اجازه اعتبار سال ۱۳۵۶ طرح ساختمانی و تجهیز موزه انقلاب ششم بهمن

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین انقلاب شاه و مردم
قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

اجازه اعتبار سال ۱۳۵۶ طرح ساختمانی و تجهیز موزه انقلاب ششم بهمن - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۵۴ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقاضای سازمان برنامه و بودجه را در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۴٫۱۲٫۲۵ مورد رسیدگی قرار داد و به شرح زیر تصویب نمود:

مبالغ به هزار ریال

عنوان طرح موضوع مورد تعهد اعتبار سال ۱۳۵۶

...................................................

ساختمان و تجهیز انعقاد قرارداد برای برنامه

موزه انقلاب ششم بهمن سمعی و بصری

موزه انقلاب ششم بهمن و شهیاد آریامهر ۴۱۶۰۰

اجازه اعتبار فوق به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون برنامه و بودجه کشور در جلسه روز دوشنبه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه وچهار شمسی به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی