سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران

درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
  • [[سفر اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به پاکستان ۱۵ اسفند ماه ۱۳۴۸
  • سفر اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به ترکیه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۴۹
  • سفر اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به فنلاند ۲ تیر ماه ۱۳۴۹
  • سفر اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به رومانی ۶ تیر ماه ۱۳۴۹
  • سفر اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مسکو ۱۹ مهر ۱۳۵۱