New Server

قانون معافیت جهازات متعلق به اداره بندر و اشیا و تدارکات وزارت جنگ از عوارض بندری

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

قانون معافیت جهازات متعلق به اداره بندر و اشیاء و تدارکات وزارت جنگ از عوارض بندری - مصوب ۳ دی ماه ۱۳۱۲ شمسی

ماده واحده - علاوه بر جهازات مذکوره در ماده دوم قانون پنجم بهمن ماه ۱۳۰۶ جهازات و اشیاء ذیل نیز از عوارض بندری معاف است:

۱ - جهازات متعلق به اداره بندر که اختصاصاً برای امور بندر به کار می‌روند.

۲ - اشیاء لازمه برای تدارکات وزارت جنگ و اداره تشکیلات امنیه.

تبصره - جهازات و اشیاء مذکوره در فقره ۱ و ۲ این ماده که قبل از تصویب این قانون وارد و عوارض بندری آن پرداخت نگردیده‌است مشمول این‌معافیت خواهند بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سوم دی ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر