قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز درگاه قوانین ایران

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قوانین انقلاب شاه و مردم

دوره قانونگذاری نخست - ۱۲ مهر ۱۲۸۵ تا ۲ تیر ۱۲۸۷

دوره قانونگذاری دوم - ۲۴ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۳ دی ۱۲۹۰

دوره قانونگذاری سوم - ۱۴ آذر ۱۲۹۳ تا ۱۱ آبان ۱۲۹۴

دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲

دوره قانونگذاری پنجم - ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۰۴

دوره قانونگذاری ششم - ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۲ امرداد ۱۳۰۷

دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹

دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱

دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴

دوره قانونگذاری دهم - ۱۵ خرداد ۱۳۱۴ تا ۲۲ خرداد ۱۳۱۶

دوره قانونگذاری یازدهم - ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ تا ۲۷ شهریور ۱۳۱۸

دوره قانونگذاری دوازدهم - ۳ آبان ۱۳۱۸ تا ۹ آبان ۱۳۲۰

دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲

دوره قانونگذاری چهاردهم - ۶ اسفند ۱۳۲۲ تا ۲۱ اسفند ۱۳۲۴

دوره قانونگذاری پانزدهم - ۲۵ تیر ۱۳۲۶ تا ۶ امرداد ۱۳۲۸

 1. قانون اجازه پرداخت سه دوازدهم بودجه ۱۳۲۵ مجلس شورای ملی بابت سه‌ماهه امرداد و شهریور و مهر ماه ۱۳۲۶ – مصوب ۵ آذر ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی
 2. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه ۱۳۲۷ - مصوب ۴ اردیبهشت ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 3. قانون بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی – مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی
 4. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ماه ۱۳۲۷ – مصوب ۱ خرداد ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 5. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خرداد ماه ۱۳۲۷ – مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 6. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیر ماه ۱۳۲۷ – مصوب ۲ امرداد ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 7. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت امرداد ماه ۱۳۲۷ – مصوب ۲ شهریور ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 8. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت شهریور ماه ۱۳۲۷ – مصوب ۴ مهر ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 9. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۱۳۲۷ – مصوب ۵ آبان ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 10. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آبان ماه ۱۳۲۷ – مصوب ۳۰ آبان ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 11. قانون اجازه پرداخت چهار دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر و دی و بهمن و اسفند ماه ۱۳۲۷ – مصوب ۷ دی ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 12. قانون اجازه پرداخت اضافه اعتبار بودجه سال ۱۳۲۷ وزارت جنگ – مصوب ۱۹ دی ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 13. قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه اول سال ۱۳۲۸ – مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی
 14. قانون بودجه سال ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی – مصوب ۲ تبر ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 15. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خرداد ماه ۱۳۲۸ - مصوب ۵ تبر ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 16. قانون اجازه اجرای موقت برنامه هفت‌ساله ۱۳۲۸ – مصوب ۱۳ تیر ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 17. قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور – مصوب ۲۳ تیر ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی

دوره قانونگذاری شانزدهم - ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ تا ۲۹ بهمن ۱۳۳۰

دوره قانونگذاری هفدهم - ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲

دوره قانونگذاری هجدهم - ۲۷ اسفند ۱۳۳۱ تا ۲۶ فروردین ۱۳۳۵

دوره قانونگذاری نوزدهم - ۱۰ خرداد ۱۳۳۵ تا ۲۹ خرداد ۱۳۳۹

دوره قانونگذاری بیستم - ۲ اسفند ۱۳۳۹ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰

ندارد

دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶

دوره قانونگذاری بیست و دوم - ۱۴ مهر ۱۳۴۶ تا ۹ شهریور ۱۳۵۰

دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴

دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی

بودجه مجلس شورای ملی