مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم
شاهنشاه مجلس شورای ملی دوره بیست و یکم را می‌گشایند
شاهنشاه و شهبانو در گشایش مجلس شورای ملی دوره بیست و یکم
والاحضرت اشرف پهلوی در نشستی با زنان نماینده مجلس سنا و شورای ملی
بیانات اعلیحضرت شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی هنگام گشایش دوره چهارم مجلس سنا و دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی
حسنعلی منصور نخست‌وزیر
کابینه حسن‌علی منصور ۱۳۴۲
کابینه حسنعلی منصور
کابینه منصور ۱۳۴۳
امیر عباس هویدا نخست‌وزیر
دکتر فرخ‌روی پارسا نماینده مجلس شورای ملی
مهرانگیز دولتشاهی نماینده مجلس شورای ملی
دکتر حاجر تربیت نماینده مجلس شورای ملی
شوکت ملک جهانبانی نماینده مجلس شورای ملی
نیره ابتهاج سمیعی نماینده مجلس شورای ملی
نزهت نفیسی نماینده مجلس شورای ملی

نمونه ۲۱

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶ - نخست وزیران: اسدالله علم (۳۰ تیر ۱۳۴۱ - ۱۴ اسفند ۱۳۴۲) - حسنعلی منصور (۱۹ اسفند ۱۳۴۲ - ۱ بهمن ۱۳۴۳ به ضرب گلوله فداییان اسلام مجروح و در روز ۶ بهمن ماه ۱۳۴۳ زندگانی را بدرود گفت) - امیرعباس هویدا (۱۱ بهمن ماه ۱۳۴۳ - شهریور ماه ۱۳۵۶)

رییس مجلس شورای ملی مهندس عبدالله ریاضی

فهرست زیر در برگیرنده ۱۳۱ قوانین و تصمیم‌های مجلس شورای ملی - مهر ۱۳۴۲ تا شهریور ۱۳۴۳ - جلد اول

قوانین بیست و یکمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی - جلد اول

فهرست زیر دربرگیرنده ۱۳۱ قانون و دیگر تصمیم‌های مجلس شورای ملی می باشد

 1. تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر جهت عضویت شورای عالی نفت ۱۳۴۲ – مصوب ۳۰ مهر ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی
 2. تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۴۲ - مصوب ۳۰ مهر ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی
 3. تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران ۱۳۴۲ - مصوب ۳۰ مهر ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی
 4. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت جناب آقای اسدالله علم نخست‌وزیر - مصوب ۵ آبان ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۸ آبان ۱۳۴۲ مجلس سنا.
 5. قانون راجع به اجازه پرداخت ماهی هفت هزار و پانصد ریال مقرری به آقای تیمور عابدی - مصوب ۲۶ آبان ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۲۲ آبان ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 6. قانون مربوط به کسر اقلام بودجه سال ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۶ آبان ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی – این قانون در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 7. تصمیم قانونی دایر به تشکیل کمیسیون دوازده نفری جهت اصلاح مواد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی - مصوب ۲۶ آبان ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی.
 8. قانون اجازه پرداخت یکصد و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال مطالبات هیات عمران بین‌المللی آمریکا در ایران - مصوب ۱۴ آذر ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 9. قانون مربوط به تصویب‌نامه‌هایی که از تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۴۰ تا تاریخ افتتاح مجلسین ۱۴ مهر ماه ۱۳۴۲ از هیات وزیران صادر شده‌است - مصوب ۱۷ آذر ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۲۰ آذر ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 10. قانون مربوط به قرارداد پستی جهانی و موافقت‌نامه منعقده میان سازمان ملل متحد و اتحاد پستی جهانی - مصوب ۲۴ آذر ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۱۶ آذر ۱۳۳۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 11. تصمیم قانونی راجع به اجازه نحوه مصرف اعتبارات منظوره در قانون مربوط به کسر اقلام بودجه سال ۱۳۴۲ مجلس‌شورای ملی – مصوب ۱۰ دی ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی.
 12. قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد مربوط به منع آزمایش‌های سلاح هسته‌ای در جو و فضای ماورای‌ جو و زیر آب - مصوب ۲۲ دی ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۲ دی ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 13. قانون راجع به اجازه فروش اراضی ضرابخانه به بانک مرکزی - مصوب ۲۶ دی ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۲۳ دی ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 14. قانون مربوط به اعتبار ساختمان‌های نیمه تمام ژاندارمری کل کشور – مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 15. قانون راجع به اضافه مستمری وراث مرحوم ذبیح‌الله کاظمی‌نژاد - مصوب ۲۲ بهمن ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۱۴ بهمن ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 16. قانون مربوط به قرارداد بین‌المللی مخابرات - مصوب ۳ دی ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۱۴ بهمن ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 17. قانون تفریغ بودجه‌های سال‌های ۳۱ لغایت ۳۶ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی – این قانون در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 18. قانون راجع به برقراری مستمری درباره ورثه قانونی مرحوم سید جعفر طاهری و مرحوم حسن خلعتبری - مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۲۱ بهمن ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 19. قانون راجع به اضافه اعتبارات اداره کل ساختمان وزارت راه از محل درآمد عمومی سال ۱۳۴۰ - مصوب ۱ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۲۸ بهمن ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 20. قانون راجع به ساختمان خطوط فرعی راه‌آهن دوکوهه دپوی تهران و منظریه قم - مصوب ۱ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۲۸ بهمن ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 21. قانون راجع به هزینه منظور نمودن کرایه اتوبوس اعضای کنگره بدون تشریفات مناقصه - مصوب ۱ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۲۸ بهمن ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 22. آیین‌نامه رسته افسران درجه‌داران و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی – مصوب ۴ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۴۲ مجلس سنا.
 23. قانون راجع به برقراری مقررات حکومت نظامی در شیراز و حومه - مصوب ۶ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۳۰ بهمن ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 24. قانون راجع به برقراری و تمدید مقررات حکومت نظامی در تهران و حومه - مصوب ۶ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۳۰ بهمن ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 25. قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی - مصوب ۶ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی – این قانون در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 26. قانون راجع به اجازه مصرف سه میلیون و چهارصد هزار ریال مانده اعتبار مناطق زلزله زده توابع قزوین - مصوب ۸ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۵ اسفند ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 27. قانون راجع به پرداخت کرایه منزل به آقای مهندس آدولف مونیه تابع دولت فرانسه - مصوب ۸ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۵ اسفند ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 28. قانون راجع به برقراری مستمری درباره آقای حسن پزشک‌زاد - مصوب ۸ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۵ اسفند ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 29. قانون اضافه اعتبار جهت افزایش سرمایه بانک رهنی ایران و تامین هزینه سازمان‌های دیگر – مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۱۴ اسفند ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 30. قانون بودجه سال ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی – این قانون در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۴۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 31. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت جناب آقای حسنعلی‌منصور نخست‌وزیر – مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی.
 32. قانون راجع به اصلاح قانون استخدام کارمندان فنی مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۳۷ - مصوب ۳ بهمن ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ فروردین ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 33. قانون راجع به اجازه پرداخت فوق‌العاده کارمندان اداره کنترولر ستاد بزرگ ارتش‌داران - مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۱۴ اسفند ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 34. قانون راجع به اجازه پرداخت مبلغ ۸۱۸۱۸۲۹۲۲ ریال بابت مطالبات معوقه شرکت‌های مختلف فرانسوی و انگلیسی - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۱۴ اسفند ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 35. قانون راجع به اضافه مستمری وراث مرحوم ابوالقاسم مهراد - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۱۴ اسفند ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 36. قانون راجع به تاسیس وزارت آبادانی و مسکن - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۲۶ اسفند ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ فروردین ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 37. قانون راجع به تاسیس وزارت آب و برق - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۲۶ اسفند ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ فروردین ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 38. قانون مربوط به تاسیس وزارت اطلاعات - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۲۶ اسفند ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ فروردین ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 39. قانون بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور - مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۲۸ اسفند ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ فروردین ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 40. قانون اجازه تحصیل در مدارس غیر شبانه روزی برای محصلینی که به موجب قانون مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ به خارج‌ عزیمت کرده‌اند - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 41. قانون راجع به تغییر و تعویض شغل سیم‌بانان و پیک‌های پست - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 42. اصلاح آیین‌نامه معاش‌ها و حقوق مقام‌ها - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی.
 43. متمم آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت گارد تخصصی نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی – مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی.
 44. قانون راجع به اجازه پرداخت فوق‌العاده اضافه کار به مامورین فنی وزارت راه – مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۶ فروردین ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 45. قانون راجع به برقراری مستمری درباره وراث افزارمندانی که در حین خدمت فوت نموده‌اند - مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۶ فروردین ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 46. قانون راجع به تمدید مدت پرداخت وام پنجاه میلیون مارک از بانک کردیت آنشتالت - مصوب ۸ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 47. قانون راجع به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۸ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۷ بهمن ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 48. قانون شرکت بانوان در انتخابات - مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳۱ فروردین ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 49. قانون مربوط به اصلاح قانون گذرنامه - مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 50. قانون تشکیل سپاه بهداشت - مصوب ۲۰ بهمن ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 51. تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۴۳ – مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی.
 52. قانون راجع به واگذاری سه هزار متر زمین از طرف شهرداری سمنان به سازمان اطلاعات و امنیت کشور - مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 53. قانون راجع به اهدای مجسمه سفالی به آقای لرد بوید - مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 54. قانون راجع به پذیرفتن فارغ التحصیلان دیپلمه داوطلب خدمت در ارتش و سپاه دانش - مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی. و ۹ بهمن ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 55. قانون راجع به اجازه پرداخت یکصد هزار دلار سهمیه تعهد شده دولت ایران در برنامه جهانی تغذیه وابسته به سازمان‌خواربار و کشاورزی ملل متحد - مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 56. قانون خرید یک دستگاه حبیب وانت برای دانشکده فنی - مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 57. قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال - مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۹ دی ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 58. قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی - مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی کمیسیون مشترک داد گستری ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 59. لایحه قانونی راجع به ارجاع کار قضایی در تهران و حومه و مراکز استان به متقاضیان شغل قضایی که در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رد شده است – مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس سنا.
 60. قانون راجع به اجازه خرید وسایل موتوری ژاندارمری کل کشور - مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 61. قانون راجع به برقراری ماهیانه ده هزار ریال مستمری درباره فرزند و مادر مرحوم مهندس ملک عابدی - مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 62. قانون مربوط به تکمیل کادر خلبانی نیروی هوایی از افسران فارغ‌التحصیل دانشکده افسری شهربانی - مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۷ اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 63. قانون مربوط به خرید و تعمیر قطعات یدکی هواپیماهای نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی بدون مقررات مناقصه - مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 64. قانون راجع به نظارت در نقشه‌های اسکلت و پوشش سقف بنای ایستگاه مسافری مشهد و تبریز توسط موسسه‌ سکوریتاس (secoritas) - مصوب ۱۱ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 65. قانون راجع به واگذاری تجدید ساختمان اسکله گمرک آبادان به شرکت ملی نفت - مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 66. قانون مربوط به تهیه چوب تونلی به وسیله سازمان جنگلبانی ایران جهت تامین مصارف فوری و ضروری معادن متعلق به‌دولت - مصوب ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ بهمن ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 67. قانون تفریغ بودجه سالهای ۱۳۳۸ و ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی - این قانون در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 68. قانون راجع به آیین‌نامه احداث خطوط صنعتی و تجاری - مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۴ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 69. قانون راجع به تغییر سررسید قسط اول بهای زمین‌هایی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین دهات زلزله زده‌ شهریور ۱۳۴۱ فروخته شده - مصوب ۱۱ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۴ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 70. قانون راجع به اجازه تاسیس کارخانه تهیه و ساخت سموم مربوط به دفع آفات نباتی - مصوب ۱ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۴ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 71. قانون مربوط به صرفنظر کردن بقایای حق علفچر سال ۴۰ و حق علفچر بهاره قسمتی از مراتع دولتی - مصوب ۵ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 72. لایحه قانونی تاسیس دانشگاه پهلوی - مصوب ۶ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی - این قانون در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 73. قانون مربوط به اجازه خرج مبلغ هفده میلیون ریال از محل فروش وسایل دفع آفات نباتی برای هزینه‌های جاری وتعهدات دفع آفات نباتی - مصوب ۷ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 74. قانون مربوط به پذیرفتن درجه‌داران وظیفه دیپلمه داوطلب خدمت در کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۰خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳۱ فروردین ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 75. قانون مربوط به فارغ‌التحصیلان آموزشگاه تکنیسین نیروی هوایی شاهنشاهی - مصوب ۱۰خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳۱ فروردین ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 76. قانون مربوط به اصلاح ماده ۲۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۰خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۶ فروردین ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 77. قانون مربوط به گماردن بیست و پنج نفر آتش نشان در اداره کل هواپیمایی کشوری - مصوب ۱۰خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۴ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 78. قانون الغای اجازه تاسیس مدرسه - مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 79. قانون مربوط به معافیت از شرط سن بازنشستگی عده‌ای از کارمندان ثبت کل - مصوب ۱۰خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۵ دی ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 80. قانون مربوط به پرداخت حق‌الکشف از محل سی میلیون ریال اعتبار ردیف ۸۸ بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور - مصوب ۱۰خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۴ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 81. قانون مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشسرای عالی - مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 82. قانون مربوط به اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش - مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۳ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 83. قانون مربوط به اجازه اجرای آیین‌نامه قانون اصلاحات ارضی پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین - مصوب ۷ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۳ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 84. قانون راجع به بخشودگی مستاجرین سابق شیلات رودخانه‌ها از زیان دیرکرد مال‌الاجاره - مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 85. قانون واگذاری حقوق ارتفاقی خالصه در بازار قپانکندی میاندوآب به شیر و خورشید سرخ ایران - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳۰ بهمن ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 86. قانون راجع به اضافه کردن چند تبصره به مواد قانون سهیم کردن کارگران - مصوب ۸ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 87. تصمیم قانونی دایر به انتخاب هیجده نفر جهت عضویت کمیسیون خاص مشترک مجلسین برای رسیدگی به آیین‌نامه‌قانون اصلاحات ارضی - مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۳ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا.
 88. قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور - مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۶ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 89. قانون مربوط به انجام سفارشات آزمایشگاهی شرکت‌های پیمانکاری و موسسات راه‌سازی و ساختمانی - مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۰ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 90. قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی - مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۰ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 91. قانون افزایش اعتبارات برنامه سوم - مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۰ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 92. قانون مربوط به معافیت گمرکی ماشین آلات دانشگاه تهران - مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۳ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 93. قانون مربوط به اخذ عوارض از مسافرینی که به وسیله راه‌آهن مشهد مسافرت می‌کنند - مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۳ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 94. قانون راجع به اتمام کارخانه گاز استیلن واقع در خورزنگی بندر شاهپور - مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳۰ بهمن ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 95. قانون مربوط به پرداخت حقوق تا پایان مهر ماه ۱۳۴۱ کارکنان سازمان منحله مسکن - مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 96. قانون مربوط به اعطای درجات موقت به افسران نیروهای هوایی و دریایی ارتش - مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 97. قانون مربوط به اهدای اشیای عتیقه به شخصیت‌های ممتاز خارجی - مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۵ اسفند ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 98. اساسنامه سازمان مسکن – مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین
 99. قانون مربوط به اصلاح ماده ۶۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۵ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 100. قانون مربوط به معافیت سربازان دانش‌آموز آموزشگاههای رانندگی ارتش از پرداخت یکصد ریال بهای گواهینامه وپنجاه ریال تمبر مالیاتی - مصوب ۸ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۵ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 101. قانون مربوط به انتقال ملکیت دو باب خانه و باغچه ضبطی از متجاسرین به شهربانی تبریز - مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۵ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 102. قانون مربوط به گروه صلح - مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۵ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 103. قانون مربوط به خرید کامل بک (Camel back) از شرکت بی.اف.گودریچ ایران - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۰ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 104. قانون راجع به معافیت حقوق گمرکی یک دستگاه ماشین تروکاژ هنرهای زیبا - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 105. قانون مربوط به قبول قطعنامه ۴ اکتبر ۱۹۶۱ پنجمین اجلاسیه مجمع عمومی مؤسسه بین‌المللی نیروی اتمی - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 106. قانون مربوط به بخشودگی آقای غلامحسین شریفیان از پرداخت خسارت دیر کرد بدهی شرکت روستایی سابق - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۴ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 107. قانون مربوط به حق باربری کالاهای صادراتی - مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 108. قانون واگذاری زمین به بنیاد پهلوی برای تاسیسات هتل هیلتون - مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 109. قانون مربوط به صدور اجازه تهیه ذغال و هیزم بدون رعایت مقررات بند ۱ تبصره ماده چهار قانون جنگل‌ها و مراتع کشور – مصوب ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 110. قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 111. قانون مربوط به معافیت گمرکی وسایل شخصی افسران و درجه‌داران نیروی هوایی پادشاهی انگلستان و خانواده آنها که‌ به موجب موافقت‌نامه برای برقراری پاسگاه‌های رادار به ایران اعزام گردیده‌اند - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۳ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 112. قانون مربوط به خرید وسایط نقلیه راهداری و راهسازی از محل فروش بشکه‌های خالی قیر - مصوب ۲ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۵ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 113. قانون مربوط به اجازه خرید ۵۳ دستگاه اتومبیل و واگذاری جهت ارتش شاهنشاهی - مصوب ۲ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۰ آذر ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 114. قانون مربوط به شناورهای موتوری - مصوب ۲ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 115. قانون مربوط به لوله‌کشی آب از میرجاوه تا ایستگاه مرزی پاکستان و واگذاری حمل و نصب آن به شرکت ایرانیت - مصوب ۲ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۵ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 116. قانون راجع به پرداخت فوق‌العاده روزانه به فارغ‌التحصیل‌های باستان‌شناسی - مصوب ۲ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۴ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 117. قانون راجع به ترخیص لوازم ساختمانی هتل هیلتون با معافیت گمرکی - مصوب ۲ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 118. قانون مربوط به تبدیل نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی - مصوب ۲ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 119. قانون مربوط به اصلاح ماده ۹ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب ۴ خرداد ۱۳۳۹ - مصوب ۲ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا کمیسیون مشترک دارایی مجلسین - این قانون در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 120. قانون راجع به اجازه تجدید نظر در فصول سوم و چهارم و پنجم اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ - مصوب ۷ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 121. قانون مربوط به دریافت وام از بانک کشاورزی به منظور پرداخت بهره سفته‌های خرید کارخانه کود شیمیایی و هزینه‌های‌ ضروری بهره‌برداری از کارخانه مذکور - مصوب ۹ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 122. قانون راجع به ترخیص مایحتاج کارکنان مؤسسه کاره (Care) با معافیت گمرکی - مصوب ۹ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 123. قانون مربوط به اهدای یک قطعه زمین به مساحت ۶۹۴۲٫۶۰ متر مربع و ساختمان احداثی در آن اهدایی از طرف مجلس‌ شورای ملی به وزارت فرهنگ - مصوب ۱۶ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی - این قانون در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 124. قانون مربوط به تعمیم قانون تبدیل درجه‌داران فنی نیروی هوایی نسبت به ناو استوار یکم‌های رسته‌های مخصوص نیروی‌ دریایی - مصوب ۱۶ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ خرداد ۱۳۴۳- این قانون در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 125. قانون مربوط به استرداد مالیات دریافتی از پیمانکاران تجدید بنای قریه فیض‌آباد - مصوب ۱۶ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ خرداد ۱۳۴۳- این قانون در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 126. قانون مربوط به مصرف درآمد خانه‌های سازمانی پادگان‌های ارتش شاهنشاهی - مصوب ۱۶ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ خرداد ۱۳۴۳- این قانون در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 127. قانون تسهیل وصول مالیات‌ها - مصوب ۲۸ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ تیر ۱۳۴۳- این قانون در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 128. قانون مربوط به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک - مصوب ۲۸ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ خرداد ۱۳۴۳- این قانون در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 129. آیین‌نامه اصلاحات ارضی – مصوب ۳ امرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی کمیسیون خاص مشترک مجلسین.
 130. قانون اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت مصوب امرداد ۱۳۳۶ - مصوب ۴ امرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۶ فروردین ۱۳۴۳- این قانون در تاریخ ۱۸ امرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 131. قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور - مصوب ۴ امرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳ امرداد ۱۳۴۳- این قانون در تاریخ ۸ امرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

فهرست زیر در برگیرنده ۱۰۶ قوانین و تصمیم‌های مجلس شورای ملی - مهر ۱۳۴۳ تا آذر ۱۳۴۳ - جلد دوم

قوانین بیست و یکمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی - جلد دوم

فهرست زیر دربرگیرنده ۱۰۵ قانون و دیگر تصمیم‌های مجلس شورای ملی به ترتیب تاریخ تصویب می باشد

 1. قانون راجع به قرارداد بین‌ دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری پاکستان مربوط به انتظامات مرزی ایران و پاکستان – مصوب ۱ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۹ اسفند ۱۳۴۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 2. قانون دریایی - مصوب ۲۹ شهریور ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی کمیسیون مشترک مجلسین – این قانون در تاریخ ۲ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 3. قانون بازنشستگی افسران و همردیف افسران - مصوب ۱۶ مهر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳۱ فروردین ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 4. قانون واگذاری اراضی و عرصه و اعیانی‌های خالصه داخل شهر زابل به شهرداری محل - مصوب ۱۹ مهر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۴ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 5. ‌قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسی - مصوب ۲۱ مهر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۵ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 6. قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین - مصوب ۲۱ مهر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳ امرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 7. قانون مربوط به واگذاری اراضی متصرفی راه‌آهن جنوب به سازمان آب و برق خوزستان - مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۲ مهر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 8. تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۴۳ - مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی
 9. قانون مربوط به الحاق تبصره دوم به ماده ۳ قانون استخدام پرستاران - مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۲ مهر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 10. قانون مربوط به تجویز عدم رعایت تشریفات مناقصه نسبت به معاملات تا ۱۵۰ هزار ریال در وزارت جنگ - مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۲ مهر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 11. قانون راجع به اجازه استخدام بیست نفر کمک پرستار، آشپز ، سرایدار، انباردار جهت آسایشگاه مسلولین تبریز و‌سایر موسسات بهداری آذربایجان شرقی - مصوب ۹ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۲ مهر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 12. قانون راجع به بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور - مصوب ۲۸ مهر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ مهر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 13. قانون راجع به مالیات بر اراضی - مصوب ۲۸ مهر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۲ مهر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 14. قانون راجع به حقوق و مزایای تحصیلداران شهرداری‌ها - مصوب ۲۸ مهر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۲ مهر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 15. قانون ترخیص لوازم ستاد بزرگ ارتشتاران با معافیت گمرکی - مصوب ۲۸ مهر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۲ مهر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 16. قانون مربوط به اجازه پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت افسران و کارمندان مامور خدمت در آسایشگاه‌های مسلولین - مصوب ۲۸ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۲ مهر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 17. قانون مربوط به اراضی اردوگاه نیروی هوایی در بیشه کلا - مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 18. قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیت‌های استخدامی سازمان‌های کشوری - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 19. قانون راجع به اجازه فروش غله خوزستان بدون رعایت تشریفات مزایده - مصوب ۵ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۲ مهر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 20. تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر جهت عضویت هیات عالی نظارت شرکت ملی نفت ۱۳۴۳ – مصوب ۵ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی.
 21. قانون مربوط به معافیت مشمولین نظام وظیفه مازاد بر احتیاج ارتش - مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۶ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 22. قانون تمدید قرارداد استخدام دو نفر آلمانی در اداره تسلیحات ارتش به مدت دو سال دیگر - مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۹ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 23. قانون راجع به واگذاری ۱۳۵۳۷٫۵ متر مربع از اراضی ایستگاه کشاورزی بهبهان به شیر و خورشید سرخ بهبهان و بانک‌ ساختمانی - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۹ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 24. قانون مربوط به اضافه شدن دو تبصره به ماده ۲۹ قانون تعرفه گمرکی - مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۹ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 25. قانون راجع به اصلاح موادی از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۸ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۹ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 26. قانون راجع به بازرگانی شدن تسلیحات ارتش - مصوب ۴ امرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۹ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 27. آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی – مصوب ۹ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی.
 28. قانون مربوط به واگذاری پانزده هزار متر مربع از حد شرقی اراضی باغ کشاورزی شاهی برای تاسیسات بیمارستان و‌ درمانگاه سازمان بیمه‌های اجتماعی - مصوب ۲ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۳ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 29. قانون مربوط به عضویت مدیر عامل سازمان برنامه در شورای پول و اعتبار - مصوب ۱۴ مهر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۳ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 30. قانون اجازه تحصیل دویست میلیون دلار اعتبار جهت تقویت نیروی دفاعی کشور - مصوب ۱۴ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۹ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 31. تصمیم متخذه راجع به بودجه اختصاصی ۵۰ درصد اضافه درآمد ثبت در سال ۱۳۴۱ – مصوب ۱۶ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه.
 32. قانون بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور - مصوب ۱۷ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۹ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 33. قانون راجع به خرید ۱۵ دستگاه کامیون کمپرسی برای حفاظت راه‌های آسفالته - مصوب ۱۷ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۹ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 34. قانون مربوط به واگذاری عرصه باغ احداثی آقایان پرویز و همایون داور به طور رایگان به نامبردگان - مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و۱۸ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 35. قانون مربوط به اجازه پرداخت اجرت تعمیر آلات هواپیماهای سمپاش دفع آفات نباتی بدون رعایت تشریفات مناقصه‌ به کمپانی جوناس ارکرافت نیویورک (Jonas aircraft) - مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و۱۸ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 36. قانون راجع به اجازه خرید لوازم مورد نیاز چهل نفر خلبان و مکانیسین‌های هواپیماهای سمپاش اتحاد جماهیر شوروی‌اعزامی به ایران برای مبارزه با ملخ - مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و۱۸ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 37. قانون راجع به پرداخت هزینه به کار انداختن تهویه وزارت اقتصاد به شرکت شعله خاور - مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و۱۸ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 38. قانون راجع به اجازه استخدام بیست نفر انباردار و تحویلدار برای وزارت دارایی - مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و۱۸ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 39. قانون مربوط به استخدام شش نفر کارشناس فرانسوی در موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر - مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و۱۸ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 40. قانون مربوط به اجازه فروش املاک ضبطی متجاسرین آذربایجان و کردستان - مصوب ۲۸ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و۱۸ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 41. قانون راجع به ترخیص انبارهای فلزی گمرک با معافیت گمرکی - مصوب ۱۹ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و۱۳ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 42. قانون راجع به معافیت موقوفات مرحوم احمد یزدان‌پناه دیلمقانی از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث - مصوب ۱۹ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و۱۳ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 43. قانون عضویت موسسه استاندارد ایران در سازمان بین‌المللی استانداردها - مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و۲۰ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 44. قانون راجع به ترخیص یازده صندوق کیف دستی اهدایی به بنیاد پهلوی بدون حقوق و عوارض گمرکی - مصوب ۲۱ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و۱۳ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 45. قانون راجع به اصلاح تبصره ماده ۳ قانون استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۳۸ - مصوب ۲۱ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و۱۳ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 46. قانون اصلاح مواد ۲۳ و ۲۷ و ۳۱ منشور سازمان ملل متحد - مصوب ۲۴ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 47. قانون راجع به واگذاری یدک‌های بارکش (‌تریلی) وزارت دارایی به گمرک - مصوب ۲۴ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۳ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 48. قانون راجع به استخدام کادر فنی از فارغ‌التحصیلان آموزشگاه تیرتاش مازندران - مصوب ۲۴ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۳ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 49. قانون مربوط به معافیت انبارداری لوازم لوله‌کشی زاهدان - مصوب ۲۴ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 50. قانون بودجه سال ۱۳۴۲ - مصوب ۲۴ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 51. قانون خودداری از دریافت حق علفچر بهار سال ۴۲ قسمتی از مراتع کشور - مصوب ۲۶ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 52. قانون معافیت یک بسته اسباب بازی اهدایی از کشور امریکا به کودکان بیمارستان بنگاه نیکوکاری - مصوب ۲۸ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 53. آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت دریانوردان و آب‌بازان نیروی دریایی شاهنشاهی – مصوب ۳۰ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه
 54. قانون واگذاری قریه علی‌آباد ورامین جهت استفاده دامداری ارتش به وزارت جنگ - مصوب ۱ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی ۲۰ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 55. قانون واگذاری دو دستگاه ماشین آب‌شیرین‌کن اداره کل گمرک به شهرداری بوشهر - مصوب ۱ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی ۲۰ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 56. قانون راجع به بخشودگی خسارات دیر کرد بدهی سنواتی زارعین میاندوآب بابت اجاره‌داری املاک و تقسیط اصل بدهی - مصوب ۱ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی ۲۰ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 57. قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۱ مجلس شورای ملی – مصوب ۱ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی
 58. قانون مربوط به واگذاری ساختمان فرهنگ رشت به شهرداری - مصوب ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 59. قانون مربوط به قرارداد همکاری‌های فنی در مورد هنرستان‌های تهران تبریز بین ایران و آلمان - مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 60. قانون راجع به ادامه خدمت و استخدام آقای جینواسپرنی تبعه کشور ایتالیا در راه‌آهن دولتی ایران - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 61. قانون راجع به اجازه خرید وسایل و مواد اولیه مورد نیاز موسسات فنی و حرفه‌ای تا دویست هزار ریال - مصوب ۷ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 62. قانون راجع به فروش زمین مورد تصرف دارایی نجف‌آباد اصفهان به شهرداری محل برای ساختمان کشتارگاه – مصوب ۱۶ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 63. قانون اجازه خرید اتومبیل جیپ برای دادگاه‌ها و دادسراها از وجوه حاصل از فروش اتومبیل‌های فرسوده - مصوب ۱۶ مهر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 64. قانون مربوط به بیست درصد حق باربری لوازم موسسات دولتی و سازمان برنامه و شهرداری‌ها - مصوب ۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 65. قانون تمدید قرارداد استخدام آقای دکتر گوستاوبوری (Dr Gustow Bory) - مصوب ۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 66. قانون راجع به واگذاری شصت هزار متر از زمین‌های اوین به دانشگاه ملی - مصوب ۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 67. قانون تحصیل مبلغ ۷۳ میلیون دویچ مارک وام از دولت جمهوری آلمان غربی - مصوب ۸ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 68. قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی - مصوب ۸ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۷ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 69. قانون راجع به انعقاد قرارداد حمل و نقل پست‌های هوایی بنادر جنوب با باشگاه هواپیمایی کل کشور - مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۹ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 70. قانون راجع به استخدام ماشین‌نویس برای وزارت امور خارجه - مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۹ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 71. آیین‌نامه خانه‌های سازمانی ارتش – مصوب ۱۰ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی
 72. اساسنامه سازمان تسلیحات ارتش - مصوب ۱۰ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی کمیسیون دارایی مجلسین و ۳ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا
 73. قانون راجع به بازنشسته نمودن کارگران انحصار دخانیات ایران - مصوب ۱۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۶ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 74. قانون مربوط به بازنشسته نمودن کارگران ادارات غله و قند و شکر - مصوب ۱۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۶ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 75. قانون مربوط به ترخیص اشیا و تاسیسات حرارت مرکزی دو دبستان اهدایی به وزارت فرهنگ - مصوب ۱۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 76. قانون مربوط به اجازه فروش پنجاه هکتار از اراضی کرج به سازمان اردوهای کار - مصوب ۱۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 77. قانون تبادل کارمندان فنی بین مرکز تحقیقات علمی بیماریهای واگیر بیمارستان کلود برنارد (Claude Bernard) دانشکده‌ پزشکی پاریس و بخش تحقیقاتی بیماری‌های واگیر بیمارستان فیروزآبادی - مصوب ۱۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 78. قانون تاسیس اتاق صنایع و معادن ایران - مصوب ۱۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 79. قانون تفکیک وزارت فرهنگ - مصوب ۱۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی ۱۸ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 80. قانون مربوط به قرارداد استخدام آقای مهندس پل رمانویچ تبعه دولت لبنان - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 81. قانون وصول معادل یک و نیم درصد مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده به کشور برای شیر و خورشید‌ سرخ ایران - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی ۷ آذر۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 82. قانون استخدام ۱۵ نفر کارمند برای وزارت کار و امور اجتماعی - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۹ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 83. قانون اجازه اجرای موقت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۹ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 84. قانون مربوط به درآمد و هزینه شاگردان کلاس‎های اختصاصی بزرگسالان حرفه‌ای بانوان - مصوب ۲۲ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 85. قانون ترتیب پرداخت حقوق دوازده نفر کارشناسان آلمانی فروشگاه فردوسی - مصوب ۲۲ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 86. قانون استخدام چهار نفر اتباع یونان برای انحصار دخانیات در سال ۴۰-۴۱ و ۱۳۴۲ - مصوب ۲۲ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 87. قانون اصلاح قانون حقوق بازنشستگی همردیفان شهربانی - مصوب ۴ مهر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 88. قانون استخدام چهار نفر از دانشجویان دانشکده افسری در سازمان دفاع غیر نظامی - مصوب ۱۹ مهر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 89. قانون راجع به چاپ تمبر برای کمک به زلزله‌زدگان کشور - مصوب ۱۷ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی ۲۳ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 90. قانون راجع به چاپ تمبر برای کمک به طرح نجات دنیا از گرسنگی - مصوب ۱۷ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 91. قانون راجع به طرز استفاده از مازاد وجوه حاصل از اجرای تصویب‌نامه شماره ۹۳۰ /ت - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۲ - مصوب ۲۴ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 92. قانون راجع به معافیت حق انحصار و عوارض شهرداری قند و شکر و چای سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی - مصوب ۲۴ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 93. قانون راجع به معافیت پنج صندوق محتوی میز و صندلی فلزی و لوازم مخصوص آزمایشگاهی بنگاه پاستور از حقوق و‌ عوارض گمرکی - مصوب ۲۴ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۷ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 94. قانون اجازه اجرای لایحه استخدام کشوری پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین - مصوب ۲۴ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 95. قانون موافقت‌نامه بین ایران و جمهوری فرانسه راجع به سرویس‌های حمل و نقل بین قلمرو دو کشور - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 96. قانون موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت استرالیا در خصوص سرویس‌های هواپیمایی مابین قلمرو دو دولت - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 97. قانون موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند راجع به سرویس‌های حمل و نقل هوایی - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 98. قانون موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان راجع به سرویس‌های هوایی و بازرگانی مابین قلمرو ‌دو دولت و ماورای آنها - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 99. قانون موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی راجع به سرویس‌های‌ هواپیمایی بین قلمرو دو دولت و ماورای آنها - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 100. قانون استفاده از ده نفر کارشناس خارجی برای پروژه‌های مختلف کشاورزی و دامپروری - مصوب ۱۴ مهر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 101. اساسنامه شرکت‌های سهامی برق منطقه‌ای تهران – اصفهان – فارس – کرمان – خراسان – مازندران – گیلان – آذربایجان – کرمانشاه – همدان – کردستان - مصوب ۲۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳ آذر۱۳۴۳ مجلس سنا کمیسیون آب و برق مجلسین.
 102. قانون استخدام دو نفر کارشناس برای سازمان بنادر و کشتیرانی - مصوب ۲۶ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 103. اصلاح مواد ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ آیین‌نامه فوق‌العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری – مصوب ۳۰ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۶ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا (کمیسیون‌های دارایی و جنگ مجلس سنا و کمیسیون‌های بودجه و نظام مجلس شورای ملی).
 104. آیین‌نامه مربوط به احداث خطوط راه‌آهن صنعتی و تجارتی – مصوب ۴ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳۰ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا کمیسیون راه مجلسین).
 105. قانون معافیت اتومبیل‌های مامورین سیاسی کشورهای خارجی مقیم دربار شاهنشاهی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی – مصوب ۱ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 106. قانون مربوط به تهیه اوراق انتخابات بدون مناقصه - مصوب ۱ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

فهرست زیر در برگیرنده ۶۲ تصمیم مجلس شورای ملی - دی ۱۳۴۳ تا اسفند ۱۳۴۳ - جلد سوم

قوانین بیست و یکمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی - جلد سوم

فهرست زیر دربرگیرنده ۶۲ قانون و دیگر تصمیم‌های مجلس شورای ملی می باشد

 1. قانون عضویت سازمان بنادر و کشتیرانی در دفتر بین‌المللی هیدروگرافیک - مصوب ۱ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 2. قانون راجع به استفاده افسران ژاندارمری از مزایای آیین‌نامه ارتش شاهنشاهی - مصوب ۱ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 3. رد لایحه مربوط به تقسیم شهر تهران به هفت ناحیه شهرداری و سازمان و وطایف آنها - مصوب ۲۱ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ دی مجلس سنا.
 4. قانون راحع به تشکیل دوره تربیت افسران روان‌‍سنج و متخصص روش‌های آزمایشی - مصوب ۳ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 5. قانون اجازه انجام هزینه‌های ضروری و خرید وسایل و لوازم (وسایط نقلیه) اصلاحات ارضی - مصوب ۳ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 6. قانون مربوط به اجازه پرداخت فوق‌العاده و حق‌الزحمه کارکنان اداره هواشناسی - مصوب ۶ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۳ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 7. قانون معافیت یک وسیله مهندس شورت (Schwert) از حقوق گمرکی - مصوب ۲۱ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۷ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 8. قانون اجازه تاسیس موسسه خواربار و تغذیه ایران - مصوب ۸ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۴ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 9. قانون واگذاری وظایف اداره نظام وظیفه به وزارت کشور - مصوب ۱۷ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 10. قانون موافقت‌نامه مربوط به وضع مزایا و مصونیت‌های سازمان پیمان مرکزی، نمایندگان ملی و کارمندان بین‌المللی آن - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 11. قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه - مصوب ۱۹ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا پهلوی رسید.
 12. قانون راجع به معافیت حق انبارداری و دیرکرد تراکتورها و لوازم یدکی متعلق به اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی مراغه - مصوب ۲۲ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 13. قانون معافیت گمرکی لوازم ساختمانی دبیرستان بوشهر - مصوب ۲۲ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 14. قانون انحلال ضرابخانه شاهنشاهی و واگذاری وظایف آن به بانک مرکزی ایران و اجازه واگذاری خانه‌های سازمانی ضرابخانه به کارمندان واجد شرایط - مصوب ۲۲ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۴ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 15. قانون بازرگانی‌شدن کارخانه باطری‌سازی ارتش - مصوب ۲۲ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۴ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 16. قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی - مصوب ۲۲ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 17. قانون انتقال سازمان مرزبانی و نگهبان مرزی به ژاندارمری کل کشور - مصوب ۲۶ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 18. قانون راجع به افسران و کارکنان اداره امور انتظامی راه‌آهن - مصوب ۱۰ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 19. قانون مربوط به لغو ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد مربوط به تشکیلات دادگستری مصوب سال ۱۳۳۹ - مصوب ۴ امرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 20. قانون حمایت از صنایع داخلی کشور - مصوب ۲۴ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 21. قانون اختیارات در مورد انضباط دانشجویان دانشگاه‌ها - مصوب ۱۳ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 22. آیین‌نامه اجرایی موادالحاقی به قانون اصلاحات ارضی (که رد آن به تصویب مجلسین رسیده‌است) - مصوب ۲۹ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا.
 23. قانون اجازه مبادله قرارداد الحاقی به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ - مصوب ۲۷ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳۰ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 24. قانون راجع به اجازه خرید لوازم فنی مربوط به اجرای طرح‌های تحقیقاتی وزارت کشاورزی بدون رعایت تشریفات مناقصه - مصوب ۱ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا پهلوی رسید.
 25. قانون راجع به معافیت اداره کل ثبت از پرداخت حقوق گمرکی و بازرگانی - مصوب ۱ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 26. قانون نحوه مصرف کمک سال ۱۳۳۹ ارتش آمریکا به ارتش و ژاندارمری کشور - مصوب ۱ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 27. قانون انتشار اسناد خزانه - مصوب ۱ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳۰ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 28. قانون موافقت‌نامه راجع به همکاری در امور تربیتی و علمی و فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی فدراتیو یوگسلاوی - مصوب ۶ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 29. قانون الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی برای واردکردن لوازم تربیتی و علمی و فرهنگی - مصوب ۶ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 30. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست‌وزیر ۱۳۴۳ - مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۲ بهمن ۱۳۴۳
 31. قانون اعزام هشت نفر دانشجو برای تحصیل در امور حسابداری خبره به انگلستان و پرداخت مخارج تحصیل آنان - مصوب ۲۴ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۲ بهمن ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 32. قانون تعمیم استفاده از آیین‌نامه مربوط به مناقصه ساختمانی وزارت راه و راه‌آهن دولتی ایران - مصوب ۲۶ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۲ بهمن ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 33. اصلاح ماده ۷ آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی و پرسنل چترباز نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۳۳۹۰۲۰۲۱ - مصوب ۱۷ بهمن کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی
 34. قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون کار - مصوب ۲۰ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 35. قانون استخدام سه نفر کارشناس آلمانی برای کارخانجات نساجی شاهی و بهشهر - مصوب ۲۰ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 36. قانون قرارداد استخدامی آقای ژوزف جیوانی ریتسو Goseph. Giovanli-Ritso تبعه ایتالیا و تمدید قرارداد مزبور - مصوب ۲۰ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 37. قانون تشکیل دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش - مصوب ۲۴ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۴ بهمن ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 38. قانون راجع به اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت - مصوب ۱۸ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۴ بهمن ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 39. قانون مربوط به تعیین نحوه مصرف و افزایش بعضی از اعتبارات قانون بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور - مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۹ بهمن ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 40. قانون خدمت فنی آقای فردریش فایل مهندس شهرساز دولت جمهوری آلمان‌غربی - مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 41. قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی. این قانون در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 42. قانون راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی اردن - مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 43. رد لایحه مربوط به تعیین عوارض بندری کشتی‌ها و شناورهای کمتر از ۱۵ تن ظرفیت - مصوب ۱ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ بهمن ۱۳۴۳ مجلس سنا.
 44. رد لایحه مربوط به تشکیل دفتر مطالعات صنعتی و معدنی - مصوب ۱ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ بهمن ۱۳۴۳ مجلس سنا.
 45. رد لایحه مربوط به معافیت حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی صفحات موسیقی که توسط هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران برای فروش به نفع پناهندگان وارد می‌شود - مصوب ۱ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ بهمن ۱۳۴۳ مجلس سنا.
 46. قانون اجازه استخدام ۴ نفر گوینده زبان عربی و ۳ نفر گوینده زبان اردو - مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 47. قانون واگذاری سهام بنگاه مستقل آبیاری در شرکت آبیاری آذربایجان به شهرداری تبریز - مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 48. رد لایحه مربوط به حقوق آقای مولوی عبدالعزیز مدرس فقه حنفی زاهدان - مصوب ۲ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا.
 49. قانون مربوط به تکمیل ساختمان‌های فرهنگی و تعمیر مدارس - مصوب ۲ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 50. قانون مربوط به بدهی کارفرمایان خباز تهران و حومه و شهرستان‌های کرج و شهر ری و شمیرانات بابت حق بیمه کارگران تا آخر شهریور ۱۳۴۱ - مصوب ۲ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 51. اصلاح ماده ۳ و الحاق مواد ۴ و ۵ و ۶ به آیین‌نامه هزینه‌های قابل قبول مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۳۵ - مصوب ۳ اسفند ۱۳۴۳ کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی
 52. قانون راجع به ماده واحده الحاقی به قانون استخدام نیروی‌های مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۹ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳ اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 53. قانون راجع به اجازه استخدام ۱۶۷ نفر پاسبان بازنشسته و اخراجی - مصوب ۱ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳ اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 54. رد لایحه مربوط به اضافه‌نمودن دو در هزار ماده ۳۲ قانون اصلاح تعرفه گمرکی - مصوب ۱ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳ اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا.
 55. قانون اجازه تحصیل اعتبار برای تامین قسمتی از هزینه‌های عمرانی کشور ۱۳۴۳ - مصوب ۶ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ بهمن ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 56. قانون معافیت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی نشان‌ها و مدال‌ها - مصوب ۶ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ بهمن ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 57. قانون راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه - مصوب ۹ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 58. قانون وام شماره ۶ از سازمان عمران بین‌المللی آمریکا - مصوب ۱۵ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۲ اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 59. قانون مربوط به قراردادهای وام شماره ۹۷ (الف) و ۹۷ (ب) و ۹۷ از صندوق وام‌های عمرانی امریکا - مصوب ۱۵ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۲ اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 60. قانون قرارداد وام‌های شماره ۵/۶۵ و ۶/۶۵ و ۷/۶۵ و ۸/۶۵ به مبلغ یک میلیارد و پانصد و هشتاد و دو میلیون و بیست هزارریال - مصوب ۱۷ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۲ اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 61. قانون تامین اعتبار برای پرداخت ترفیعات کارمندان و کمک به صندوق بازنشستگی - مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۲ اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 62. قانون تملک آپارتمان‌ها - مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 63. قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۰ - مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۵ اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

فهرست زیر در برگیرنده ۶۱ قوانین و تصمیم‌های مجلس شورای ملی دوره ۲۱ - فروردین ۱۳۴۴ - تیر ۱۳۴۴ - جلد چهارم

قوانین بیست و یکمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی - جلد چهارم

فهرست زیر دربر گیرنده ۶۱ قانون از مجموعه قوانین بیست و یکمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی به نخست وزیری امیرعباس هویدا می باشد. این قوانین در جلد چهارم مجموعه قوانین از تاریخ فروردین ۱۳۴۴ تا تیر ۱۳۴۴ به ترتیب تاریخ تصویب آمده است.

 1. تصمیم متخذه دایر به اجرای موقت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی به وسیله کمیسیون منتخبه - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی
 2. قانون الحاق دولت ایران به موسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی - مصوب دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۹ اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 3. قانون پرداخت چهار میلیون دلار وام به شرکت ملی نفت ایران برای سرمایه‌گذاری در شرکت نفت ایران - ایتالیا (سیریپ Sirip) - مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۰ اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 4. قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به موسسات خیریه و درمانی و امدادی و فرهنگی و ورزشی بدون اخذ بها - مصوب اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۰ اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 5. قانون راجع به پرداخت حق کشف مواد مخدره غیرمجاز - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۰ اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 6. قانون اصلاح مواد اول و سوم قانون واگذاری امور بهداری به مردم - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۰ اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 7. قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۶ اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 8. قانون موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی راجع به همکاری اقتصادی و فنی - مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۵ فروردین ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 9. قانون طرز استفاده از درآمد صندوق‌های (الف) و (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی - مصوب اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 10. قانون اجازه استخدام بیست نفر کارشناس چای و چای‌سازی برای تکمیل کادر فنی سازمان چای - مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و 19 اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 11. قانون اصلاح ماده ۱۶ قانون معادن - مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۶ اردیبهشت مجلس سنا.
 12. قانون فروش ساختمان فعلی ژاندارمری خراسان و مصرف وجوه حاصله برای ساختمان جدید - مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۶ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 13. قانون مربوط به اجرای قانون روش جدید سربازگیری - مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۶ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا.
 14. قانون اجازه مصرف مانده اعتبار پاداش و ده درصد سود ویژه سال ۱۳۴۱ روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی. این قانون در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 15. تصمیم متخذه درباره انتخاب کمیسیون خاص به منظور بررسی وضع آموزش و پرورش جوانان کشور - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی.
 16. قانون ترخیص مدال‌های طلای موسسه اعتباری دانشگاه تهران با معافیت گمرکی - مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۶ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا.
 17. قانون اجازه استخدام ۱۶ نفر فارغ‌‍‌التحصیلان آموزشگاه عالی جنگل و مرتع - مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا.
 18. قانون تشکیل خانه انصاف - مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 19. تصمیم قانونی دایر به انتخاب دونفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۴۴ - مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی.
 20. قانون واگذاری یک قطعه زمین برای احداث ساختمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی - مصوب ۲۸ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 21. قانون اجازه پرداخت حق لیسانس به جای کمک جنسی و امور مربوط به سازمان پیشین تدارکات کشور - مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 22. قانون الحاق دو تبصره به ماده ۸۸ قانون نظام وظیفه عمومی - مصوب ۱۱ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 23. قانون تمدید مدت خدمت کارشناسان آمریکایی وزارت راه ۱۳۴۴ - مصوب ۱۱ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 24. قانون تمرکز و هماهنگی امور درمانی کارمندان دولت - مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۳ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 25. قانون معافیت اراضی ساحتمان دبیرستان سن‌لویی از عوارض - مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 26. قانون صدور چک ۱۳۴۴ - مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۶ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 27. قانون تقدیر و تحسین از خدمات و فداکاری استواران شهید محمدعلی باباییان و آیت‌‌الله لشکری - مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۳ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 28. قانون برقراری حقوق وظیفه درباره وراث مرحوم حسنعلی منصور نخست‌وزیر فقید ایران - مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 29. رد لایحه اجازه استفاده اداره امور دواب ارتش از مراتع سازمان جنگلبانی بدون پرداخت حق علفچر - مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا.
 30. قانون سازمان جلب سیاحان - مصوب ۸ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 31. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اصلاح ماده ۶ آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت دریانوردان و آب‌بازان نیروی دریایی شاهنشاهی - مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی.
 32. قانون اصلاح قانون خرید املاک ورثه اسمعیل قشقایی - مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 33. قانون برخورداری سازمان مرکزی تعاون روستایی از ماده ۵ لایحه قانونی شرکت‌های تعاونی - مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 34. قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز - مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۴ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 35. قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری - مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۶ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 36. قانون تحصیل وام برای تامین قسمتی از هزینه طرحهای عمرانی کشور - مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۶ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 37. قانون تقلیل هزینه گمرکی گندم - مصوب ۱ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 38. قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کشور - مصوب ۱ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 39. قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی - مصوب ۱ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی. این قانون در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 40. قانون استخدام پنج نفر از اتباع خارجی به سمت گوینده رادیو - مصوب ۶ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 41. قانون تاسیس شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات - مصوب ۶ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 42. قانون لغو مجازات شلاق - مصوب ۶ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 43. اساسنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران - مصوب ۹ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی
 44. قانون الحاق دولت شاهنشاهی به اتحادیه بین‌المللی سازمان‌های رسمی جهانگردی - مصوب ۱۴ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 45. قانون تاسیس مرکز آمار ایران - مصوب ۱۴ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۷ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 46. قانون تمدید مدت اختیار کمیسیون رسیدگی ب دعاوی اشخاص علیه''' دولت ''' - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 47. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۶ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۳ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 48. قانون حمل و نقل اجناس اهدایی و طرز پرداخت هزینه‌های اداری آن - مصوب ۱۶ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۷ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 49. قانون توسعه موسسات برق غیر دولتی - مصوب ۱۶ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۶ تیر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 50. رد لایحه اضافه نمودن تبصره به بند ۱۰ ماده اول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی - مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا.
 51. قانون توسعه صنایع پتروشیمی - مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 52. قانون قرارداد شرکت نفت خلیج فارس - مصوب ۱۴ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۱ تیر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 53. قانون تعیین تکلیف مشمولین خدمات وظیفه عمومی متولد سال‌های ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۴ - مصوب ۱۴ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۱ تیر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 54. قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها - مصوب ۲۷ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۴ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ امرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 55. قانون اضافه نمودن شش تبصره به ماده ۱۰ قانون کار - مصوب ۲۷ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ امرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 56. قانون افزایش سهمیه و سرمایه ایران در صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه - مصوب ۲۷ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۱ تیر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ امرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 57. قانون ساختمان شاهراه تهران کرج - مصوب ۳۱ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۷ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ امرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 58. قانون موافقت‌نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه - مصوب ۳ امرداد ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۷ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ امرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 59. قانون اجازه ارجاع اختلافات احتمالی وزارت جنگ با کارخانه نورد آویاسیون به داوری - مصوب ۳ امرداد ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ امرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 60. قانون تاسیس شرکت سهامی کارخانه‌های ایران و فروش سهام - مصوب ۳ امرداد ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۸ تیر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ امرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 61. قانون قرارداد منعقد بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان راجع به واریز حساب‌های سابق پایاپای ایران و آلمان - مصوب ۳ امرداد ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۸ تیر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ امرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

فهرست زیر در برگیرنده ۷۲ تصمیم مجلس شورای ملی خرداد - اسفند ۱۳۴۴ جلد پنجم

قوانین بیست و یکمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی - جلد پنجم
قانون بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور

فهرست زیر دربر گیرنده ۷۲ قانون از مجموعه قوانین بیست و یکمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی به نخست وزیری امیرعباس هویدا می باشد. این قوانین در جلد پنجم از تاریخ خرداد ۱۳۴۴ تا اسفند ۱۳۴۴ به ترتیب تاریخ تصویب آمده است.

 1. عدم لزوم تحصیل مجوز مجدد لایحه مربوط به نحوه پرداخت هزینه حمل و نقل و توزیع کمک‌های جنسی اهدایی موسسه کاوه - مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۶ مهر ۱۳۴۴ مجلس سنا.

گشایش دوره نوین اجلاسیه مجلس سنا و مجلس شورای ملی

 1. قانون راجع به اداره امور مالی هنرستان تهران و هنرستان تبریز - مصوب ۳ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ آبان ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 2. قانون اداره امور هنرسرای‌عالی، سازمان نمونه تعلیم و تربیت حرفه‌ای سابق کشور - مصوب ۱۵ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ آبان ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 3. قانون افزایش میزان اعتبار انتقالی قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور - مصوب ۲ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۹ مهر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۹ آبان ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 4. قانون معافیت گمرکی کالاهای دانشگاههای کشور - مصوب ۲ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۶ مهر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۹ آبان ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 5. تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر جهت عضویت در هیات عالی نظارت شرکت ملی نفت ایران ۱۳۴۶ - مصوب ۲ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی .
 6. تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه‌های اجتماعی - مصوب ۲ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی .
 7. قانون قدردانی از خدمات شجاعان شهید استوار دوم محمدعلی باباییان و استوار دوم آیت‌‌الله لشگری - مصوب ۱۱ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 8. قانون راجع به تحصیل ۱۵ میلیاردریال اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور - مصوب ۱۹ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۷ آذر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 9. قانون راجع به عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری اتریش - مصوب ۲۳ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۹ مهر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲ آذر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 10. قانون مقررات مالی سازمان اصلاحات ارضی - مصوب ۲۰ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۴ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲ آذر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 11. قانون اصلاح قانون مربوط به اجازه تحصیل دویست میلیون دلار اعتبار جهت تقویت نیروی دفاعی کشور - مصوب ۱۱ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۴ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲ آذر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 12. قانون ترمیم اشل حقوق مشمولین قانون استخدام پزشکان - مصوب ۴ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۷ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 13. قانون راجع به عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اندونزی - مصوب ۷ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۸ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 14. قانون راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۷ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 15. قانون راجع به تاسیس شورای مرکزی دانشگاه‌ها - مصوب ۹ آذر ۱۳۴۴ کمیسیون مشترک آموزش و پرورش مجلسین.
 16. قانون راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین - مصوب ۱۱ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 17. قانون مالیات مقطوع سال ۱۳۴۴ پیشه‌وران و مقررات تسهیل مالیات - مصوب ۱۶ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۳ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 18. آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران - مصوب ۱۷ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا. مصوب کمیسیون کشور مجلسین.
 19. قانون اجازه خرید لوازم و قطعات یدکی ماشین‌آلات وزارت راه بدون رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی - مصوب ۲ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 20. قانون موافقت‌نامه جهانگردی بین دولت شاهنشاهی و دولت جمهوری ترکیه و دولت پاکستان - مصوب ۵ دی ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 21. قانون تخصیص وجوه و بهره وام‌هایی که از طرف سازمان برنامه در اختیار بانک کشاورزی گذاشته شده به سرمایه بانک مزبور - مصوب ۵ دی ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۹ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 22. اصلاح مواد ۱۶ و ۲۳ آیین‌نامه استخدامی کارمندان فنی اداره کل راه - مصوب ۹ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۵ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون‌های دارایی و بودجه مجلس سنا.
 23. منتفی‌بودن لایحه مربوط به انتقال سرهنگ مکرمی‌نژاد به شهربانی کل کشور - مصوب ۶ دی ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا.
 24. اصلاح ماده ۴ اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای - مصوب ۱۷ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۸ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. مصوب کمیسیون‌های شماره ۶ مجلس سنا و آب و برق مجلس شورای ملی.
 25. قانون انتقال کارمندان ثبت اسناد به مرکز برای طی کلاس عالی ثبت - مصوب ۹ دی ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۶ مهر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 26. قانون مجازات افسران و کارمندان و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی که به اموال دولتی خسارت وارد می‌آورند - مصوب ۹ دی ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۴ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 27. قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت - مصوب ۱۲ دی ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۹ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 28. قانون هنرسرای مقدماتی بهبهانی - مصوب ۱۲ دی ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۰ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 29. قانون واگذاری چهاردانگ‌ و نیم مشاع باغ چال به شهرداری کرمانشاه - مصوب ۲ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۳ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 30. قانون الحاق تبصره سوم به ماده ۱۲ اجازه استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی برای وزارت بهداری - مصوب ۴ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۳ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 31. منتفی بودن لایحه مربوط به ترمیم حقوق آقای سرهنگ مکرمی‌نژاد - مصوب ۷ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۳ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا.
 32. منتفی بودن لایحه مربوط به استخدام جهت سازمان برنامه به جای کسانی که بازنشسته و یا برکنار شده‌اند - مصوب ۱۴ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۳ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا.
 33. قانون مربوط به موافقت‌نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان - مصوب ۲۹ مهر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 34. قانون اصلاح ماده ۴۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۷ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 35. قانون راجع به اداره امور مالی مرکز آموزش کشاورزی کرج - مصوب ۱۱ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 36. آیین‌نامه اجرای استفاده از اتومبیل‌های دولتی موضوع تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور - مصوب ۲۱ دی ۱۳۴۴ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین.
 37. قانون مربوط به موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا برای تامین هزینه‌های بعضی از برنامه‌های مبادلات فرهنگی - مصوب ۷ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۹ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 38. قانون راحع به واگذاری دوفروند هواپیمای گمرک به باشگاه خلبانی کشوری - مصوب ۲۵ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۹ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 39. قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها - مصوب ۲ دی ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۹ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 40. قانون انتقال افسران و کارمندان و اموال اداره نظام وظیفه عمومی به وزارت کشور و اجازه استفاده از مشمولین وظیفه عمومی در خدمت ژاندارمری کشور - مصوب ۹ دی ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۹ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 41. قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریایی - مصوب ۵ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 42. رد لایحه ایجاد معابر جدید در تهران برای تسهیل وسایل عبور و مرور - مصوب ۵ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا.
 43. منتفی بودن لوایح مربوط به اجازه و اختیارات هیات پنج نفری برای ساختمان خانه‌های سازمانی و اجازه استخدام مامورین فنی و خرید اراضی مورد اختیاج سازمان - مصوب ۳۰ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۹ بهمن ۱۳۴۴ مجلس سنا.
 44. رد لایحه اساسنامه سازمان اتحادیه شهرداری‌های ایران - مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا.
 45. قانون تادیه فوق‌العاده افسران و افراد پلیس راه - مصوب ۱۴ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۴ بهمن ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 46. آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور - مصوب ۱۸ بهمن ۱۳۴۴ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین.
 47. تعیین شرایط اجازه تحصیل اعتبار از موسسه جی.آی.ای ایتالیایی - مصوب ۱۸ بهمن ۱۳۴۴ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین.
 48. رد لوایح مربوط به تشکیل سازمان مسکن و تنظیم یک برنامه صحیح و بلند مدت برای خانه‌دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنایع - مصوب ۳۰ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ بهمن ۱۳۴۴ مجلس سنا.
 49. منتفی بودن لایحه مربوط به اجازه مبادله قراردادهای منعقد بین دولت ایران و آلمان - مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ بهمن ۱۳۴۴ مجلس سنا.
 50. قانون مقررات مرزنشینان کشور - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۳ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 51. قانون فروش محصول‌ سال‌های ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ تنباکوی اصفهان - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۹ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 52. قانون تمدید مدت تحصیل عده‌ای از دانشجویان رتبه اول که به خارج اعزام شده‌اند - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 53. قانون فارغ‌التحصیلان آموزشگاه‌های کمک مهندس نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۹ بهمن ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 54. قانون بودجه سال ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی. این قانون در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 55. قانون سیل برگردان تهران و ادامه خیابان کندی به مهمانخانه هیلتن - مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۳ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 56. رد لایحه اصلاح بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ذیل آن - مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا.
 57. قانون اصلاح ماده ۸۵ قانون استخدامی نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۹ بهمن ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 58. آیین‌نامه تعیین وضع و تبدیل استخدامی همردیفان فعلی شهربانی کل کشور به درجه همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱ اسفند ۱۳۴۴ مجلس سنا. مصوب کمیسیونهای مربوطه مجلسین.
 59. قانون موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران، دولت اتحاد جماهیر شوروی شوسیالیستی درباره همکاری اقتصادی و فنی به منظور ایجاد ذوب‌آهن و کارخانه ماشین‌سازی و نصب لوله گاز در ایران و واگذاری اعتبار برای این مقاصد - مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۴ اسفند ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 60. قانون تفریق بودجه سال ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی. این قانون در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 61. منتفی بودن لایحه مربوط به واگذاری کارخانجات تعمیراتی و میکانیکی ونک به شرکت کارخانجات ایران - مصوب ۱۲ دی ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۹ اسفند ۱۳۴۴ مجلس سنا.
 62. قانون ثبت املاک در مناطق عشایری - مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۴ بهمن ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 63. آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۶ قانون معادن - مصوب ۱۶ اسفند کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین.
 64. قانون ترخیص اتومبیل فولکس‌ واگن اهدایی دولت آلمان غربی - مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۹ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 65. قانون اصلاح ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی - مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ بهمن ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 66. قانون تمرکز و مصرف وجوه حاصله از محل حق شرکت در امتحانات ورودی دانشگاه‌های ایران - مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۵ اسفند ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 67. قانون تاسیس موسسه بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۶ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 68. قانون برقراری مستمری درباره وراث مرحوم بهمن بهمنی قشقایی - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۴ اسفند ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 69. قرارداد بین شرکت صنایع پتروشیمی و آلاید کمیکال کورپوریشن - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۴۴ کمیسیون‌های مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین
 70. قانون تبدیل عنوان استخدامی افراد و درجه‌داران و افسران سابق گمرکات و انحصارات - مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۸ اسفند ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 71. قانون بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۲ اسفند ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

فهرست زیر دربرگیرنده ۵۲ قانون از مجموعه قوانین مجلس شورای ملی دوره ۲۱ - فروردین تا خرداد ۱۳۴۵ - جلد ششم

قوانین بیست و یکمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی - جلد ششم
 1. قانون اتومبیل‌های شخصی مامورین وزارت امور خارجه - مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۴ اسفند مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 2. قانون نامگذاری روز سوم اسفند به نام روز رضا شاه کبیر - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۹ فروردین مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 3. قانون اهدای یک نمونه از سر ستون‌های کاخ آپادانا و چند قطعه سنگ از تخت جمشید - مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۷ اردیبهشت مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 4. قانون اصلاح مواد ۱۷ و ۱۸ قرارداد بین‌المللی مربوط به ایجاد سازمان مشورتی دریانوردی بین دول مصوب سال ۱۳۳۶ - مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۰ بهمن مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 5. قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی - مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۰ بهمن مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 6. قانون قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه - مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۰ بهمن مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 7. قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت بی-اف- گودریچ - مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۹ بهمن مجلس سنا، کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین. این قانون در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 8. اساسنامه سازمان جلب سیاحان - مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی کمیسیون‌های مشترک مجلسین.
 9. تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۴۵ - مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی.
 10. قانون تاسیس بورس اوراق بهادار - مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۹ اسفند مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 11. قانون راجع به دانشجویانی که خارج از کشور به تحصیل اشتغال دارند - مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۸ اردیبهشت مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۳ امرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 12. قانون افزایش هزینه‌های ثبتی - مصوب ۱ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۸ اسفند ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 13. قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زيرزمينی كشور - مصوب ۱ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 14. قانون پرداخت معادل یک‌روز بودجه نظامی کشور به سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد - مصوب ۱ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 15. اساسنامه موسسه انحصار دخانیات - مصوب ۳ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی کمیسیون مشترک دارایی مجلسین.
 16. اصلاح ماده ۴ و تبصره‌های آن مربوط به آیین‌نامه هزینه سفر و فوق‌العاده افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۵ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۳ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس سنا.
 17. قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور - مصوب ۸ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 18. قانون الحاق دولت ایران به قراردادهای بین‌المللی حمل و نقل بار و مسافر - مصوب ۲۸ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۹ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 19. اساسنامه سازمان قند و شکر - مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی کمیسیون مشترک دارایی مجلسین.
 20. اساسنامه سازمان چای - مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی کمیسیون مشترک دارایی مجلسین.
 21. قانون اجازه قبول عضویت و پرداخت حق عضویت کنگره بین‌المللی راه - مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۴ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 22. قانون اجازه تحصیل وام از بانک صادرات و واردات واشنگتن جهت رفع نیازمندی‌های شرکت هواپیمایی ملی ایران - مصوب ۱ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۴ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 23. قانون طرز تقویم تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی (لتیان) - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 24. قانون افزایش هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های منظور در قانون آیین‌ دادرسی مدنی و امور حسبی - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۹ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 25. قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اسپانیا - مصوب ۸ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 26. قانون نامگذاری روز ۲۱ فروردین بنام روز نیایش - مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 27. قانون تمدید مهلت تقدیم دادخواست به هیات سه نفری - مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 28. قانون اصلاح ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس سنا - مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۳ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 29. قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی - مصوب ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید
 30. قانون اجازه قبول عضویت سازمان دفاع غیر نظامی ایران در سازمان بین‌المللی دفاع غیر نظامی - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید
 31. قانون استخدام کشوری ۱۳۴۵ - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی کمیسیون خاص مشترک مجلسین.
 32. قانون سازمان نقشه‌برداری - مصوب ۵ تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 33. قانون وصول درآمد اختصاصی وزارت پست و تلگراف و تلفن - مصوب ۵ تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید
 34. قانون اجازه ترمیم فوق‌العاده ثابت ارزی مامورین خارج از کشور وزارت امور خارجه - مصوب ۵ تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید
 35. اصلاح بندهای ه ، و ، ز ماده ۱ فصل چهارم آیین‌نامه معاش‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۸ تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه.
 36. قانون تشکیل شورای داوری - مصوب ۹ تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 37. اساسنامه شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری - مصوب تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی کمیسیون‌های پارلمانی
 38. قانون انتقال اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی به وزارت دارایی - مصوب تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید
 39. قانون استفاده موسسات درمانی نیروهای مسلح شاهنشاهی و بیمارستان‌های ژاندارمری و شهربانی کل کشور از قانون استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی برای وزارت بهداری - مصوب خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۳ تیر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید
 40. قانون تاسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره‌برداری هوایی کشور - مصوب تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۳ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید
 41. قانون طرز تهیه و بودجه کل کشور - مصوب تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 42. قانون اجازه دریافت هزینه عکسبرداری اسناد - مصوب تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 43. قانون موسسات حمل و نقل و تعمیرگاه‌های اتومبیل و گاراژهای عمومی - مصوب تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 44. آیین‌نامه شورای عالی اوقاف - مصوب تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۷ فروردین ۱۳۴۵ مجلس سنا کمیسیون‌های پارلمانی.
 45. قانون اجازه خرید فرش و سایر اشیای تزیینی مورد نیاز نمایندگی‌های سیاسی شاهنشاهی خارج از کشور - مصوب تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۰ تیر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 46. قانون تمدید قانون تعیین تکلیف مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی متولد سال‌های ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۴ - مصوب تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۰ تیر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 47. آیین‌نامه مزایا و معافیت‌های کارشناسان خارجی - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۳ تیر ۱۳۴۵ مجلس سنا کمیسیون‌های پارلمانی.
 48. قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۸ تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۳ تیر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۴ امرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 49. قانون اجازه الحاق دولت ایران به عهدنامه بین‌المللی مربوط به برقراری مقررات متحدالشکل درباره حقوق ممتاز و رهن دریایی - مصوب ۲۸ تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۰ امرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 50. قانون انتقال اداره کل غله به وزارت کشاورزی - مصوب ۲۸ تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۰ تیر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۰ امرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 51. الحاق ماده ۵ به آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور - مصوب ۲۹ تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی کمیسیون‌های مشترک مجلسین
 52. آیین‌نامه شورای عالی آموزش و پرورش - مصوب ۱۷ شهریور ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۵ شهریور ۱۳۴۵ مجلس سنا کمیسیون‌های پارلمانی.
 53. قانون اجازه فروش اراضی خالصه واگذاری به شهرداری زاهدان - مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۸ مهر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

فهرست زیر در برگیرنده ۵۳ تصمیم مجلس شورای ملی - تیر تا اسفند ۱۳۴۵ - جلد هفتم

قوانین بیست و یکمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی - جلد هفتم
قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور - جلد هشتم

فهرست زیر دربر گیرنده ۵۳ قانون از مجموعه قوانین بیست و یکمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی به نخست وزیری امیرعباس هویدا می باشد. این قوانین در جلد هفتم از تاریخ تیر ۱۳۴۵ تا اسفند ۱۳۴۵ به ترتیب تاریخ تصویب آمده‌است.

 1. قانون مجازات استفاده از پلاک‌های تقلبی وسایط نقلیه موتوری - مصوب ۷ تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲ آبان ۱۳۴۵ - این قانون در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 2. قانون اضافه‌شدن یک تبصره به ماده ۶ قانون خدمت نظام وظیفه مشمولین دیپلمه به بالا - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۹ آبان ۱۳۴۵ - این قانون در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 3. تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر جهت عضویت هیات عالی نظارت شرکت ملی نفت ایران ۱۳۴۵ - مصوب ۱۰ آبان ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی
 4. قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه - مصوب ۲۲ آبان ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا.این قانون در تاریخ ۱ آذر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 5. تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر جهت عضویت هیات حسابرسی برنامه - مصوب ۲۲ آبان ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی
 6. قانون اجازه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشسرای‌عالی در دانشگاه‌های شهرستان‌ها - مصوب ۲۲ آبان ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۷ مهر ۱۳۴۵ مجلس سنا.این قانون در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 7. قانون اداره امور دانشکده صنعتی زیر نظر هیات امنا - مصوب ۲۲ آبان ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۸ مهر ۱۳۴۵ مجلس سنا.این قانون در تاریخ ۱ آذر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 8. قانون اجازه عدم‌استرداد وجوه پرداختی وزارتخانه‌ها به شهرداری بابت عوارض - مصوب ۲۹ آبان ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۹ آبان ۱۳۴۵ مجلس سنا.این قانون در تاریخ ۶ آذر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 9. منتفی‌بودن لایحه تشکیل شورای عالی اداری کشور - مصوب ۱۹ آبان ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ آبان ۱۳۴۵ مجلس سنا.
 10. قانون تصویب اصلاحات وارده بر ماده ۱۰۹ منشور ملل متحد - مصوب ۱۰ آذر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۶ آبان ۱۳۴۵ مجلس سنا.این قانون در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 11. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۳ آذر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۹ آبان ۱۳۴۵ مجلس سنا.این قانون در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 12. قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری - مصوب ۱۳ آذر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۹ آبان ۱۳۴۵ مجلس سنا.این قانون در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 13. قانون اجازه مبادله و اجرای قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید نفت با اراپ - مصوب ۱ آذر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۹ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 14. قانون اجازه فروش مصنوعات آموزشگاه‌های حرفه‌ای تا میزان یک‌صدهزار ریال بدون رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی - مصوب ۲۰ آذر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۴ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 15. قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه شماره ۱۰۸ مربوط به شناسنامه ملوانی ملی کارکنان کشتی‌ها - مصوب ۲۴ آذر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۶ آبان ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 16. قانون افتتاح حساب‌جاری جهت کارکنان شاغل و بازنشستگان و موظفان و مستمری‌بگیران وزارتخانه‌ها - مصوب ۲۷ آذر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۹ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ دی ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 17. قانون واگذاری شش‌دانگ یک‌باب عمارت و باغچه به جمعیت حمایت آسیب‌دیدگان سوختگی - مصوب ۲۷ آذر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۹ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ دی ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 18. قانون اصلاح ماده ۲ قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ - مصوب ۲۷ آذر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۴ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ دی ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 19. آیین‌نامه اجرای قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری در مورد داوطلبانی که در آتیه (از تاریخ تصویب این آیین‌نامه) استخدام خواهندشد - مصوب ۲۸ آذر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۴ مهر ۱۳۴۵ مجلس سنا.
 20. قانون تشکیل مرکز توسعه صادرات ایران - مصوب ۲۹ آذر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۶ آبان ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۶ دی ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 21. قانون اصلاحیه موافقت‌نامه همکاری بین دولت کشورهای متحده آمریکا و دولت شاهنشاهی ایران راجع به استفاده‌های غیرنظامی از انرژی اتمی و موافقت‌نامه بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده آمریکا برای انجام اقدامات تامینی - مصوب ۲۹ آذر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۷ مهر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 22. قانون مالیات سال ۱۳۴۵ پیشه‌وران - مصوب ۱ دی ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۹ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 23. ‌قانون استفاده از مشمولان ليسانسيه و بالاتر در سپاه دانش - مصوب ۱ دی ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۶ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 24. قانون اجازه دریافت پنج درصد افزایش بهای تمام شده علایم استاندارد و نیم‌درصد کارمزد کالاهای صادراتی - مصوب ۱ دی ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۶ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 25. قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور - مصوب ۱ دی ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۶ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 26. قانون واگذاری اموال منقول و غیرمنقول به کاخ جوانان - مصوب ۲۰ آذر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۴ دی ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 27. قانون تمدید مدت خدمت کارشناسان آمریکایی وزارت راه ۱۳۴۵ - مصوب ۲۵ دی ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۹ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 28. قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه - مصوب ۲۵ دی ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۹ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 29. منتفی‌بودن لایحه حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۶ دی ۱۳۴۵ مجلس سنا.
 30. قانون نحوه پرداخت مطالبات ورثه مرحوم بوشهری - مصوب ۲۹ دی ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۹ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 31. قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران - مصوب ۲۹ دی ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۹ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 32. قانون اساسنامه بانک کشاورزی ایران - مصوب ۲۹ دی ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۴ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 33. قانون اجازه خرید قسمتی از اراضی ونک برای شهربانی کل کشور - مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۷ بهمن ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 34. رد لوایح مربوط به اختیار بازنشسته‌کردن کارمندان وزارت کشور - مصوب ۲۷ دی ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۴ بهمن ۱۳۴۵ مجلس سنا.
 35. قانون اخذ عوارض فرودآمدن و توقف هواپیماها و سایر خدمات فرودگاهی مشابه تعرفه فرودگاه‌های بین‌المللی - مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۶ دی ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 36. قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری) - مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۵ بهمن ۱۳۴۵ مجلس سنا.
 37. قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ - مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱ بهمن ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 38. قانون عضویت دولت ایران در سازمان منطقه شرقی - مصوب ۲ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱ اسفند مجلس سنا.
 39. قانون اجازه ترک مناقصه وسایل روشنایی جاده مهرآباد - مصوب ۴ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 40. قانون واگذاری سه قطعه زمین در اصفهان به دانشگاه صنعتی آریامهر - مصوب ۴ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۷ بهمن مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 41. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به تصویب بودجه اداری و پرسنلی نیمه اول سال ۱۳۴۱ سازمان برنامه - مصوب ۹ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی
 42. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اصلاح اعتبارات برنامه عمرانی هفت ساله دوم - مصوب ۹ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی
 43. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به تصویب بودجه اداری و پرسنلی سال ۱۳۴۰ سازمان برنامه - مصوب ۹ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی
 44. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اجازه استخدام آقای هرمان اشمیت تبعه دولت آلمان غربی - مصوب ۹ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی
 45. قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی با شرکت آمریکایی اموکو اینترنشنال - مصوب ۱۱ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی
 46. قانون بودجه سال ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی. این قانون در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 47. قانون جرایم و تخلفات افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور - مصوب ۲۵ دی ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 48. پیشنهاد دایر بر لزوم تشکیل موسسان به منظور تجدید نظر در اصول ۳۸ و ۴۱ و ۴۲ متمم قانون اساسی - مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۲ اسفند ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 49. قانون افزایش میزان ضرب مسکوک نیکلی - مصوب ۳۰ بهمن ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 50. آیین‌نامه وصول عوارض از وسایل نقلیه موتوری موضوع ماده ۶ قانون شاهراه تهران-کرج مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۴۴ - مصوب ۲۵ اسفند مجلس شورای ملی
 51. قانون انتخابات مجلس موسسان - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۷ اسفند مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲ فروردین ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 52. قانون اخذ مالیات از اتومبیل‌های سواری و صفحات گرامافون - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۷ اسفند مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۷ فروردین ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 53. قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۴۵ - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

قانون بودجه ۱۳۴۶ - مجلس شورای ملی دوره ۲۱ - اسفند ۱۳۴۵ - جلد هشتم

 1. قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور - جلد هشتم - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

فهرست زیر در برگیرنده ۱۱۳ تصمیم‌ مجلس شورای ملی از فروردین تا شهریور ۱۳۴۶ - جلد نهم

قوانین بیست و یکمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی - جلد نهم

فهرست زیر دربر گیرنده ۱۱۳ قانون از مجموعه قوانین بیست و یکمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی به نخست وزیری امیرعباس هویدا می باشد. این قوانین در جلد نهم از تاریخ فروردین ۱۳۴۶ تا شهریور ۱۳۴۶ به ترتیب تاریخ تصویب آمده است.

 1. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به حذف نام بانک سپه از فهرست پیوست آیین‌نامه اجرای استفاده از اتومبیل‌های دولتی - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ کمیسیون مشترک دارایی
 2. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به اصلاح تبصره ۲ آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و حذف نام بانک سپه از فهرست آیین‌نامه مزبور - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ کمیسیون مشترک دارایی
 3. اساسنامه سازمان پنبه ایران - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ کمیسیون مشترک دارایی
 4. تبصره الحاقی به ماده چهار اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای دهگانه کشور شامل تهران، اصفهان، فارس، کرمان، خراسان، مازندران، گیلان، آذربایجان، کرمانشاه، همدان و کردستان - مصوب ۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ کمیسیون آب و برق
 5. قانون استفاده از ماشین نقش تمبر - مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
 6. قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی - مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
 7. تصمیم قانونی دایر به انتخاب اعضای دیوان محاسبات - مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۶
 8. قانون حق عضویت اتاق‌های بازرگانی - مصوب ۴ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
 9. قانون اجازه قبول عضویت و پرداخت حق عضویت کنفرانس جهانی نیرو - مصوب ۹ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
 10. قانون قرارداد همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی - مصوب ۹ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
 11. قانون قرارداد بین دولت ایران با سازمان عمران بین‌المللی آمریکا برای تامین اعتبار طرح‌های عمرانی کشور - مصوب ۹ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
 12. قانون واگذاری ۱۰۲ صندوق محتوی لوازم جراحی و بیمارستانی به دانشگاه ملی - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 13. قانون حفظ نباتات - مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۵ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 14. قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳۰۴۰۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین - مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اسفند ۱۳۴۵ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 15. تغییر نام سازمان تسلیحات ارتش به سازمان صنایع نظامی - مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون دارایی مجلسین)
 16. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین دایر به اجازه تحصیل چهارصد میلیون فرانک اعتبار از دولت فرانسه - مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا
 17. لغو تصویب‌نامه مربوط به نرخ بهره وام‌های خارجی - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا
 18. لغو تصویب‌نامه مربوط به لغو مالیات مستغلات غیراجاری - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا
 19. لغو تصویب‌نامه مربوط به درج بیلان در جراید محلی - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا
 20. لغو تصویب‌نامه مربوط به تصفیه بقایای مالیاتی - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا
 21. لغو تصویب‌نامه مربوط به مالیات پیشه‌وران - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا
 22. لغو تصویب‌نامه مربوط به تکمیل قانون مالیات بر ارث - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا
 23. لغو تصویب‌نامه مربوط به توافق با مودیان - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا
 24. لغو تصویب‌نامه مربوط به مالیات پیشه‌وران - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا
 25. لغو تصویب‌نامه مربوط به مالیات بر اراضی - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا
 26. لغو تصویب‌نامه مربوط به قطع مرور زمان - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا
 27. لغو تصویب‌نامه مربوط به تجدید نظر در ارزیابی اموال غیر منقول - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا
 28. قانون اخذ بیست ریال عوارض از هر تن سیمان به نفع انجمن آثار ملی - مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۷ بهمن ۱۳۴۵ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 29. قانون نحوه مصرف و یا نابودکردن مواد دخانیه قاچاق - مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 30. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به الحاق بند ۶ به ماده ۵ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور - مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۴۶ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین.
 31. قانون سازمان نمایشگاه‌های وزارت اقتصاد - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 32. لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده ۵۹ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین - مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۴۶ مجلس سنا و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا.
 33. تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۴۶ - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی
 34. قانون قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و دولت آلمان - مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 35. قانون موافقت‌نامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت ایران و دولت رومانی - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 36. لغو تصویب‌نامه مربوط به تصفیه بقایای مالیاتی - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا
 37. لغو تصویب‌نامه مربوط به مالیات بر اراضی - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا
 38. لغو تصویب‌نامه مربوط به مالیات پیشه‌وران - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا
 39. لغو تصویب‌نامه مربوط به سازمان تشخیص مالیات - مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا
 40. قانون عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 41. اساسنامه بنگاه شیمیایی - مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۶ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین
 42. قانون اجازه خرید مستقیم دارو و وسایل بیمارستانی وزارت جنگ - مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۵ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 43. قانون پرداخت حق آزمایش به حساب اختصاصی موسسه استاندارد - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 44. قانون حق فنی درجه‌داران کادر ثابت رسته موزیک - مصوب ۲ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۹ آبان ۱۳۴۵ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 45. لغو تصویب‌نامه مربوط به تمدید مدت مرور زمان - مصوب ۲ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا.
 46. لغو تصویب‌نامه مربوط به اظهارنامه مودیان - مصوب ۲ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا.
 47. لغو تصویب‌نامه مربوط به رسیدگی به دفاتر بازرگانان - مصوب ۲ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا.
 48. لغو تصویب‌نامه مربوط به تعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی - مصوب ۲ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا.
 49. لغو تصویب‌نامه مربوط به مالیات مقاطعه‌کاران - مصوب ۲ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا.
 50. لغو تصویب‌نامه مربوط به ممیزی املاک مزروعی - مصوب ۲ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا.
 51. لغو تصویب‌نامه مربوط به صاحبان املاک و باغات - مصوب ۲ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا.
 52. قانون تمدید قانون تعیین تکلیف خدمت نظام‌وظیفه عمومی متولد سال‌های ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۴ - مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 53. قانون تمدید مدت اختیارات کمیسیون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت - مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 54. قانون ضمیمه‌شدن ادارات پلیس انتظامی راه‌آهن و هواپیمایی کشوری و اداره انتظامی و نگهبانی گمرکات به شهربانی - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 55. قانون وصول بهای آب سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت آب و برق - مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 56. لغو تصویب‌نامه مربوط به قبوض اقساطی و دستور پرداخت‌ها - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا
 57. لغو تصویب‌نامه مربوط به معافیت نقل و انتقالات املاک مالکینی که به موجب مقررات اصلاحات ارضی به دولت واگذار نموده‌اند - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا
 58. قانون پرداخت وام برای توسعه و بهبود دامپروری - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 59. قانون کتاب‌های درسی و اساسنامه سازمان کتاب‌های درسی ایران - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 60. قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 61. قانون واگذاری باغ ارم شیراز به دانشگاه پهلوی - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 62. قانون مکلف‌بودن دولت در تهیه لایحه‌ای جهت نگهداری و تربیت ایتام بی‌بضاعت - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 63. قانون واگذاری اراضی جلالیه به سفارت کویت - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 64. قانون شکار و صید - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 65. قانون برنامه عمرانی سوم کشور - مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 66. قانون الحاق ۸ ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین - مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 67. قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 68. جدول معافیت‌های صنعتی ۱۳۴۶ - مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۴۶ کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی
 69. منتفی‌بودن تصویب‌نامه مربوط به انحلال اداره کل امور شهرداری‌ها - مصوب ۴ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا
 70. قانون اصلاح موادی از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۷ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 71. منتفی‌بودن تصویب‌نامه مربوط به امضای اوراق و اسناد ۵۵ میلیون مارک اعتبار دریافتی از دولت فدرال‌آلمان و ترتیب استرداد و تصفیه آن - مصوب ۷ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا
 72. قانون اصلاح ماده ۲۸ قانون وکالت مصوب بهمن‌ماه ۱۳۱۵ - مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 73. قانون عضویت رادیو تلویزیون ملی ایران در اتحادیه‌های رادیو و تلویزیون آسیا و اروپا - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 74. قانون تکمیل و توسعه کارخانجات سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۴ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 75. قانون تشکیل شرکت ملی ذو‌ب‌آهن ایران - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۴ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 76. قانون تمدید مدت قرارداد استخدامی آقای دکتر گوستاوبوری و افزایش حقوق نام‌برده از اول سال ۱۳۴۶ - مصوب ۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 77. قانون لغو قسمت بند (ب) ماده یک قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی - مصوب ۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 78. قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران ۱۳۴۶ - مصوب ۶ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 79. قانون معافیت گمرکی سیمان - مصوب ۸ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 80. منتفی‌بودن تصویب‌نامه اختصاص ۶ درصد عوارض دروازه‌ای به جمعیت حمایت کودکان - مصوب ۱۱ خرداد مجلس شورای ملی و ۱۰ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا.
 81. منتفی‌بودن تصویب‌نامه راجع به انعقاد قرارداد همکاری با آقای رونالد ادوارد سیمز مقیم لندن به عنوان مشاور روابط عمومی اداره کل انتشارات و رادیو - مصوب ۲۱ خرداد مجلس شورای ملی و ۱۰ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا.
 82. قانون افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۰ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 83. قانون تشویق پس‌انداز مسکن - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۰ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 84. قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۱ تیر مجلس شورای ملی. این قانون در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 85. قانون اصلاح ماده ۳۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ - مصوب ۱۱ تیر مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 86. قانون آزادی عده‌ای از زندانیان به مناسبت جشن فرخنده تاجگذاری شاهنشاه آریامهر - مصوب ۱۱ تیر مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 87. قانون اصلاح مواد ۹۳ تا ۹۶ و اصلاح بند ۹ از ماده قانون مجازات عمومی - مصوب ۱۱ تیر مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 88. قانون تشکیل و اختیارات هیات امنای دانشگاه تهران - مصوب ۱۱ تیر مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 89. آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها - مصوب ۱۲ تیر ۱۳۴۶
 90. قانون مشارکت ایران در کنسرسیوم بین‌المللی استفاده از ماهواره‌های مصنوعی مخابراتی - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 91. قانون تاسیس شورای‌عالی فرهنگ و هنر - مصوب ۶ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 92. قانون پرداخت مطالبات شرکت‌های گوتینوکاروو کوکس - مصوب ۱۵ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۰ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 93. قانون انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی - مصوب ۱۵ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 94. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون نظام‌پزشکی - مصوب ۱۵ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 95. قانون پرداخت حق‌التدریس در دبیرستان‌ها - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۰ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 96. قانون تامین اعتبار برای اجرای قانون حمایت خانواده - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 97. قانون تامین اعتبار اضافی برای انتخابات - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 98. اساسنامه سازمان نمایشگاه‌های وابسته به وزارت اقتصاد - مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۶ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین.
 99. منتفی‌بودن تصویب‌نامه راجع به فروش ده‌هزار متر مربع از اراضی جلالیه به شهرداری تهران - مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۹ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا.
 100. منتفی‌بودن تصویب‌نامه‌های مربوط به رتبه‌های فنی کارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن - مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۹ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا.
 101. قانون سازمان برق ایران - مصوب ۱ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۹ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 102. قانون اجازه مبادله قرارداد الحاقی دوم به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب آبان ماه ۱۳۳۳ - مصوب ۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۹ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 103. قانون تعهد محسوب شده سفارشات وزارت جنگ به سازمان صنایع نظامی - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۹ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 104. قانون نسخ تبصره۳ ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل اشخاص می‌شوند - مصوب ۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۹ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 105. قانون انحلال بنگاه خالصجات - مصوب ۲۰ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ امرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 106. قانون اجازه پرداخت هزینه‌های لازم نظامی و دانشگاهی از محل مازاد درآمد نفت - مصوب ۲۰ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 107. قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ۱۳۴۶ - مصوب ۲۲ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۹ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 108. اصلاح ماده ۴۱ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین - مصوب ۲۲ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۵ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. مصوب کمیسیون استخدام مجلسین
 109. اصلاح اساسنامه سازمان صنایع نظامی - مصوب ۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. مصوب کمیسیون دارایی مجلسین.
 110. آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب تیرماه ۱۳۴۵ - مصوب ۸ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. مصوب کمیسیون‌های پارلمانی.
 111. قانون اساسنامه دانشسرای‌عالی (تربیت معلم و تحقیقات تربیتی) - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۶ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ امرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 112. قانون فروش اراضی و ابنیه و سربازخانه‌ها و میادین تیر و اموال غیرمنقول زاید بر احتیاجات ارتش - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۶ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ امرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 113. قانون تعلیق اجرای مجازات - مصوب ۱۵ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۶ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ امرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 114. قانون اجرای آموزش مقدماتی نظامی در کلیه دانشکده‌ها و موسسات عالی فرهنگی کشور - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۶ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ امرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 115. قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۶ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ امرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 116. آیین‌نامه اجرایی قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری در مورد درجه‌داران و افراد داوطلب کادر ثابت و همردیفان آنان که در تاریخ تصویب قانون مذکور (۱۳۴۴۰۳۰۳۱ ) در خدمت ارتش و ژاندارمری بوده‌اند]] - مصوب ۱۲ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۸ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا - مصوب کمیسیون پارلمانی
 117. قانون معافیت از تعقیب کیفری تحویل‌دهندگان اسلحه قاچاق - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۵ امرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 118. قانون مربوط به اراضی ساحلی - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۵ امرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳۰ امرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 119. قانون اصلاح مواد ۱۵ و ۹۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۰ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۵ امرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 120. قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع - مصوب ۲۰ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۵ امرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳۰ امرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 121. اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - مصوب ۱۲ مهر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲ مهر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳۰ امرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 122. تعرفه جدید عوارض فرود و توقف هواپیماها و سایر خدمات فرودگاهی و عوارض مربوط به گواهینامه‌های فنی و هواپیماها و کارکنان پرواز - مصوب ۱ مهر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ شهریور ۱۳۴۶ مجلس سنا. مصوب کمیسیون‌های پارلمانی