نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم تصمیم‌های مجلس

نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم


دوره نهم مجلس شورای ملی

افتتاح

۲۴ اسفند ماه ۱۳۱۱ خورشیدی برابر با

۲۴ اسفند ماه ۲۴۹۱ شاهنشاهی

۱۸ ذیقعده ۱۳۵۱ هجری

۱۵ مارس ۱۹۳۳ میلادی

اختتام

۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۴ خورشیدی برابر با

۲۴ فروردین ماه ۲۴۹۴ شاهنشاهی

۱۰ محرم ۱۳۵۴ هجری

۱۳ آوریل ۱۹۳۵ میلادی

فهرست نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

شماره ردیف حوزه انتخابیه نام خانوادگی و نام روشن‌سازی
۱ آباده ندارد از انتخابات خبری به مجلس نرسید و کرسی منتظر ماند
۲ آراک بیات– مرتضی قلی خان
۳ اراک عراقی – حاج اسمعیل
۴ اردبیل پناهی – میرزا جعفرخان
۵ اردبیل طباطبائی وکیلی – میرزا صادق خان
۶ اردبیل وهاب زاده – حاج نقی
۷ ارسباران – اهر ایزدی – میرزا سلیم خان
۸ اصفهان امین (امین التجار) – حاج سید حبیب الله در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۱۲ خورشیدی از او سلب مصونیت شد.
۹ اصفهان احتشام – سید احمد خان
۱۰ اصفهان فاطمی – میرزا حسین خان
۱۱ اقلیت ها (ارامنه جنوب) میرزایانس – یوسف خان
۱۲ اقلیت ها (ارامنه شمال) ساگینیان – مسیو سهراب خان
۱۳ اقلیت ها (زرتشتی) شاهرخ – ارباب کیخسرو
۱۴ اقلیت ها (کلیمیان) نهورای – دکتر لقمان
۱۵ ایرانشهر – فهرج – بلوچستان قوام – میرزا ابراهیم خان درجلسه ۵۳ مورخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۱۲ خورشیدی از او سلب مصونیت شد.
۱۶ بارفروش - بابل جمشیدی – میرزا عبدالباقی
۱۷ بارفروش - بابل حمزه تاش – میرزا معصوم خان
۱۸ بارفروش - بابل ملک زاده آملی – میرزا علی اکبر
۱۹ بجنورد ثابتی – مسعود
۲۰ بروجرد اعتبار (اعتبارالدوله) – حاج سید احمد
۲۱ بروجرد بروجردی طباطبائی (ثقه الاسلام) – میرزا محمد تقی
۲۲ بم ملک زاده – دکتر مهدیخان
۲۳ بندر پهلوی مژدهی – میرزا کاظم خان
۲۴ بندر عباس کازرونی – میرزا علی فوت شد
۲۵ بوشهر بهبهانی (پور رضا) – آقا محمد
۲۶ بوشهر دشتی – علی
۲۷ بهبهان و کهکیلویه سلطانی (شیخ الاسلامی) – سلطان علی اکبر خان
۲۸ بیجار و گروس دبیر سهرابی – میرزا علی اکبر خان
۲۹ قائنات (بیرجند) منصف – میرزا محمد علی خان
۳۰ تبریز اسکندری – امیر نصرت اله
۳۱ تبریز امامی – میرزا جواد خان
۳۲ تبریز باستانی – رضا قلی خان
۳۳ تبریز تربیت – میرزا محمد علی
۳۴ تبریز صدر ثقه الاسلامی – میرزا ابوالحسن
۳۵ تبریز فرشی – حاج میرزا آقا
۳۶ تبریز لیقوانی - میرزا عیسی خان
۳۷ تبریز جهانشاهی (مصدق الملک) – میرزا ربیع خان
۳۸ تربت حیدریه ضیاء – دکتر میرزا آقا
۳۹ تهران دادگر – میرزا حسین خان
۴۰ تهران محتشم السلطنه – میرزا حسن خان
۴۱ تهران لقمان ادهم – دکتر حسین خان
۴۲ تهران تهرانچی – محمد رضا
۴۳ تهران دادور – مهدی خان
۴۴ تهران تهرانی – حسین
۴۵ تهران نیک پور – عبدالحسین
۴۶ تهران لاریجانی – سید حبیب الله
۴۷ تهران وکیلی – علی
۴۸ تهران کاشف – غلام حسین
۴۹ تهران بنکدار – محمد تقی
۵۰ تهران بهبهانی – سید احمد
۵۱ جهرم معدل – لطفعلی خان
۵۲ جیرفت روحی – عطاءاله خان
۵۳ لرستان خرم آباد بهرامی (احیاءالسلطنه) – دکتر شیخ حسین خان
۵۴ لرستان خرم آباد پور سرتیپ (سگوند) – فتح اله خان
۵۵ خرمشهر موقر – میرزا حسین خان فوت شد
۵۶ خوی – ماکو – سلماس بیات ماکو – حمدالله خان
۵۷ خوی – ماکو – سلماس پارسا – حاج محمد رضا
۵۸ درگز کفائی (آقا زاده خراسانی) – میرزا حسن
۵۹ دزفول اسعد بختیار (امیر جنگ) – محمد تقی در جلسه ۵۳ یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۱۲ از او سلب مصونیت شد
۶۰ دشت گرگان – یموت آخوند جرجانی – محمد
۶۱ بنی طرف – دشت میشان – سوسنگرد ارکانی – میرزا جواد خان
۶۲ دماوند خواجوی (منتصرالسلطان) – میرزا صادق خان
۶۳ رشت چایچی – میرزا علی آقا فوت شد و کرسی معطل ماند
۶۴ رشت رحمت سمیعی – غلام رضا طالش خان
۶۵ رضائیه افشار استاجلو – میرزا حسین خان
۶۶ رفسنجان امیرابراهیمی – میرزا محمد علیخان
۶۷ سیستان – زابل اسدی – سلمان خان
۶۸ زنجان افخمی (امیر اشرف) – سلمان ابراهیم خان
۶۹ زنجان رهبری – حاج آقا حسین
۷۰ زنجان مجد ضیائی – حبیب الله خان
۷۱ ساری – تنکابن سنگ – دکتر اسمعیل
۷۲ ساری – تنکابن معتصم سنگ – میرزا حسین خان
۷۳ ساوه – زرند احتشام زاده (گنج بخش) – سید علی رضا
۷۴ سبزوار افسر (شیخ الرئیس) – شاهزاده محمد هاشم میرزا
۷۵ سبزوار علوی سبزواری (آقازاده) – حسن
۷۶ گرمرود – میانه – سراب مولوی (نظام الاسلام) – میرزا علی
۷۷ سقز و بانه مفتی (صدرالعلماء) – میرزا عبدالعزیز فوت شد و کرسی معطل ماند.
۷۸ دامغان – سمنان قزل ایاغ – دکتر حسین قلی خان
۷۹ سنندج آصف (سردار معظم) – فرج اله خان
۸۰ سنندج حبیبی – خان محمد خان
۸۱ سنندج وکیل (وکیل الملک) – میرزا محمد خان
۸۲ سیرجان مرآت اسفندیاری (مرآت السلطنه) – میرزا حسن خان
۸۳ شاهرود امیر علم – دکتر امیر خان
۸۴ شاهسون طباطبائی دیبا (سیدالمحققین) – حاج میرزا عبدالعلی
۸۵ شوشتر ناصری (مصدق الدوله) – میرزا محمود خان
۸۶ شهر ری رهنما – زین العابدین
۸۷ قمشه - شهرضا مهدوی – محسن آقا
۸۸ شهر کرد – بختیاری بختیاری – فتحعلی خان
۸۹ شهریار و ساوجبلاغ - کردان دهستانی (نظامی) – میرزا یداله خان
۹۰ فارس – شیراز شنکایی (شانگهائی شیرازی) – میرزا محمد تقی خان
۹۱ فارس – شیراز کازرونیان – سید ابوطالب
۹۲ فارس - شیراز ملک – حاج غلام حسین
۹۳ فارس – شیراز مؤید قوامی – میرزا احمد خان
۹۴ فارس – شیراز نمازی – محمد مهدی
۹۵ طوالش – گرگانرود همراز (فاظل الملک) – محسن
۹۶ تون – طبس – فردوس – گلشن مسعودی خراسانی – میرزا حسن خان
۹۷ فسا نوبخت – حبیب اله
۹۸ فومن سمیعی – دکتر عطاءاله خان
۹۹ فیروزآباد – ایلات خمسه فارس هدایت – علی قلی خان
۱۰۰ قزوین شاهرودی (کامکار) – میرزا باقر خان
۱۰۱ قزوین کورس – میرزا حسن خان
۱۰۲ قم دریانی – میرزا علی اصغر
۱۰۳ قوچان فهیمی (فهیم الملک) – میرزا خلیل خان ۱۲ بهمن ۱۳۱۲ خورشیدی والی آذربایجان شد.
۱۰۴ نطنز – کاشان شریفی – میرزا ابراهیم خان
۱۰۵ نطنز – کاشان محلوجی – میرزا محمد علی فوت شد
۱۰۶ کاشمر اقبال – میرزا علی خان
۱۰۷ کرمان دبستانی – میرزا محمود
۱۰۸ کرمان مؤید احمدی (مؤید الاسلام) – میرزا عبدالوهاب
۱۰۹ کرمان اعظم زنگنه (امیر کل) – علی خان
۱۱۰ کرمان دولتشاهی – محمد علی میرزا وزیر پست و تلگراف و تلفن شد.
۱۱۱ کرمان فزونی – میرزا فتح اله خان
۱۱۲ کرمان مرآت – میرزا موسی خان
۱۱۳ گرگان هزارجریبی – علی قلی خان
۱۱۴ خران – گلپایگان دولتشاهی – حسینعلی میرزا
۱۱۵ لار شیخ – دکتر شیخ محمد خان
۱۱۶ لنگرود – لاهیجان صفاری – میرزا احمد خان
۱۱۷ کمره – خمین – محلات شریعت زاده (مشاور) – احمد
۱۱۸ مراغه فتوحی – موسی خان
۱۱۹ مراغه مقدم – اسکندر خان
۱۲۰ خراسان (مشهد) کلالی (امیر تیمور) – میرزا ابراهیم خان
۱۲۱ مشهد (خراسان) میرزائی (نظام التولیه) – میرزا عبدالعلی
۱۲۲ خراسان (مشهد) وهاب زاده – یونس آقا
۱۲۳ خراسان (مشهد) مهدوی (رئیس التجار) – رضا
۱۲۴ نهاوند – تویسرکان – دولت آباد – ملایر مخبر فرهمند – میرزا حسن خان
۱۲۵ نهاوند – تویسرکان – دولت آباد – ملایر ملک مدنی – هاشم آقا
۱۲۶ ساوجبلاغ – مکری – مهاباد حیدری مکری – علی خان
۱۲۷ نائین پیرنیا (معاضدالسلطنه) – میرزا ابوالحسن خان شغل دولتی قبول کرد و کرسی منتظر ماند
۱۲۸ نجف آباد ایلخانی (ایلخان ظفر بختیار) – امیر حسین خان در جلسه ۵۳ مورخ ۱۹ آذر ۱۳۱۲ خورشیدی از او سلب مصونیت شد.
۱۲۹ نیشابور تیمورتاش (سردار معظم) – عبدالحسین خان به زندان افتاد و اعتبارنامه اش در جلسه سوم مورخ ۲۶/۱/۱۳۱۲ خورشیدی رد شد.
۱۳۰ نیشابور کمالی – میرزا حیدر علی خان
۱۳۱ خوار ورامین – ایوانکی ورامین محیط لاریجانی – سید محمد
۱۳۲ همدان اورنگ (شیخ الملک) – عبدالحسین
۱۳۳ همدان قراگزلو – محسن خان
۱۳۴ یزد جلیلی یزدی – سید کاظم
۱۳۵ یزد طاهری – دکتر شیخ هادی
۱۳۶ یزد نواب – میرزا محمد حسین


دوره نهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه سنی

منتخبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۱۱ خورشیدی برابر با ۱۸ ذیقعده ۱۳۵۱ هجری آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای یونس وهاب زاده – منشی

آقای منصف – منشی

آقای تهرانچی – منشی

آقای اسدی – منشی


دوره نهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه موقتی

منتخبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۱۱ خورشیدی برابر با ۱۸ ذیقعده ۱۳۵۱ هجری

آقای دادگر (عدل الملک) – رئیس

آقای افسر – نواب رئیس

آقای دادور (وثوق السلطنه) – نواب رئیس


آقای یونس وهاب زاده – منشی

آقای منصف – منشی

آقای تهرانچی – منشی

آقای اسدی – منشی


دوره نهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه اول

منتخبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۲ خورشیدی برابر با ۱۷ ذیحجه ۱۳۵۱ هجری

آقای دادگر (عدل الملک) – رئیس

آقای افسر – نواب رئیس

آقای دادور (وثوق السلطنه) – نواب رئیس


آقای مؤید احمدی – منشی

آقای کاشف – منشی

آقای فزونی – منشی

آقای علیقلی هدایت – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ - کارپرداز

آقای امیر حسین ایلخان (ایلخانی) – کارپرداز

آقای محسن همراز - کارپرداز

انتخاب منشی ها و کارپردازان روز ۲۶ فروردین بعمل آمد.

دوره نهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه دوم

منتخبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۱۲ خورشیدی برابر با ۱۶ جمادی الثانی ۱۳۵۲ هجری آقای دادگر (عدل الملک) – رئیس

آقای افسر – نواب رئیس

آقای دادور (وثوق السلطنه) – نواب رئیس


آقای مؤید احمدی – منشی

آقای منصف احمدی - منشی

آقای کاشف – منشی

آقای مژدهی – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای امیر حسین ایلخان (ایلخانی) – کارپرداز

آقای حسن مرآت اسفندیاری – کارپرداز


انتخاب کارپردازان روز ۱۶ مهر بعمل آمد.

دوره نهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه سوم

منتخبه ۱۵ فروردین ماه ۱۳۱۳ خورشیدی برابر با ۱۹ ذیحجه ۱۳۵۲ هجری آقای دادگر (عدل الملک) – رئیس

آقای افسر – نواب رئیس

آقای دادور (وثوق السلطنه) – نواب رئیس


آقای مؤید احمدی – منشی

آقای منصف – منشی

آقای کاشف – منشی

آقای افشار – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای مرآت اسفندیاری – کارپرداز

آقای مخبر فرهمند – کارپرداز


انتخاب منشی ها و کارپردازان روز ۱۸ فروردین بعمل آمد.

دوره نهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه چهارم

منتخبه سوم آبان ماه ۱۳۱۳ خورشیدی برابر با ۱۵ رجب ۱۳۵۳ هجری

آقای دادگر (عدال الملک) – رئیس

آقای افسر – نواب رئیس

آقای دادور (وثوق السلطنه) - نواب رئیس


آقای مؤید احمدی – منشی

آقای منصف – منشی

آقای کاشف - منشی

آقای افشار – منشی

آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای مرآت اسفندیاری - کارپرداز

آقای مخبر فرهمند - کارپردازدوره هشتم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه چهارم

منتخبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۱۱ خورشیدی برابر با ۵ جمادی الثانی ۱۳۵۱ هجری

آقای دادگر (عدل الملک) – رئیس

آقای افسر – نواب رئیس

آقای دادور (وثوق السلطنه) – نواب رئیس


آقای مؤید احمدی - منشی

آقای مخبر فرهمند – منشی

آقای فزونی – منشی

آقای علی اکبر دبیر سهرابی – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای امیر حسین خان ایلخان (ایلخانی) - کارپرداز

آقای علی حیدری – کارپرداز