مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین ایران تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم
محمدعلی فروغی نخست‌وزیر
هیات وزیران فروغی در سال ۱۳۱۳ از چپ: علی منصور وزیر طرق، علی‌اکبر داور وزیر مالیه، محمود جم وزیر داخله، فروغی نخست‌وزیر، محسن صدر وزیر عدلیه، سرلشکر نخجوان وزارت جنگ، علی اصغر حکمت کفیل وزارت معارف
حسین دادگر (عدل الملک) رییس مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ فروردین ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴ - نخست وزیران: مهدی هدایت - محمدعلی فروغی

رییس مجلس شورای ملی حسین دادگر (عدل‌الملک).


نخست‌وزیر مهدی هدایت
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ فروردین ۱۳۱۲ نشست ۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- اعلام نتیجه انتخاب کمیسیونهای نه گانه ۳- تصویب دو فقره اعتبارنامه ۴- اجرای مراسم تحلیف از طرف عده از آقایان نمایندگان ۵- معرفی هیئت دولت ، تقدیم و قرائت پروگرام ۶- معرفی معاونین وزراء ۷- موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه.


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ فروردین ۱۳۱۲ نشست ۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- اعلام نتیجه انتخاب کمیسیونهای منتخبه از شعب ۳- اجرای مراسم تحلیف از طرف عده از نمایندگان ۴- تصویب دو فقره اعتبارنامه ۵- طرح و تصویب پروگرام از دولت ۶- تقدیم لایحه قانونی بودجه کل ۱۳۱۲ از طرف آقای وزیر مالیه ۷- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ اردیبهشت ۱۳۱۲ نشست ۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات آقایان طباطبایی دیبا و دشتی راجع به فراکسیون و توضیح آقای رئیس ۳- مذاکره در بودجه کل مملکتی برای ۱۳۱۲ ۴- معرفی معاون وزارت پست و تلگراف ۵- تقدیم لایحه اعتبار راه‌آهن و مخارج کارخانه سیمان از طرف آقای وزیر طرق ۶- بقیه شور و تصویب لایحه بودجه کل ۷- تقدیم لایحه متمم بودجه مملکتی از طرف آقای وزیر مالیه ۸- مذاکره برای شرفیابی در جشن تاج‌گذاری ۹- اعلام وصول بودجه ۱۳۱۲ مجلس - موقع جلسه بعد
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۲ نشست ۱۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم ۴ فقره لایحه از طرف رئیس کل فلاحت و صناعت ۳- شور لایحه متمم قانون بودجه کل ۱۳۱۲ ۴- تقدیم لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی از طرف رئیس کل تجارت ۵- موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۱۲ نشست ۱۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- شور و تصویب بودجه ۱۳۱۲ مجلس شورای ملی ۳- تقدیم لایحه قرارداد مربوط بنفط جنوب از طرف آقای وزیر مالیه ۴- بقیه شور لایحه متمم قانون بودجه کل مملکتی ۵- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ خرداد ۱۳۱۲ نشست ۱۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت طرق ۳- تجدید انتخاب دو نفر برای نظارت ذخیره در بانک ملی ۴- شور اول لایحه انحصار خرید و فروش شوره ۵- شور و تصویب لایحه تمدید کنترات متخصص چای ۶- شور و تصویب لایحه استخدام متخصص امور فلاحتی و معاون ۷- تقدیم و تصویب فوریت لایحه تأسیس بانک فلاحتی ۸- شور و تصویب لایحه متخصص تهیه گودرن ۹- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ خرداد ۱۳۱۲ نشست ۲۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- اعلان نتیجه انتخاب دو نفر نماینده برای نظارت ذخیره اسکناس ۳- شور ثانی و تصویب لایحه واگذاری انحصار خرید و فروش شوره ۴- تصویب نمایندگی آقای دکتر شیخ از لارستان ۵- شور و تصویب لایحه اعتبارات راه آهن ۶- معرفی رئیس کل تجارت ۷- شور و تصویب لایحه راجع به مهندسین راه آهن ۸- شور لایحه تأسیس بانک فلاحتی ۹- موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ خرداد ۱۳۱۲ نشست ۲۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- شور و تصویب لایحه تمدید مدت تحصیل محصلین اعزامی طرق ۳- تقدیم لایحه اعتبار ساختمان بندر ده نو از طرف آقای وزیر طرق ۴- بقیه شور لایحه تأسیس بانک فلاحتی ۵- تقدیم لایحه فروش قصبه شبستر خالصه به اهالی • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ تیر ۱۳۱۲ نشست ۲۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقای وزیرعدلیه ۳- معرفی کفیل وزارت معارف ۴- شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه ۵- شور اول لایحه مجازات کسانیکه چک بلامحل صادر میکنند ۶- شور اول اجازه تهیه نظاماتی برای حل اختلافات در لرستان ۷- شور اول لایحه تعیین تکلیف صاحب صاحبان مهمانخانه ها از مشتریان ۸- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه *4*


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ تیر ۱۳۱۲ نشست ۲۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲ـ تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه ۳ـ طرح و تصویب لایحه اضافه اعتبار عمران و تخت قاپو کردن عشایر ۴ـ تقدیم لایحه اعتبار مربوط به امور راه‌آهن از طرف آقای معاون وزارت طرق ۵ـ تقدیم لایحه اختیارات مالی از طرف آقای رئیس کل صناء ۶ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل تجارت و تصویب آن ۷ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ تیر ۱۳۱۲ نشست ۲۵ - دربرگیرنده: ۱ ـ تصویب صورت مجلس ۲ـ معرفی معاون وزارت مالیه ۳ـ تصویب لایحه راجع به تعیین تکلیف امور قضایی لرستان ۴ـ تقدیم لایحه تجدید کنترات مسیو فونتانا ۵ـ تقدیم لایحه تعیین مدارج معلومات اطبا خارجی ۶ـ تصویب لایحه اعتبار مخارج بهره‌برداری و سایر مخارج راه‌آهن ۷ـ تصویب لایحه طرز مصرف اعتبارات مربوط به اداره کل صناعت و فلاحت ۸ـ موقع و دستور جلسه آتیه ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ تیر ۱۳۱۲ نشست ۲۶ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت مجلس ۲ـ تصویب لایحه خریداری سهام کارخانه قندسازی کهریزک ۳ـ تصویب لایحه اصلاح بودجه ۱۳۱۱ اداره کل سجل احوال مملکتی ۴- تقدیم لایحه تمدید مدت اعتبار جواز ورود ۵ـ موقع و دستور جلسه آتیه ـ ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ امرداد ۱۳۱۲ نشست ۲۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲- معرفی معاون و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه ۳- تقدیم لایحه استخدام دو نفر مهندس از طرف معاون وزارت طرق 4- تقدیم لایحه اجازه معافیت گمرکی دو قسم ماهی و تصویب آن ۵- شور ثانی وتصویب لایحه مجازات صادر کنندگان چک بلامحل ۶- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه ۷- شور و تصویب لایحه استخدام مسیو فونتانا ۸- تقدیم لایحه تقاضای اعتبار برای خرید کارخانه‌های قند و تصویب آن ۹- نطق آقای رئیس بمناسبت جشن مشروطیت و اقتراع برای شرفیابی ۱۰- موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ شهریور ۱۳۱۲ نشست ۲۹ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲- بیانات آقای رئیس دائر بابراز تأسف وتأثر از فقدان مرحوم موقر ۳- تقدیم لایحه اضافه اعتبار بودجه وزارت طرق از طرف آقای معاون ۴- شور ثانی وتصویب لایحه تعیین تکلیف بدهی اشخاص به پانسیونها و مهمانخانه‌ها ۵- تقدیم لایحه اوقاف از طرف آقای کفیل وزارت معارف و اوقاف ۶- شور اول لایحه راجع بتعیین سن متعاملین ۷- تقدیم ۴ فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه ۸- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ شهریور ۱۳۱۲ نشست ۳۰ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲- تصویب لایحه اعتبار ساختمان طرق ۳- تصویب لایحه استخدام دو نفر مهندس تبعه سوئد ۴- شور ثانیو تصویب لایحه تعیین تکلیف اطباء خارجی ۵- موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ شهریور ۱۳۱۲ نشست ۳۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تصویب لایحه اعتبار ساختمان طرق ۳- تصویب لایحه استخدام دو نفر مهندس تبعه سوئد ۴- شور ثانیو تصویب لایحه تعیین تکلیف اطباء خارجی ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ شهریور ۱۳۱۲ نشست ۳۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- ابراز تأثر و تأسف از فوت اعلیحضرت فیصل شاه عراق ۳- تقدیم و تصویب لایحه تعیین تاریخ تصدیقهای صدور ۴- بقیه شور اول لایحه تکمیل قانون اوقاف ۵- موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه


نخست‌وزیر محمدعلی فروغی

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ شهریور ۱۳۱۲ نشست ۳۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - معرفی هیئت وزراء وتقدیم پرگرام ۳ - شور و تصویب پرگرام هیئت دولت ۴ - طرح و تصویب لایحه تعریف متجاوز ۵ - شور اول لایحه دیوان شکوی ۶ - موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ مهر ۱۳۱۲ نشست ۳۶ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم ۵ فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه ۳ - شور و تصویب لایحه اجازه تأدیه پانصد هزار ریال برای احتیاجات راه آهن و کشتی‌رانی آذربایجان ۴ - شور و تصویب اجازه استقراض سه میلیون و هفتصد هزار ریال از بانک ملی برای عمارات جدید از بانک ۵ - شور و تصویب لایحه تعیین تکلیف اجناس دخانیه و بودجه ششماهه مؤسسه انحصار ۶ - تقدیم و تصویب لایحه اختیارات وزارت عدلیه نسبت به تعیین تکلیف محصلین کلاس قضائی ۷ - اقتراع شعب ششگانه ۸ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ مهر ۱۳۱۲ نشست ۳۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم یک فقره لایحه و معرفی معاون از طرف آقای وزیر داخله ۳ - شور و تصویب لایحه اعتبار راه شمشک ۴ - شور و تصویب لایحه راجع به بهره برداری راه آهن ۵ - شور و تصویب لایحه اجازه قراردادهای مقاطعه بیش از یکسال ۶ - موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ مهر ۱۳۱۲ نشست ۴۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - اعلام نتیجه انتخاب کمیسیونها ۳ - شور وتصویب استخدام متخصصین ضرابخانه ۴ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آای وزیر مالیه ۵ - تصویب فوریت لایحه تعیین تکلیف فارغ التحصیلهای کلاسهای مالی ۶ - تقدیم لوایح از طرف آقای وزیر عدلیه ۷ - شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه ۸ - موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ مهر ۱۳۱۲ نشست ۴۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - سئوال آقای حاج میرزا حسن خان اسفندیاری راجع به قضیه باسعیدو از آقای وزیر امور خارجه وجواب ایشان ۳ - تقدیم لایحه اصلاح بودجه صحیه کل از طرف آقای وزیر داخله ۴ - تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه ۵ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت ۶ - شور و تصویب لایحه تأسیس کلاسهای مالی ۷ - شور و تصویب لایحه اعتبار خرید ماشین آلات معدن شمشک ۸ - موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ آبان ۱۳۱۲ نشست ۴۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - شور اول خبر کمیسیون عدلیه راجع بمقررات ونظامات بلدی در مورد توسعه و زیبائی خیابانها ۳ - تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر طرق و معرفی آقای عامری بمعاونت وزارتخانه مزبوره ۴ - بقیه شوراول لایحه مربوط به بلدیه ۵ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آبان ۱۳۱۲ نشست ۴۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه ۳ - تقدیم لایحه اصلاح قسمتی از بودجه صحیه کل از طرف آقای وزیرداخله و تصویب آن ۴ - شور اول لایحه مرجع حل اختلاف بین محاکم ودیوان محاکمات مالیه ۵ - شور اول لایحه مجازات مخفی کنندگان اجساد ۶ - شور اول لایحه اصلاح ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری ۷ - موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه.


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ آبان ۱۳۱۲ نشست ۴۶ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - طرح و تصویب لایحه خرید لکوموتیو و واگن ۳ - شور و تصویب لایحه اعتبار ساختمانی طرق ۴ - معرفی معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن ۵ - شور و تصویب لایحه تعیین تکلیف مخارج وعواید راه آهن و مؤسسه کشتی رانی آذربایجان و خط زاهدان ۶ - شور اول لایحه اصلاح مالیات بر عایدات ۷ - تقدیم سه فقره لایحه از طرف کفیل وزارت معارف ۸ - بقیه شور لایحه اصلاح مالیات بر عایدات ۹ - موقع ودستور جلسه بعد • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آبان ۱۳۱۲ نشست ۴۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - شور ثانی و تصویب لایحه اختیار بلدیه ها نسبت به توسعه خیابانها و زیبایی معابر ۳ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف ۴ - بقیه شور لایحه اختیار بلدیه ها ۵ - استرداد یک فقره لایحه و تقدیم یک فقره لایحه دیگر از طرف آقای وزیر عدلیه ۶ - بیانات آقای رئیس راجع به شرفیابی ۷ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آبان ۱۳۱۲ نشست ۵۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تصویب لایحه اجازه پرداخت تعهدات ۱۳۱۱ اداره کل تجارت ۳ - شور ثانی لایحه اصلاح قانون مالیات بر عایدات ۴ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معان وزارت داخله ۵ - بقیه شور ثانی لایحه اصلاح قانون مالیات برعایدات و تصویب آن ۶ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آذر ۱۳۱۲ نشست ۵۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- تجدید کنترات دو نفر معلم ریاضیات مدرسه صنعتی دولتی ۳- تجدید استخدام مدیر عتیقات و موزه ۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه ۵ - بقیه شور و تصویب لایحه استخدام مدیر عتیقات ۶ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه ۷ - شور و تصویب لایحه استخدام یک نفر معلم آهنگری مدرسه صنعتی دولتی ۸ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آذر ۱۳۱۲ نشست ۵۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تصمیم راجع به سلب مصونیت از سه نفر آقایان محمد تقی خان اسعد ـ ایلخان ـ قوام ۳ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله ۴ - طرح و تصویب لایحه اجازه پرداخت بقیه قیمت دو دستگاه اتومبیل وزارت داخله ۵ - تصویب لایحه اصلاح بودجه وزارت امور خارجه ۶ - تقدیم دو فقره لایحه فوری از طرف آقای وزیر مالیه ۷ - تصویب لایحه اجازه احتساب سوابق خدمت آقای هدایت ۸ - تصویب لایحه اضافه اعتبار مخابرات دولتی ۹ - شور و تصویب لایحه استخدام متخصصین چینی ۱۰ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه ۱۱ - تصمیم های قانونی و قوانین تصویب شده


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آذر ۱۳۱۲ نشست ۵۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس ۲ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله ۳ - شور اول لایحه معافیت گمرکی طلا و نقره دولتی ۴ - شور اول لایحه معافیت بندری جهازات اختصاصی بنادر ۵ - سؤال آقای فرشی و جواب آقای وزیر امور خارجه راجع‌به روابط تجارتی با دولت شوروی ۶ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ دی ۱۳۱۲ نشست ۵۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲ - سؤال آقای فهیمی و جواب آقای وزیر امور خارجه نسبت به جریانات اخیر جامعه ملل ۳ - شور اول لایحه اصلاح قانون استخدام افراد و ردیف افراد نظمیه ۴ - شور و تصویب لایحه معافیت گمرکی طلا و نقره دولتی ۵ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه ۶ - تصویب لایحه معافیت کشتی‌های بندری ۷ - موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه.


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ دی ۱۳۱۲ نشست ۵۶ - دربرگیرنده: ۱ ـ تصویب صورت‌مجلس ۲ ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه ۳ - تصویب فوریت لایحه تقدیمی آقای وزیر عدلیه ۴ - معرفی معاون وزارت امور خارجه ۵ - شور اول لایحه اصلاح قانون دیوان محاسبات عمومی ۶ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه ۷ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۱۲ نشست ۵۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس ۲ - تقدیم و تصویب لایحه تقاضای برداشت مبلغی جهت ساختمان عمارت برای اداره ثبت اسناد و املاک ۳ - شور اول لایحه فروش خالصه‌جات ۴ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ دی ۱۳۱۲ نشست ۵۸ - دربرگیرنده: ۱ ـ تصویب صورت‌مجلس ۲ - اقتراع شعب شش‌گانه ۳ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله ۴ - تصویب لایحه اعتبار اضافی محبس‌ها ۵ - شور ثانی و تصویب فروش خالصه‌جات ۶- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ دی ۱۳۱۲ نشست ۵۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس ۲ - تصویب لایحه اعتبار دیون معوقه تشکیلات نظمیه ۳ - تصویب لاحه اصلاح بودجه تشکیلات نظمیه مملکتی ۴ - شور ثانی و تصویب لایحه دیوان محاسبات ۵ - سؤال آقای دکتر طاهری و جواب آقای وزیر امورخارجه ۶ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ بهمن ۱۳۱۲ نشست ۶۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس ۲ - شور ثانی و تصویب لایحه اصلاح ماده ۹ قانون سجل احوال ۳ - شور ثانی و تصویب اصلاح ماده ۴۰ قانون استخدام ۴ - تصویب لایحه مرجع حل اختلاف صلاحیت بین محاکم و دیوان محاکمات مالیه ۵ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ بهمن ۱۳۱۲ نشست ۶۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس ۲ - أخذ رأی نسبت به انتخاب اعضای دیوان محاسبات ۳ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه ۴ ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت داخله ۵ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه ۶ - تصویب لایحه اعتبار مخارج سال جاری دیوان محاسبات ۷ - اعلام نتیجه انتخاب راجع‌به اعضای دیوان محاسبات ۸ - موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ بهمن ۱۳۱۲ نشست ۶۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم لایحه بودجه ۳۱۱ مجلس و ارجاع آن به کمیسیون محاسبات ۳ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف ۴ - شور اول لایحه قانون محاسبات عمومی ۵ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ بهمن ۱۳۱۲ نشست ۶۳ - دربرگیرنده: ۱ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت معارف ۲ - تصویب صورت‌مجلس ۳ - مذاکره در فوریت لایحه تقدیمی آقای کفیل وزارت معارف ۴ - شور اول لایحه مجازات اشخاصی که به قصد متهم نمودن غیر اقدام می‌نمایند ۵ - شور اول لایحه مجازات اشخاصی که مجدداً مورد حکم را تصرف عدوانی می‌نمایند ۶ - تصویب لایحه اصلاح ماده ۴ قانون ثبت ۷ - شور اول لایحه اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت ۸ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ بهمن ۱۳۱۲ نشست ۶۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس ۲ - شور اول لایحه قرارداد بین‌المللی مرابطات بعیده ۳ - شور اول لایحه پرگرام ایجاد ۲۵ باب دارالمعلمین و دارالمعلمات ۴ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اسفند ۱۳۱۲ نشست ۶۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس ۲ - تصویب لایحه قرارداد مرابطات بعیده ۳ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل تجارت ۴ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه ۵ - شور و تصویب لایحه تقدیمی آقای رئیس کل تجارت ۶ - استرداد لایحه ایجاد آموزگارستان از طرف آقای کفیل وزارت معارف ۷ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۱۲ نشست ۶۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس ۲ - تصویب لایحه تجدید کنترات رئیس مؤسسه پاستور ۳ - تصویب لایحه اصلاح قسمتی از قانون استخدام افراد نظمیه ۴ - شور ثانی و تصویب لایحه محاسبات عمومی ۵ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر طرق ۶ - تقدیم و تقاضای فوریت لایحه تأسیس ۲۵ باب دانشسرا ۷ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اسفند ۱۳۱۲ نشست ۶۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس ۲ - تصویب فوریت لایحه ایجاد ۲۵ باب دانشسرا ۳ - تقدیم و تصویب لایحه تسهیل قرضه‌های بانک فلاحتی ۴ - شور و تصویب لایحه بودجه کل ۱۳۱۳ مملکتی ۵ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اسفند ۱۳۱۲ نشست ۷۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌ مجلس ۲ - اعلام وصول بودجه ۱۳۱۳ مجلس و ارجاع آن به كمیسیون ۳ - تقدیم لایحه تأسیس دانشگاه از طرف آقاى كفیل معارف ۴ - شور ثانى لایحه مجازات متهم‌كنندگان به وسیله ادوات جرم و غیره ۵ - تقدیم لایحه متمم بودجه ۱۳۱۳ از طرف آقاى وزیر مالیه ۶ - طرح و تصویب لایحه مخارج ساختمانی راه‌آهن ۷ - تصویب خبر كمیسیون عدلیه راجع‌به اصلاح ماده ۲۰۵ قانون مجازات عمومی‌ ۸ - شور اول لایحه تعیین تكلیف ‌اموال بلاصاحب ۹ - شور اول لایحه اختیارات وزیر عدلیه نسبت به تشكیلات و صلاحیت دیوان جزا ۱۰ - تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى رئیس كل صناعت و فلاحت ۱۱ - بیانات آقاى رئیس راجع ‌به شرفیابى در جشن میلاد اعلیحضرت همایونى ۱۲ - موقع و دستور جلسه بعد‌ ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اسفند ۱۳۱۲ نشست ۷۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌ مجلس ۲ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف ۳ - طرح و تصویب اصلاح قسمتى از بودجه ۱۳۱۲ پست و تلگراف ۴ - شور و تصویب لایحه متمم بودجه كل مملكتى ۵ - موقع و دستور جلسه بعد‌ ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۱۲ نشست ۷۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت ‌مجلس‏ ۲ - شور و تصویب بودجه سال ۱۳۱۳ مجلس شوراى ملى‏ ۳ - تصویب تفریغ بودجه ۱۳۱۱ مجلس شوراى ملى‏ ۴ - شور اول لایحه غیر قابل تمیز بودن قسمتى از محكومیت‌های جنحه‏ ۵ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ‌ختم جلسه *4*27*

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ فروردین ۱۳۱۳ نشست ۷۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس‏ ۲ - اعلام اسامی‌اعضای منتخبه برای كمیسیون‌ها ۳ - تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏ ۴ - شور و تصویب لایحه اختیارات كمیسیون عدلیه‏ ۵ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ‌ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۱۳ نشست ۸۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت صورت ‌مجلس‏ ۲ - اعلام اعضای منتخبه كمیسیون بودجه جدید ۳ - راپرت نمایندگان نظارت ذخیره اسكناس‏ ۴ - انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسكناس‏ ۵ - اختیار وزیر عدلیه در اصلاح اصول محاكمات دیوان جزا ۶ - تعیین تكلیف‌اموال متوفاى بلاوارث ۷ - شور اول غیر قابل تمیز بودن محكومیت‌های جزایی به كمتر از دو ماه حبس‏ ۸ - تصویب صورت ‌مجلس‏ ۹ - اعلام اسامی ‌دو نفر نظار دخیره اسكناس‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۱۳ نشست ۸۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب مجلس ۲ - بیانات آقاى رئیس الوزرا و آقاى رئیس راجع ‌‌به تشریف‌فرمایى اعلیحضرت همایونى به تركیه‏ ۳ - شور و تصویب لایحه مربوط به سواد مصدق اسناد سجلى‏ ۴ - شور اول لایحه تأسیس دانشگاه‏ ۵ - تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى رئیس اداره كل صناعت ۶ - موقع و دستور جلسه بعد ـ ‌ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۱۳ نشست ۸۳ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌مجلس ۲ـ تقدیم لایحه اعتبار تكمیل مریضخانه رازى از طرف آقاى وزیر داخله و تصویب آن‏ ۳ـ شور اول لایحه ‌راجع‌‌به ثبت اعیانى‌املاك مزروعى‏ ۴ـ شور اول لایحه تخفیف مجازات در موارد تكرار جرم ۵ـ شور اول لایحه تعیین مجازات جرایمی ‌كه چند نفر دخالت دارند ۶ـ تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه ۷ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ‌ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۱۳ نشست ۸۴ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت مجلس‏ ۲ـ سؤال آقاى دادور و جواب آقاى وزیر ‌امور خارجه راجع ‌به بحرین‏ ۳ـ تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت طرق ۴ـ تصویب لایحه تعیین تكلیف جرایمی‌كه چند نفر در آن دخالت دارند ۵ـ طرح لایحه غیر قابل تمیز بودن محكومی‌ن به حبس كمتر از دو ماه‏ ۶ـ شور و تصویب لایحه شهریه و انعام رئیس و مستخدمین سابق بلژیكى گمركات ۷ـ شور دوم لایحه مجازات اشخاصى كه به قصد اتهام دیگرى اشیایی در منزل او مخفى می‌كنند ۸ـ موقع و دستور جلسه بعد‌ ـ ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ خرداد ۱۳۱۳ نشست ۸۵ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌ مجلس‏ ۲ـ تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر ‌امور خارجه‏ ۳ـ شور دوم لایحه تأسیس دانشگاه‏ ۴ـ معرفى آقاى دكتر متین‌دفترى ‌به سمت معاونت وزارت عدلیه‏ ۵ـ بقیه شور و تصویب لایحه تأسیس دانشگاه‏ ‏ ۶ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ خرداد ۱۳۱۳ نشست ۸۶ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌ مجلس‏ ۳ـ تصویب لایحه اعتبار ساختمانى بندر دهنو ۴ـ‌ شور و تصویب لایحه تعیین مجازات تكرار جرم ۵ـ شور و تصویب لایحه حق‌الثبت اعیان املاك مزروعى ۶ـ‌ موقع و دستور جلسه بعد‌ ـ‌ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ خرداد ۱۳۱۳ نشست ۸۷ - دربرگیرنده: ۱ـ‌ تصویب صورت ‌مجلس‏ ۲ـ‌ تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت طرق ۳ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله‏ ۴ـ تصویب و لایحه اعتبار اصلاح وضعیت رودخانه و پل شهر قم‏ ۵ـ شور و تصویب لایحه غیر قابل تمیز بودن بعضى از محكومیت‌هاى جزائى ۶ـ شور اول لایحه اصلاح قانون قنوات ۷ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۳۱۳ نشست ۸۸ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت ‌مجلس‏ ـ تلگراف رئیس مجلس كبیر ملى تركیه و بیانات عده از آقایان نمایندگان در اطراف تزیید حسن روابط و بروز احساسات صمیمانه به مناسبت ورود اعلیحضرت همایونى به آن مملكت‏ ۳ـ شور اول لایحه استخدام محصلین قضایى در وزارت داخله‏ ۴ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ تیر ۱۳۱۳ نشست ۸۹ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت ‌مجلس‏ ۲ـ تقدیم لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجى و مذاكره در فوریت آن‏ ۳ـ تقدیم لایحه از طرف آقاى كفیل معارف‏ ۴ـ تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله‏ ۵ـ تصویب لایحه مستخدم مهندس نقشه‌كش‏ ۶ـ تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى رئیس كل صناعت و فلاحت‏ ۷ـ تقدیم لایحه اعتبار امتداد راه‌آهن ۸ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ تیر ۱۳۱۳ نشست ۹۰ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌ مجلس‏ ۲ـ تقدیم یك فقره لایحه از طرف معاون وزارت طرق‏ ۳ـ شور اول لایحه استفاده از فارغ‌التحصیل‌هاى كلاس قضایی در وزارت داخله ۴ـ شور اول لایحه طرز تشكیل دیوان شكوى‏ ۵ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ تیر ۱۳۱۳ نشست ۹۱ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌ مجلس ۲ـ مذاكره راجع‌ به استقبال از موكب همایونى ۳ـ شور اول لایحه اصلاح قانونى انحصار تجارت خارجى ۴ـ تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه ۵ـ بقیه شور لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجى ۶ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ تیر ۱۳۱۳ نشست ۹۲ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌ مجلس‏ ۲ـ اقتراع شعب ۳ـ تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى وكیل معارف‏ ۴ـ شور اول لایحه حدود نظارت آب‌هاى ساحلى‏ ۵ـ شور دوم لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجى ۶ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ تیر ۱۳۱۳ نشست ۹۳ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت ‌مجلس‏ ۲ـ تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه ۳ـ تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى وزیر پست و تلگراف ۴ـ نطق آقاى وزیر امور خارجه راجع ‌به مسافرت موكب ملوكانه به تركیه و نتایج آن ۵ـ شور ثانى و تصویب لایحه نظارت آب‌هاى ساحلى‏ ۶ـ شور و تصویب لایحه اصلاح بودجه وزارت پست و تلگراف ۷ـ شور و تصویب لایحه استخدام دو نفر مهندس سوئدى ۸ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ تیر ۱۳۱۳ نشست ۹۴ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌ مجلس‏ ۲ـ اظهار تأسف از فقدان مرحوم دولتشاهى وزیر پست و تلگراف‏ ۳ـ شور و تصویب لایحه كنترات دكتر اشترنک ۴ـ تصویب لایحه استخدام ویلهم مایر ۵ـ تقدیم یك فقره لایحه از طرف وزارت مالیه ۶ـ تصویب لایحه استخدام معلم نجارى مدرسه صنعتى فارس ۷ـ تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى رئیس اداره فلاحت و صناعت ۸ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ امرداد ۱۳۱۳ نشست ۹۵ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌ مجلس ۲ـ تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله‏ ۳ـ تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏ ۴ـ شور و تصویب لایحه اعطاى اختیار به دولت جهت الصاق باندرل به اجناس انحصارى‏ ۵ـ شور و تصویب لایحه جدید كنترات چهار نفر مستخدمین بلژیكى ۶ـ تقدیم یك لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه ۷ـ بیانات آقاى رئیس و اقتراع جهت شرفیابى در روز عید مشروطیت‏ ۸ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ امرداد ۱۳۱۳ نشست ۹۷ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌ مجلس ۲ـ تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه و تصویب آن ۳ـ شور و تصویب لایحه استخدام دو نفر معلم طبیعیات ۴ـ معرفى آقاى امیرلشكر نخجوان به كفالت وزارت جنگ ۵ـ تصویب لایحه استخدام سه نفر معلم فرانسوى براى دانشسراى عالى ۶ـ تصویب لالیحه استخدام یك نفر مهندس جنگلبانى ۷ـ تصویب و لایحه متخصص بیطارى ۸ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏ *2* • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ شهریور ۱۳۱۳ نشست ۹۹ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌ مجلس‏ ۲ـ شور ثانى و تصویب لایحه راجع به رشد متعاملین ۳ـ شور ثانى و تصویب لایحه راجع به قنوات ۴ـ تقدیم دو فقره لایحه و استرداد لایحه راجع به آن كه فلاحتى از طرف آقاى وزیر مالیه و تقاضاى فوریت آنها ۵ـ شور و تصویب لایحه اصلاح قانون بانک فلاحتی ۶ـ شور و تصویب لایحه سه فقره اعتبار براى كمیسیون‌هاى سرحدى و مخارج نمایندگان كنفرانس بین‌المجالس و كمك به مالكین و زارعین ۷ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ شهریور ۱۳۱۳ نشست ۱۰۰ - دربرگیرنده: ۱ ـ تصویب صورت‌مجلس ۲ـ تقدیم لایحه اجازه طبع اسکناس و تصویب آن ۳ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه ۴ـ تصویب فوریت لایحه اجازه اصلاح مواد قانون دیوان محاسبات ۵ـ شور و تصویب لایحه تقاضای اعتبار جهت ساختمان بنای نظمیه ۶ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ شهریور ۱۳۱۳ نشست ۱۰۱ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت ‌مجلس‏ ۲ـ تقدیم دو فقره لایحه فورى از طرف آقاى وزیر مالیه و تصویب آنها ۳ـ تصویب لایحه اختیار وزیر مالیه براى اصلاح قانون دیوان محاسبات ۴ـ شور و تصویب لایحه اعتبار سدبندى تبریز ۵ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ مهر ۱۳۱۳ نشست ۱۰۲ - دربرگیرنده: ۱ ـ تصویب صورت‌ مجلس‏ ۲ـ شور ثانى و تصویب لایحه اجازه استخدام محصلین كلاس قضایی در خدمت وزارت داخله ۳ـ شور اول اصلاح ماده ۴۵ قانون انتخابات ۴ـ تقدیم لایحه اصلاح ماده ۹ قانون توسعه معابر و تصویب فوریت آن ۵ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ مهر ۱۳۱۳ نشست ۱۰۳ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت ‌مجلس‏ ۲ـ معرفى آقاى نظام‌الدین‌خان حكمت به وزارت پست و تلگراف ۳ـ شور ثانى و تصویب لایحه اصلاحى ماده ۴۱ و ۴۵ قانون انتخابات ۴ـ بیانات آقاى رئیس راجع ‌به تعویق جلسه آتیه به مناسبت جشن‌هاى فردوسى ـ موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه‏
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ آبان ۱۳۱۳ نشست ۱۰۶ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌مجلس‏ ۲ـ قرائت نتیجه انتخاب اعضای كمیسیون‌ها ۳ـ تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله‏ ۴ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏ ۵ـ موقع دستور جلسه بعد ـ ‌ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آبان ۱۳۱۳ نشست ۱۰۷ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت ‌مجلس‏ ۲ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى كفیل وزارت معارف‏ ۳ـ شور اول لایحه تعیین‌ امین برای ولى قهرى ۴ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏ ۵ـ بقیه شور اول لایحه تعیین ‌امین برای ولى قهرى ۶ـ شور اول لایحه اصلاح قانون انحصار وراثت ۷ـ موقع و دستور جلسه بعد‌ ـ‌ ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آذر ۱۳۱۳ نشست ۱۰۸ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌مجلس ۲ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى كفیل وزارت معارف‏ ۳ـ شور ثانى و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار وراثت‏ ۴ـ شور و تصویب لایحه ضماین به ولى قهرى‏ ۵ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ‌ختم جلسه *6*


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ آذر ۱۳۱۳ نشست ۱۰۹ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌مجلس‏ ۲ـ شور و تصویب لایحه استخدام متخصص تشریح‏ ۳ـ شور اول لایحه راجع‌به محصلین دبیرستان‌هاى فلاحت‏ ۴ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏ ۵ـ شور اول لایحه اعسار و افلاس ۶ـ موقع و دستور جلسه بعد‌ ـ ختم جلسه:


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ آذر ۱۳۱۳ نشست ۱۱۰ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌مجلس‏ ۲ـ تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى رئیس ـ صناعت راجع ‌به كارگرهای چینی ۳ـ شور اول خبر كمیسیون معارف راجع ‌به اوقاف‏ ۴ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ آذر ۱۳۱۳ نشست ۱۱۱ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌مجلس‏ ۲ـ تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏ ۳ـ شور و تصویب الغای مالیات وسایط نقلیه و برقرارى مالیات بنزین و نفت‏ ۴ـ تقدیم یك فقره لایحه مربوط به وزارت طرق از طرف آقاى وزیر مالیه ۵ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ‌ختم جلسه‏
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آذر ۱۳۱۳ نشست ۱۱۴ - دربرگیرنده: ۱ ـ تصویب صورت‌مجلس‏ ۲ـ شور ثانى و تصویب لایحه الغای مالیات ارضى‏ ۳ـ شور اول خبر راجع‌به قرارداد بین‌المللى اتومبیل‌رانى‏ ۴ـ تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات بر عایدات ۵ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ دی ۱۳۱۳ نشست ۱۱۵ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌ مجلس ۲ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏ ۳ـ شور و تصویب لایحه ۹۵۰ هزار ریال اعتبار ۴ـ شور ثانى لایحه تجدیدنظر در قانون اوقاف‏ ۵ـ تقدیم یك فقره عهدنامه از طرف آقاى وزیر ‌امور خارجه ۶ـ شور اول عهدنامه بین ایران ایران و دانمارك ۷ـ شور اول لایحه الحاق ایران به قرارداد جلوگیرى از معالمه و اغوای نسوان‏ ۸ ـ شور اول لایحه الحاق ایران به قرارداد فیلم‌های ‌تربیتى ۹ـ بقیه شور لایحه تجدیدنظر در قانون اوقاف ۱۰ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ‌ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ دی ۱۳۱۳ نشست ۱۱۶ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت ‌مجلس‏ ۲ـ تصویب قرارداد بین‌المللی اتومبیل‌رانی‏ ۳ـ بقیه شور ثانى و تصویب لایحه اوقاف‏ ۴ـ شور ثانى و تصویب لایحه به محصلین دبیرستان‌هاى فلاحت‏ ۵ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ دی ۱۳۱۳ نشست ۱۱۷ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت ‌مجلس‏ ۲ـ شور و تصویب لایحه استخدام متخصص پل‌سازی ۳ـ شور و تصویب اختیارات كمیسیون عدلیه‏ ۴ـ شور اول لایحه اجازه ثبت به دفاتر ازدواجى كه در آن نواحى دفاتر اسناد رسمی ‌‌تأسیس نكردیده ۵ـ شور قسمت دوم قانونى مدنى راجع‌به شخصیات‏ ۶ـ موقع و دستور جلسه بعد‌ ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ دی ۱۳۱۳ نشست ۱۱۸ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌ مجلس‏ ۲ـ اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد جلوگیرى از اغوای نسوان‏ ۳ـ اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد فیلم‌های تربیتى‏ ۴ـ تصویب عهدنامه بین ایران و دانمارك‏ ۵ـ بقیه شور قسمت دوم از قانون مدنى ۶ـ ‌تقدیم قسمتى از قانون مدنى از طرف آقاى وزیر عدلیه و مباحثه در فوریت آن‏ ۷ـ تصویب پیشنهاد دولت دایر به اجازه تعقیب جزایی میرزا جواد خان امامی ۸ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ‌ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ دی ۱۳۱۳ نشست ۱۱۹ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌ مجلس ۲ـ‌ سؤال آقاى ادهم و جواب آقاى رئیس‌‌الوزرا راجع ‌به اختلاف ایران و عراق‏ ۳ـ شور ثانى و تصویب لایحه اجازه ثبت در دفاتر ازدواج بعضى از نواحى‏ ۴ـ شور كتاب دوم وسوم از قسمت دوم قانون مدنى ۵ـ ‌موقع و دستور بعد ـ ‌ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ دی ۱۳۱۳ نشست ۱۲۰ - دربرگیرنده:۱ـ تصویب صورت‌مجلس‏ ۲ـ بقیه شور جلد دوم از قانون مدنى ۳ـ شور ثانى قسمتى از جلد دوم قانون مدنى‏ ۴ـ تقدیم یك فقره یك لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏ ۵ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ‌ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ بهمن ۱۳۱۳ نشست ۱۲۲ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌ مجلس ۲ـ بقیه شور لایحه اصلاح قانون حكمیت‏ ۳ـ تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه ۴ـ شور دوم قسمتى از جلد دوم قانون مدنی ۵ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ‌ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ نشست ۱۲۴ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌ مجلس‏ ۲ـ شور اول عهدنامه مودت و اقامت و وجه‌الضمانه و ارفاق قضایی بین دولتین ایران و سوئیس‏ ۳ـ شور و تصویب مواد ۹۸۷ تا ۱۰۳۰ مربوط به قانون مدنى‏ ۴ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزارت عدلیه‏ ۵ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ‌ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ اسفند ۱۳۱۳ نشست ۱۲۵ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت ‌مجلس‏ ۲ـ ‌شور دوم عهدنامه مودت و اقامت و وجه‌الضمانه و ارفاق قضایى بین دولتین ایران و سوئیس ۳ـ شور لایحه تعیین تكلیف دعاوى موجوده بین اتباع ایران و اتباع خارجه‏ ۴ـ شور اول قسمت دوم از قانون مدنى راجع‌ به قرابت و نكاح و طلاق‏ ۵ـ معرفى آقاى میرزا على‌اصغرخان حكمت به سمت وزارت معارف و اوقاف ۶ـ بقیه شور اول لایحه قانون مدنى از ماده ۱۰۴۱


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اسفند ۱۳۱۳ نشست ۱۲۶ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌ مجلس‏ ۲ـ شور دوم و تصویب مواد ۱۰۳۱ تا ۱۰۴۰ جلد دوم قانون مدنى راجع‌به قرابت و نكاح و طلاق‏ ۳ـ تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه ۴ـ اعلام وصول لایحه تفریغ بودجه ۱۳۱۲ مجلس شوراى ملى ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اسفند ۱۳۱۳ نشست ۱۲۷ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌ مجلس‏ ۲ـ تقدیم لایحه قانونى بودجه كل ۱۳۱۴ مملكتى ۳ـ تقدیم لایحه اصلاح قانون تصدیق صدور از طرف آقاى رئیس كل تجارت ۴ـ طرح و تصویب لایحه اصلاح قانون معاملات تصدیق صدور ۵ـ معرفى آقاى امین مهندس به سمت ریاست اداره صناعت ۶ـ ختم جلسه ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد (مجلس یك ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشكیل گردید). • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اسفند ۱۳۱۳ نشست ۱۲۹ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت ‌مجلس ۲ـ اقتراع شعب شش‌گانه ۳ـ تقدیم لایحه متمم بودجه ۱۳۱۴ از طرف وزیر مالیه ۴ـ شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه ۱۳۱۲ مجلس ۵ـ تقدیم بودجه ۱۳۱۴ مجلس و ارجاع آن به كمیسیون محاسبات ۶ـ شور اول اصلاح ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومى ۷ـ تصویب قسمتى از قانون مدنى از ماده ۱۰۴۱ الى ماده ۱۰۶۱ ۸ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اسفند ۱۳۱۳ نشست ۱۳۱ - دربرگیرنده: ـ تصویب صورت ‌مجلس‏ ۲ـ طرح و تصویب بودجه سال ۱۳۱۴ مجلس شوراى ملى ۳ـ شور و تصویب لایحه استخدام متخصص فنى مطبعه مجلس ۴ـ شور و تصویب لایحه اصلاح ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومى ۵ـ شور اول یك قسمت از جلد دوم قانون مدنى از ماده ۱۰۶۲ تا ۱۱۲۰ راجع‌به نكاح و طلاق ۶ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه*16-22* • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ فروردین ۱۳۱۴ نشست ۱۳۳ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌مجلس ۲ـ اعلام اسامى اعضای منتخبه كمیسیون‌ها ۳ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه ۴ـ طرح و تصویب لایحه پول مس ۵ـ طرح و تصویب لایحه واگذارى اراضى به اشخاص جهت آبادى در خوزستان ۶ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله ۷ـ طرح و تصویب لایحه استفاده وزارت داخله از فارغ‌التحصیل‌هاى مدارس متوسطه و عالیه ۸ـ طرح و تصویب لایحه اجازه استقراض از بانك ملى جهه توسعه معابر و ساختمان میدان در اصفهان ۹ـ شور اول قرارداد بین‌المللى مقاولات پستى قاهره ۱۰ـ شور اول مواد ۱۱۲۱ تا ۱۱۵۸ جلد دوم ۱۱ـ تقدیم لایحه راجع‌به یك قسمت از مواد قانون مدنى مربوط به احوالات شخصیه و تصویب یك فوریت آن‏ ۱۲ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ فروردین ۱۳۱۴ نشست ۱۳۴ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌مجلس‏ ۲ـ شور دوم و تصویب قانون مدنى از ماده ۱۰۶۲ ۳ـ معرفى آقاى میرعباس‌خان آریا به سمت معاونت وزارت طرق ۴ـ بقیه شور و تصویب مواد قانون مدنى از ماده ۱۱۰۲ ۵ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ فروردین ۱۳۱۴ نشست ۱۳۵ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌مجلس ۲ـ شور و تصویب یك قسمت از مواد قانون مدنى از كتاب هشتم از ماده ۱۱۵۸ تا ۱۲۰۵ ۳ـ شور و تصویب لایحه استخدام چهار نفر متخصص فلاحت و بیطارى ۴ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه *7*