سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
درگاه اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران

درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
  • [[سفر اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به پاکستان ۱۵ اسفند ماه ۱۳۴۸
  • سفر اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به ترکیه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۴۹
  • سفر رسمی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی به رومانی ۱۱-۵ تیر ماه ۱۳۴۹]]
  • سفر اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی به هلند ۱۱ تیر ماه ۱۳۴۹