات بر درآمد و حق تمبر – مصوب ۱۲ آبان ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 77. قانون راجع به نشر اسکناس – مصوب ۱۷ آبان ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 78. قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی – مصوب ۱۷ آبان ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 79. قانون اجازه تمدید قرارداد استخدامی سه نفر هنرآموز اتباع آلمان – مصوب ۱۷ آبان ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 80. قانون اجازه تجدید قرارداد استخدامی آقای ویلهم مایر تبعه دولت آلمان – مصوب ۱۷ آبان ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 81. قانون اجازه استخدام آقای اتو موزر تبعه آلمان برای مدیریت فنی چاپخانه مجلس – مصوب ۵ آذر ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 82. قانون اجازه استخدام آقای کوخ تبعه آلمان برای تدریس در دانشگاه تهران – مصوب ۵ آذر ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 83. قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی – مصوب ۲۹ آذر ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 84. قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات – مصوب ۶ دی ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 85. تصمیم راجع به انتخاب سی و شش نفر اعضای دیوان محاسبات - منتخبه ۴ بهمن ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 86. قانون اعطای امتیاز نفت قسمتی از شرق و شمال‌شرق به شرکت نفت آمریکا و ایران - مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 87. قانون اجازه ساختن و نگاهداری لوله حمل نفت به شرکت لوله نفت ایران - مصوب ۱۸ بهمن ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 88. قانون وکالت ۱۳۱۵ – مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 89. قانون راجع به متخلفین از اجرای تکالیف مقرره در قانون ثبت احوال – مصوب ۲ اسفند ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 90. قانون تفریغ بودجه یک ساله یک هزار و سیصد و چهارده مجلس شورای ملی – مصوب ۲ اسفند ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 91. قانون اصلاح ماده ۴۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق – مصوب ۵ اسفند ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 92. قانون راجع به مسکوک خرد – مصوب ۹ اسفند ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 93. قانون اصلاح ماده ۲۰۸ قانون اصول محاکمات جزایی و ماده ۵۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه – مصوب ۹ اسفند ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 94. قانون بودجه کل سال ۱۳۱۶ کشور – مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 95. قانون تفسیر قسمت دوم ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق – مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 96. قانون تعیین اعتبار برای خریداری سهام بختیاری‌ها در شرکت نفت انگلیس و ایران - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 97. قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و شانزده مجلس شورای ملی – مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 98. قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۶ کشور – مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 99. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه ۱۳۱۶ – مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 100. قانون بیمه – مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 101. قانون اجازه استخدام دکتر هارلد بلگواد تبعه دانمارک متخصص ماهی‌شناسی – مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 102. قانون اجازه تجدید استخدام ویلهلم برانت متخصص ضرابخانه – مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 103. قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی – مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 104. قانون اصلاح مواد ۱ و ۳ قانون ازدواج – مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 105. قانون اجازه استخدام ژرژ دو ولف تبعه بلژیک برای کارخانجات ذوب‌آهن - مصوب ۹ خرداد ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 106. قانون اجازه استخدام هنرآموزان اتباع آلمان – مصوب ۹ خرداد ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 107. قانون تصویب ده فقره قراردادها و عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه – مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 108. قانون تصویب قرارداد مودت و حکمیت منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اتریش – مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 109. قانون دفتر اسناد رسمی – مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 110. قانون اجازه استقراض دو میلیون ریال از بانک ملی برای تکمیل ساختمان سد تبریز - مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 111. قانون اصلاح ماده ۲۷ قانون گذرنامه – مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 112. قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی – مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 113. قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی به موافقت‌نامه مربوط به علایم دریایی – مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 114. قانون تصویب موافقت‌نامه راجع به اصلاح خط سرحدی بین ایران و ترکیه – مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی

دوره قانونگذاری یازدهم - ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ تا ۲۷ شهریور ۱۳۱۸

دوره قانونگذاری دوازدهم - ۳ آبان ۱۳۱۸ تا ۹ آبان ۱۳۲۰