قانون مربوط به تعیین تکلیف اوراق مکشوفه از شرکت سابق نفت

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم
Majlis Melli 16.pdf

قانون مربوط به تعیین تکلیف اوراق مکشوفه از شرکت سابق نفت - ‌مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و ۲ امرداد ۱۳۳۰ مجلس سنا[۱]


‌ماده واحده - اوراقی که از شرکت سابق نفت به دست آمده است باید کلاً در اختیار کمیسیون منتخب از طرف آقای نخست‌وزیر مرکب از دادستان‌کل و شش نفر از نمایندگان مجلسین قرار گیرد و دادستان کل مکلف است ظرف یک ماه با حضور هیأت مزبور به اوراق مکشوفه مراجعه و آنچه منطبق‌با قانون مجازات عمومی است به وسیله دادیاران دیوان کشور که در این مورد کلیه اختیارات قضات تحقیق را دارند به محاکم عمومی مراجعه نمایند و‌آنچه جرم نیست ولی دلیل ارتباط نامشروع ایرانیان با شرکت سابق نفت است به وسیله وزیر دادگستری در جلسه علنی مجلس شورای ملی اعلام‌خواهد شد. ‌

این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه سه‌شنبه بیست و پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


قانون بالا در جلسه دوم امرداد ماه ۱۳۳۰ با اضافه کردن کلمه "‌مجلس سنا" قبل از مجلس شورای ملی به تصویب مجلس سنا رسیده است

نیز نگاه کنید به

  • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: امامی اهری - اسلامی - کهبد ۳- بقیه مداکره در گزارش کمیسیون راه راجع به برنامه راه‌سازی و ارجاع آن به کمیسیون ۴- تصویب سه فوریت و مذاکره دو اصل طرح قانونی راجع به رسیدگی به اوراق شرکت سابق نفت ۵- بیانات آقای شوشتری به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
  • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- قرائت دو فقره تلگراف واصله از شبستر و شیراز ۳- بیانات آقای نایب رئیس دایر به ابراز خرسندی از حسن جریان عمل جراحی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ۴- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر جلالی - گیو - صدر میر حسینی ۵- گزارش آقای اردلان راجع به اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت ۶- تقاضای تعقیب و طرح دو فقره لایحه قبلی به وسیله آقای معاون وزارت دارایی ۷- بقیه مداکره در طرح قانونی راجع به اسناد مکشوفه شرکت سابق نفت ۸- طرح گزارش راجع به اجازه استخدام افراد شهربانی ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
  • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: اسلامی - آزاد _ قبادیان ۳- بیانات آقای وزیر امور خارجه دایر به بی ارزش بودن رای دیوان دادگستری بین‌المللی راجع به نفت و فسخ شناسایی دولت اسراییل ۴- طرح و تصویب گزارش راجع به استخدام افراد جدید شهربانی و ارسال به مجلس سنا ۵- بقیه مداکره دو طرح راجع به ترتیب رسیدگی به اوراق مکشوفه از شرکت سابق نفت ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
  • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: شوشتری - ابریشم‌کار - حائری‌زاده ۳- بقیه مذاکره در طرح پیشنهادی راجع به ترتیب رسیدگی به اوراق شرکت نفت سابق ۴- ختم جلسه به عنوان تنفس
  • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر جلالی - اردلان - کشاورز صدر ۳- بیانات آقای جمال امامی طبق ماده ۹۰ آیین‌نامه ۴- تصویب صورت‌مجلس ۵- بیانات آقای نخست‌وزیر و تقدیم سه فقره لایحه ۶- بیانات آقای نایب‌رئیس راجع به تصمیمات هیات رئیسه ۷- بقیه مذاکره دایر به ترتیب رسیدگی به اوراق شرکت سابق نفت ۸- ختم جلسه به عنوان تنفس
  • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: نریمان - شوشتری - جمال امامی (نفت) ۳- بیانات آقایان معدل و آزاد طبق ماده ۹۰ و آقای پیراسته طبق ماده ۸۰ آیین‌نامه ۴- بقیه مذاکره دایر به ترتیب رسیدگی به اوراق اداره انتشارات شرکت سابق نفت ۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
  • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: گنجه‌ای - عماد تربتی - آزاد (نفت) ۳- بیانات آقای وزیر کشور راجع به جریان عصر ۲۴ تیر ماه ۱۳۳۰ ۴- بقیه مداکره و تصویب ترتیب رسیدگی به اوراق اداره انتشارات شرکت نفت سابق و ارجاع آن به مجلس سنا ۵- استرداد دو فقره سوال از طرف آقایان کهبد و حائری‌زاده ۶- ختم جلسه به عنوان تنفس

منبع