مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری شانزدهم
اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاه پهلوی
سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاه پهلوی هنگام گشایش مجلسین سنا و شورای ملی ۲۰ بهمن ۱۳۲۸
حسین علاء نخست‌وزیر
رضا حکمت رییس مجلس شورای ملی

سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام گشایش دوره نخست مجلس سنا و دوره شانزدهم مجلس شورای ملی ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۸

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم - ۲۹ بهمن ۱۳۲۸ تا ۲۹ بهمن ۱۳۳۰ - نخست وزیران: علی منصور - حاجیعلی رزم‌آرا - حسین علاء - محمد مصدق - رییس مجلس شورای ملی رضا حکمت


نخست وزیر - علی منصور


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ بهمن ۱۳۲۸ نشست ۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - قرائت گزارش مربوط به انتخابات هیئت رئیسه شعب ششگانه و اعضای کمیسیون تحقیق ۳ - قرائت اعتبارنامه‌ها به وسیله مخبرین شعب و تصویب ۹۸ اعتبارنامه ۴ - دستور جلسه آینده – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اسفند ۱۳۲۸ نشست ۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تصویب یک فقره اعتبارنامه ۳ - انتخاب رئیس مجلس ۴ - بیانات رئیس مجلس شورای ملی ۵ - تصویب یک فقره اعتبارنامه آقای افشار صادقی ۶ - انتخاب بقیه هیئت رئیسه ۷ - موقع و دستور جلسه آینده – ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اسفند ۱۳۲۸ نشست ۵ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: امینی- کشاورز صدر – حاذقی – اسلامی ۳ - قرائت نامه آقای دیوان بیگی سناتور ۴ - تصویب سه فقره اعتبارنامه ۵ - معرفی هیئت دولت ۶ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اسفند ۱۳۲۸ نشست ۶ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - انتخاب کمیسیونها ۳ - تصویب دو فقره اعتبارنامه ۴ - معرفی آقای دکتر فاطمی به معاونت نخست وزیری ۵ - طرح برنامه دولت ۶ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اسفند ۱۳۲۸ نشست ۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور ۳ - اعلام نتیجه رای کمیسیون‌ها ۴ - بقیه مذاکره در برنامه دولت ۵ - تصویب یک فقره اعتبارنامه ۶ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اسفند ۱۳۲۸ نشست ۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - قرائت نامه تودیع مقام ریاست ۳ - اعلام نتیجه آراء کمیسیونها ۴ - تصویب یک فقره اعتبارنامه ۵ - نطق قبل از دستور آقایان: دکتر جلالی – تیمورتاش – اردلان- ابریشم کار ۶ - بقیه مذاکره در برنامه دولت ۷ - تقدیم بودجه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی ۸ - بقیه مذاکره در برنامه د ولت ۹ - موقع و دستور جلسه آینده – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اسفند ۱۳۲۸ نشست ۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: اسلامی - تیمورتاش - دکتر مجتهدی - فقیه‌زاده - دکتر سیدامامی ۳- دو فقره سوال آقایان: آشتیانی‌زاده - کشاورز صدر از آقایان وزیر کشور و وزیر دادگستری ۴- بقیه مذاکره در برنامه دولت ۵- موقع مجلس آینده - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ فروردین ۱۳۲۹ نشست ۱۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- نطق قبل از دستور - آقایان: شهاب خسروانی - نبوی - ناظرزاده - دکتر مصباح‌زاده ۳- طرح برنامه دولت و مذاکره در اطراف آن ۴- تعیین موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ فروردین ۱۳۲۹ نشست ۱۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - معرفی آقای بهنیا بمعاونت وزارت دارائی و تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقا نخست وزیر ۳- طرح و تصویب لایحه اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه اول سال ۱۳۲۹ ۴- تعیین موقع و دستور جلسه آینده ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۱۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان، موقر ـ دکتر علوی ۳- سؤال اقای دکتر راجی از وزارت دادگستری راجع به عملیات گمرک خرمشهر و جواب آن ۴ ـ سؤال آشتیانی زاده از وزارت جنگ راجع به احضار مشمولین و جواب آن ۵- بیانات آقایان: محمدعلی مسعودی، امامی خوئی ۶- قرائت تلگراف اهالی کاشمر ۷- انتخاب دونفر ناظر اندوخته اسکناس ۸- تعیین موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۱۶ - دربرگیرنده:۱- تصویب صورت مجلس ۲- مذاکره راجع به تحلیف چند نفر آقایان نمایندگان ۳- توضیحات آقای نایب رئیس دایر به اجرای اصل ۲۷ متمم قانون اساسی در مورد قانون دو دوازدهم ۴- بیانات قبل از دستور آقایان موقر و شوشتری و بهادری ۵- معرفی آقایان: وزیر کشور و دارایی و معاون وزارت بهداری و تقدیم چهار فقره لایحه بوسیله آقای نخست وزیر و بیانات ایشان راجع به وقایع شاهی ۶- اجرای مراسم تحلیف از طرف هشت نقر آقایان نمایندگان ۷- مذاکره راجع به تشکیل مجلسین برای تجدید نظر و تعیین اصول اساسی و طرح قوانین انتخابات و مطبوعات ۸- اخذ رای جهت انتخابات هشت نفر کسری اعضای دیوان محاسبات ۹- تقدیم لایحه اصلاح قانون انتخابات بوسیله آقای وزیر کشور ۱۰– اخذ رای جهت انتخاب شش نفر اعضای هیئت سازمان برنامه ۱۱- تعیین وقت و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۱۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان مکرم - شوشتری - آشتیانی‌زاده - دکتر علوی - ارباب ۳- اجرای مراسم تحلیف از طرف چهار نفر از نمایندگان ۴- قرائت نتیجه آرای متخذه اعضای هیات نظارت برنامه و اعضای دیوان محاسبات ۵- عدم تصویب دو فوریت طرح پیشنهادی راجع به اصلاح چند ماده از آیین‌نامه داخلی و تصویب ارجاع اصلاح آیین‌نامه کمیسیون ۱۲ نفری منتخب از شعب ۶- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به پنجاه میلیون اعتبار برای امور عمرانی و بیکاران ۷- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۱۸ - دربرگیرنده:۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان مکرم - شوشتری - آشتیانی‌زاده - دکتر علوی - ارباب ۳- اجرای مراسم تحلیف از طرف چهار نفر از نمایندگان ۴- قرائت نتیجه آرای متخذه اعضای هیات نظارت برنامه و اعضای دیوان محاسبات ۵- عدم تصویب دو فوریت طرح پیشنهادی راجع به اصلاح چند ماده از آیین‌نامه داخلی و تصویب ارجاع اصلاح آیین‌نامه کمیسیون ۱۲ نفری منتخب از شعب ۶- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به پنجاه میلیون اعتبار برای امور عمرانی و بیکاران ۷- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۱۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس هفتم اردیبهشت ۲ - اجرای مراسم تحلیف از طرف سه نفر آقایان نمایندگان ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: صفوی و پیراسته و دکتر جلالی و دولت آبادی ۴ - سؤال آقای اسلامی راجع به اعتصاب دانشجویان دانشکده پزشکی از وزارت بهداری و جواب آن ۵ - سؤال آقای کشاورز صدر راجع به پرونده‌های آقای احمد قوام از وزارت دادگستری و جواب آن ۶ - طرح گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به شور اول فروش خالصجات ۷ - تقدیم دو فقره لایحه ازطرف آقای وزیر دارائی ۸ – تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۲۱ - دربرگیرنده: ۱- اجرای مراسم تحلیف از طرف آقای محمدعلی نصرتیان ۲- تصویب صورت مجالس ۱۲ و ۱۴ اردیبهشت ۳- طرح سوال آقای ناظرزاده کرمانی و جواب آقای وزیر کشور ۴- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به شور اول فروش خالصجات ۵- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۲۲ - دربرگیرنده: ۱- بقیه مذاکره نسبت به گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به فروش خالصجات ۲- معرفی آقای فروزان به معاونت وزارت دارایی به وسیله آقای وزیر دارایی ۳- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به فروش خالصجات ۴- تصویب نمایندگی آقای رستم گیو نماینده زرتشتیان ۵- تصویب دو فوریت طرح پیشنهادی راجع به الغای تصمیم هیات در باب تقسیمات کشور ۶- مذاکره در فوریت طرح قانونی راجع به پرونده قتل محمد مسعود و عدم تصویب فوریت ۷- بفیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به فروش خالصجات ۸- بیانات بعد از دستور آقایان: آصف و وزیر کشور ۹- قرائت اسامی غایبین جلسه گذشته و تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۲۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۱۹ اردیبهشت ۲- قبل از دستور از دستور - آقایان: دکتر شایگان - دهقان - گودرزی - حاذقی ۳- قرائت اسامی اعضای کمیسیون منتخبه از شعب جهت رسیدگی به اختلاف نظر مجلسین و تصویب دو فوریت طرح پیشنهادی در این خصوص ۴- مذاکره در طرح قانون راجع به الغای تصمیمات هیات تصفیه در باب تقسیمات کشور ۵- تعیین موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۲۴ - دربرگیرنده: ۱- بقیه مذاکره در اطراف پیشنهادی آقایان نمایندگان راجع به تقسیمات کشور و تصویب آن ۲- تقدیم لایحه محاکمه جرایم مطبوعاتی به وسیله آقای وزیر دادگستری ۳- سوال آقایان حاذقی و دکتر جلالی و پناهی راجع به سرقت منزل پروفسور شمس از وزارت کشور و جواب آن ۴- سوال آقای دکتر بقائی راجع به خالصجات جیرفت و گرمسار و تقسیم اراضی خوزستان ار وزارت دارایی و جواب آن ۵- اظهارات آقای موقر راجع به معامله پنبه ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۲۵ - دربرگیرنده: ۱- بیاتات قبل از دستور - آقایان: آشتیانی‌زاده- دهقان - ابریشم‌کار - آزاد - مکی ۲- قرائت گزارش عملیات یک ماهه کمیسیون‌های کشاورزی - کشور - قوانین - دارایی - بودجه ۳- قرائت نامه آقایان قضات ۴- تصویب صورت‌مجلس ۲۱ اردیبهشت ۵- طرح و تصویب طرح پیشنهادی راجع به اختیارات کمیسیون حل اختلاف مجلسین ۶- بیانات آقای وزیر دارایی راجع به ترفیعات مستخدمین و معاملات شکر ۷- تصویب نمایندگی آقایان الهیار صالح - کاظم شیبانی از کاشان ۸- سوال آقای صالح راجع به لوله‌کشی شهر تهران از وزارت کشور و جواب آن ۹- تعیین موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۲۶ - دربرگیرنده: ۱- بیانات قبل از دستور آقایان بهادری - ناصر صدری - شوشتری - غلامرضا فولادوند ۲- تصویب صورت‌مجلس ۲۴ اردیبهشت ماه ۳- قرائت نامه آقای دکتر مصدق راجع به استجازه نطق در جلسه بعد ۴- دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی ۵- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به فروش خالصجات ۶- قرائت گزارش عملیات یک ماه کمیسیون عرایض ۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۲۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲۶ اردیبهشت ماه ۲- بیانات آقایان دکتر مصدق و نخست‌وزیر ۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای نخست‌وزیر ۴- بیانات آقایان وزیر کشور و وزیر دارایی و وزیر جنگ ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۲۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسات ۲۸ اردیبهشت ودوم وچهارم وهفتم خرداد ۲ – بیانات قبل از دستورآقایان: پیراسته (درباره قتل احمد دهقان سردبیر تهران مصور) – مکرم – شوشتری – رضوی ۳ – بیانات آقای اردلان وزیرکشور ۴ – قرائت استیضاح آقای آشتیانی‌زاده ۵ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۳۰ - دربرگیرنده ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ – بیانات قبل از دستور آقایان اسلامی، صدرزاده ۳ – تقاضای عده نمایندگان راجع بطرح منع استعمال مشروبات الکلی ۴ – بیانات قبل از دستور آقایان: حاذقی و اردلان ۵ – اجرای مراسم تحلیف از طرف آقایان صدر میرحسینی و دکتر برال ۶ – طرح وتصویب یک فوریت طرح پیشنهادی راجع به اجازه اجرای موقت مواداصلاحی آئین‌نامه داخلی ۷ – تصویب اعتبارنامه یازده نفرآقایان نمایندگان تهران ۸ – سؤال آقای رضوی وجواب آقای دکتراقبال وزیر راه به سؤال ایشان وآقای مکی ۹ – تعیین موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۳۱ دربرگیرنده: ۱ - قرائت گزارش کمیسیون آئین نامه راجع به اصلاح آئین نامه داخلی ۲ - بیانات آقای دکتربقائی نسبت به مطالب جلسه قبل آقای وزیرراه ۳ - طرح ۸ فقره سؤال آقایان: حائری‌زاده – آزاد – مکی – دکتر شایگان – صفائی - ارباب – فقیه‌زاده – برومند – کهبد از آقایان وزرای کشور و دادگستری و بهداری و فرهنگ و دارایی و جواب آنها ۴ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۳۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس‌های ۱۱ و ۱۴ خرداد ماه ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: دکتر شایگان - برومند - امامی اهری - نبوی ۳- سوال آقای محمدعلی مسعودی از آقای وزیر امور خارجه راجع به تاسیس کنسولگری از طرف دولت عراق در بحرین و جواب آن ۴- بیانات آقای مکی نسبت به بیانات جلسه ۱۱ خرداد آقای وزیر راه ۵- قرائت نامه مجلس سنا دایر به تصویب طرح الغای عملیات هیات تصفیه ۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی به اجازه اجرای موقت اصلاحات آیین‌نامه داخلی ۷- طرح بقیه گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به فروش خالصجات ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۳۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مصدق - ابریشم‌کار - مهدوی ۳- بیانات آقایان: شهاب خسروانی - فرامرزی طبق ماده ۹۰ ۴- تصویب نمایندگی آقای صدر میرحسینی از جیرفت ۵- بقیه مذاکره در لایحه فروش خالصجات و خاتمه شور اول ۶- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به انتقال اعتبارات ساختمانی ۱۳۲۸ ۷- تعیین موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۳۴ - دربرگیرنده: ۱- بیانات آقایان: رئیس - فرامرزی - نخست‌وزیر راجع به تظلم کارمندان دولت ۲- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجه به اجازه انتقال اعتبار ساختمانی ۱۳۲۸ به سال ۱۳۲۹ و تصویب آن ۳- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۳۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۱۸ و ۲۱ خرداد ماه ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مصدق و اسلامی ۳- معرفی آقای صادق وثیقی به وزارت اقتصاد ملی و بیانات آقای نخست‌وزیر راجع به نفت ۴- بیانات آقای جمال امامی - تیمورتاش - شوشتری به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۵- بیانات یک فقره لایحه به وسیله آقای اردلان وزیر کشور ۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر اقبال وزیر راه ۷- انتخاب یک نفر منشی ۸- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای فروزان معاون وزارت دارایی ۹- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۳۶ - دربرگیرنده: ۱ - نصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل ازدستورآقایان: شوشتری – زنگنه – اللهیارصالح ۳ - مذاکره راجع به اوقات جلسه در ماه رمضان ۴ - قرائت و تصویب گزارش کمیسیون مختلط راجع به حل اختلاف مجلسین ۵ - سؤال آقای دکتر شایگان از آقای نخست‌وزیر و جواب آن ۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۳۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مصدق، دکتر بقائی ۳- بیانات آقایان: وزیر راه و نخست‌وزیر در جواب مطالب قبل از دستور ۴- مذاکره در باب ارجاع موضوع نفت به کمیسیون مخصوص ۵- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای نخست‌وزیر ۶- بقیه مذاکره راجع به ارحاع موضوع نفت به کمیسیون ۷- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر جنگ ۸- بیانات آقایان وزیر فرهنگ و رئیس راجع به اعتصاب دانشجویان ۹- تقدیم لایحه یک دوازدهم بوسیله معاون وزارت دارائی با قید فوریت و تصویب فوریت آن ۱۰- اجرای مراسم تحلیف از طرف آقای خزیمه علم ۱۱- تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۳۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - طرح و خاتمه مذاکره در لایحه یک دوازدهم بودجه کل کشور بابت خرداد ۱۳۲۹ ۳ - طرح و تصویب پیشنهاد راجع به ارجاع لایحه نفت به کمیسیون منتخبه از شعب ۴ - تصویب نمایندگی آقای دکتر برال نماینده کلیمیان ۵ - تقدیم گزارش راجع به هفت فقره مربوط به اتهامات منتسبه به آقای احمد قوام به وسیله آقای معاون وزارت دادگستری ۶ - قرائت گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی ۷ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ تیر ۱۳۲۹ نشست ۳۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: حمیدیه – دکتر جلالی – شوشتری ۳- قرائت گزارش انتخاب اعضای کمیسیون رسیدگی به قرارداد الحاقی نفت ۴- تصویب نمایندگی آقای خزیمه علم از زابل ۵- معرفی آقای دکتر سجادی به وزارت دارایی بوسیله آقای نخست وزیر و تعیین روز استیضاح ۶- معرفی تیمسار سرلشکر مزینی بمعاونت وزارت جنگ و تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر جنگ ۷- تصویب اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خرداد ۱۳۲۹ ۸- طرح بودجه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ تیر ۱۳۲۹ نشست ۴۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل ازدستور آقایان: ناظرزادهآزاد – گنجه ۳- معرفی آقای فریدونی به معاونت وزارت کشور بوسیله آقای وزیر کشور ۴- تصویب فوریت طرح پیشنهادی راجع به اعتبار راه‌سازی سال ۱۳۲۹ ۵- بیانات آقای وزیر امورخارجه راجع به یادداشت دولت اتحاد جماهیر شوروی ۶- طرح بودجه سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی ۷- ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ تیر ۱۳۲۹ نشست ۴۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مصدق، آزاد، دکتر بقائی ۳- اعلام وصول عهد نامه مودت بین دولتین ایران و هندوستان مصوبه در مجلس سنا ۴-اجرای مراسم تحلیف از طرف آقای احد وهاب‌زاده ۵- طرح بودجه ۱۳۲۹ مجلس شورایملی از ماده ۲ ۶- معرفی هیئت دولت و تقدیم برنامه بوسیله تیمسار سپهبد رزم‌آرا نخست‌وزیر ۷- بقیه شور وختم مذاکرات دربودجه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی ۸- تعیین موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ تیر ۱۳۲۹ نشست ۴۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- اخطار نظامنامه‌ای آقایان: دکتر مصدق – جمال امامی – آشتیانی‌زاده – تصویب ورود در دستور ۳- طرح برنامه دولت آقای رزم‌آرا نخست وزیر ۴- تعیین موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ تیر ۱۳۲۹ نشست ۴۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲ – بیانات قبل ازدستور آقایان: جمال امامی – مکی – پیراسته ۳ – مذاکره در برنامه دولت آقای رزم‌آرا نخست وزیر ۴ – تعیین موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه

نخست‌وزیر حاجیعلی رزم‌آرا

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ تیر ۱۳۲۹ نشست ۴۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲ – بقیه مذاکره دربرنامه وابراز رای اعتماد به دولت آقای رزم‌آرا ۳ – بیانات آقای ناصر ذوالفقاری راجع به تصمیم شورای امنیت ملل متحد درموضوع کره ۴ – موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ تیر ۱۳۲۹ نشست ۴۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل ازدستور آقایان: شوشتری – نورالدین امامی - تیمورتاش – فقیه‌زاده ۳- اخطار نظامنامه آقایان: دکتر بقائی – دکتر شایگان – غلامرضا فولادوند – فرامرزی - قاسم فولادوند ۴- قرائت گزارش کمیسیون عرایض راجع به استعفای دو نفر ازاعضای آن کمیسیون و تعیین دو نفر بجای آنها ۵- قرائت نامه آقای نوری اسفندیاری ۶- قرائت گزارش کمیسیون نفت ۷- تصویب نمایندگی آقای وهاب‌زاده از اردبیل ۸- مذاکره در طرح پیشنهادی راجع به اعتبار راه سازی ۱۳۲۹ و ختم مذاکرات ۹- موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ تیر ۱۳۲۹ نشست ۴۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای رئیس دایر بابراز تأسف از فوت مرحوم مصطفی عدل ۳ - بیانات قبل ازدستور آقایان دکترجلالی – دکتربقائی –اسلامی ۴ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای نخست وزیر بقید یک فوریت و تصویب فوریت آن ۵ - تقاضای آقای وزیر کشاورزی راجع به تعقیب شور چند فقره لوایح دوره پانزدهم ۶ - تعیین موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ تیر ۱۳۲۹ نشست ۴۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مصدق. مکی. رضوی ۳- اجرای مراسم تحلیف از طرف آقای معین‌زاده ۴- وصول و قرائت گزارش مجلس سنا راجع به بودجه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و اخذ رای و تصویب قسمتهای مالی آن ۵- تقدیم لایحه یک دوازدهم تیرماه بودجه کل کشور تقدیم یک فوریت و تصویب فوریت آن ۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ تیر ۱۳۲۹ نشست ۴۸ - دربرگیرنده: ۱– بیانات قبل از دستور آقایان: فرامرزی – کشاورز صدر- دکتر طبا ۲- طرح لایحه یک دوازدهم اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت تیرماه ۱۳۲۹ و ختم مذاکرات آن ۳- طرح سؤال آقایان: کشاورز صدر – حائری‌زاده – آزاد، آشتیانی‌زاده از وزارت امورخارجه و احاله جواب آن به جلسه خصوصی ۴- بیانات آقای نخست وزیر در جواب اظهارات چند نفر آقایان نمایندگان ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ امرداد ۱۳۲۹ نشست ۴۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲۵ و ۲۷ تیر ۲- اخذ رای نسبت به لایحه یک دوازدهم تیر ماه و تصویب آن ۳- اخذ رای نسبت به اعتبارات ساختمانی و راه‌سازی ۱۳۲۹ و تصویب آن ۴- اعلام وسول طرح مجلس سنا راجع به استخدام ده نفر تندنویس و تصویب دو فوریت آن ۵- قرائت استیضاح آقای مکی از آقای وزیر دادگستری ۶- بیانات آقای رفیع دایر به کافی بودن توضیحات آقای کفیل وزارت امور خارجه نسبت به سوال چند نفر آقایان نمایندگان ۷- تصویب نمایندگی آقای معین‌زاده از رفسنجان ۸- بیانات آقای دکتر مصدق به استناد ماده ۹۰ آیین‌نامه ۹- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای دکتر نصر وزیر دارایی و تصویب فوریت لایحه دو دوازدهم بودجه کل کشور بابت ماه‌های امرداد و شهریور ۱۳۲۹ ۱۰- نقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای دکتر صالح وزیر بهداری و طرح و تصویب یک فوریت لایحه داروهای اختصاصی ۱۱- تصویب دو فوریت لایحه راجه به تعرفه گمرکی ۱۲- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر جنگ ۱۳- تصویب دو فوریت لایحه معافیت چند قلم دارو از حقوق گمرکی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ امرداد ۱۳۲۹ نشست ۵۰ - دربرگیرنده: ۱- قرائت صورت غائبین ۲- بیانات قبل ازدستور ۳- بیانات آقایان دکتر جلالی و ارباب بعنوان ماده ۹۰ آئین‌نامه ۴- بقیه در شور گزارش کمیسیون کشور راجع به اختیارات شهرستان‌ها و تصویب دو فوریت طرح راجع به کمیسیون مخصوص لایحه ۴- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیردادگستری و اعلام حاضربودن جهت جواب استیضاح آقای مکی ۵- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیرجنگ ۶- تقدیم یک ۷- فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دارایی ۸- طرح وختم مذاکره لایحه دو دوازدهم امرداد و شهریور ۱۳۲۹ بودجه کل کشور ۹- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر بهداری ۱۰- تعیین موقع ودستورجلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ امرداد ۱۳۲۹ نشست ۵۱ - دربرگیرنده: ۱ – تصویب صورت مجلس جلسه اول امرداد ۲ – بیانات قبل از دستور آقایان: شوشتری – صالح – دولت‌آبادی ۳- بیانات آقایان مکی دکتر طبا و فرامرزی طبق ماده ۹۰ آئین نامه ۴ – تصویب فوریت لایح راجع به بودجه ۱۳۲۹ وزارت فرهنگ ۵ – تقدیم یک فقره لایحه راجع به سازمان برنامه به قید دو فوریت به وسیله آقای وزیر دارایی ۶ – طرح لایحه تعرفه گمرکی ۷ – تصویب تعطیل یک ماهه همه جلسات ۸ – تقدیم یک فقره لایحه به قید یک فوریت بوسیله آقای وزیر بهداری و تصویب فوریت آن ۹ – تعیین موقع و دستور جلسه آینده ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ امرداد ۱۳۲۹ نشست ۵۲ - دربرگیرنده: ۱ – قرائت غایبین جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور آقای گنجه ۳- بقیه مذاکره در لایحه تعرفه گمرکی ۴- معرفی آقای دکتر پورهمایون به سمت معاونت وزارت اقتصاد ملی به وسیله آقای وزیر اقتصاد ملی ۵- بقیه مذاکره در لایحه تعرفه گمرکی ۶- معرفی آقای دکتر آل‌بویه به معاونت وزارت فرهنگ به وسیله آقای وزیر فرهنگ ۷- بقیه مذاکره در لایحه تعرفه گمرکی و خاتمه مذاکرات و ارجاع به مجلس سنا ۸- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ امرداد ۱۳۲۹ نشست ۵۳ - دربرگیرنده: ۱ – تصویب صورت مجلس سوم امرداد ۲ - بیانات قبل از دستور آقای قبادیان ۳ – اخذ رای و تصویب لایحه دو دوازدهم بودجه کل کشور بابت دوماهه امرداد و شهریور ۱۳۲۹ ۴ – اخذ رای و تصویب اجازه استخدام ده نفر تندنویس برای سنا ۵ – طرح و ختم مذاکره لایحه بودجه ۱۳۲۹ وزارت فرهنگ ۶ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ امرداد ۱۳۲۹ نشست ۵۴ - دربرگیرنده: ۱ تصویب صورت مجلس جلسات پنجم و هشتم امرداد ماه ۲- اخذ رای و تصویب لایحه تعرفه گمرکی ۳- وصول پیشنهاد برای جلسه فوق‌العاده و تعیین جلسه آتیه ۴ – طرح و خاتمه مذاکره لایحه بودجه ۱۳۲۹ وزارت بهداری ۵ – تصویب دو فوریت طرح پیشنهادی راجع به اعتبار ساختمانی بیمارستان امیراعلم ۶ – تعیین موقع جلسه آتیه ختم – جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ امرداد ۱۳۲۹ نشست ۵۵ - دربرگیرنده: ۱- قرائت غایبین جلسه گذشته و مذاکره راجع به ورود در دستور ۲- اخذ رای و نصویب ماده واحده بودجه ۱۳۳۹ وزارت فرهنگ ۳- اخذ رای و تصویب بودجه ۱۳۲۹ وزارت بهداری ۴- مذاکره در طرح پیشنهادی راجع به انتخاب کمیسیون رسیدگی به لایحه امور شهرستانها ۵- تعیین موقع جلسه - ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ شهریور ۱۳۲۹ نشست ۵۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۱۰ ، ۱۲ و ۱۶ امرداد ۲- بیانات قبل از دستور آقایان نریمان دکتر مصدق – اردلان ۳ – اخطار نظام‌نامه‌ای آقایان جمال امامی و مکی ۴ – بیانات آقای نخست‌وزیر و دکتر مصدق ۵ – ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ شهریور ۱۳۲۹ نشست ۵۷ - دربرگیرنده: ۱ – تصویب صورت مجلس ۲ – بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مصدق – فرامرزی – شوشتری ۳ – توضیحات آقای غلامرضا فولادوند به عنوان اخطار نظامنامه ۴ – معرفی آقایان وزرای امور خارجه – کار – راه – پست و تلگراف و تلفن به وسیله آقای نخست‌وزیر و بیانات ایشان در جواب مطالب قبل از دستور ۵ – توضیحات آقای فرامرزی به عنوان اخطار نظامنامه‌ای ۶ – قرائت استیضاح آقای اسلامی از آقای دکتر نصر وزیر دارایی ۷ – تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ شهریور ۱۳۲۹ نشست ۵۸ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲- قرائت گزارش ماهیانه کمیسیون‌ها ۳- معرفی آقای قدس نخعی به معاونت وزارت امور خارجه به وسیله آقای وزیر امور خارجه ۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کار ۵- طرح شور اول قرارداد مودت بین ایران و پاکستان و تصویب ورود در شور دوم ۶- طرح شور اول قرارداد مودت بین ایران و هندوستان و تصویب ورود در شور دوم ۷- نطق بعد از دستور آقایان: جمال امامی - اسلامی ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ شهریور ۱۳۲۹ نشست ۵۹ - دربرگیرنده: ۱- بیانات آقای نمایندگان راجع به صورت جلسه اسبق ۲- نطق قبل از دستور سه نفر از آقایان: امامی اهری - مکی - دکتر بقائی ۳- اجرای مراسم تحلیف از طرف آقایان سیدمحمد صادق طباطبائی - منصف ۴- تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقای فروهر وزیر کار و ارجاع به کمیسیون‌های مربوطه ۵- انتخاب آقای ظفری به عضویت کمیسیون محاسبات به قید قرعه ۶- تصویب کمیسیون ۱۸ نفری از مجلس برای رسیدگی به لایحه سازمان کشور ۷- طرح لایحه راجع به بیمارستان امیراعلم ۸- موقع جلسه آتیه ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ شهریور ۱۳۲۹ نشست ۶۰ - دربرگیرنده: ۱- قرائت صورت غایبین جلسه قبل ۲- بیانات آقای رئیس ۳- نطق قبل از دستور - آقایان: مکی - صالح - شوشتری ۴- ورود در دستور و طرح شور اول گزارش کمیسیون دادگستری دایر به تصفیه ۵- تقدیم لایحه سازمان برنامه از طرف آقای وزیر کار ۶- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ مهر ۱۳۲۹ نشست ۶۲ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین جلسه گذشته ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: رئیس - دکتر مصدق (درباره زمین‌های خالصه خراسان که مصدق در زمان فرمانداری خراسان صاحب شده است) ۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت دارایی و دنباله بیانات نمایندگان راجع به قانون تصفیه ۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف ۵- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ مهر ۱۳۲۹ نشست ۶۳ - دربرگیرنده - ۱- مذاکرات درباره صورت مجلس گذشته و تصویب آن ۲- ورود در شور مواد و مذاکرات نمایندگان ۳- قرائت پیشنهادها در ماده اول ۴- نطق بعد از دستور چند نفر از آقایان نمایندگان ۵- ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ مهر ۱۳۲۹ نشست ۶۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس‌های قبلی ۲- بقیه شور اول لایحه تصفیه و ارجاع به کمیسیون ۳- قرائت سه فقره استیضاح ۴- اجرای مراسم تحلیف به وسیله آقای آبکار نماینده ارامنه جنوب ۵- بیانات بعد از دستور - چند نفر از آقایان نمایندگان ۶- تقدیم یک فقره لایحه بهداشت شهر از طرف آقای وزیر بهداری و ده فقره لایحه از طرف آقای وزیر راجع به تکمیل کادر شهربانی و لوله‌کشی شهر تهران ۷- طرح فوریت لایحه بهداشت شهری و تصویب آن ۸- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر کار ۹- موقع دستور جلسه آینده - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ مهر ۱۳۲۹ نشست ۶۷ - دربرگیرنده: ۱- نطق قبل از دستور ۳ نفر از آقایان نمایندگان ۲- اجرای مراسم تحلیف به وسیله آقای شادلو نماینده بجنورد ۳- مذاکره درباره استیضاح و رای اعتماد به دولت ۴- تقدیم یک فقره لایحه راجع به استخدام کارشناس راه‌آهن از طرف وزیر راه ۵- تقدیم یک فقره لایحه راجع به آیین‌نامه انجمن‌های محلی از طرف وزیر کار ۶- انتخاب کمیسیون مخصوص ۷- استرداد لایحه چاپ اسکناس جدید از طرف کفیل وزارت دارایی ۸- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ مهر ۱۳۲۹ نشست ۶۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور ۳- ورود در دستور و طرح سوالات نمایندگان ۴- طرح تقدیمی نمایندگان راجع به الغای حکومت نظامی ۵- بقیه سوالات نمایندگان و جواب آقای نخست‌وزیر ۶- ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ مهر ۱۳۲۹ نشست ۶۹ - دربرگیرنده: ۱- قرائت غایبین جلسه گذشته ۲- طرح استیضاح راجع به نفت و بیانات دو نفر آقایان اللهیار سالح - حائری‌زاده ۳- تصویب یک فقره اعتبارنامه ۴- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ مهر ۱۳۲۹ نشست ۷۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب دو صورت جلسه قبل ۲- ادامه مذاکرات در استیضاح نفت به وسیله آقای مکی ۳- تقدیم لایحه بودجه یک دوازدهم مهر ماه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی و تصویب یک فوریت آن ۴- دنباله استیضاح و بیانات آقای مکی ۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ مهر ۱۳۲۹ نشست ۷۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب سیصد میلیون ریال اعتبار اضافی برای مصارف ساختمان و تکمیل ابنیه دولتی ۲- طرح و مذاکره در اطراف لایحه یک دوازدهم مهر ماه ۱۳۲۹ ۳- طرح گزارش کمیسیون بهداری و استخدام دایر به استخدام پزشکان و دندانپزشکان و پزشکیاران و داروسازان ۴- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ مهر ۱۳۲۹ نشست ۷۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- تصویب ۱ دوازدهم بودجه مهر ماه ۳- طرح استیضاح از طرف آقایان دکتر مصدق و دکتر علوی ۴- بیانات آقای نخست‌وزیر ۵- جواب آقایان استیضاح‌کنندگان: صالح - مکی - حائری‌زاده - دکتر مصدق - دکتر هدایتی - جمال امامی - دکتر مصدق ۶- تصویب پیشنهاد رای سکوت دوباره استیضاح از دولت ۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آبان ۱۳۲۹ نشست ۷۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت جلسات ۲۵ و ۲۷ مهر ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: کهبد - ناظرزاده - شوشتری - نورالدین امامی ۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای پالیزی کارپرداز مجلس شورای ملی ۴- معرفی آقایان وزیر دارایی و وزیر اقتصاد ملی به وسیله آقای نخست‌وزیر ۵- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بهداری راجع به پزشکیاران ۶- تقدیم پنج فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ به قید یک فوریت ۷- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بهداری راجع به پزشکیاران ۸- سوال آقای دکتر بقائی از آقای وزیر جنگ ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آبان ۱۳۲۹ نشست ۷۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بقیه سوال آقایان دکتر بقائی و مکی از آقای وزیر جنگ و جواب آن ۳- بیانات آقای دکتر مصدق ۴- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به قانون تصفیه کارمندان دولت ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آبان ۱۳۲۹ نشست ۷۸ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین جلسه گذشته ۲- بیانات قبل از دستور آقایان اردلان - شوشتری - حاذقی ۳- بیانات آقایان: نخست‌وزیر - رئیس - رفیع - نورالدین امامی - منصف - مکی - معدل - ارباب راجع به قرارداد بازرگانی ایران و شوروی ۴- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ آبان ۱۳۲۹ نشست ۷۹ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین و طرح صورت‌مجلس جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: اردلان - دکتر بقائی - آزاد - عامری ۳- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تصفیه کارمندان دولت ۴- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آبان ۱۳۲۹ نشست ۸۰ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی عایبین و طرح صورت مجلس جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور آقایان گنجه - مکی - حائری‌زاده ۳- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تصفیه و عدم حصول اکثریت ۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ آبان ۱۳۲۹ نشست ۸۱ - دربرگیرنده: ۱- تقدیم پنج‌ فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی ۲- طرح فوریت لایحه اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق هزینه کل کشور و تصویب آن ۳- معرفی آقای مهندس سمیعی به معاونت وزارت پست و تلگراف به وسیله آقای وزیر پست و تلگراف ۴- طرح فوریت لایحه اعتبار دفع ملخ دریایی و تصویب آن ۵- طرح فوریت لایحه استخدام ۱۵ نفر معلم خارجی برای دانشکده‌های پزشکی شهرستان‌ها ۶- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ ۷- طرح فوریت لایحه ملی نمودن دبیرستان‌ها ۸- سوال آقای صفایی از آقای وزیر دارایی راجع به وام از بانک صادرات و واردات و جواب آن ۹- سوال آقای محمدعلی مسعودی از آقای وزیر فرهنگ راجع به میزان کمک سازمان برنامه به وزارت فرهنگ ۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آبان ۱۳۲۹ نشست ۸۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲۱ آبان ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: نورالدین امامی - کشاورز صدر - حاذقی ۳- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تصفیه کارمندان و عدم حصول اکثریت ۴- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ آبان ۱۳۲۹ نشست ۸۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌جلسات ۲۲ و ۲۳ آبان ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: حاذقی - شوشتری - کشاورز صدر ۳- طرح کمیسیون دادگستری راجع به تصفیه کارمندان و تصویب آن ۴- طرح گزارش راجع به حقوق بازنشستگی افسران و درجه‌داران و افراد ارتش ۵- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آبان ۱۳۲۹ نشست ۸۴ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین روزهای ۲۵ و ۲۸ آبان ۲- طرح لایحه اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور و خاتمه مذاکره آن ۳- طرح گزارش راجع به بازنشستگی ارتش و خاتمه مذاکره ۴- اعلام وصول مصوبه در مجلس سنا به اصلاح قانون شهرداری‌ها ۵- اخذ رای نهایی نسبت به قانون اجازه مصرف یک صد و پنجاه میلیون ریال جهت راه‌سازی و تکمیل ابنیه دولتی ۶- مذاکره در طرح سه فوری راجع به الغای قانون کیفر گرانفروشان ۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آذر ۱۳۲۹ نشست ۸۵ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲- بیانات آقای رئیس به استرداد استعفای آقای دکتر طبا ۳- بیانات قبل از دستور آقایان اسلامی - امامی اهری - کشاورز صدر - مکی ۴- تصویب فوریت لایحه ملی نمودن دبیرستان‌ها ۵- اخذ رای نسبت به لایحه اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه کل کشور ۶- معرفی آقایان وزیر کشور و وزیر کار به وسیله آقای نخست‌وزیر ۷- بقیه مذاکره در طرح راجع به قانون کیفر گرانفروشان و خاتمه مذاکره ۸- مذاکره در فوریت لایحه ترمیم حقوق قضات ۹- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ ۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آذر ۱۳۲۹ نشست ۸۶ - دربرگیرنده: ۱- طرح صورت جلسات ۲۵ و ۳۰ آبان و ۲ آذر ۱۳۲۹ ۲- طرح استیضاح آقای جمال امامی از دولت آقای رزم‌آرا نخست‌وزیر ۳- اعلام تصویب صورت مجلس جلسات ۲۵ و ۳۰ آبان و دوم آذر ۴- اخذ رای و تصویب فوریت لایحه ترمیم حقوق قضات ۵- تقدیم لایحه متمم بودجه ۱۳۲۹ کل کشور به وسیله آقای وزیر دارایی ۶- استرداد فوریت لوایح تقدیمی قبل به وسیله آقای وزیر فرهنگ ۷- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آذر ۱۳۲۹ نشست ۸۷ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: شوشتری - امینی - بهادری - پیراسته - حاذقی ۳- قرائت اسامی اعضای کمیسیون برنامه منتخب از شعب ۴- اعلام تصویب صورت‌مجلس جلسه قبل ۵- اخذ رای و تصویب ۳ ماده متمم بودجه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی ۶- مذاکره بعد از دستور و ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آذر ۱۳۲۹ نشست ۸۸ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین و طرح صورت مجلس جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: موقر - دکتر مصدق - گودرزی ۳- اعلام تصویب صورت مجلس جلسه قبل ۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر راه ۵- طرح و خاتمه مذاکره لایحه راجع به اعتبار دفع ملخ دریایی ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آذر ۱۳۲۹ نشست ۸۹ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی عایبین و طرح صورت‌مجلس جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: حاذقی - آزاد - صدرزاده - حائری‌زاده ۳- اعلام تصویب صورت‌مجلس جلسه قبل ۴- تقدیم لایحه تفریغ بودجه ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی به وسیله آقای امینی ۵- تقدیم چند فقره مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار به وسیله آقای وزیر کار ۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشور ۷- طرح و خاتمه مذاکره در لایحه اجازه انتشار اسکناس دویست ریالی ۸- طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه استرداد وجوه حجاج ۹- طرح و تصویب قوریت لایحه اعتباری راه‌سازی شیراز - اهواز ۱۰- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزی ۱۱- قرائت سه فقره گزارش مربوط به لوایح مصوبه در مجلس سنا ۱۲- مذاکره در طرح لایحه بودجه کل کشور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آذر ۱۳۲۹ نشست ۹۰ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین و طرح صورت‌مجلس جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: اسلامی - صالح - صدری - دکتر سیدامامی - غلامرضا فولادوند ۳- اعلام تصویب صورت‌مجلس ۴- طرح لایحه اجازه استخدام ۱۵ نفر استاد خارجی جهت دانشکده‌های پزشکی شهرستان‌ها ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آذر ۱۳۲۹ نشست ۹۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ ـ بیانات آقای رئیس راجع به دومین سال تصویب اعلامیه حقوق بشر ۳ - بیانات قبل از دستور ـ آقایان: فرهودی ـ موقر ۴ - تقدیم گزارش کمیسیون مخصوص نفت بوسیله آقای مکی مخبر کمیسیون ۵ - بیانات قبل از دستور آقای حائری‌زاده ۶ - قرائت نامه آقای کوزه کنانی دائر به تقدیم یک جلد کلام‌الله مجید تاریخی به کتابخانه مجلس ۷- بقیه مذاکره در لایحه اجازه استخدام ۱۵ نفر استاد جهه دانشکده‌های پزشکی شهرستانها و ارجاع به مجلس سنا ۸ ـ تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر فرهنگ ۹ ـ طرح لایحه اجازه مبادله قرارداد بازرگانی بین دولتین ایران و فرانسه و ارجاع به مجلس سنا ۱۰ – تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ آذر ۱۳۲۹ نشست ۹۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت غائبین و طرح صورتمجلس جلسات ۱۶ و ۱۹ آذر ۲ – بیانات قبل از دستور – آقایان: دکتر مجتهدی – بهادری – حائری‌زاده – معدل – نورالدین امامی - مکی – سلطان العلماء ۳ – اعلام تصویب صورت جلسات ۱۶ و ۱۹ آذر ۴ - طرح لایحه راجع به اعتبار تکمیل راه سازی شیراز - اهواز و ارجاع به مجلس سنا ۵ -اخذ رای و تصویب لایحه اعتبار دفع ملخ دریایی ۶ - طرح گزارش کمیسیون مخصوص نفت ۷ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آذر ۱۳۲۹ نشست ۹۳ - دربرگیرنده: ۱ – قرائت اسامی غائبین وطرح صورتمجلس جلسه قبل ۲ - تأیید لایحه اصلاح قانون انتخابات تقدیمی دولت سابق بوسیله آقای وزیرکشور ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان موقر - صدر میرحسینی - ناصر ذوالفقاری و وزیر کشور ۴ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسه قبل ۵ - تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دارایی ۶ - طرح گزارش کمیسیون مخصوص نفت - ماده‌های اعتراصیه دولت ۷ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آذر ۱۳۲۹ نشست ۹۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین و طرح صورت مجلس جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور – آقایان: آزاد – دکتر بقائی – وزیر کشور ابریشم‌کار- سالار بهزادی ۳ - تصویب صورت‌مجلس جلسه قبل ۴ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون مخصوص نفت ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آذر ۱۳۲۹ نشست ۹۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت غایبین و طرح صورت مجلس جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور – آقایان دکتر مصدق. معدل. جمال. امامی. دکتر جلالی. رضوی ۳ – اخطار نظامنامه آقای آزاد طبق ماده ۹۰ ۴ – تصویب صورت مجلس جلسه قبل ۵ – طرح پیشنهاد آقای دکتر معظمی راجع به تعیین کمیسیون خاص برای امور مطبوعات ۶ - بقیه گزارش در کمیسیون مخصوص نفت ۷ – تقدیم چهار فقره لایحه بوسیله آقای وزیر جنگ ۸ – تقدیم یک لایحه به وسیله وزیر کشور ۹ – بیانات آقای رئیس راجع به مطبوعات ۱۰ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ دی ۱۳۲۹ نشست ۹۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت غائبین و طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور – آقایان: آزاد - کشاورز صدر – مکی - حائری‌زاده ۳ - تصویب صورت مجلس ۴ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر بهداری ۵ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون مخصوص نفت ۶ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر پست و تلگراف ۷ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ دی ۱۳۲۹ نشست ۹۷ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غائبین و طرح صورت جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور ـ آقایان: فقیه‌زاده، مکی، کشاورزصدر، حاذقی، معدل و رئیس ۳- بیانات آقای فرامرزی طبق ماده ۸۰ آیین‌نامه ۴- تصویب صورت مجلس ۵- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون مخصوص نفت و استرداد لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی ۶- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۲۹ نشست ۹۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: دکتر معظمی - اسلامی - دکتر شایگان - نخست‌وزیر ۳- قرائت استیضاح آقای کشاورز صدر از آقای فروهر وزیر دارایی ۴- مذاکره و اعلام رای در فوریت اول طرح قانونی به مردود بودن بیانات آقای وزیر دارایی ۵- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ دی ۱۳۲۹ نشست ۹۹ - دربرگیرنده: ۱- قرائت غایبین و طرح صورت مجلس جلسه قبل ۲- بقیه مذاکره در فوریت و اصل قانونی راجع به مردود بودن بیانات جلسه ۵ دی آقای وزیر دارایی و خاتمه مذاکره آن ۳- تصویب صورت جلسه قبل ۴- طرح و تصویب فوریت و مذاکره در طرح قانونی راجع به مطبوعات ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ دی ۱۳۲۹ نشست ۱۰۰ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین و طرح صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: دولتشاهی - مکی - رفیع - صالح - حائری‌زاده ۳- بیانات آقای گنجه به استناد ماده ۹۰ آیین‌نامه ۴- تصویب صورت‌مجلس ۵- ققیه مذاکره در طرح قانونی راجع به مطبوعات ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ دی ۱۳۲۹ نشست ۱۰۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: غلامرضا فولادوند - دکتر شایگان - ناظرزاده - حائری‌زاده ۳- بقیه مذاکره در طرح راجع به مطبوعات ۴- بیانات آقای وزیر جنگ راجع به حکومت نظامی شهرستان‌ها ۵- تقدیم لایحه بودجه ۱۳۳۰ کل کشور به وسیله آقای معاون وزارت دارایی ۶- معرفی آقای جوادی به معاونت وزارت دادگستری به وسیله آقای وزیر دادگستری ۷- بقیه مذاکره در طرح پیشنهادی راجع به مطبوعات و خاتمه مذاکره آن ۸- طرح گزارش راجع به تفاوت حقوق بازنشستگی افسران و درجه‌داران ارتش ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ دی ۱۳۲۹ نشست ۱۰۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم پنج فقره لایحه به وسیله آقای شعاعی وزارت دارایی ۳- بیانات آقای گنجه در تعقیب اظهارات جلسه قبل خود ۴- معرفی آقای دکتر افخم حکمت به معاونت وزارت کشور به وسیله آقای وزیر کشور ۵- طرح و تصویب طرح فوری راجع به اختیار کمیسیون نفت جهت تعیین وظیفه دولت در امر نفت ۶- اخذ رای و تصویب گزارش راجع به تفاوت حقوق بازنشستگی عده‌ای از افسران و درجه‌داران و افراد ارتش ۷- معرفی آقای مهندس مصدق به معاونت وزارت راه و تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای وزیر راه ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ دی ۱۳۲۹ نشست ۱۰۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: مخبر فرهمند - مکی - حاذقی - جمال امامی - دکتر سید امامی ۳- طرح و خاتمه مذاکره گزارش راجع به فوق‌العاده آقای ملک‌الشعرای بهار ۴- اخذ رای و تصویب اعتبار تکمیل راه‌سازی شیراز - اهواز ۵- تقدیم شش فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزی ۶- بیانات آقای وزیر بهداری راجع به وبای هندوستان ۷- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به تفاوت عیدی مستخدمین جزء ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ دی ۱۳۲۹ نشست ۱۰۴ - دربرگیرنده: ۱- قرائت غایبین و طرح صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: برومند - دکتر شایگان - آزاد - نورالدین امامی - فقیه‌زاده ۳- تصویب صورت‌مجلس ۴- بیانات آقایان پیراسته و دکتر بقائی به استناد ماده ۹۰ ۵- طرح و خاتمه گزارش کمیسیون بودجه راجع به عیدی مستخدمین جزء ۶- قرائت پیشنهادی طرح لایحه انتخابات و صورت مجلس ۷- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به برقراری وظیفه درباره آقای کیانی ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ دی ۱۳۲۹ نشست ۱۰۵ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین و طرح صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان کهبد - کشاورز صدر - ارباب - پیراسته - آزاد - بهادری - مکی ۳- بیانات آقای صالح به استناد ماده ۹۰ ۴- تصویب صورت‌مجلس ۵- بیانات آقایان وزیر فرهنگ و وزیر کشاورزی ۶- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۰۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات آقایان: دکتر بقائی - جمال امامی و مکی به استناد ماده ۹۰ ۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر راه ۴- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه به برقراری وظیفه آقای کیانی ۵- مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به ۲ دوازدهم بودجه کل کشور ۶- طرح و خاتمه مذاکره در طرح پیشنهادی راجع به یک دوازدهم بودجه کل کشور ۷- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشور ۸- طرح گزارش کمیسیون‌های دادگستری و بهداری راجع به بهداشت شهری ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۰۷ - دربرگیرنده: ۱- قرائت غایبین و طرح صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: نورالدین امامی - پیراسته - حائری‌زاده - صالح - شوشتری ۳- اخذ رای و تصویب اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دی ماه ۱۳۲۹ ۴- تصویب صورت‌مجلس ۵- طرح گزارش کمیسیون‌های نظام و کشور راجع به حکومت نظامی ۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری ۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۰۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: شوشتری - برومند - غلام‌رضا فولادوند - قاسم فولاوند ۳- بقیه مذاکره راجع به گزارش کمیسیون‌های بهداری و دادگستری راجع به بهداشت شهری ۴- قرائت استیضاح چند نفر آقایان نمایندگان از دولت ۵- بیانات آقای نخست‌وزیر و تقاضای رای اعتماد و ابراز اعتماد به دولت ایشان ۶- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۰۹ - دربرگیرنده: ۱- قرائت غایبین و طرح صورت‌مجلس و مذاکره در ترتیب نطق قبل ار دستور ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: سعید مهدوی - دکتر هدایتی - جمال امامی - حاذقی - مکی ۳- قرائت و مذاکره در سابقه مذاکرات موقع تقاضای رای اعتماد از طرف دولت ۴- تقسیم مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار به وسیله آقای وزیر کار ۵- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی ۶- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: حائری‌زاده - کشاورز صدر - محمدعلی مسعودی ۳- تقدیم لایحه واگذاری یک قسمت از اراضی مجلس به مجلس سنا ۴- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون‌های بهداری و دادگستری راجع به بهداشت شهری ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- تقدیم شش فقره لایحه به وسیله آقای وزیر جنگ ۳- سوال آقای شوشتری راجع به اراضی یوسف‌آباد و جواب آقای معاون وزارت دارایی ۴- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی ۵- سوال آقای فقیه‌زاده راجع به امور عمرانی قزوین و جواب آقای نخست‌وزیر ۶- معرفی آقای فهیمی به سمت وزیر مشاور به وسیله آقای نخست‌وزیر ۷- بقیه مداکره در گزارش کمیسیون‌های بهداری و دادگستری راجع به بهداشت شهری ۸- قرائت نامه مجلس سنا در جواب تصمیم‌های مجلس راجع به نفت ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- سوال آقای فرهودی راجع به سد کرخه و جواب آقای وزیر کشاورزی ۳- سوال آقای قاسم فولادوند راجع به آب و برق بروجرد و مبارزه با سن و جواب آقایان وزیر کشاورزی و وزیر کشور ۴- اخذ رای و تصویب ماده اول گزارش بهداشت شهری ۵- اخذ رای و تصویب تفاوت عیدی مستخدمین جزء ۶- اخذ رای و تصویب فوق‌العاده آقایان ملک‌الشعرای بهار و نظام وفا ۷- اخذ رای و نصویب مستمری آقای اسدالله کیانی ۸- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون‌های بهداری و دادگستری راجع به بهداشت شهر ۹- بیانات قبل از دستور - آقایان: حاذقی - محمدعلی مسعودی - معدل ۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: نورالدین امامی - آزاد - پیراسته - دکتر راجی - عزیز اعظم زنگنه - محمدعلی مسعودی - گنجه ۳- معرفی آقای دکتر زنگنه به وزارت فرهنگ به وسیله آقای نخست‌وزیر ۴- بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهری ۵- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی ۶- اعلام وصول طرح راجع به اصلاح قانون انجمن شهر از مجلس سنا ۷- بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهری ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۴ - دربرگیرنده: ۱- قرائت غایبین و مذاکره در صورت‌مجلس ۲- قرائت نامه آقای وهاب‌زاده راجع به اختصاص مقرری نمایندگی خود جهت ساختمان دبستان در اردبیل ۳- بیانات قبل از دستور - آقایان: نریمان - بهادری - صدرزاده - کشاورز صدر - رفیع ۴- بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهری ۵- تصویب صورت‌مجلس جلسه قبل ۶- بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهری ۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات آقای وزیر کشور راجع به شکست مسجد رسول اکرم (ص) ۳- بیانات قبل از دستور - آقایان: آشتیانی‌زاده - پیراسته - جواد مسعودی - ارباب تیمورتاش ۴- بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهری ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: موقر - حاذقی - پیراسته - حائری‌زاده - کشاورز صدر ۳- بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهر ۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۸ - دربرگیرنده: ۱- قرائت غایبین و طرح صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: موقر - وزیر امور خارجه - صالح - ناظرزاده ۳- مذاکره و اخذ رای نسبت به گزارش راجع به بهداشت شهری ۴- بیانات آقای حائری‌زاده طبق ماده ۹۰ آیین‌نامه ۵- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به کمک ترمیم حقوق دبیران و آموزگاران ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۱۹ - دربرگیرنده:۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات آقای وزیر کشور راجع به حاضر بودن دولت برای جواب استیضاح ۳- بیانات قبل از دستور آقایان دکتر جلالی - اسلامی - پیراسته - فرامرزی - مکی ۴- بیانات آقای امینی راجع به متحصنین و تقدیم لوایح بودجه ۱۳۳۰ و تفریغ بودجه ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی ۵- طرح و ختم مذاکره گزارش کمیسیون بودجه راجع به ترمیم کمک دبیران و آموزگاران ۶- تعیین روز استیضاح ۷- طرح و خاتمه مذاکره گزارش کمیسیون بودجه راجع به اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور دو ماهه بهمن و اسفند ۱۳۲۹ ۸- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای کفیل وزارت دارایی ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- انتخاب منشی‌ها و کارپردازان ۳- افتراغ شعب ششگانه ۴- اخذ رای و تصویب گزارش راجع به اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه بهمن و اسفند ۱۳۲۹ ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: تیمورتاش - شوشتری - نورالدین امامی - دکتر مجتهدی - مکی - گنجه ۳- قرائت گزارش راجع به انتخاب دو نفر از هر شعبه برای کمیسیون توافق اعضای کمیسیون‌ها ۴- مذاکره راجع به تاخیر روز استیضاح ۵- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به شهریه‌ها ۶- ختم جلسه به عنوان تنفس • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- تصویب دو فوریت لایحه اجازه انتشار اسکناس ۳- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به شهریه‌ها ۴- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای کفیل وزارت دارایی ۵- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به شهریه‌ها ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۵ *19-23* - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- مذاکره و اخذ رای نسبت به ورود در دستور ۳- اخذ رای و تصویب پیشنهاد آقای بهادری در گزارش راجع به شهریه‌ها ۴- طرح لایحه راجع به اجازه انتشار اسکناس ۵- اعلام خاتمه مذاکره گزارش راجع به شهریه‌‌ها و ارجاع به مجلس سنا ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای رئیس دایر به ابراز تاسف از قتل مرحوم رزم‌آرا ۳- بیانات قبل از دستور - آقایان: اردلان - صدر میرحسینی - حائری‌زاده - آشتیانی‌زاده ۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

نخست‌وزیر حسین علاء

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۷ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین و طرح صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: صدری - معدل - اردلان - شوشتری ۳- تصویب صورت‌مجلس ۴- بیانات قبل از دستور - آقایان مکی و امینی ۵- تصویب دو قوریت گزارش کمیسیون مخصوص نفت ۶- مذاکره در طرح سه فوری راجع به ترتیب انتخاب کمیسیون‌ها ۷- بیانات بعد از دستور آقای دکتر مصدق ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: ناظرزاده کرمانی - گنجه ۳- اخذ رای نسبت به پیشنهاد آقای ارباب در طرح قانونی راجع به ترتیب انتخاب کمیسیون‌ها ۴- طرح و تصویب گزارش کمیسیون مخصوص نفت راجع به تایید تصمیم آن کمیسیون ۵- تعیین موقع جلسه بعد -ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۹ - دربرگیرنده: ۱- معرفی آقای فروزان به معاونت وزارت دارایی به وسیله آقای علاء نخست‌وزیر ۲- طرح و خاتمه مذاکره طرح سه فوری راجع به ترتیب جمع‌آوری اسکناس ۳- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ فروردین ۱۳۳۰ نشست ۱۳۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۲۴ و ۲۷ اسفند ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان:آشتیانی‌زاده - برومند - کشاورزصدر ۳- معرفی هیات‌وزیران و تقدیم برنامه و پیشنهاد اعلان حکومت نظامی خوزستان به وسیله آقای علاء نخست‌وزیر ۴- بیانات آقای دکتر مصدق ۵- بیانات آقای اردلان راجع به جواهرات پشتوانه اسکناس ۶- طرح و خاتمه مذاکره گزارش کمیسیون‌های بهداری و دارایی راجع به اجرای منع استعمال مشروبات الکلی و تریاک ۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ فروردین ۱۳۳۰ نشست ۱۳۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: کهبد - فرامرزی - حائری‌زاده - اردلان - شوشتری ۳- قرائت نامه بانک ملی راجع به تاریخ اجرای قانون تعویض اسکناس ۴- طرح برنامه دولت آقای علاء نخست‌وزیر ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ فروردین ۱۳۳۰ نشست ۱۳۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: آشتیانی‌زاده - حاذقی - دولت‌آبادی - کشاورز صدر - جمال امامی ۳- بیانات آقای فقیه‌زاده طبق ماده ۱۶۷ آیین‌نامه ۴- بیانات آقای دکتر مصدق طبق ماده ۹۰ آیین‌نامه ۵- طرح برنامه دولت آقای علاء نخست‌وزیر ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ فروردین ۱۳۳۰ نشست ۱۳۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- مذاکره در ورود دستور و بیانات قبل از دستور - آقایان: آشتیانی‌زاده - حاذقی - دکتر کاسمی - تیمورتاش - فرامرزی - معدل ۳- بیانات آقایان مکی و آشتیانی‌زاده به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۴- بقیه مذاکره در برنامه دولت آقای علاء نخست‌وزیر ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ فروردین ۱۳۳۰ نشست ۱۳۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ فروردین ۱۳۳۰ ۲- مذاکره ورود در دستور و بیانات قبل از دستور - آقایان: شوشتری - نورالدین امامی - دکتر طبا ۳- بیانات آقای دکتر هدایتی به عنوان ماده ۱۸۳ آیین‌نامه ۴- بیانات قبل از دستور آقایان آشتیانی‌زاده - دکتر مصدق ۵- بیانات آقای فرامرزی و فولادوند طبق ماده ۹۰ آیین‌نامه ۶- بقیه مذاکره و ابراز رای اعتماد به دولت آقای علاء نخست‌وزیر ۷- معرفی آقای دکتر عباس نفیسی به وزارت بهداری به وسیله آقای نخست‌وزیر ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ فروردین ۱۳۳۰ نشست ۱۳۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: آشتیانی‌زاده - برومند - اسلامی ۳- اخطار نظام‌نامه‌ای آقایان: شوشتری - ناصر ذوالفقاری - فرهودی ۴- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی ۵- معرفی آقای اشتری به معاونت وزارت کشاورزی به وسیله آقای وزیر کشاورزی ۶- طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ۱۳۳۰ ۷- مذاکره در طرح پیشنهادی راجع به ترتیب انتخاب کمیسیون‌ها ۸- تقاضای آقای وزیر فرهنگ راجع به تعقیب و طرح سه فقره لایحه وزارت فرهنگ ۹- بیانات آقای آشتیانی‌زاده ۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۳۸ - دربرگیرنده: ۱- بیانات آقایان حائری‌زاده - رئیس - معدل - مکی - تیمورتاش - ملک‌‌مدنی - محمدعلی مسعودی دایر به ابراز تاثر از فوت مرحوم ملک‌الشعرای بهار و بیانات آقایان فولادوند و شوشتری ضمن طرح و تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: اسلامی - بهادری - مکرم ۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزی ۴- بیانات آقای حاذقی طبق ماده ۹۰ ۵- طرح و خاتمه مذاکره لایحه اجازه پرداخت یک‌ دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ۱۳۳۰ ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۳۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: دکتر جلالی - گودرزی - فرهودی ۳- بیانات آقای وزیر دادگستری راجع به تغییر مشاغل قضات ۴- اخطار نظام‌نامه‌ای آقای اسلامی طبق مواد ۷۴ و ۱۳۸ آیین‌نامه ۵- بقیه مذاکره در طرح راجع به انتخاب کمیسیون برنامه ۶- طرح و تصویب طرح سه فوری راجع به تجدید انتخاب کمیسیون برنامه ۷- طرح و خاتمه مذاکره در گزارش کمیسیون‌های قوانین دارایی و اقتصاد ملی راجع به اصلاح ماده ۲۰ قانون مالیات بر درآمد ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۴۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مصدق - حاذقی - امینی ۳- قرائت اسامی اعضای کمیسیون‌ها منتخبه از شعب ۴- انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس ۵- تقدیم یک فقره لایحه به انحلال دیوان کیفر به وسیله آقای وزیر دادگستری ۶- معرفی آقای دکتر سمیعی به معاونت وزارت دادگستری به وسیله آقای وزیر دادگستری ۷- مذاکره و اخذ رای و تصویب یک دوازدهم اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ۱۳۳۰ ۸- مذاکره در گزارش کمیسیون حسابداری مجلس راجع به فروش اراضی مجلس به سنا ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۴۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس جلسات ۵ و ۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: موقر - دکتر مجتهدی و امینی ۳ - مذاکره در گزارش کمیسیون حسابداری راجع به فروش زمین به مجلس سنا ۴ - معرفی هیئت وزیران و تقدیم برنامه دولت به وسیله آقای دکتر مصدق نخست وزیر ۵ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون حسابداری راجع به فروش زمین به مجلس سنا ۶ - ختم جلسه به عنوان تنفس


نخست‌وزیر - محمد مصدق


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۴۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان دکتر راجی - صدری - اردلان ۳- معرفی آقای امیرعلایی به سمت وزارت اقتصاد ملی به وسیله آقای نخست‌وزیر ۴- تایید و تقاضای طرح گزارش اصلاح قانون انتخابات شهرداری به وسیله آقای وزیر کشور ۵- طرح و خاتمه مداکره طرح فوری راجع به تاریخ اجرای قانون تعویض اسکناس ۶- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۴۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای نخست‌وزیر ۳- طرح و تصویب طرح سه فوریتی راجع به میزان آرای اعضای کمیسیون مختلط نفت ۴- انتخاب ۵ نفر جهت عضویت کمیسیون مختلط نفت ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۴۶ - دربرگیرنده: ۱- طرح صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: کشاورز صدر، معدل و مکرم ۳- تصویب صورت مجلس ۴- اخذ رای و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به شهریه‌ها ۵- طرح گزارش کمیسیون کشور راجع به لوله‌کشی شهر تهران ۶- تایید و تقاضای طرح سه فقره لایحه و استرداد لایحه ملی شدن دبیرستان‌ها از طرف آقای وزیر فرهنگ ۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۴۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: صدری - حائری‌زاده - موقر ۳- تقاضای آقای مخبر فرهمند دایر به مطرح شدن لایحه اصلاح ماده ۲۰ قانون مالیات بر درآمد و طرح سه فوری مربوط به زندانیان ۴- قرائت اسامی آقایان منتخبه از شعب جهت مشاوره در لایحه انتخابات ۵- مذاکره در گزارش کمسیون کشور راجع به لوله‌کشی شهر تهران ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۴۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: کهبد - آشتیانی‌زاده - مکی ۳- اخذ رای نسبت به گزارش لوله‌کشی شهر تهران ۴- بیانات آقای کشاورز صدر به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۵- تقدیم لایحه یک دوازدهم اردیبهشت به وسیله آقای وزیر دارایی به قید یک فوریت و تصویب فوریت آن ۶- معرفی آقای فضل‌الله نبیل به معاونت وزارت امور خارجه به وسیله آقای وزیر امور خارجه و تقاضای طرح قراردادهای دفع ملخ با پاکستان و هندوستان ۷- تقدیم لایحه اعتبار جهت دفع ملخ به وسیله آقای وزیر کشاورزی ۸- تقدیم تقاضای تمدید حکومت نظامی در هشت نقطه خوزستان به وسیله آقای وزیر جنگ ۹- طرح و تصویب فوریت لایحه اعتبار دفع ملخ ۱۰- معرفی آقای دکتر فاطمی به معاونت نخست‌وزیری به وسیله آقای وزیر بهداری طبق نامه آقای نخست‌وزیر ۱۱- قرائت و اعلام رای گزارش اصلاح ماده ۲۰ قانون مالیات بر درآمد راجع به اطاق‌های بازرگانی ۱۲- تعیین موقع و دستور جلسه بعد و فوق‌العاده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۴۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: قاسم فولادوند - مکی - دکتر راجی ۳- اخذ رای و تصویب اصلاح ماده ۲۰ قانون مالیات بر درآمد راجع به اتاق‌های بازرگانی ۴- طرح و خاتمه مذاکره لایحه اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ ۵- معرفی آقای مهندس بازرگان به معاونت وزارت فرهنگ به وسیله آقای وزیر فرهنگ ۶- طرح لایحه اعتبار ادامه مبارزه با ملخ ۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: امینی - موقر - حمیدیه ۳- طرح و خاتمه مذاکره در لایحه اعتبار ادامه میارزه با ملخ ۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون نخست‌وزیر ۵- معرفی آقای مهندس زیرک‌زاده به معاونت وزارت اقتصاد ملی به وسیله آقای وزیر اقتصاد ملی ۶- اخذ رای و تصویب لایحه اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ۱۳۳۰ ۷- تقدیم لایحه انتخاب مستشاران دیوان محاسبات به وسیله آقای معاون دارایی ۸- تقدیم یک فقره لایحه مستمری به وسیله آقای معاون نخست‌وزیر ۹- طرح لایحه تمدید حکومت نظامی در چند نقطه خوزستان ۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۱ *4* - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: صدری - ابریشم‌کار - فرامرزی ۳- بقیه مداکره در لایحه اجازه تمدید حکومت نظامی در قسمت منطقه خوزستان و تصویب آن ۴- بیانات آقایان: دکتر بقائی و غلامرضا فولادوند طبق ماده ۹۰ آیین‌نامه ۵- اخذ رای و تصویب اجازه استخدام ۱۰ نفر اتباع خارجی جهت دانشکده‌های پزشکی ۶- بقیه مذاکره در گزارش راجع به لوله‌کشی شهر تهران ۷- معرفی دکتر کیا به معاونت وزیر بهداری ۸- بقیه مذاکره در گزارش راجع به لوله‌کشی شهر تهران در تصویب آن ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: فرهودی - گنجه - ناظرزاده و توضیحات آقای وزیر فرهنگ ۳- تعیین جلسه فوق‌العاده جهت طرح سوالات ۴- اخذ رای و تصویب اعتبار ادامه مبارزه با ملخ ۵- اخذ رای و تصویب کمک هزینه ترمیم حقوق دبیران و آموزگاران ۶- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: موقر - مهدوی - ابریشم‌کار و توضیحات آقای معاون نخست‌وزیر ۳- طرح و تصویب عهدنامه مودت بین دولتین ایران و پاکستان ۴- طرح و تصویب عهدنامه مودت بین دولتین ایران و هندوستان ۵- شور اول عهدنامه مودت بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور هاشمی اردن ۶- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: صدرزاده - شوشتری - حاذقی ۳- بقیه شور اول عهدنامه مودت بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور هاشمی اردن ۴- معرفی سرلشکر وثوق به معاونت وزارت جنگ به وسیله آقای وزیر جنگ ۵- طرح و خاتمه مذاکره شور اول عهدنامه مودت بین ایران و ایتالیا ۶- مذاکره در دستور گذاردن لایحه تکمیل کادر شهربانی ۷- طرح پیشنهادات مواقع انعقاد جلسات در ماه رمضان ۸- تصویب یک قوریت لایحه تکمیل کادر افراد شهربانی ۹- اخذ رای نسبت به پیشنهادات موقع تشکیل جلسات ۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: امامی اهری - آزاد - گنجه - معاون نخست‌وزیر ۳- طرح گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح ۲ ماده از قانون تشکیل شهرداری‌ها و انجمن شهر ۴- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات آقای رئیس راجع به اظهار جلسه قبل آقای دکتر بقائی ۳- بیانات قبل از دستور - آقایان: صدری - دکتر مجتهدی - کشاورز صدر ۴- طرح سه فقره سوال آقایان حاذقی و شوشتری و جواب آنها ۵- تقاضای وزیر راه دایر به طرح لایحه برنامه راه‌سازی ۶- طرح هفت فقره سوال آقایان صفائی و مسعودی و امینی و حاذقی و حائری‌زاده و جواب آنها ۷- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: فرهودی - برومند - دولت‌آبادی و توضیحات آقای معاون نحست‌وزیر ۳- تصویب پیشنهاد مسکوت ماندن گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح دو ماده از قانون انتخابات و انجمن شهر ۴- طرح و خاتمه مذاکره گزارش کمیسیون نظام راجع به مستمری وراث شهدای جنگ ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: صدر میرحسینی - سالار بهزادی - بهادری ۳- تصویب فوریت و مذاکره در گزارش کمیسیون‌های راه و بودجه راجع به برنامه پنج‌ساله راه‌سازی ۴- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۹ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: دکتر راجی - سعید مهدوی - شوشتری و توضیحات آقای وزیر کشور ۳- بیانات آقای دکتر بقائی به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۴- طرح پنج فقره سوال از طرف آقایان: پیراسته - شوشتری - حائری‌زاده - ناظرزاده و جواب آنها ۵- تقدیم لایحه تفریق بودجه سال ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی به وسیله آقای امامی اهری کارپرداز ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۶۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۲۶ و ۲۸ خرداد ۲- بیانات قبل ار دستور - آقایان گودرزی - اسلامی - حاذقی ۳- بیانات آقای شوشتری به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۴- بیانات آقای نخست‌وزیر و تقاضای تشکیل جلسه عصر - تنفس ۵- بیانات آقای نخست‌وزیر و ابراز رای اعتماد به دولت ایشان ۶- تقدیم لایحه اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه خرداد و تیر به وسیله آقای وزیر دارایی ۷- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری ۸- تصویب دو فوریت و خاتمه مذاکره لایحه اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه خرداد و تیر ۱۳۳۰ ۹- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۳۰ خرداد و اول تیر ۱۳۳۰ ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: کشاورز صدر - دکتر طبا - فرامرزی ۳- قرائت سوال آقای جمال امامی و توضیحات آقای دکتر فاطمی ۴- طرح یک فوریت لایحه راجع به زندانیان ۵- معرفی آقای دکتر سمیعی به معاونت وزارت دادگستری از طرف آقای وزیر دادگستری ۶- بقیه مذاکرخ لایحه زندانیان و تصویب فوریت آن ۷- طرح گزارش کمیسیون راه راجع به برنامه پنج‌ساله راه‌سازی ۸- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ ۹- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون راجع به برنامه پنج‌ساله راه‌سازی ۱۰- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: امامی اهری - اسلامی - کهبد ۳- بقیه مداکره در گزارش کمیسیون راه راجع به برنامه راه‌سازی و ارجاع آن به کمیسیون ۴- تصویب سه فوریت و مذاکره دو اصل طرح قانونی راجع به رسیدگی به اوراق شرکت سابق نفت ۵- بیانات آقای شوشتری به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- قرائت دو فقره تلگراف واصله از شبستر و شیراز ۳- بیانات آقای نایب رئیس دایر به ابراز خرسندی از حسن جریان عمل جراحی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ۴- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر جلالی - گیو - صدر میر حسینی ۵- گزارش آقای اردلان راجع به اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت ۶- تقاضای تعقیب و طرح دو فقره لایحه قبلی به وسیله آقای معاون وزارت دارایی ۷- بقیه مداکره در طرح قانونی راجع به اسناد مکشوفه شرکت سابق نفت ۸- طرح گزارش راجع به اجازه استخدام افراد شهربانی ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: اسلامی - آزاد _ قبادیان ۳- بیانات آقای وزیر امور خارجه دایر به بی ارزش بودن رای دیوان دادگستری بین‌المللی راجع به نفت و فسخ شناسایی دولت اسراییل ۴- طرح و تصویب گزارش راجع به استخدام افراد جدید شهربانی و ارسال به مجلس سنا ۵- بقیه مداکره دو طرح راجع به ترتیب رسیدگی به اوراق مکشوفه از شرکت سابق نفت ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: شوشتری - ابریشم‌کار - حائری‌زاده ۳- بقیه مذاکره در طرح پیشنهادی راجع به ترتیب رسیدگی به اوراق شرکت نفت سابق ۴- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر جلالی - اردلان - کشاورز صدر ۳- بیانات آقای جمال امامی طبق ماده ۹۰ آیین‌نامه ۴- تصویب صورت‌مجلس ۵- بیانات آقای نخست‌وزیر و تقدیم سه فقره لایحه ۶- بیانات آقای نایب‌رئیس راجع به تصمیمات هیات رئیسه ۷- بقیه مذاکره دایر به ترتیب رسیدگی به اوراق شرکت سابق نفت ۸- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: نریمان - شوشتری - جمال امامی ۳- بیانات آقایان معدل و آزاد طبق ماده ۹۰ و آقای پیراسته طبق ماده ۸۰ آیین‌نامه ۴- بقیه مذاکره دایر به ترتیب رسیدگی به اوراق اداره انتشارات شرکت سابق نفت ۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: گنجه‌ای - عماد تربتی - آزاد ۳- بیانات آقای وزیر کشور راجع به جریان عصر ۲۴ تیر ماه ۱۳۳۰ ۴- بقیه مداکره و تصویب ترتیب رسیدگی به اوراق اداره انتشارات شرکت نفت سابق و ارجاع آن به مجلس سنا ۵- استرداد دو فقره سوال از طرف آقایان کهبد و حائری‌زاده ۶- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۷۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: اسلامی - حائری‌زاده - برومند ۳- بیانات آقای شوشتری به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۴- موافقت با طرح انتقال ۱۴ میلیون لیره از پشتوانه اسکناس در جلسه آینده ۵- طرح و خاتمه مذاکره گزارش کمیسیون حسابداری راجع به فروش اراضی به مجلس سنا ۶- طرح و خاتمه مذاکره اجازه استخدام آقای آندره گدار مدیر و متخصص باستانشناسی ۷- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۷۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقای رئیس دایر به ابراز تاسف از قتل کرحوم اعلیحضرت ملک عبدالله پادشاه کشور هاشمی اردن ۳- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر شایگان - فقیه‌زاده - دکتر بقائی ۴- قرائت نامه آقای ابوالقاسم امینی و اعلام برکناری ایشان از نمایندگی مجلس شورای ملی ۵- قرائت نامه واصله به دعوت آقای لسانی به جای آقای بوشهری ۶- بیانات آقای محمدعلی مسعودی طبق ماده ۳۶ آیین‌نامه ۷- طرح و تصویب گزارش راجع به اعطای یک درجه به افسران شهید ۸- بیانات آقای وزیر کشور راجع به خاتمه حکومت نظامی در تهران ۹- طرح گزارش راجع به اجازه گذاردن ۱۴ میلیون لیره از پشتوانه اسکناس به اختیار دولت ۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: امامی اهری - پناهی ۳- توضیح آقای نایب رئیس به شهریه آقای نظام وفا در جواب نامه وزارت فرهنگ ۴- بقیه مذاکره در گزارش راجع به انتقال ۱۴ میلیون لیره از پشتوانه اسکناس به حساب دولت ۵- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۳ - دربرگیرنده: ۱- بیانات آقای نایب رئیس راجع به مذاکرات جلسه خصوصی ۲- تصویب صورت مجلس ۳- تقدیم تقاضای دو ماه تمدید حکومت نظامی در هفت نقطه خوزستان ۴- تقدیم لایحه راجع به اعتبار تکمیل ساختمان مقبره ابوعلی سینا به وسیله آقای وزیر فرهنگ ۵- تقدیم لایحه تقاضای اعتبار جهت دفع سن به وسیله آقای وزیر کشاورزی ۶- بقیه مذاکره در گزارش اجازه انتقال ۱۴ میلیون لیره از پشتوانه اسکناس به حساب دولت ۷- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: اسلامی - اردلان - ارباب ۳- بقیه مذاکره و فوریت اجازه انتقال ۱۴ میلیون لیره از پشتوانه اسکناس به حساب دولت ۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ ۵- بقیه مذاکره و تصویب گزارش راجع به اجازه انتقال ۱۴ میلیون لیره ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۵ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: برومند - ابریشم‌کار - کهبد و توضیحات آقای رئیس ۳- طرح و تصویب تقاضای دولت راجع به تمدید دو ماه حکومت نظامی در هفت نقطه خوزستان ۴- اخذ رای و تصویب اجازه فروش زمین به مجلس سنا ۵- طرح و تصویب فوریت لایحه تقاضای اعتبار جهت دفع سن ۶- تصویب فوریت و طرح گزارش راجع به دو میلیارد قرضه ملی ۷- تقدیم لایحه تجدید استخدام پروفسور بالتازار رئیس بنگاه پاستور به وسیله آقای وزیر بهداری ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۴ و ۸ امرداد ۱۳۳۰ ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر بقائی - کشاورز صدر - حائری‌زاده ۳- قرائت و تقدیم گزارش هیات مختلط نظارت اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت به وسیله آقای دکتر معظمی ۴- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بقیه مذاکره و تصویب گزارش راجع به اجازه دو میلیارد ریال قرضه ملی ۳- بیانات آقای نخست‌وزیر دایر به تقاضای عدم تعطیل جلسات و گزارش امور نفت ۴- معرفی آقای امیرعلائی به سمت وزارت کشور به وسیله آقای نخست‌وزیر ۵- بیانات آقای محمدعلی مسعودی به عنوان ماده ۱۶۹ آیین‌نامه ۶- مذاکره راجع به تعطیل جلسات مجلس و عدم تصویب تعطیل تا آخر امرداد ۷- طرح گزارش هشت میلیون ریال اعتبار جهت مخارج ساختمان آرامگاه و جشن هزاره ابوعلی سینا ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۸ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور آقایان صدرزاده - حائری‌زاده - نورالدین امامی ۳- بیانات آقای نایب رئیس و ختم جلسه به علت کفایت عده برای رای - موقع و دستور جلسه بعد


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۱۴ و ۱۵ امرداد ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: شوشتری - برومند - حائری‌زاده ۳- طرح و خاتمه مذاکره اجازه اعتبار جهت تکمیل ساختمان مقبره و جشن هزاره ابوعلی سینا ۴- طرح و تصویب فوریت گزارش اجازه تحصیل ۲۵ میلیون دلار اعتبار از بانک صادرات و واردات امریکا ۵- تقدیم لایحه اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه امرداد و شهریور به وسیله آقای وزیر دارایی ۶- بقیه مذاکره و تصویب اجازه تحصیل ۲۵ میلیون دلار اعتبار از بانک صادرات و واردات امریکا ۷- تصویب تقلیل جلسات مجلس به هفته‌ای یک روز تا ۲۰ شهریور ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۸۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: پیراسته - مهدوی - ابریشم‌کار ۳- گزارش آقای مکی در باب امور نفت و احتیاجات خوزستان ۴- طرح و تصویب لایحه فوری اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه امرداد و شهریور ۵- طرح لایحه بیست میلیون ریال جهت دفع سن ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۸۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: برومند - پیراسته - فرامرزی ۳- بقیه مذاکره در لایحه اعتبار بیست میلیون ریال اعتبار جهت دفع سن ۴- اخذ رای و تصویب اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه کل کشور بابت دو ماهه امرداد و شهریور ۱۳۳۰ ۵- اخذ رای و تصویب میلیون ریال اعتبار جهت تکمیل آرامگاه و جشن هزاره ابوعلی سینا ۶- تقدیم یک فقره لایحه راجع به معالجه کارگران مسلول به وسیله آقای وزیر کار ۷- تقدیم لایحه اضافات ۱۳۳۰ وزارت فرهنگ و سه فقره لایحه شهریه به وسیله آقای وزیر فرهنگ ۸- طرح فوریت لایحه معالجه کارگران مسلول ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ شهریور ۱۳۳۰ نشست ۱۸۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: صدری - ناصر ذوالفقاری - تیمورتاش ۳- بیانات آقایان حائری‌زاده و جمال امامی و فرامرزی به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۴- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن ۵- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ شهریور ۱۳۳۰ نشست ۱۸۵ - دربرگیرنده: ۱- طرح صورت‌مجلس ۲- قرائت‌نامه چند نفر از آقایان نمایندگان راجع به علت عدم حضور در مجلس ۳- بیانات آقای نخست‌وزیر راجع به امور نفت و مطالب دیگر ۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ شهریور ۱۳۳۰ نشست ۱۸۶ - دربرگیرنده: ۱- طرح صورت‌مجلس جلسه ۱۷ شهریور ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: صفایی - تیمورتاش - شوشتری ۳- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۱۰ و ۱۷ شهریور ۴- بیانات آقای بهادری راجع به حریق میانه ۵- قرائت‌نامه دانشگاه راجع به موضوع تبصره ۳۸ ماده ۲ قانون بودجه ۱۳۲۸ ۶- بیانات آقای فرامرزی به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۷- بیانات آقای رئیس راجع به آقای مشاور وزیر پست و تلگراف ۸- طرح فوریت لایجه راجع به کمک مسلولین ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۸۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات آقای رئیس دایر به حفظ اصول مشروطیت و آزادی ۳- اخذ رای و تصویب دو فوریت لایحه راجع به حمایت کارگران مسلول ۴- تصویب سه فوریت و مذاکره در طرح پیشنهادی راجع به نطق قبل از دستور ۵- تقدیم نقاضای دو ماه تمدید حکومت نظامی در هفت نقطه خوزستان به وسیله آقای وزیر جنگ ۶- بقیه مذاکره و تصویب طرح پیشنهادی راجع به نطق قبل از دستور ۷- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۸۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات آقای رئیس و بیانات قبل از دستور آقایان شوشتری - اسلامی - پیراسته - صدری ۳- نقدیم لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت به وسیله آقای دکتر معظمی مخبر هیات مختلط ۴- معرفی آقای فیوضات به معاونت وزارت فرهنگ به وسیله آقای وزیر فرهنگ ۵- بیانات آقایان: کشاورز صدر - دکتر شایگان - فرهودی - جمال امامی به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۶- تصویب و فوریت و طرح گزارش کمیسیون نظام راجع به مشمولین غایب و فراری ۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: آشتیانی‌زاده - دکتر جلالی - ابریشم‌کار - حائری‌زاده ۳- بیانات آقای نخست‌وزیر راجع به جریان شکایت دولت انگلستان به شورای امنیت و مسافرت به نیویورک و معرفی آقای کاظمی وزیر امور خارجه به کفالت نخست‌وزیری در مدت غیبت خود و معرفی آقایان وزیران مشاور و دارایی و بهداری و بیانات آقای رفیع‌ در تایید اقدامات ایشان از طرف مجلس ۴- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون نظام راجع به مشمولین فراری و غایب و استرداد لایحه به وسیله آقای معاون وزارت جنگ ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۱ - دربرگیرنده: ۱- طرح تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: آشتیانی‌زاده - اسلامی - برومند - ابریشم‌کار - معدل ۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت جنگ ۴- بیانات آقای شوشتری راجع به طرح بودجه ۱۳۳۰ مجلس و اعلام دستور جلسه بعد به وسیله آقای نایب رئیس ۵- گزارش آقای مکی راجع به جریان مسافرت خود به خوزستان و اجرای خلع ید ۶- طرح لایحه راجع به کارگران مسلول ۷- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۲ - دربرگیرنده: ۱- طرح تصویب صورت‌مجلس و بیانات آقایان رئیس و مکی و فرهودی و محمدعلی مسعودی و شوشتری دایر به ابراز تاسف از قتل مرحوم لیاقت علی خان نخست‌وزیر پاکستان ۲- مذاکره در لایحه راجع به معالجه کارگران مسلول ۳- تقدیم لایحه یک دوازدهم بودجه کل کشور بابت مهر ماه به وسیله آقای وزیر دارایی ۴- بقیه مذاکره در لایحه معالجه کارگران مسلول و اجرای آن به کمیسیون ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۳ - دربرگیرنده: ۱- طرح تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: آشتیانی‌زاده - مهدوی - کشاورز صدر - دولت‌آبادی - معدل ۳- انتخاب یک نفر کارپرداز ۴- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به یک دوازدهم بودجه کل کشور در مهر ماه ۵- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۴ - دربرگیرنده: ۱- طرح صورت‌مجلس و مذاکره در ماده ۱۳۸ آیین‌نامه داخلی ۲- بقیه مذاکرات در گزارش کمیسیون بودجه راجع به یک‌دوازدهم مهر ماه بودجه کل کشور و ارجاع آن به مجلس سنا ۳- طرح گزارش کمیسیون محاسبات زاجع به بودجه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی ۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات آقای نایب رئیس به مناسبت روز تشکیل سازمان ملل متحد ۳- بیانات قبل از دستور - آقایان: آشتیانی‌زاده - ناظرزاده - فقیه‌زاده - حائری‌زاده ۴- اخطار نظامنامه‌ای آقایان رضوی و شوشتری ۵- اخذ رای و تصویب اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه کل کشور بابت مهر ۱۳۳۰ ۶- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۶ - دربرگیرنده: ۱- بیانات قبل از دستور آقایان: نورالدین امامی - غلامرضا فولادوند - دکتر مجتهدی - دکتر طبا - بهادری - عامری ۲- اجرای مراسم تحلیف از طرف آقای ذکائی ۳- اخطارنامه نظام‌نامه‌ای آقای آشتیانی‌زاده به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه و اظهارات آقای ناظرزاده ۴- بقیه مداکره بودجه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس جلسات دوم و پنجم آبان ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: شوشتری - فقیه‌زاده - رضوی - دکتر کاسمی ۳- تقاضای آقای مکی دایر به طرح گزارش کمیسیون نفت راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در جلسه بعد ۴- توضیحات آقای وزیر بهداری در جواب بیانات آقای رضوی و دکتر کاسمی ۵- تقدیم لایحه اعتبار انتخابات دوره هفدهم به وسیله آقای وزیر دارایی ۶- بقیه مداکره در بودجه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی ۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- مذاکره در ورود در دستور ۳- مذاکره در بودجه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی ۴- بیانات آقای کفیل نخست‌وزیری و وزیر امور خارجه درباره امضای قرارداد صبح با ژاپن و خاتمه حالت جنگ با آلمان ۵- بقیه مذاکره در بودجه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی ۶- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: ارباب - قاسم فولادوند - حائری‌زاده - آشتیانی‌زاده - جمال امامی ۳- قرائت نامه و تصمیمات شورای دانشگاه ۴- بقیه مذاکرات در بودجه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: صدرزاده - دکتر کاسمی - دکتر سید امامی - سعید مهدوی - حاذقی ۳- اعلام ارجاع بودجه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی به مجلس سنا ۴- طرح گزارش کمسییون کار راجع به کارگران مسلول ۵- مذاکره در طرح ارسالی از مجلس سنا راجه به اسکناس‌های پانصد و هزار ریالی ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای رئیس راجع به دانشگاه ۳- اخذ رای نسبت به مسکوت ماندن طرح راجع به تمدید اعتبار اسکناس‌های پانصد و هزار ریالی و تصویب آن ۴- تقدیم لایحه بودجه ۱۳۳۰ کل کشور به وسیله آقای وزیر دارایی ۵- طرح گزارش کمیسیون نفت راجع به شور اول اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: جمال امامی - حاذقی - صدرزاده ۳- بقیه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون نفت راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: برومند - پناهی - گنجه - پیراسته - آزاد ۳- طرح و خاتمه مذاکره گزارش کمیسیون بودجه راجع به اعتبار انتخابات دوره هفدهم و ارجاع آن به مجلس سنا ۴- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون نفت راجع به شور اول اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر جلالی - حائری‌زاده - دکتر کاسمی - صفائی - صدرزاده ۳- اخطار نظام‌نامه‌ای آقای رضوی در مورد جواب سوالات و جواب آقای وزیر دارایی ۴- طرح و خاتمه مذاکره طرح فوری راجع به یک دوازدهم بودجه کل کشور بابت آبان ۱۳۳۰ و ارجاع آن به مجلس سنا ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۰۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقای موقر ۳- گزارش آقای نخست‌وزیر راجع به جریان مسافرت و در مورد شروع انتخابات و تقاضای رای اعتماد و ابراز رای اعتماد به دولت ایشان ۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۰۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: آشتیانی‌زاده - پیراسته - فرهودی - دکتر طبا ۳- بیانات آقای کشاورز صدر به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۴- اخذ رای و تصویب لایحه یک‌دوازدهم بودجه کل کشور بابت آبان ۱۳۳۰ ۵- تقدیم تقاضای تمدید حکومت نظامی در هفت نقطه خوزستان به وسیله معاون وزارت جنگ ۶- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به ده فقره شهریه ۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۰۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- قرائت نامه رئیس مجلس شورای ملی مصر و اظهارات آقای رئیس در باب جواب آن ۳- اخذ رای و تصویب اعتبار انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی ۴- معرفی آقایان وزرای دادگستری و جنگ و اقتصاد ملی و کشور به وسیله آقای نخست‌وزیر ۵- توضیحات آقای وزیر کشور در قبال اظهارات آقای آشتیانی‌زاده ۶- طرح و خاتمه مذاکره گزارش کمیسیون بودجه راجع به ده فقره شهریه ۷- اخذ رای و تصویب بودجه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی ۸- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به زندانیان ۹- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۰۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: حاذقی - رضوی - دکتر طبا - صدرزاده ۳- اخطار آقای آزاد طبق ماده ۱۶۹ آیین‌نامه ۴- تقاضای آقایان دکتر معظفی و نورالدین امامی جهت طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و لایحه زندانیان ۵- تقاضای آقای وزیر اقتصاد ملی جهت طرح قرارداد بازرگانی ایران و آلمان ۶- تقاضای آقای وزیر راه جهت طرح گزارش برنامه راه‌سازی ۷- طرح و تصویب فوریت قرارداد بازرگانی ایران و آلمان ۸- طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران از ماده دوم و خاتمه شور اول ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۱۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: آشتیانی‌زاده - ابریشم‌کار - برومند ۳- طرح گزارش‌ کمیسیون‌های بودجه و راه راجع به برنامه ده ساله راه‌سازی ۴- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۱۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: آشتیانی‌زاده - تیمورتاش - آزاد ۳- اخذ رای و تصویب فوریت لایحه برقراری شهریه درباره ورثه مرحوم سرهنگ نوریشاد ۴- بیانات آقای امامی اهری به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۵- طرح و تصویب طرح تکلیف تقدیم لایحه اجرای منع مشروبات الکلی ۶- معرفی تیمسار علوی مقدم به معاونت وزارت جنگ به وسیله آقای وزیر جنگ ۷- بیانات آقای آشتیانی‌زاده به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۸- تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۱۴ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: تیمورتاش - شوشتری ۳- توضیحات آقای دکتر شایگان به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه ۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ دی ۱۳۳۰ نشست ۲۱۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۲۴ و ۲۶ آذر ۲- بیانات آقای رئیس دایر به خدمات آیت‌الله کاشانی و لزوم رعایت انتظامات و شئون افراد و مجلس ۳- تقدیم طرح یک دوازدهم بودجه کل کشور از طرف نمایندگان به قید فوریت و تصویب آن ۴- تقدیم یک فقره استیضاح و قرائت آن ۵- معرفی آقایان وزرای فرهنگ و پست و تلگراف و کشاورزی و کفیل وزارت دارایی به وسیله آقای کاظمی وزیر امور خارجه از طرف آقای نخست‌وزیر ۶- توضیحات آقای رئیس راجع به قانون ۲۵ میلیون دلار قرضه از بانک صادرات و واردات ۷- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۳۰ نشست ۲۱۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: غلامرضا فولادوند - جمال امامی - اسلامی ۳- تعیین روز استیضاح ۴- اخذ رای و تصویب اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر ماه ۱۳۳۰ ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ دی ۱۳۳۰ نشست ۲۱۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقای آشتیانی‌زاده ۳- اخذ رای و تصویب لایحه اجازه پرداخت ده فقره شهریه ۴- مذاکره در فوریت طرح پیشنهادی راجع به انتخاب کمیسیون نظارت انتخابات ۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه