مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری شانزدهم


سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام گشایش دوره نخست مجلس سنا و دوره شانزدهم مجلس شورای ملی ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۸

اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاه پهلوی
سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاه پهلوی هنگام گشایش مجلسین سنا و شورای ملی ۲۰ بهمن ۱۳۲۸
مجموعه قوانین و مصوبات دوره شانزدهم قانونگذاری ۲۹ بهمن ۱۳۲۸ - ۲۹ بهمن ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی
حسین علاء نخست‌وزیر
رضا حکمت رییس مجلس شورای ملی

فهرست زیر دربرگیرنده ۱۱۴ مجموعه قوانین و مصوبات دوره شانزدهم قانونگذاری ۲۹ بهمن ۱۳۲۸ - ۲۹ بهمن ۱۳۳۰ بر پایه تاریخ تصویب می باشد. نخست وزیران دوره قانونگذاری شانزدهم: علی منصور - حاجیعلی رزم‌آرا - حسین علاء - محمد مصدق

نخست وزیر - علی منصور

نخست‌وزیر حاجیعلی رزم‌آرا

نخست‌وزیر حسین علاء

نخست‌وزیر - محمد مصدق