درگاه:انقلاب شاه و مردم

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
انقلاب شاه و مردم اعلیحضرت همایون شاهنشاهی محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

کنگره بزرگ ملی در بزرگداشت آغاز دومین دهه انقلاب شاه و مردم ۱ تا ۴ بهمن ماه ۱۳۵۱

قوانین انقلاب شاه و مردم
اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر انقلاب شاه ومردم را آغاز می‌کنند
شاهنشاه خبر اصلاحات و رفراندوم را به کنگره ملی کشاورزان می‌دهند. تهران. ۱۳۴۱
شاهنشاه سند زمین‌های املاک سلطنتی را در کاخ مرمر به کشاورزان می‌دهند ۴ آبان ۱۳۲۹
شاهنشاه برنامه رفاه مردم را با تقسیم املاک سلطنتی در ورامین آغاز می‌کنند امرداد ۱۳۳۱ که به رستاخیز ملت ایران علیه مصدق انجامید
شاهنشاه سند مالکیت زمینهای تقسیم شده را به کشاورزان می‌دهند
شاهنشاه سند مالکیت زمین‌ها را به کشاورزان خراسان می‌دهند
پادشاه، علی امینی و ارسنجانی، پادشاه سند مالکیت زمین‌ها در کرمانشاه را به کشاورزان می‌دهند
زنان به پای صندوق‌های رای می‌روند ۱۳۴۱
مجلس سنا رژه سپاه بهداشت
سپاه ترویج و آبادانی در حال ساختن یک مدرسه در شمال ایران، سال ۱۳۵۲


- قوانین انقلاب شاه و مردم
- کتاب انقلاب سفید

منشور نوزده ماده ایی انقلاب شاه و مردم

اصل اول - اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی

اصل دوم - ملی کردن جنگل‌ها و مراتع

اصل سوم - فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی

اصل چهارم - سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها

اصل پنجم - اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رای به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان

اصل ششم - ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری

اصل هفتم - ایجاد سپاه بهداشت

اصل هشتم - ایجاد سپاه ترویج و آبادانی

اصل نهم - ایجاد خانه‌های انصاف و شوراهای داوری

اصل دهم - ملی کردن آب‌های کشور

اصل یازدهم - نوسازی شهرها و روستاها با کمک سپاه ترویج و آبادانی

اصل دوازدهم - انقلاب اداری و انقلاب آموزشی

اصل سیزدهم - فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی یا قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی

اصل چهاردهم - مبارزه با تورم و گران فروشی و دفاع از منافع مصرف کنندگان

اصل پانزدهم - آموزش رایگان و اجباری

اصل شانزدهم - تغذیه برای کودکان خردسال در مدرسه‌ها و تغذیه رایگان شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران

اصل هفدهم - پوشش بیمه‌های اجتماعی برای همه ایرانیان

اصل هیجدهم - مبارزه با معاملات سوداگرانه زمین‌ها واموال غیرمنقول

اصل نوزدهم - مبارزه با فساد، رشوه‌گرفتن و رشوه‌دادن

انجام انقلاب شاه و مردم

- برنامه عمرانی اول
- برنامه عمرانی دوم
- برنامه عمرانی سوم سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳
- برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵
- کنگره بزرگ ملی در بزرگداشت آغاز دومین دهه انقلاب شاه و مردم ۱ تا ۴ بهمن ماه ۱۳۵۱
- برنامه عمرانی چهارم
- برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی
- برنامه عمرانی ششم/سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی
- برنامه عمرانی ششم/ سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی خرداد ماه تا امرداد ماه
- بازایستادن برنامه‌های عمرانی کشور و بازگشت به دوران پیش از مشروطه و اسلام حکومتی
- شاه رفت مرگ آمد
- ۲۲ بهمن
- در هم کوبیدن حکومت مشروطه پارلمانی با کشتار سران کشوری و لشکری ایران
- اشغال سفارت امریکا و گروگانگیری نیرنگ سیاسی برای پیشگیری از فروپاشی انقلاب اسلامی ۱۳ آبان ماه ۱۳۵۸
- ترور والاگهر ناخدا شهریار شفیق از سوی تروریست بسیجی در پاریس ۱۶ آذر ماه ۱۳۵۸

بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی به مناسبت انقلاب شاه و مردم