نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهمدوره سیزدهم مجلس شورای ملی

افتتاح

۲۲ آبانماه ۱۳۲۰ خورشیدی برابر با

۲۲ آبانماه ۲۵۰۰ شاهنشاهی

۲۳ شوال ۱۳۶۰ هجری

۱۳ نوامبر ۱۹۴۱ میلادی


اختتام

اول آذر ماه ۱۳۲۲ خورشیدی برابر با

اول آذر ماه ۲۵۰۲ شاهنشاهی

۲۴ ذیقعده ۱۳۶۲ هجری

۲۳ نوامبر ۱۹۴۳ میلادی

فهرست نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم

شماره ردیف حوزه انتخابیه نام خانوادگی و نام روشن‌سازی
۱ آباده رضوی – ابوالحسن
۲ اراک بیات (سهام السلطان) – مرتضی قلی خان وزیر دارائی شد و کرسی معطل ماند.
۳ اراک سزاوار – عمادالدین
۴ اردبیل اردبیلی – حاج محمد رضا
۵ ارسباران – اهر اهری – دکتر قاسم در جلسه ۱۱ مورخ ۷/۱۰/۱۳۲۰ استعفا کرد و کرسی معطل ماند.
۶ اصفهان اوحدی – محمد علی
۷ اصفهان جلائی (جلاء السلطان) – حسین
۸ اصفهان فاطمی – میرزا حسین خان
۹ اقلیت ها (ارامنه جنوب) بوداغیان – جبرائیل
۱۰ اصفهان اقلیت ها (ارامنه شمال) ساگینیان – مسیو سهراب خان
۱۱ اقلیت ها (زرتشتیان) گیو- رستم
۱۲ اقلیت ها (کلیمیان) نهورای – دکتر لقمان
۱۳ ایرانشهر – فهرج - بلوچستان ریگی (مراد) - ابراهیم
۱۴ بارفروش - بابل یمین اسفندیاری – اسدالله
۱۵ بارفروش - بابل حمزه تاش – میرزا معصوم خان
۱۶ بارفروش - بابل ملک زاده آملی – میرزا علی اکبر
۱۷ بجنورد طوسی – سید داود
۱۸ بروجرد اعتبار (اعتبارالدوله) – حاج سید احمد استعفا کرد و وزیر کشاورزی شد
۱۹ بروجرد یاراحمدی – اسماعیل
۲۰ بم ملک زاده – دکتر مهدیخان
۲۱ بندر پهلوی اکبر – حسن
۲۲ بندر عباس مشیر دوانی – حاج مختار
۲۳ بوشهر صفوی – شکرالله
۲۴ بوشهر عزیزی – محمود
۲۵ بهبهان - کهکیلویه سلطانی (شیخ الاسلامی) – سلطان علی خان
۲۶ بیجار و گروس ملایری (شیخ الاسلامی) – سید اسماعیل
۲۷ قائنات (بیرجند) منصف – میرزا محمد علی خان
۲۸ تبریز صدر ثقه الاسلام – میرزا ابوالحسن
۲۹ تبریز فرشی – غلام حسین
۳۰ تبریز لیقوانی – میرزا عیسی خان
۳۱ تبریز رفیعی – محمد تقی
۳۲ تبریز اصفهانی – میرزا جعفر
۳۳ تبریز چایچی – میرزا علی اصغر
۳۴ تبریز خسروشاهی – محمد
۳۵ تبریز اصفهانیان – محمد ابراهیم
۳۶ تبریز جهانشاهی (مصدق الملک) – میرزا ربیع خان
۳۷ تربت حیدریه ضیاء – دکتر میرزا آقا
۳۸ تهران اسفندیاری (محتشم السلطنه) – حسن
۳۹ تهران دادور – مهدی
۴۰ تهران نیک پور – عبدالحسین
۴۱ تهران لقمان ادهم – دکتر حسن
۴۲ تهران فروهر – ابوالقاسم
۴۳ تهران بهبهانی – سید احمد
۴۴ تهران تهرانچی – محمد رضا
۴۵ تهران لاریجانی – حبیب الله
۴۶ تهران شباهنگ – عبدالرحیم
۴۷ تهران مؤدب نفیسی – دکتر عباس
۴۸ تهران مسعودی – عباس
۴۹ تهران مستشار – حسنعلی
۵۰ جهرم معدل – لطفعلی خان
۵۱ جیرفت روحی – عطاءالله خان
۵۲ لرستان – خرم آباد شجاع چاغروند – جواد
۵۳ لرستان – خرم آباد گودرزی نیا – فتح الله
۵۴ خرمشهر نقابت – ضیاءالدین
۵۵ خلخال پناهی – میرزا جعفرخان
۵۶ خوی – ماکو - سلماس پارسا – حاج محمد رضا
۵۷ خوی – ماکو - سلماس ماکوئی - کامل
۵۸ درگز شهدوست – عبدالله
۵۹ دزفول موقر – مجید
۶۰ دشت گرگان – یموت آخوند جرجانی – محمد
۶۱ بنی طرف – دشت میشان – سوسنگرد ارکانی – میرزا جواد خان
۶۲ دماوند دشتی – علی
۶۳ رشت رحمت سمیعی – غلامرضا طالش خان
۶۴ رشت نبیل سمیعی – ابراهیم
۶۵ رضائیه (ارومیه) افشاراستاجلو – میرزا حسین خان
۶۶ رفسنجان امیرابراهیمی – میرزا محمد علی خان
۶۷ سیستان - زابل مشار – عیسی
۶۸ زنجان افخمی (امیراشرف)- سلطان ابراهیم خان
۶۹ زنجان رهبری – حاج آقا حسین
۷۰ زنجان مجد ضیائی – حبیب الله خان
۷۱ ساری – تنکابن سنگ – دکتر اسماعیل
۷۲ ساری – تنکابن معتصم سنگ – میرزا حسین خان
۷۳ ساوه – زرند طباطبائی – سید محمد
۷۴ سبزوار فریدونی – احمد
۷۵ سبزوار معتضدی – محمد تقی میرزا
۷۶ گرمرود – میانه - سراب فرمانفرمائیان – محمد ولی میرزا
۷۷ سقز و بانه ناهید – عبدالله
۷۸ دامغان – سمنان قزل ایاغ – دکتر حسینقلی خان
۷۹ سنندج آصف – فرج الله خان شغل دولتی قبول کرد و کرسی معطل ماند
۸۰ سنندج صادق وزیری – نصرت الله
۸۱ سنندج وکیل (وکیل الملک) – میرزا محمد خان قبل از افتتاح مجلس فوت کرد و کرسی معطل ماند
۸۲ سیرجان مرآت اسفندیاری (مرآت السلطنه) – میرزا حسن خان
۸۳ شاهرود تاج بخش (آصف) – دکتر محمد قلی
۸۴ شوشتر ناصری (مصدق الدوله) – میرزا محمود خان
۸۵ شهر ری جوان – دکتر موسی در جلسه ۱۰۲ مورخ ۷/۸/۱۳۲۱ خورشیدی استعفا کرد و کرسی معطل ماند.
۸۶ قمشه – شهرضا مهدوی – محسن آقا
۸۷ شهر کرد - بختیاری مؤید احمدی (مؤید الاسلام) – میرزا عبدالوهاب
۸۸ شهریار – کردان - ساوجبلاغ دهستانی (نظامی) – میرزا یدالله خان
۸۹ فارس – شیراز شانکائی (شانگهائی شیرازی) – حاج محمد تقی خان
۹۰ فارس – شیراز کازرونیان – سید ابوطالب
۹۱ فارس - شیراز مؤید قوامی – میرزا احمد خان
۹۲ فارس - شیراز مهذب – احمد
۹۳ فارس – شیراز نمازی – محمد مهدی
۹۴ طوالش – گرگانرود معینی – سید حسین
۹۵ تون – طبس – فردوس – گلشن مسعودی خراسانی – میرزا حسن خان
۹۶ فسا نوبخت – حبیب الله
۹۷ فسا هدایت – علی قلی خان
۹۸ فومن سمیعی – دکتر عطاءاله خان
۹۹ فیروزآباد – ایلات خمسه فارس خواجه نوری – جعفر فوت شد و کرسی معطل ماند
۱۰۰ قزوین شاهرودی (کامکار) – میرزا باقرخان
۱۰۱ قزوین مکرم افشار – هدایت الله
۱۰۲ قم تولیت – ابوالفضل
۱۰۳ قوچان فرخ – محمود
۱۰۴ نطنز – کاشان انوار شیرازی – سید یعقوب
۱۰۵ نطنز – کاشان نراقی – ابوالقاسم
۱۰۶ کاشمر کلالی (امیرتیمور) – میرزا ابراهیم خان
۱۰۷ کرمان دبستانی – میرزا محمود
۱۰۸ کرمان هاشمی – محمد
۱۰۹ کرمانشاه اعظم زنگنه (امیرکل) – علی خان شغل دولتی قبول کرد و از نمایندگی استعفا داد.
۱۱۰ کرمانشاه پالیزی – هدایت الله خان
۱۱۱ کرمانشاه پالیزی – عطاءالله خان
۱۱۲ کرمانشاه نصرتیان – محمد علی
۱۱۳ گرگان – (استرآباد) همراز (فاضل الملک) – محسن
۱۱۴ خوانسار – گلپایگان دولتشاهی – حسنعلی میرزا
۱۱۵ لار آزادی – جواد
۱۱۶ لنگرود – لاهیجان صفاری – میرزا احمد خان
۱۱۷ کمره – خمین – محلات صدر – محسن
۱۱۸ مراغه فتوحی – موسی خان
۱۱۹ مراغه مقدم – اسکندر خان
۱۲۰ خیاو – مشکین شهر حریری – خلیل
۱۲۱ خراسان (مشهد) اقبال – میرزا علی خان
۱۲۲ خراسان (مشهد) غنی – دکتر قاسم
۱۲۳ خراسان (مشهد) مجید فیاض – علی اکبر
۱۲۴ خراسان (مشهد) مؤید ثابتی – علی
۱۲۵ نهاوند – تویسرکان – دولت آباد – ملایر مخبر فرهمند – میرزا حسن خان
۱۲۶ نهاوند – تویسرکان – دولت آباد – ملایر ملک مدنی – هاشم آقا
۱۲۷ ساوجبلاغ – مکری – مهاباد ندارد از انتخابات خبری به مجلس نرسید و کرسی منتظر ماند.
۱۲۸ نائین طباطبائی نائینی (معصوم خانی) – خان بابا
۱۲۹ نجف آباد امامی – حیدر علی
۱۳۰ نیشابور ذوالقدر (امین الشریعه) – شیخ محمد تقی
۱۳۱ خوارورامین – ایوانکی ورامین محیط لاریجانی – سید محمد
۱۳۲ همدان اورنگ (شیخ الملک) – عبدالحسین
۱۳۳ همدان منشور – محسن
۱۳۴ یزد جلیلی یزدی – سید کاظم
۱۳۵ یزد طاهری – دکتر شیخ هادی
۱۳۶ یزد نواب یزدی – میرزا محمد حسیندوره سیزدهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه سنی منتخبه ۲۲ آبانماه ۱۳۲۰ خورشیدی

منتخبه ۲۲ آبانماه ۱۳۲۰ خورشیدی برابر با ۲۳ شوال ۱۳۶۰ هجری

آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای عیسی مشار– منشی

آقای دکتر عباس مؤدب نفیسی – منشی

آقای حسن اکبر – منشی

آقای محمد خسروشاهی – منشی


دوره سیزدهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه موقتی منتخبه ۲۲ آبانماه ۱۳۲۰ خورشیدی

منتخبه ۲۲ آبانماه ۱۳۲۰ خورشیدی برابر با ۲۳ شوال ۱۳۶۰ هجری آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای مرتضی قلی بیات– نایب رئیس

آقای عطاءالله مؤید احمدی – نایب رئیس


آقای عیسی مشار– منشی

آقای دکتر عباس مؤدب نفیسی – منشی

آقای حسن اکبر – منشی

آقای محمد خسروشاهی – منشی


دوره سیزدهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه دائمی منتخبه دوم آبانماه ۱۳۲۰ خورشیدی

منتخبه دوم آبانماه ۱۳۲۰ خورشیدی برابر با ۳ ذیقعده ۱۳۶۰ هجری

آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای مرتضی قلی بیات– نایب رئیس

آقای عطاءالله مؤید احمدی – نایب رئیس


آقای سید محمد هاشمی – منشی

آقای اصفهانیان – منشی

آقای مجد ضیائی – منشی

آقای داود طوسی - منشی

آقای حسن مرآت اسفندیاری – کارپرداز

آقای محسن مهدوی – کارپرداز

آقای خلیل حریری - کارپرداز

انتخاب نواب رئیس، منشی ها و کارپردازان روز چهارم آذر ماه بعمل آمد.


دوره سیزدهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه اول منتخبه ۱۶ فروردین ماه ۱۳۲۱ خورشیدی

منتخبه ۱۶ فروردین ماه ۱۳۲۱ خورشیدی برابر با ۱۶ ربیع الاول ۱۳۶۱ هجری

آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای مرتضی قلی بیات – نایب رئیس

آقای دکتر هادی طاهری – نایب رئیس


آقای طوسی – منشی

آقای آزادی – منشی

آقای هاشمی – منشی

آقای نبیل سمیعی - منشی


آقای احمد فریدونی – کارپرداز

آقای هدایت اله پالیزی – کارپرداز

آقای مرآت اسفندیاری – کارپرداز


دوره دوازدهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه دوم منتخبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۲۱ خورشیدی

منتخبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۲۱ خورشیدی برابر با ۲۴ رمضان ۱۳۶۱هجری

آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای مرتضی قلی بیات – نایب رئیس

آقای دکتر هادی طاهری – نایب رئیس


آقای آزادی – منشی

آقای هاشمی – منشی

آقای نبیل سمیعی - منشی

آقای طوسی – منشی


آقای احمد فریدونی – کارپرداز

آقای مرآت اسفندیاری – کارپرداز

آقای ابوالقاسم نراقی – کارپرداز


دوره سیزدهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه سوم منتخبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۲۲ خورشیدی

منتخبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۲۲ خورشیدی برابر با ۲۸ ربیع الاول ۱۳۶۲ هجری

آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای مرتضی قلی بیات – نایب رئیس

آقای دکتر هادی طاهری – نایب رئیس


آقای هاشمی – منشی

آقای نبیل سمیعی - منشی

آقای مجید ضیائی – منشی

آقای طوسی – منشی

آقای احمد فریدونی – کارپرداز

آقای هدایت الله پالیزی – کارپرداز

آقای مرآت اسفندیاری - کارپرداز


دوره سیزدهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه چهارم منتخبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۲۲ خورشیدی

منتخبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۲۲ خورشیدی برابر با ۷ شوال ۱۳۶۲ هجری

آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای دکتر طاهری – نایب رئیس

آقای دادور (وثوق السلطنه) – نایب رئیس


آقای طوسی – منشی

آقای هاشمی – منشی

آقای مجد ضیائی – منشی

آقای نبیل سمیعی - منشی


آقای احمد فریدونی - کارپرداز

آقای مرآت اسفندیاری – کارپرداز

آقای جلیل حریری - کارپرداز