مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۲ فروردین ۱۳۵۴ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ - نخست وزیران امیرعباس هویدا - جمشید آموزگار - جعفر شریف‌امامی - تیمسار ارتشبد غلامرضا ازهاری - دکتر شاپور بختیار

پادشاه ایران و کابینه امیرعباس هویدا در کاخ سعدآباد مجلس بیست و چهارم
جعفر شریف امامی نخست وزیر کابینه خود را به پیشگاه شاهنشاه آریامهر معرفی می‌کند
ژنرال ازهاری نخست وزیر کابینه خود را به پیشگاه شاهنشاه می شناساند
بختیار کابینه خود را به پیشگاه اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر در کاخ نیاوران معرفی نمود
امیرعباس هویدا نخست‌وزیر
جمشید آموزگار نخست‌وزیر
کابینه جعفر شریف‌امامی در مجلس بیست و چهارم
ارتشبد غلامرضا ازهاری
شاپور بختیار
ارتشبد غلامرضا ازهاری نخست‌وزیر در مجلس شورای ملی

بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا پهلوی شاهنشاه آریامهر هنگام افتتاح هفتمین دوره تقنینیه مجلس سنا و بیست و چهارمین دوره مجلس شورایملی - ۱۷ شهریور ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی

۲۲ بهمن ۱۳۵۷، هفتاد و دوسال پس از انقلاب مشروطه و بنیان مجلس شورای ملی، سامانه پادشاهی و مشروطه و مجلس شورای ملی و قوانین سکولار از ایران برچیده شد و ولایت فقیه و مشروعه و مجلس شورای اسلامی و قوانین شرع جایگزین آن شد. فهرست زیر در برگیرنده ۳۷۵ قانون تصویب شده در دوره قانونگذاری بیست و چهارم می باشد

بیست و چهارمین دوره قانونگذاری - جلد اول - فروردین ۱۳۵۴ تا اسفند ۱۳۵۴

بیست و چهارمین دوره قانونگذاری - جلد دوم - ۲۱ اسفند ۱۳۵۴

بیست و چهارمین دوره قانونگذاری - جلد سوم - فروردین ۲۵۳۵ تا اسفند ۲۵۳۵

بیست و چهارمین دوره قانونگذاری - جلد پنجم - ۲۶ اسفند ۲۵۳۵

بیست و چهارمین دوره قانونگذاری - جلد ششم - فروردین ۲۵۳۶ تا اسفند ۲۵۳۶

بیست و چهارمین دوره قانونگذاری - جلد هفتم - ۲۵ اسفند ۲۵۳۶ شاهنشاهی

بیست و چهارمین دوره قانونگذاری - جلد هشتم - فروردین ۲۵۳۷ شاهنشاهی تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷

آغاز برنامه عمرانی ششم فروردین ۲۵۳۷ شاهنشاهی تا ۲۵۴۱ شاهنشاهی - به سوی تمدن بزرگ