قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

درگاه انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران

درگاه قوانین ایران نوین
اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی اول


برنامه عمرانی دوم

دنباله قوانین برنامه عمرانی دوم


برنامه عمرانی سوم سال‌های ۱۳۴۱ تا مهر ماه ۱۳۴۳

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵

برنامه عمرانی سوم/سال ۱۳۴۵


برنامه عمرانی چهارم

تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین دایر به اجازه تحصیل اعتبار دولت فرانسه جهت تامین قسمتی از طرح‌های عمرانی کشور – مصوب ۱۱ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و۲۶ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا.