New Server

قانون مربوط به معافیت سربازان دانش‌آموز آموزشگاههای رانندگی ارتش از پرداخت یکصد ریال بهای گواهینامه وپنجاه ریال تمبر مالیاتی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون مربوط به معافیت سربازان دانش‌آموز آموزشگاههای رانندگی ارتش از پرداخت یکصد ریال بهای گواهینامه وپنجاه ریال تمبر مالیاتی مصوب ۱۳۴۳٫۳.۲۵

ماده واحده - درجه‌داران و افراد وظیفه که دوره آموزشگاههای رانندگی ارتش را طی می‌نمایند از پرداخت یکصد ریال بهای گواهینامه رانندگی وهمچنین از تأدیه پنجاه ریال وجه تمبر مالیاتی در دوره خدمت وظیفه معاف می‌باشند.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در جلسه روز هشتم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی قانون فوق در جلسه روز دوشنبه بیست و پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.