قوانین انقلاب شاه و مردم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مالکان بزرگ ایران انقلاب شاه و مردم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

روزشمار انقلاب شاه و مردم
محمدرضا شاه پهلوی انقلاب شاه ومردم را آغاز می‌کنند
شاهنشاه خبر اصلاحات و رفراندوم را به کنگره ملی کشاورزان می‌دهند. تهران. ۱۳۴۱
شاهنشاه سند زمین‌های املاک سلطنتی را در کاخ مرمر به کشاورزان می‌دهند ۴ آبان ۱۳۲۹
شاهنشاه برنامه رفاه مردم را با تقسیم املاک سلطنتی در ورامین آغاز می‌کنند امرداد ۱۳۳۱ که به رستاخیز ملت ایران علیه مصدق انجامید
شاهنشاه سند مالکیت زمینهای تقسیم شده را به کشاورزان می‌دهند
شاهنشاه سند مالکیت زمین‌ها را به کشاورزان خراسان می‌دهند
پادشاه، علی امینی و ارسنجانی، پادشاه سند مالکیت زمین‌ها در کرمانشاه را به کشاورزان می‌دهند
شاهنشاه سند مالکیت زمین‌ها را به کشاورزان می‌دهند
زنان برای بدست آوردن حق رای تظاهرات می کنند تهران ۱۳۴۱
زنان به پای صندوق‌های رای می‌روند ۱۳۴۱
مجلس سنا رژه سپاه بهداشت
سپاه ترویج و آبادانی در حال ساختن یک مدرسه در شمال ایران، سال ۱۳۵۲
فرمان شاه ایران: من که به تشکیل سپاه دانش فرمان داده‌ام همه جا به عنوان پرچمدار...
رژه دختران سپاهی دانش در برابر مجلس سنا
شاهنشاه در کلاس پیکار با بیسوادی نوشتن "جمع" را می‌آموزند
شاهنشاه در میان نوآموزان دختر و پسر
سپاهی دانش در روستای ایران
سپاهی دانش در روستای دولت‌آباد ایران
سپاهی دانش در یکی از روستاهای ایران
کلاس درس سپاهی دانش برای کودکان عشایر فارس
کودکان عشایر درکلاس درس سپاهی دانش
کودکان عشایر درکلاس درس سپاهی دانش می‌آموزند
رژه دختران سپاهی دانش
دختر سپاهی دانش آماده برای رفتن به روستاهای ایران
سپاهی دانش (عمه سپاهی) در راه مدرسه

اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران قوانین انقلاب شاه و مردم را بر پایه منشور شش ماده‌ای انقلاب سفید در کنگره کشاورزان در ۱۹ دی ماه ۱۳۴۱ اعلام فرمودند. این قوانین در روز ۶ بهمن ماه ۱۳۴۱ به آرای ملت ایران گذاشته شد و در این همه پرسی با اکثریت آرای ملت ایران قوانین انقلاب شاه و مردم به تصویب رسید.

اصل نخست - اصلاحات ارضی

مرحله نخست - تقسیم املاک سلطنتی

مرحله دوم - تقسیم خالصجات دولتی

 1. لایحه قانونی انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی - مصوب ۱۸ دی ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و سنا
 2. قانون تاسیس بنگاه خالصجات کشور - مصوب ۲۶ تیر ۱۳۳۴ کمیسیون های مشترک مجلس شورای ملی و مجلس سنا
 3. قانون راجع به اجازه پرداخت یک صدوپنجاه میلیون ریال از درآمد نفت به بانک‌های ساختمانی - رهنی و کشاورزی - مصوب ۲۵ مهر ۱۳۳۴
 4. قانون فروش خالصجات – مصوب ۳۰ آبان ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی
 5. آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خالصجات – مصوب ۲۱ آبان ۱۳۳۶ کمیسیون‌های مشترک دارایی و کشاورزی مجلسین
 6. قانون راجع به انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی ۱۳۳۶ – مصوب ۳ آذر ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۷ بهمن ۱۳۳۴ مجلس سنا
 7. قانون راجع به نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون فروش خالصجات - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا
 8. قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون فروش خالصجات به منظور واگذاری اراضی به کارگران - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۱ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا

مرحله سوم - اصلاحات ارضی تقسیم زمین‌های فئودال‌ها

اصل نخست انقلاب شاه و مردم اصلاحات ارضی بود که در سه مرحله به اجرا در آمد و برای یاری به اجرای برنامه‌ها بانک اعتبارات کشاورزی بنیان شد. تشکیل شرکت تعاونی روستایی ، اتحادیه تعاونی روستایی، شرکت سهامی زراعی، شرکت تعاونی تولید روستایی برای یک پارچه شدن اراضی کشاورزی، خانه فرهنگ روستایی و بیمه‌های اجتماعی روستاییان از دست‌آوردهای اجرای قانون اصلاحات ارضی می باشند:


اصل دوم - ملی کردن جنگل‌ها و مراتع

اصل سوم - تبدیل کارخانه‌های دولتی به شرکت‌های سهامی


اصل چهارم - سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها


اصل پنجم - اصلاح قانون انتخابات

 • قانون شرکت بانوان در انتخابات - مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳۱ فروردین ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • قانون نظام صنفی- مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.


اصل ششم - سپاه دانش


اصل هفتم - سپاه بهداشت

 • قانون تشکیل سپاه بهداشت - مصوب ۲۰ بهمن ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
  • قانون تربیت مامای روستایی – مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۶ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.


اصل هشتم - سپاه ترویج و آبادانی


اصل نهم - تشکیل خانه‌های انصاف و شوراهای داوری


اصل دهم - ملی کردن آب‌های کشور

اصل یازدهم - نوسازی شهرها و روستاها با کمک سپاه ترویج و آبادانی


اصل دوازدهم - انقلاب اداری وانقلاب آموزشی


اصل سیزدهم - فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی یا قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی

اصل چهاردهم - مبارزه با تورم و گران فروشی و دفاع از منافع مصرف کنندگان


اصل پانزدهم - آموزش رایگان و اجباری


اصل شانزدهم - تغذیه رایگان برای دانش‌آموزان در مدرسه‌ها و تغذیه رایگان شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران

شاهنشاه سند مالکیت کشاورزان کرمانشاه را می‌دهند ۱۳۴۱

اصل هفدهم - پوشش بیمه‌های اجتماعی برای همه ایرانیان


اصل هجدهم - مبارزه با معاملات سوداگرانه زمین‌ها واموال غیر منقول

اصل نوزدهم - مبارزه با فساد، رشوه گرفتن و رشوه دادن

تمبرهای یادبود انقلاب شاه و مردم

نیز نگاه کنید به