مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آذر (قوس) ۱۳۰۳ نشست ۹۰

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آذر (قوس) ۱۳۰۳ نشست ۹۰

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آذر (قوس) ۱۳۰۳ نشست ۹۰

جلسه نودم

صورت مشرح مجلس یوم پنجشنبه دوازدهم قوس ۱۳۴۳

مجلس یکساعت وبیست دقیقه قبل از ظهر برپاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید.

(صورت مجلس سه شنبه دهم قوس را آقای اقبال الممالک قرائت نمودند)

رئیس- آقای اخگر (اجازه)

اخگر- آقای دست غیب را غائب بی اجازه نوشته‌اند در صورتیکه بواسطه مصیبتی که بایشان وارد آمده بود معذور بودند استدعا می‌کنم در صورت مجلس اصلاح شود.

رئیس- چیزی ننوشته بودند باید یادداشتی بدهند تا به کمیسیون ارسال شود. آقای آقا میرزا شهاب (اجازه)

آقا میرزا شهاب- بنده قبل از دستور از آقای وزیر مالیه سؤالی داشتم اجازه می‌خواهم.

رئیس- آقا سردار معتمد (اجازه)

سردار معتمد- بنده بواسطه کسالت مزاج کتباً اجازه خواسته بوده بنده را غائب بی اجازه نوشته‌اند استدعا می‌کنم بفرمائید اصلاح شود.

رئیس- باید چیزی مرقوم فرمائید.

سردار معتمد- عرض کرده‌ام.

رئیس- آقای حائری زاده (اجازه)

حائری زاده- بنده قبل از دستور عرض داشتم.

رئیس- غیر از این دو فقره دیگر ایرادی نیست؟

(گفته شد خیر)

رئیس- صورت مجلس بعد از ظهر قرائت می‌شود.

(صورت مجلس عصر سه شنبه را آقای اقبال الممالک قرائت نمودند)

رئیس- آقای سردار عشایر (اجازه)

آقای سردار عشایر- بنده را غائب بی اجازه نوشته‌اند در صورتیکه دو ساعت بغروب مانده خبر دادند که برای جلسه خصوصی حاضر بشویم بنده هم حاضر شدم تا غروب هم این جا بودم ولی جلسه تشکیل نشد بنابراین خواستم عرض کنم که بی اجازه نوشتن بنده مورد ندارد چون برای جلسه علنی کسی بمن خبر نداد.

رئیس- صحیح است مورد ندارد. آقای شیخ عبد الرحمن (اجازه)

آقا شیخ عبد الرحمن- بنده را هم غائب بی اجازه نوشته‌اند در صورتیکه بنده را برای جلسه علنی خبر نکرده بودند.

رئیس - بسیار خوب این هم صحیح است آقای داور پیشنهاد کرده‌اند جلسه ختم شود.

بعضی از نمایندگان- صحیح است.

رئیس- آقای داور (اجازه)

داور- چون یک مسائل مهمی در پیش است که در خارج هم یکعده از آقایان نمایندگان مدتی مشغول مذاکره بودند و می‌خواستند باز بیش از اینها مورد مذاکره واقع شده و در آن صحبت شود و با این مناسبت بنده پیشنهاد کردن جلسه ختم شود البته وقتی جلسه ختم شد آقایان تشریف میاورند در خارج و می‌نشینیم صحبت می‌کنیم.

جمعی از نمایندگان- صحیح است.

رئیس- آقای مشار اعظم (اجازه)

مشار اعظم- غالباً در مجلس گفته می‌شود که نمایندگان کم کار می‌کنند و اوقاتی که باید مشغول امور مملکتی باشند بمذاکرات خارجی میگذرانند و جلسات مجلس خیلی عمرش کوتاه است و ساعاتش کم است و کارها هم اینطور معوق می‌ماند. از یکطرف هم وقتی ملاحظه میکینم با وجود این اظهارات یک نظریات متضادی پیدا می‌شود و یک روزی را می‌خواهند تعطیل کنند و یک جلسه را که ممکن است ازش فوائدی بدست بیاید می‌خواهند او را ابس کنند بنده و همچنین غالب آقایان نمایندگان هنوز ملتفت نشده‌ایم که این موضوع اهمیت دار چیست؟ یک موضوعی نمی‌شود فرض کرد برای مذاکراتی که به نظر چند نفر از آقایان نمایندگان آمده باشد اگر هم با اهمیت تلقی شده باشد و اگر یک مطالبی بین چند نفر در جریان است که می‌خواهند آن نتایجی بدست بیاورند مستلزم این نیست که مجلس تعطیل شود و کارهائی که ما خیلی به آن علاقه مند هستیم میل بودجه مملکت به تعویق بیفتد و آقایان اگر خیلی به آن مذاکرات علاقه مند هستند ممکن است در موقع تنفس یا بعد از ظهر یا عصر یا شب یک حرفهایی را که میدانیم اینقدر اهمیت ندارد به نشینند و صحبت کنند و الا غیر از این باشد بنده مخالف با ختم جلسه

رئیس- رأی گرفته می‌شود آقایانی که با ختم جلسه موافقند قیام بفرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. (مجلس تقریباً سه ربع قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- معتمن الملک

منشی- علی اقبال الممالک

منشی- معزم السلطان