مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲ - نخست وزیران: محمد علی فروغی - علی سهیلی - احمد قوام - علی سهیلی - رییس مجلس شورای ملی حسن اسفندیاری

بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاهنشاه ایران هنگام گشایش مجلس شورای ملی دوره سیزدهم
نخست‌وزیر محمدعلی فروغی مجلس دوره سیزدهم با پادشاه جوان ایران محمدرضا پهلوی
علی سهیلی
حسن اسفندیاری (محتشم السلطنه) رییس مجلس شورای ملینخست وزیر محمدعلی فروغی


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آذر ۱۳۲۰ نشست ۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲- تصویب ۹۷ فقره استوارنامه آقایان نمایندگان ۳- اعلام رسمیت مجلس ۴- تصویب ۱۹ فقره استوارنامه آقایان نمایندگان ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۴ - موقع ودستور جلسه اتیه - ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آذر ۱۳۲۰ نشست ۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم برنامه دولت از طرف آقای فروغی نخست وزیر ۳ - اعلام نتیجه انتخاب اعضاء کمیسیونهای دوازده گانه وکمیسیونهای منتخبه از شعب۴ - اجرای مراسم سوگند از طرف یازده نفر آقایان نمایندگان ۵ - موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه
 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آذر ۱۳۲۰ نشست ۱۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقای دکتر جوان راجع به برنامه دولت ۳ - جواب آقای وزیر امور خارجه و تقدیم طرح پیمان سه دولت ۴ - اظهارات آقای طوسی در اطراف برنامه ۵ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ دی ۱۳۲۰ نشست ۱۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم استعفا از نمایندگی دوره سیزدهم ۳ - شور اول طرح پیمان بین سه دولت ۴ - استرداد لایحه مربوط به تصفیه امور املاک وتقدیم لایحه جدید از طرف اقای وزیر دادگستری ۵ - تقدیم لایحه مربوط به یکی شدن وزارتخانهای بازرگانی و پیشه و هنر ۶ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۲۰ نشست ۱۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - سئوال آقای بهبهانی و جواب آقای وزیر فرهنگ راجع به دانشکده معقول و منقول ۳ - بقیه شور در لایحه طرح پیمان بین سه دولت ۴ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ دی ۱۳۲۰ نشست ۱۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - سوال آقای انوار از آقای وزیر جنگ راجع به باشگاه هواپیمائی و پاسخ ایشان ۳ - شور اول لایحه یکی شدن وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ۴ - طرح گزارش شعبه ششم راجع به استوارنامه آقای منشور ۵ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ دی ۱۳۲۰ نشست ۱۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بقیه شور دوم و تصویب لایحه یکی شدن سازمان وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ۳- معرفی آقای رضا تجدد به سمت معاونت وزارت فرهنگ ۴- سؤال آقای نراقی راجع به ارزهای خارجی و جواب آقای وزیر دارایی ۵- تصویب نمایندگی آقای منشور از همدان ۶- قرائت مراسله راجع به ارجاع لایحه الغا قانون ریاست عالیه کل قوا به کمیسیون دادگستری جدید ۷- قرائت استعفانامه آقای دکتر قاسم اهری از نمایندگی مجلس شورای ملی ۸- تصویب نمایندگی آقای بوداغیان نماینده ارامنه جنوب ۹- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن ۱۳۲۰ نشست ۱۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم یک فقره لایحه قانونی ازطرف آقای وزیرفرهنگ ۳ - شور دوم گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به پیمان دولت ایران و دولتین شوروی و انگلستان ۴ - تقدیم یک فقره لایحه از طریق آقای وزیر فرهنگ ۵ - سوال آقای صفوی از آقای وزیر فرهنگ و پاسخ آن ۶ - تصویب نمایندگی آقای ساکینیان ۷ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ بهمن ۱۳۲۰ نشست ۱۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقای رئیس راجع به نطق‌های قبل از دستور و ضمن دستور آقایان نمایندگان ۳ - بقیه شور دوم و تصویب لایحه پیمان بین دولت ایران و دولتین شوروی و انگلستان ۴ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن ۱۳۲۰ نشست ۲۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲- سؤال آقای مؤید احمدی راجع به املاک خوانین بختیاری و جواب آقای وزیر دادگستری ۳- بقیه شور اول لایحه املاک واگذاری از ماده ۶ تا ماده ۱۱ ۴- بیانات آقای نخست وزیر در تعقیب بیانات جلسه گذشته آقای دشتی و اظهارات آقای دشتی ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ بهمن ۱۳۲۰ نشست ۲۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت پیشه و هنر و بازرگانی راجع به تشکیل اطاق‌های بازرگانی ۳- بقیه شور در لایحه املاک واگذاری ۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ بهمن ۱۳۲۰ نشست ۲۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای رئیس راجع به تأسف از فوت مرحوم سرلشگر امین ۳- تقدیم ورقه استیضاحیه آقای امیر تیمور از آقای وزیر دارایی ۴- اقتراع شعب شش‌گانه ۵- سؤال آقای دبستانی راجع به انحصار تجارت پنبه و جواب آقای وزیر دارایی ۶- بیانات آقای گرگانی راجع به املاک قسمت شمال ۷- بقیه شور اول لایحه املاک واگذاری ۸- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ بهمن ۱۳۲۰ نشست ۲۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم لایحه اصلاح قانون تعدیل اجاره بها و لایحه تمدید قانون سابق ۳- بیانات آقایان دکتر ملک‌زاده و امیر تیمور راجع به استیضاح ۴- تقدیم طرح قانونی راجع به توسعه بانک کشاورزی و واگذاری املاک به بانک کشاورزی از طرف آقای بیات ۵- سؤال آقای انوار راجع به درآمد اوقاف و جواب آقای وزیر فرهنگ ۶- قرائت ورقه استیضاحیه آقای امیر تیمور از آقای وزیر دارایی ۷- تصویب فوریت و اصل لایحه تمدید قانون تعدیل اجاره بها ۸- قرائت مراسله آقای وزیر دارایی ۹- سؤال آقای مخبر فرهمند راجع به کوی ناز آباد ۱۰- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اسفند ۱۳۲۰ نشست ۳۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای انوار و نقابت راجع به تغییر روز جلسه ۳- معرفی هیئت دولت از طرف آقای (فروغی) نخست وزیر و ابراز رأی اعتماد به دولت ۴- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


نخست وزیر علی سهیلی


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اسفند ۱۳۲۰ نشست ۳۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- معرفی تیمسار سرتیپ ریاضی به معاونت وزارت جنگ ۳- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی ۴- بقیه شور لایحه جلوگیری از احتکار ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اسفند ۱۳۲۰ نشست ۳۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم بودجه کل کشور از طرف آقای وزیر دارایی ۳- تقدیم و تصویب لایحه برقراری وظیفه درباره وراث افراد و افسران ارتش ۴- تقدیم بودجه سال ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی ۵- تصویب ده فقره مرخصی ۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ فروردین ۱۳۲۱ نشست ۳۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - سئوال آقای دکتر طاهری راجع به املاک ایلات و عشایر و جواب آقای نخست وزیر ۳ - قرائت گزارش شعبه مربوط به نمایندگی آقای محمد ولی فرمانفرمائیان ۴ - تقدیم و تصویب لایحه (فوری) انتشار هفتصد میلیون ریال اسکناس ۵ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ فروردین ۱۳۲۱ نشست ۴۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- سؤال آقای روحی و جواب آقای وزیر جنگ ۳- پیشنهاد عده‌ای به مجلس جهت انتخاب کسری اعضا دیوان محاسبات ۴- سؤال آقای طوسی راجع به صدور کتیرا و جواب آقای وزیر پیشه و هنر ۵- بیانات آقای صفوی و اظهارات آقای وزیر دارایی راجع به خواربار ۶- تصویب استوارنامه آقای فرمانفرماییان ۷- اخذ رأی جهت انتخاب اعضاء و کمیسیون‌ها ۸- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ فروردین ۱۳۲۱ نشست ۴۴ - دربرگیرنده: ۱- تقدیم لایحه معافیت یک قسمت خواربار ورودی از هرگونه عوارض ۲- تصویب صورت مجلس ۳- شور و تصویب لایحه معافیت خواربار ورودی از عوارض ۴- اعلام اسامی کارمندان منتخبه جهت دیوان محاسبات ۵- بقیه شور و تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۲۱ کل کشور ۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اردیبهشت ۱۳۲۱ نشست ۴۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی ۳ - بقیه شور لایحه املاک واگذاری ۴ - تقدیم لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت ۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۱ نشست ۵۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تصویب پنج فقره مرخصی ۳- تقدیم لایحه اصلاح قانون تعدیل اجاره بها و استرداد لایحه قبلی ۴- طرح لایحه بودجه سال ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی ۵- بیانات آقای نخست وزیر راجع به مشمول قانون وام و اجاره نسبت به ایران ۶- تقدیم لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه ۷- سؤال آقای افشار و جواب آقای نخست وزیر راجع به اوضاع رضاییه ۸- بقیه مذاکره در بودجه مجلس ۹- بیانات آقای وزیر دارایی راجع به موضوع ارز ۱۰- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۲۱ نشست ۵۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بقیه شور دوم لایحه املاک واگذاری ماده ۱۴ ۳ - مذاکره در گزارش کمیسیون بازرگانی راجع باصلاح قسمتی از قانون بازرگانی خارجی ۴ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۱ نشست ۵۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- سؤال آقای مسعود از آقای (حکمت) وزیر بهداری ۳- تصویب ارجاع گزارش کمیسیون مبتکرات مربوط به توسعه بانک کشاورزی به کمیسیون دوازده نفری ۴- شور و تصویب لایحه اصلاح پاره‌ای از مقررات قانونی انحصار تجارت خارجی ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۲۱ نشست ۵۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم لایحه استخدام یکنفر کارشناس جهت بانک ملی ۳ - بیانات آقای (بدر)وزیردارائی راجع به قانون وام و اجاره ۴ - سئوال آقای اوحدی راجع به اسکناسهای پاره و جواب آقای وزیردارائی ۵ - سئوال آقای فرمانفرمائیان و جواب آقای وزیردارائی ۶ - بقیه شور لایحه املاک واگذاری از ماده ۱۵ ۷ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۲۱ نشست ۵۶ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - اقتراع شعب ۳ - قرائت گزارش کمیسیون عرایض راجع به آقای گلشائیان ۴ - بقیه شور دوم لایحه املاک واگذاری راجع بماده نوزدهم و مواد الحاقیه ۵ - موقع و دستور آتیه – ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۲۱ نشست ۵۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم یک فقره لایحه قانونی ازطرف آقای وزیردادگستری ۳ - مذاکره درطرح قانونی راجع بنظاربانک وانتخاب دونفر نماینده جهت نظارت درذخیره اسکناس ۴ - بقیه شور دوم ماده ۱۹لایحه املاک واگذاری ۵ - اظهارات آقای رئیس راجع بعدم حصول نتیجه نسبت بانتخاب نظاربانک وتجدیدانتخاب ۶ - بقیه مذاکره در ماده ۱۹ لایحه قانونی املاک واگذاری ۷ - اعلام نتیجه انتخاب نظار بانک ۸ - بقیه مذاکره در ماده ۱۹ لایحه املاک واگذاری ۹ - موقع ودستورجلسه آتیه - ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ خرداد ۱۳۲۱ نشست ۵۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- سؤال آقای صفوی از آقای وزیر بهداری و جواب ایشان ۳- بیانات آقای طوسی و تقدیم پیشنهادی راجع به انتخاب کمیسیون خاصی از شعب برای رسیدگی به لایحه قانونی نظام وظیفه ۴- مذاکره در اطراف پیشنهاد فوق‏ ۵- تعطیل جلسه به عنوان تنفس و عدم تشکیل آن‏


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ خرداد ۱۳۲۱ نشست ۵۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس‏ ۲- تقدیم یک فقره لایحه قانونی راجع به تنظیم امور جنگل‌ها از طرف آقای وزیر کشاورزی‏ ۳- سؤال آقای روحی راجع به آبیاری جنوب ایران از آقای وزیر کشاورزی و جواب ایشان ۴- تقدیم و طرح و تصویب لایحه فوری راجع به حذف تصدیق صدور ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏
 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ خرداد ۱۳۲۱ نشست ۶۲* - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم قرارداد مالی منعقده بین دولت ایران و دولتین انگلستان و شوروی ۳ - تقدیم لایحه متمم بودجه سال ۱۳۲۱ و لایحه اعطای اختیارات جهت تهیه خواروبار ۴ - طرح لایحه اعطای اختیار و تصویب فوریت آن ۵ - شور اول لایحه اصلاح قانون اطاقهای بازرگانی ۶ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ خرداد ۱۳۲۱ نشست ۶۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- سؤال آقای آزادی از آقای وزیر فرهنگ و جواب ایشان ۳- شور و تصویب لایحه اعطای اختیار به دولت برای تأمین خواروبار عمومی ۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ خرداد ۱۳۲۱ نشست ۶۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقایان رئیس و ملک مدنی و بهبهانی راجع به تسریع در تشکیل جلسات ۳- سؤال آقای اوحدی راجع به قانون تعدیل مال‌الاجاره و پاسخ آقای وزیر دادگستری ۴- تصویب هشت فقره گزارش مرخصی ۵- تصویب لایحه قانونی تفریغ بودجه سال ۱۳۱۹ مجلس ۶- شور دوم لایحه اطاق‌های بازرگانی از ماده اول تا ماده دوازدهم ۷- تقدیم لایحه تأسیس آموزشگاه شهربانی از طرف آقای وزیر پیشه و هنر ۸- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ تیر ۱۳۲۱ نشست ۶۵ *- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - سئوال آقای دکتر ملک زاده از آقای وزیر بهداری راجع به امور بهداری و جواب آن ۳ - بقیه شور دوم لایحه اطاقهای بازرگانی و تصویب آن ۴ - معرفی آقای محمد ساعد بوزارت امور خارجه و بیانات آقای نخست وزیر ۵ - شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع باملاک مجهول المالک ۶ - تصویب سه فقره گزارش مرخصی ۷ - موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه

 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ تیر ۱۳۲۱ نشست ۶۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- سؤال آقای فرمانفرماییان و روحی و بهبهانی راجع به خواربار و جواب دولت ۳- معرفی آقای مهدی فرخ به وزارت کشور از طرف آقای نخست وزیر ۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ تیر ۱۳۲۱ نشست ۷۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم یک فقره لایحه سؤالیه از طرف آقای دبستانی ۳- بقیه شور اول لایحه نظام وظیفه ۴- تقدیم لایحه مربوط به مطبوعات از طرف آقای وزیر فرهنگ ۵- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ امرداد ۱۳۲۱ نشست ۷۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی ۳- اظهارات آقای طوسی راجع به طرح قانونی رسیدگی به دارایی کسانی که از صندوق دولت حقوق می‌گیرند ۴- بقیه شور اول لایحه نظام وظیفه ۵- سؤال آقای روحی و پاسخ آقای وزیر جنگ ۶- تصویب سه فقره گزارش مرخصی ۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
نخست وزیر احمد قوام

۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ امرداد ۱۳۲۱ نشست ۷۹ *- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ -طرح و تصویب برنامه کابینة آقای احمدقوام نخست وزیر ۳ - تجدید نظر و اصلاح قوانین ۴ -تقدیم و تصویب لایحه تمدید مدت دو ماه مذکوره در ماده قانون بودجه سال ۱۳۲۱ کل کشور ۵ -موقع و دستور جلسهبعد-ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ امرداد ۱۳۲۱ نشست ۸۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- اظهارات آقای طوسی راجع به دستور ۳- بقیه شور اول لایحه جنگل‌ها از ماده ۵ تا ماده ۱۸ و رأی به ورود شور دوم ۴- تصویب پیشنهاد آقای طوسی راجع به دستور جلسه آتیه ۵- تصویب مرخصی آقای ناصری ۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ شهریور ۱۳۲۱ نشست ۸۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- اقتراع شعب شش‌گانه ۳- معرفی وزیر دارایی و وزیر کشور از طرف آقای نخست وزیر ۴- بیانات آقایان رئیس و نوبخت و اورنگ ۵- طرح گزارش کمیسیون مبتکرات راجع به رسیدگی به حساب دارایی اشخاص ۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ شهریور ۱۳۲۱ نشست ۸۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقای اوحدی و معدل و آزادی ۲- طرح لایحه متمم بودجه کل سال ۱۲۳۱ کل کشور ۴- اعلام اسامی اعضا کمیسیون‌های خاص و عرایض و مبتکرات ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ شهریور ۱۳۲۱ نشست ۸۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی ۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر کشور ۴- شور در مواد لایحه قانونی متمم بودجه سال ۱۳۲۱ تا ماده پنجم ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ شهریور ۱۳۲۱ نشست ۸۶ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - شور و تصویب لایحه فوری وزارت دارائی راجع باجازه انتشار سیصد میلیون ریال اسکناس ۳ - اقتراع برای شرفیابی حضور همایونی ۴ - موقع و دستور جلسه بعدـ ختم جلسه


۴- شور دوم گزارش کمیسیون نظام راجع به نظام وظیفه ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ شهریور ۱۳۲۱ نشست ۸۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بقیه شور دوم لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه عمومی ۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی ۴- بقیه شور دوم لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه *۸*


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ مهر ۱۳۲۱ نشست ۹۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بقیه شور دوم لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه ۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای نخست وزیر و معرفی وزیر خواربار و وزیر جنگ ۴- بقیه شور دوم لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه ۵- معرفی معاون وزارت جنگ از طرف آقای نخست وزیر و وزیر جنگ ۶- بقیه شور دوم لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه ۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ مهر ۱۳۲۱ نشست ۹۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای وزیر دارایی و استرداد لایحه استخدام رئیس بانک ملی ۳- بیانات آقای آزادی ۴- سؤال آقایان نراقی و امیر تیمور و جواب آقایان وزیر دارایی و وزیر پیشه و هنر و بازرگانی ۵- بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال ۱۳۲۱ ۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ مهر ۱۳۲۱ نشست ۹۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- طرح گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به اتهام آقای گلشاییان ۳- بیانات آقای (دکتر مرزبان) وزیر بهداری راجع به وضعیت وزارت بهداری ۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ مهر ۱۳۲۱ نشست ۹۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم و شور لایحه فوری انتشار پانصد میلیون ریال اسکناس ۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر فرهنگ ۴- بقیه شور و تصویب لایحه نشر اسکناس ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آبان ۱۳۲۱ نشست ۱۰۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- سؤال آقای اوحدی و جواب آقای وزیر کشور راجع به اصفهان ۳- تقدیم لایحه سد سازی و آبیاری از طرف آقای وزیر کشاورزی‏ ۴- بقیه شور لایحه متمم بودجه‏ ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آبان ۱۳۲۱ نشست ۱۰۲* - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- اعلام استعفای آقای دکتر جوان از نمایندگی مجلس شورای ملی ۳- شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به آموزشگاه شهربانی ۴- شور لایحه واگذاری پانصد میلیون ریال اعتبار به وزارت خواربار ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ آبان ۱۳۲۱ نشست ۱۰۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای نخست وزیر راجع به استخدام دکتر میلسپو ۳- تقدیم یک فقره لایحه راجع به مالیات بر درآمد از طرف آقای وزیر دارایی ۴- بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال ۱۳۲۱ ۵- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آبان ۱۳۲۱ نشست ۱۰۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم ماده الحاقیه به لایحه متمم بودجه از طرف آقای تهرانچی ۳ - شور و تصویب لایحه استخدام دکتر میلیسپو برای ریاست کل دارائی ۴ - موقع و دستور جلسه بعد-ختم جلسه ۵ - قانون‌های تصویب شده ۵٫۱ - قانون استخدام و حدود اختیارات رئیس کل دارائی


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آبان ۱۳۲۱ نشست ۱۰۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - طرح و تصویب لایحه استخدام آقای شریدان مستشار وزارت خواربار ۳ - سوال آقایان: نراقی و روحی و جواب آقای وزیر پیشه و هنر و بازرگانی ۴ - بقیه شور لایحه متمم بودجه سال ۱۳۲۱ ۵ - موقع و دستور جلسه بعدـ ختم جلسه ۶ - قانون‌های تصویب شده ۶٫۱ قانون استخدام آقای شریدان مستشار وزارت خواربار


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آبان ۱۳۲۱ نشست ۱۱۰* - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تصویب هفت فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی ۳- تقدیم دو فقره لایحه یکی راجع به واگذاری اختیار انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس به قید فوریت و دیگری راجع به اختیارات از طرف آقای نخست وزیر ۴- طرح و تصویب لایحه (فوری) واگذاری اختیار انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آذر ۱۳۲۱ نشست ۱۱۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بقیه شور در لایحه متمم بودجه ۳- تقدیم لایحه تجدید استخدام پروفسور ابرلن ۴- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر پیشه و هنر و بازرگانی ۵- بقیه شور لایحه متمم بودجه ۶- تقدیم لایحه واگذاری اختیار به دکتر میلسپو راجع به استخدام همراهان ایشان ۷- بقیه شور لایحه متمم بودجه ۸- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آذر ۱۳۲۱ نشست ۱۱۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم لایحه تجدید انتخاب اعضا دیوان محاسبات ۳- اقتراع شعب شش‌گانه ۴- شور و تصویب لایحه تعیین محل اعتبار پرداخت اضافه قیمت چغندر ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ دی ۱۳۲۱ نشست ۱۱۸ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت مجلس ۲ ـ تقدیم ورقه استیضاح از دولت از طرف آقای امیر تیمور ۳ – تقدیم و طرح لایحه دو فوری اصلاح قانون مطبوعات از طرف آقای وزیر فرهنگ ۴- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت جنگ ۵- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت دارائی ۶- موقع و دستور جلسه بعدـ ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ دی ۱۳۲۱ نشست ۱۱۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- قرائت ورقه استیضاح آقای امیر تیمور ۳- بقیه شور در لایحه قانونی اصلاح قانون مطبوعات ۴- معرفی آقای سپهبد احمدی به وزارت جنگ از طرف آقای نخست وزیر ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ دی ۱۳۲۱ نشست ۱۲۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقای بیات راجع به صرفنظر نمودن از استیضاح و موافقت آقای امیر تیمور ۳ - تقدیم لایحه تعلیمات اجباری عمومی و استرداد لایحه مربوط به استخدام آقای محمد قزوینی ۴ - تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت دارائی ۵ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر پیشه و هنر و بازرگانی ۶ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر پیشه و هنر و بازرگانی ۷ - بیانات آقای طباطبائی راجع به تعین تکلیف توقیف شدگان در اثر وقایع اخیر ۸ - طرح و تصویب لایحه استخدام چهار نفر همراهان دکتر میلسپو ۹ - بیانات آقای رئیس در تعقیب اظهارات آقای طباطبائی راجع به استیضاح ۱۰ - موقع و دستور جلسه آتیه ـ ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۲۱ نشست ۱۲۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس‏ ۲ - سؤال آقای انوار راجع به آبیاری شمیران و جواب آقای وزیر کشاورزی ۳ - بیانات آقای طباطبایی راجع به جریان انتخاب اعضا کمیسیون بودجه و اظهارات آقای رئیس‏ ۴ - شور دوم لایحه جنگل ۵ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ دی ۱۳۲۱ نشست ۱۲۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم و تصویب لایحه استخدام یک نفر تبعه آمریکا جهت اداره خواربار استان دو و سه ۳ - تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت دارائی ۴ - طرح و تصویب لایحه استخدامی یک نفر دیگر از همراهان دکتر میلسپو ۵ - بقیه شور دوم لایحه جنگل ۶ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ دی ۱۳۲۱ نشست ۱۲۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس‏ ۲ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف‏ ۳ - سؤال آقای طهرانچی از آقای وزیر کشاورزی و پاسخ ایشان‏ ۴ - شور دوم گزارش کمیسیون کشور راجع به آموزشگاه شهربانی‏ ۵ - تقدیم یک فقره لایحه قانونی راجع به تعدیل مال‌الاجاره از طرف آقای وزیر کشور ۶ - بیانات آقای دشتی و پاسخ آقای وزیر کشور ۷ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ دی ۱۳۲۱ نشست ۱۲۶ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس‏ ۲ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر کشاورزی به قید یک فوریت و تصویب یک فوریت آن‏ ۳ - سؤال آقای نراقی از آقای وزیر فرهنگ و جواب ایشان‏ ۴ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به آبیاری‏ ۵ - تصویب طرح قانونی راجع به اصلاح قانون مطبوعات‏ ۶ - تقدیم و تصویب لایحه اصلاح قانون استرداد وام پرداختی به مستخدمین دولت‏ ۷ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ بهمن ۱۳۲۱ نشست ۱۲۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس‏ ۲ - معرفی چند نفر از آقایان وزیران و تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای نخست وزیر ۳ - شور و تصویب لایحه فوری طرز استرداد وام پرداختی به مستخدمین‏ ۴ - شور و تصویب لایحه نقل و انتقال اعتبارات هزینه کارخانه‌ها و معادن‏ ۵ - شور اول لایحه حفاظت مجموع پشتوانه اسکناس ۶ - تصویب ده فقره مرخصی ۷ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ بهمن ۱۳۲۱ نشست ۱۲۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس‏ ۲ - تقدیم لایحه تکمیل بودجه وزارت جنگ از طرف آقای معاون وزارت جنگ‏ ۳ - بیانات آقایان امیر تیمور و نراقی مربوط به پشتوانه اسکناس‏ ۴ - تصویب مرخصی آقای اردبیلی‏ ۵ - شور اول لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه‏ ۶ - معرفی آقای وزیر دارایی از طرف آقای نخست وزیر ۷ - موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه‏


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ بهمن ۱۳۲۱ نشست ۱۲۹* - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر خواربار ۳ - اظهارات آقای دکتر سمیعی و دشتی و منشور و آقای وزیر خواربار ۴ - بقیه شور اول لایحه نظام وظیفه ۵ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی ۶ - تصویب یک فقره گزارش مرخصی ۷ - اخذ رای جهت انتخاب اعضای دیوان محاسبات ۸ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ بهمن ۱۳۲۱ نشست ۱۳۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس‏ ۲- بقیه شور اول لایحه آبیاری‏ ۳- طرح و تصویب لایحه اجازه خرید عمارات تعاونی مصرف از طرف وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ۴- طرح و تصویب لایحه استخدام فارغ‌التحصیل‌های دانشکده‌های کشاورزی‏ ۵- تصویب دو فقره مرخصی‏ ۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ بهمن ۱۳۲۱ نشست ۱۳۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس‏ ۲ - تقدیم یک فقره لایحه قانونی از طرف آقای نراقی راجع به اصلاح ماده ۱۶ اساسنامه بانک ملی به قید دو فوریت‏ ۳ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری راجع به مستشار شهربانی و استرداد لایحه سابق‏ ۴ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ بهمن ۱۳۲۱ نشست ۱۳۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم لایحه الغاء قانون مصوب تیر ماه ۱۳۰۶ از طرف آقای نخست وزیر ۳ - مذاکره راجع به دستور مجلس ۴ - شور دوم لایحه مربوط بحفاظت پشتوانه اسکناس ۵ - موقع و دستور جلسه آتیه ـ ختم جلسه

نخست وزیر علی سهیلی

 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ بهمن ۱۳۲۱ نشست ۱۳۳ - دربرگیرنده:* ۱ - تصویب صورت مجلس‏ ۲ - معرفی هیئت وزیران و تقدیم برنامه دولت از طرف آقای سهیلی نخست وزیر ۳ - تصویب گزارش کمیسیون مبتکرات مربوط به ارجاع طرح قانونی راجع به اصلاح بعضی از قوانین دادگستری به کمیسیون قوانین دادگستری‏ ۴ - تصویب سه فقره مرخصی‏ ۵ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ اسفند ۱۳۲۱ نشست ۱۳۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس‏ ۲ - شور در برنامه دولت آقای سهیلی‏ ۳ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف کارپردازی مجلس ۴ - بقیه شور در برنامه دولت و تصویب آن ۵ - تصویب گزارش کمیسیون بودجه و خارجه و فرهنگ راجع به تجدید استخدام آقای پروفسور ابرلین‏ ۶ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند ۱۳۲۱ نشست ۱۳۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس‏ ۲- تقدیم لایحه یک فوری تأسیس شرکت جهت تهیه دارو از طرف آقای وزیر بهداری‏ ۳- مذاکره راجع به انتخاب کسری اعضا دیوان محاسبات‏ ۴- شور و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات مجلس راجع به اضافه دستمزد کارگران چاپخانه‏ ۵- معرفی آقای زرین کفش به معاونت وزارت دادگستری از طرف آقای وزیر دادگستری‏ ۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏ • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اسفند ۱۳۲۱ نشست ۱۳۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - معرفی آقای تدین بسمت وزارت خواربار ۳ - بیانات آقای وزیر خواربار راجع به قضیه پنبه ۴ - اعلام اسامی بقیه اعضای منتخبه جهت دیوان محاسبات ۵ - طرح و تصویب لایحه مربوط به حفاظت پشتوانه اسکناس ۶ - طرح لایحه واگذاری دوازده فروند طیاره به وزارت پست و تلگراف ۷ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه ۸ - قانون‌های تصویب شده
 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ اسفند ۱۳۲۱ نشست ۱۳۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - معرفی آقای هاشم صهبا به معاونت وزارت دارائی ۳ - سئوال آقای امیر تیمور و جواب آقای نخست وزیر ۴ - تقدیم لایحه اعتبار جهت خواربار ۵ - طرح و تصویب لایحه تأسیس بنگاه داروئی ۶ - طرح لایحه واگذاری دوازده هواپیما به وزارت پست و تلگراف و تصویب آن ۷ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اسفند ۱۳۲۱ نشست ۱۳۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تصویب گزارش کمیسیون دادگستری مربوط به عدم تعقیب گلشائیان ۳ - شور و تصویب لایحه تکمیل ساختمان بیمارستان فارابی ۴ - تقدیم و تصویب لایحه اعتبار جهة تهیه غذای بیمارستانها ۵ - شور و تصویب لایحه تقاضای دویست وپنجاه میلیون ریال اعتبار جهت خواربار ۶ - موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اسفند ۱۳۲۱ نشست ۱۴۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای نخست وزیر ۳ - مذاکره در فوریت لایحه اختیارات رئیس کل دارائی راجع به تثبیت نرخها و رد شدن فوریت آن ۴ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی ۵ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر خواربار ۶ - موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ اسفند ۱۳۲۱ نشست ۱۴۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم لایحه اعتبار خرید ساز و برگ و تدارکات ارتش و ژاندارمری از طرف آقای معاون وزارت جنگ بقید یک فوریت ۳ - اقتراع شعب ۴ - تصویب فوریت و اصل لایحه قانونی تدارکات ارتش و ژاندامری ۵ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزیر دارائی ۶ - شور دوم لایحه نظام وظیفه ۷ - شور اول قرارداد مالی بین دولتین ایران و انگلستان ۸ - موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۲۱ نشست ۱۴۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم لایحه اجازه پرداخت هزینه سه ماهه اول سال ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی ۳ - معرفی آقای احمد اعتبار به سمت وزارت کشاورزی ۴ - تقدیم لایحه فوری اصلاح بودجه وزارت پست و تلگراف ۵ - سوال آقای دکتر ملک زاده و جواب آقای وزیر بهداری ۶ - طرح و تصویب لایحه مربوط به تامین کسربهای علیق سیمبانان ۷ - بقیه شور دوم لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه ۸ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اسفند ۱۳۲۱ نشست ۱۴۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - لایحه راجع به ترمیم کسر عیدی کارگران چاپخانه مجلس و تصویب آن ۳ ـ بقیه شور اول لایحه قرارداد مالی و رأی بورود در شور دوم ۴- بقیه شور دوم لایحه نظام وظیفه عمومی و تصویب آن ۵ - موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ فروردین ۱۳۲۲ نشست ۱۴۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم لایحه مربوط به آبیاری از طرف آقای وزیر کشاورزی ۳ - تصویب لایحه مربوط به حقوق بازنشستگی افراد ارتش ۴ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه ۵ - قانون‌های تصویب شده ۵٫۱ قانون راجع به میزان حقوق بازنشستگی افسران و مستمری ورثه آنان


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ فروردین ۱۳۲۲ نشست ۱۴۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم و تصویب لایحه فوری راجع به تقاضای اعتبار جهت مبارزه با بیماری تیفوس ۳ - معرفی آقای زین العابدین رهنما به معاونت پارلمانی آقای نخست وزیر ۴ - طرح وتصویب لایحه اصلاح بود جه وزارت کشاورزی ۵ - طرح و تصویب لایحه اضافه بودجه وزارت خواروبار ۶ - طرح و تصویب لایحه اضافه حقوق پاسبانان ۷ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ فروردین ۱۳۲۲ نشست ۱۴۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس‏ ۲- انتخاب کمیسیون‌ها ۳- طرح و تصویب بودجه سه ماهه سال ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی‏ ۴- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به سه دوازدهم‏ ۵- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن‏ ۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ فروردین ۱۳۲۲ نشست ۱۴۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - اعلام نتیجه استخراج آراء کمیسیونها ۳ - سؤال آقای امیر تیمور و جواب آقای نخست وزیر راجع به جمع آوری محصول ۴ - گزارش آقای نراقی راجع به وضع پول و انتشارات اسکناس ۵ - سئوال آقایان امیر تیمور و یمین اسفندیاری راجع به وضعیت راه آهن و جواب آقای وزیر راه ۶ - سئوال آقای روحی و جواب آقای وزیر پیشه وهنر وبازرگانی راجع به نخ ۷ - طرح و تصویب لایحه شصت میلیون ریال اضافه اعتبار بودجه وزارت جنگ ۸ - معرفی معاون وزارت کشاورزی و تقدیم یک فقره لایحه ۹ - تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری ۱۰ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ فروردین ۱۳۲۲ نشست ۱۴۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف معاون وزارت دارایی ۳- طرح و تصویب لایحه راجع به کلانتران مرز ۴- سؤال آقای دکتر سمیعی و جواب آقای وزیر بهداری راجع به واکسن تیفوس ۵- طرح و تصویب ده فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی ۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اردیبهشت ۱۳۲۲ نشست ۱۵۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- شور اول لایحه اعطای امتیازات به آقای دکتر میلسپو ۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری ۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر بهداری ۵- بقیه شور اول لایحه اختیارات و رأی به ورود در شور دوم ۶- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ اردیبهشت ۱۳۲۲ نشست ۱۵۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - اخذ رأی جهت انتخاب دو نفر ناظر پشتوانه اسکناس ۳ - تقدیم لایحه اصلاح قانون ایجاد صندوق صرفه جوئی ۴ - طرح و تصویب اجازه اعتبار جهت مبارزه با مرض تیفوس در شهرستانها ۵ - اعلام نتیجه استخراج آراء مربوط به انتخاب نظار پشتوانه اسکناس ۶ - سئوال آقای امیر تیمور و جواب آقای معاون وزارت دارائی ۷ - شور دوم لایحه آبیاری ۸ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اردیبهشت ۱۳۲۲ نشست ۱۵۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- اخطار و مؤاخذه درباره آقای نوبخت‏ ۳- بقیه شور دوم لایحه آبیاری در ماده چهارم ۴- معرفی آقای بیات به سمت وزارت دارایی از طرف آقای نخست وزیر ۵- سؤال آقایان نراقی و انوار و پاسخ آقایان وزیر پیشه و هنر و وزیر پست و تلگراف ۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ نشست ۱۵۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بقیه شور دوم لایحه اختیارات رئیس کل دارایی و تصویب آن ۳- معرفی معاون وزارت امورخارجه از طرف آقای وزیر امور خارجه ۴- تقدیم لایحه استخدام مهندسین از طرف آقای وزیر بازرگانی ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۲۲ نشست ۱۵۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- پیشنهاد آقای مؤید احمدی راجع به رفع محرومیت آقای نوبخت از حضور در جلسات مجلس و بیانات آقای رئیس و تصویب این پیشنهاد ۳- بقیه شور اول لایحه بیمه کارگران و رأی به ورود در شور دوم ۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۲۲ نشست ۱۵۷ - دربرگیرنده:* ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تعیین تکلیف پرداخت حقوق چند روزه آقای نوبخت ۳- مذاکره راجع به استیضاح و قرائت ورقه استیضاحیه ۴- بقیه شور لایحه آبیاری از ماده ۴ ۵- معرفی آقای دکتر اقبال به معاونت وزارت بهداری و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر بهداری ۶- تعیین روز استیضاح از طرف آقای نخست وزیر ۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۲۲ نشست ۱۵۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- سؤال آقایان آزادی و رضوی و جواب آقای وزیر بهداری ۳- بقیه شور دوم لایحه آبیاری از ماده هشتم ۴- تقدیم لایحه استخدام شش نفر از اتباع آمریکا برای وزارت خواروبار ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۲۲ نشست ۱۶۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی ۳- بقیه شور لایحه آبیاری از ماده نهم ۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر جنگ ۵- بقیه شور لایحه آبیاری ۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۲۲ نشست ۱۶۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- سؤال آقایان انوار و طوسی از آقای وزیر کشاورزی و پاسخ ایشان ۳- تصویب نه فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی ۴- بقیه شور دوم لایحه آبیاری ۵- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای سهیلی نخست وزیر ۶- بقیه شور لایحه آبیاری ۷- تقدیم یک فقره لایحه انحصار پنبه از طرف آقای وزیر کشاورزی ۸- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ خرداد ۱۳۲۲ نشست ۱۶۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - شور و گزارش کمیسیون بودجه راجع به اضافه اعتبار سه دوازدهم بودجه وزارت جنگ و تصویب آن ۳ - اظهارات آقای وزیر راه راجع به سؤال آقای نقابت از وزارت پیشه و هنر در جلسه قبل ۴ - شور اول گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع بصدور اسناد خزانه ۵ - تقدیم یک فقره لایحه بقید دو فوریت راجع به پشیز و تصویب آن ۶ - قرائت مراسله آقای مسعودی دایر به استعفای ایشان از مقام نمایندگی ۷ - سئوال آقای سمیعی راجع به تقاضای مهندسین و پاسخ آقای نخست‌وزیر ۸ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ خرداد ۱۳۲۲ نشست ۱۶۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- اظهارات آقای صفوی و بیانات آقای رئیس راجع به استعفای آقای مسعودی ۳- سؤال آقایان روحی و اوحدی از آقای وزیر خواروبار و پاسخ آنها ۴- بقیه شور اول لایحه آموزش همگانی از ماده ۶ ۵- تقدیم لایحه مالیات بر درآمد و لایحه اصلاحی استخدام مهندسین از طرف وزیر دارایی ۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ خرداد ۱۳۲۲ نشست ۱۶۶ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر امورخارجه ۳ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر بهداری ۴ - بیانات آقای رئیس دایر به استرداد استعفای آقای مسعودی ۵ - بقیه شور اول لایحه تعلیمات عمومی و رأی بورود در شور دوم ۶ - تقدیم یک فقره لایحه راجع باصلاح بعضی از مواد قانون کیفری از طرف آقای وزیر دادگستری ۷ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ خرداد ۱۳۲۲ نشست ۱۶۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - سئوال آقای معدل و پاسخ آقای وزیر پست و تلگراف ۳ - شور اول لایحه کارمندان فنی وزارت پست و تلگراف و رأی بورود در شور دوم ۴ - شور دوم لایحه املاک مجهول‌المالک و تصویب آن ۵ - شور اول لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و ثبت اسناد ۶ - تصویب یک فقره مرخصی ۷ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ خرداد ۱۳۲۲ نشست ۱۶۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- طرح پیشنهادی آقایان نمایندگان دایر به ارجاع لایحه مالیات بر درآمد به کمیسیون خاصی از کمیسیون‌های بودجه و بازرگانی و قوانین دارایی و تصویب آن ۳- سؤال آقای رضوی از آقای وزیر کشاورزی و پاسخ ایشان راجع به آبیاری آباده ۴- بقیه شور اول لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون ثبت اسناد و رأی به ورود در شور دوم ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ خرداد ۱۳۲۲ نشست ۱۷۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقاضای آقای فریدونی راجع به طرح لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی ۳- سؤال آقای ثقةالاسلامی و جواب آقای وزیر دارایی راجع به خالصه‌جات ۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی ۵- شور اول لایحه راجع به ایجاد صندوق پس‌انداز ملی ۶- شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی ۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ خرداد ۱۳۲۲ نشست ۱۷۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم یک فقره لایحه مربوط بتقاضای اعتبار از طرف آقای وزیر دارائی ۳ - تقدیم یک فقره لایحه فوری مربوط به محدودیت روزنامه‌ها از طرف آقای نخست وزیر و رد فوریت آن ۴ - موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ خرداد ۱۳۲۲ نشست ۱۷۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر خواربار و پاسخ ایشان بسئوال آقای سمیعی راجع بشرکت برنج گیلان و بهای خرید چای ۳ - اقتراع شعب ۴ - طرح گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع به اعتراض آقای امیرتیمور در ماده ششم پیمان مالی و موکول شدن آن بجلسه بعد ۵ - شور اول گزارش کمیسیون بهداری راجع به تشکیل انجمن‌های پزشکی ۶ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزیر دارائی ۷ - موقع و دستور جلسه آتیه ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ تیر ۱۳۲۲ نشست ۱۷۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بقیه شور دوم لایحه قرارداد مالی بین ایران و انگلستان و تصویب آن ۳ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت جنگ ۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به یک دوازدهم بودجه کل کشور در تیرماه ۱۳۲۲ ۵ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ تیر ۱۳۲۲ نشست ۱۷۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف کارپردازی مجلس ۳- سؤال آقای رضوی و جواب آقای وزیر فرهنگ ۴- شور در لایحه استخدام همکاران رئیس کل دارایی تا ماده هفتم ۵- شور و تصویب لایحه یک دوازدهم بودجه تیر ماه مجلس شورای ملی ۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ تیر ۱۳۲۲ نشست ۱۷۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - سئوال آقای انوار از آقای وزیر دارائی و اظهارات آقای وزیر دارائی ۳ - بیانات آقای طباطبائی و تقدیم ورقه سئوالیه از آقای نخست وزیر ۴ - بقیه شور در لایحه استخدام شش نفر مستشار امریکائی و تصویب آن ۵ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ تیر ۱۳۲۲ نشست ۱۷۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - سئوال آقای صفوی از آقای وزیر کشاورزی و پاسخ ایشان ۳ - شور در گزارش کمیسیون بودجه نسبت به پانصد میلیون ریال اعتبار برای خرید خواربار ۴ - موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ تیر ۱۳۲۲ نشست ۱۸۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بقیه شور در گزارش کمیسیون بودجه راجع به ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار وزارت خواربار و تصویب آن ۳ - معرفی وزیر کشور و وزیر مشاور از طرف آقای نخست وزیر ۴ - موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه ۵ - قانون‌های تصویب شده


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ تیر ۱۳۲۲ نشست ۱۸۱ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - سؤال آقای سمیعی راجع بجنگلهای شمال و جواب آقای وزیر کشاورزی ۳ - بقیه شور و تصویب لایحه استخدام مستشار شهربانی ۴ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ تیر ۱۳۲۲ نشست ۱۸۲ - دربرگیرنده:* ۱- تصویب صورت مجلس‏ ۲- بقیه شور دوم لایحه آموزش و پرورش عمومی از ماده سوم ۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای نخست وزیر راجع به انحلال وزارت خواربار و معرفی آقای تدین به سمت وزیر مشاور ۴- بقیه شور دوم لایحه آموزش و پرورش عمومی ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ تیر ۱۳۲۲ نشست ۱۸۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای وزیر فرهنگ ۳- سؤال آقای ثقةالاسلامی از آقای وزیر راه و پاسخ ایشان ۴- بقیه شور دوم لایحه آموزش و پرورش عمومی ۵- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ امرداد ۱۳۲۲ نشست ۱۸۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقای نوبخت و تقدیم ورقه استیضاح ۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون قوانین دادگستری راجع باصلاح چند ماده از قانون مجازات عمومی و استرداد آن ۴ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت دادگستری بقید دو فوریت و تصویب فوریت و اصل لایحه ۵ - بقیه شور دوم لایحه آموزش و پرورش عمومی ۶ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر کشاورزی ۷ - بقیه شور دوم لایحه آموزش و پرورش عمومی ۸ - موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ امرداد ۱۳۲۲ نشست ۱۸۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر کشور راجع به اصلاح قانون انتخابات به قید یک فوریت و تصویب فوریت آن ۳- قرائت و تصویب پانزده فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی ۴- بقیه شور دوم لایحه آموزش و پرورش عمومی و تصویب آن ۵- تقدیم بودجه کل کشور و یک فقره لایحه دیگر از طرف آقای وزیر دارایی ۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ امرداد ۱۳۲۲ نشست ۱۸۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بقیه لایحه (فوری) تشدید مجازات اشخاص بد سابقه و شرور و تصویب آن ۳- شور لایحه استخدام مستشار شهربانی ۴- معرفی آقای صدر به سمت وزارت دادگستری از طرف آقای نخست وزیر ۵- اقتراع جهت شرفیابی حضور همایونی برای عرض تبریک عید مشروطیت ۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ امرداد ۱۳۲۲ نشست ۱۸۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - سؤال آقای سمیعی راجع بجنگلهای شمال و جواب آقای وزیر کشاورزی ۳ - بقیه شور و تصویب لایحه استخدام مستشار شهربانی ۴ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ۵ - قانون های تصویب شده ۵.۱ قانون استخدام ال . استیفان تیمرمان تبعه دولت امریکا برای اداره شهربانی • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ امرداد ۱۳۲۲ نشست ۱۹۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- سؤال آقای نراقی و پاسخ آقای وزیر فرهنگ ۳- تقدیم و تصویب لایحه (فوری) یک دوازدهم هزینه امرداد ماه مجلس شورای ملی ۴- تقدیم دو فقره لایحه (فوری) از طرف آقای وزیر دادگستری ۵- طرح و تصویب لایحه (فوری) عدم تعقیب متهمین کمک کننده به کشف جرم ۶- تصویب یک فوریت لایحه کیفر گران‌فروشان ۷- شور لایحه اصلاح قانون انتخابات ۸- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ امرداد ۱۳۲۲ نشست ۱۹۱ - دربرگیرنده:* ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم و تصویب لایحه (فوری) اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه امرداد ماه سال جاری ۳- معرفی آقای محمد وحید به معاونت وزارت فرهنگ ۴- بقیه شور لایحه اصلاح قانون انتخابات و تصویب آن ۵- تعیین موقع برای جواب استیضاح از طرف آقای نخست وزیر ۶- شور اول لایحه مربوط به ضرب پشیز ۷- تصویب نه فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی ۸- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ شهریور ۱۳۲۲ نشست ۱۹۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقای رئیس راجع به علت ازبین رفتن موضوع استیضاح ۳ - طرح لایحه مبادله زرهای جزء پشتوانه موجوده در خارج کشور با اسکناس ۴ - تصویب چهار فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی ۵ - موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ شهریور ۱۳۲۲ نشست ۱۹۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - شور و تصویب لایحه خرید تدارکات وزارت جنگ از امریکا ۳ - شور لایحه صدور اسناد خزانه ۴ - سئوال آقای بهبهانی و تقدیم طرح قانونی به قید دو فوریت راجع به تفسیر تبصره ۴ ماده ۶۴ قانون نظام وظیفه ۵ - موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه ۶ - قانون های تصویب شده ۶.۱ قانون اجازه خرید یک میلیون و پانصد هزار دلار لوازم و تدارکات مورد نیازمندی ارتش بوزارت جنگ


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ شهریور ۱۳۲۲ نشست ۱۹۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم لایحه تقاضای پانصد میلیون ریال اعتبار جهت کمک به مستخدمین ۳- تقدیم ورقه استیضاحیه از طرف آقای تهرانچی ۴- مذاکره در طرح پیشنهادی آقایان نمایندگان راجع به تغییر تبصره ۴ ماده ۶۵ قانون نظام وظیفه ۵- طرح لایحه مربوط به تشدید مجازات گران‌فروشان ۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ شهریور ۱۳۲۲ نشست ۱۹۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقای نخست وزیر دائر به اعلان جنگ دولت ایران و آلمان ۳ - بیانات آقای رئیس و آقایان : دکتر ملک زاده و اوحدی و دشتی در تعقیب بیانات آقای نخست وزیر ۴ - استرداد موضوع استیضاح از طرف آقایان : موقر و تولیت و دولتشاهی ۵ - اخذ رأی اعتماد بدولت ۶ - معرفی آقای سرتیپ انصاری به معاونت وزارت جنگ ۷ - موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ شهریور ۱۳۲۲ نشست ۱۹۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- شور در گزارش کمیسیون بودجه راجع به پانصد میلیون ریال اعتبار کمک به مستخدمین دولت ۳- تصویب پنج فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی ۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ شهریور ۱۳۲۲ نشست ۲۰۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - سؤال آقایان مخبر فرهمند و سمیعی و جواب آقای وزیر پیشه و هنر ۳ - تقدیم لایحه یک دوازدهم بودجه شهریور ماه مجلس شورای ملی ۴ - تقدیم و تصویب لایحه یک دوازدهم بودجه کل کشور برای شهریور ماه ۵ - تصویب لایحه یک دوازدهم بودجه شهریور ماه مجلس شورای ملی ۶ - موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ شهریور ۱۳۲۲ نشست ۲۰۱ - دربرگیرنده:* ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تصویب تفسیر تبصره ۴ ماده ۶۵ قانون نظام وظیفه ۳- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت جنگ ۴- تصویب یک فوریت لایحه کاسته شدن از صلاحیت‌های دادگاههای ارتش ۵- شور و تصویب لایحه صدور اسناد خزانه ۶- شور اول لایحه مبارزه با بیماریهای واگیر و همه گیر ۷- تصویب هشت فقره مرخصی ۸- شور و تصویب لایحه اصلاح چند ماده از قانون ثبت ۹- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ مهر ۱۳۲۲ نشست ۲۰۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر کشور ۳ - اظهارات آقای رئیس و آقایان وزیر بهداری و نراقی ۴ - شور در لایحه تبدیل زر باسکناس ۵ - شور دوم لایحه مبارزه با بیماریهای واگیر و تصویب آن ۶ - موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ مهر ۱۳۲۲ نشست ۲۰۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- شور اول قرارداد بازرگانی بین ایران و امریکا ۳- مذاکره در لایحه واگذاری حقابه حصار و معجن بمالکین آنجا ۴- شور و تصویب لایحه اصلاح قانون صندوق پس انداز ملی ۵- شور لایحه مربوط به کارشناسان ۶- تصویب یازده فقره مرخصی ۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ مهر ۱۳۲۲ نشست ۲۰۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر بهداری ۳ - شور و تصویب لایحه راجع به تبدیل زر به سیم ۴ - تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف عده ای از آقایان نمایندگان راجع به اجاره املاک و تصویب یک فوریت آن ۵ - شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح چند ماده در قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات و رأی بورود در شور دوم ۶ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری ۷ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ مهر ۱۳۲۲ نشست ۲۰۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقایان نخست وزیر و تهرانچی و مؤید احمدی و طوسی راجع باستیضاح و اظهارات آقای وزیر کشور راجع به آموزشگاه شهربانی ۳- اقتراع شعب ۴- انتخاب کمیسیونها ۵- استرداد لایحه راجع بآموزشگاه شهربانی از طرف آقای وزیر کشور و تقدیم آن بقید دو فوریت ۶- طرح و تصویب فوریت و ماده واحده راجع به آموزشگاه شهربانی ۷- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ مهر ۱۳۲۲ نشست ۲۰۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم لایحه مربوط به الغای حکومت نظامی در موقع انتخابات تهران ۳- اعلام نتیجه استخراج آراء مربوط به کمیسیون‌ها ۴- تصویب هفت فقره مرخصی ۵- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ مهر ۱۳۲۲ نشست ۲۰۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم لایحه یک دوازدهم بودجه برای مهرماه ۱۳۲۲ از طرف کارپردازی مجلس بقید فوریت و تصویب فوریت و اصل لایحه ۳ - شور و تصویب گزارش کمیسیون های بودجه و امور خارجه راجع به استخدام ۸ نفر امریکائی برای ژاندارمری - ۴ - شور در لایحه الغاء مقررات حکومت نظامی مربوط بانتخابات و استرداد لایحه قبلی از طرف آقای وزیر کشور و تقدیم آن بقید دو فوریت ۵ - تقدیم لایحه یک دوازدهم بودجه مهر ماه از طرف آقای وزیر دارایی بقید فوریت و تصویب فوریت و اصل لایحه ۶ - تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی ۷ - موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه ۸ - قانون های تصویب شده ۸٫۱ - قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه کل کشور در مهر ماه ۱۳۲۲ ۸٫۲ - قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مهر ماه ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی ۸٫۳ - قانون اجازه استخدام چند نفر آمریکایی برای مستشاری اداره کل ژاندارمری


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آبان ۱۳۲۲ نشست ۲۰۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تعیین روز استیضاح از طرف آقای نخست وزیر ۳ - بیانات چند نفر از آقایان راجع به تعیین دستور ۴ - شور و تصویب لایحه استخدام افسران و درجه‌داران برای وزارت جنگ ۵ - طرح و تصویب لایحه الغای حکومت نظامی در موقع انتخابات دوره چهاردهم ۶ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری ۷ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر جنگ ۸ - طرح و تصویب لایحه استخدام مستخدمین وزارت دارائی ۹ - شور و تصویب قرارداد مالی بین ایران و امریکا ۱۰ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه ۱۱ - قانون‌های تصویب شده ۱۱٫۱ - قانون اجازه استخدام هیئتی از افسران و درجه داران ارتش کشورهای متحده امریکا برای وزارت جنگ ۱۱٫۲ - قانون اجازه استخدام عده‌ای از اتباع امریکا برای کارمندی ادارات دارائی ۱۱٫۳ - قانون موقوف الاجراگذاردن قانون حکومت نظامی نسبت بامر انتخابات دوره چهاردهم تا خاتمه انتخابات ۱۱٫۴ - قانون اجازه مبادله پیمان بازرگانی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده امریکایی ۱۱٫۵ - پیمان بازرگانی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده امریکایی • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ آبان ۱۳۲۲ نشست ۲۱۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقایان: تهرانچی، نراقی، دبستانی راجع باستیضاح و اظهارات آقای نخست وزیر ۳- رأی اعتماد بتثبیت کابینه ۴- موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آبان ۱۳۲۲ نشست ۲۱۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- شور در گزارش کمیسیون بودجه راجع ببودجه سال ۱۳۲۲ کل کشور ۳- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی و استرداد لایحه مالیات بر درآمد ۴- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ آبان ۱۳۲۲ نشست ۲۱۸ - دربرگیرنده: ۱- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری ۲- تقدیم یک فقره لایحه فوری از طرف آقای معاون وزارت جنگ ۳- تقدیم یک فقره لایحه فوری از طرف آقای وزیر کشاورزی ۴- شور در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۲۲ کل کشور ۵- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آبان ۱۳۲۲ نشست ۲۱۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم طرح قانونی راجع به پروانه ورود آرد از طرف آقای روحی ۳- طرح و تصویب لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات ۴- طرح و تصویب بودجه سال ۱۳۲۲ کل کشور ۵- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ آبان ۱۳۲۲ نشست ۲۲۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- شور و تصویب لایحه ترقیع کارمندان قضائی ۳- طرح لایحه ازدیاد سرمایه بنگاه دارویی ۴- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی ۵- تصویب لایحه ازدیاد سرمایه بنگاه دارویی ۶- استرداد لایحه چهل میلیون اعتبار خرید جنس و تقدیم آن بقید فوریت از طرف آقای وزیر دارائی ۷- شور در لایحه اصلاح قانون دادرسی ارتش ۸- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آبان ۱۳۲۲ نشست ۲۲۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقایان: روحی و دکتر طاهری راجع به پروانه ورود آرد ۳ - تصویب لایحه اصلاح قانون دادرسی و کیفر ارتش ۴ - تصویب ۱۹ فقره مرخصی ۵ - طرح و تصویب لایحه اعتبار چهار صد میلیون ریال جهت خرید غله ۶ - طرح و تصویب لایحه ضرب مسکوک نقره ۷ - موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آبان ۱۳۲۲ نشست ۲۲۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- قرائت تلگراف رئیس مجلس نمایندگان عراق ۳- تقدیم بودجه سال ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی بقید فوریت و تصویب فوریت و اصل آن ۴- اظهارات آقای معدل راجع بماده سیزدهم قانون مالیات بر درآمد ۵- طرح و تصویب لایحه تجدید استخدام دکتر دل پی ۶- طرح و تصویب لایحه استخدام دو نفر پزشک جهت وزارت بهداری ۷- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آبان ۱۳۲۲ نشست ۲۲۳ - دربرگیرنده:* ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقای وزیر کشور نسبت باظهارات جلسه گذشته آقای بهبهانی ۳ - تقدیم لایحه بیمه کارگران از طرف آقای وزیر پیشه و هنر باقید دو فوریت و استرداد لایحه سابق ۴ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت فرهنگ راجع به اصلاح ماده ۱۴ قانون شورای عالی معاف بقید دوفوریت ۵ - سؤال آقای نراقی راجع به شرکت تلفن و جواب آقای وزیر پست و تلگراف ۶ - تصویب دو فوریت و اصل لایحه بیمه کارگران ۷ - شور و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری در خصوص رسیدگی بجرائم عمومی افسران و افراد ارتش ۸ - تصویب دو فوریت و اصل لایحه راجع باصل ماده ۱۴ قانون شورای عالی معارف ۹ - تصویب سه فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی ۱۰ - تقدیم لایحه استخدام مهندسین از طرف آقای وزیر پیشه و هنر بقید دو فوریت و استرداد لایحه سابق ۱۱ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزیر دارایی راجع بجمع آوری مازاد غله ۱۲ - شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال ۱۳۲۲ ۱۳ - موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه


 • - مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آذر ۱۳۲۲ نشست ۲۲۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای رئیس ۳- اظهارات آقایان دشتی – وزیر کشور – روحی و انوار ۴- بیانات آقای نخست وزیر ۵- اظهارات آقای رئیس و بیانات آقایان ملک مدنی – و نراقی ۶- بیانات آقای رئیس- ختم جلسه