مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲ - نخست وزیران: محمد علی فروغی - علی سهیلی - احمد قوام - علی سهیلی - رییس مجلس شورای ملی حسن اسفندیاری

نخست‌وزیر محمدعلی فروغی مجلس دوره سیزدهم با پادشاه جوان ایران محمدرضا پهلوی
علی سهیلی
مجموعه قوانین سیزدهمین دوره قانونگذاری - ۱ آذر ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲
حسن اسفندیاری (محتشم السلطنه) رییس مجلس شورای ملی

پهرست زیر دربرگیرنده ۱۴۲ قانون و دیگر تصمیم‌های تصویب شده مجلس شورای ملی دوره سیزدهم قانونگذاری می باشد

سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام گشایش سیزدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی ۲۲ آبان ماه ۱۳۲۰

نخست‌وزیر محمدعلی فروغی

نخست‌وزیر علی سهیلی

نخست‌وزیر احمد قوام

نخست‌وزیر علی سهیلی