قانون راجع به اصلاح ماده ۴۰ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم


قانون راجع به اصلاح ماده چهلم قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور - مصوب ۱۱ فروردین ماه ۱۳۲۲

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیون ریال از قسمت (‌الف) جزء اضافه اعتبار وزارت کشاورزی هزینه اتصال آب‌کوهرنگ به زاینده‌رود که ضمن ماده چهلم قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ منظور شده کسر و به قسمت (ب) همان ماده هزینه ساختمانهای آبیاری علاوه‌نمایند.

اضافه نامبرده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ - اضافه اعتبار وزارت کشاورزی.

الف - هزینه اتصال آب کوهرنگ به زاینده‌رود ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

ب - هزینه ساختمانهای آبیاری. ۶۸۰۰۰۰۰ ریال

...................................

۹۸۰۰۰۰۰ ریال

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

- نگاه کنید به