مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم - برای نخستین بار شش بانوی فرهیخته ایرانی به مجلس شورای ملی راه یافتند.
شاهنشاه مجلس شورای ملی دوره بیست و یکم را می‌گشایند
شاهنشاه و شهبانو در گشایش مجلس شورای ملی دوره بیست و یکم
والاحضرت اشرف پهلوی در نشستی با زنان نماینده مجلس سنا و شورای ملی
بیانات اعلیحضرت شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی هنگام گشایش دوره چهارم مجلس سنا و دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی
حسنعلی منصور نخست‌وزیر
کابینه حسن‌علی منصور
کابینه حسنعلی منصور
کابینه منصور ۱۳۴۳
امیر عباس هویدا نخست‌وزیر
دکتر فرخ‌روی پارسا نماینده مجلس شورای ملی
مهرانگیز دولتشاهی نماینده مجلس شورای ملی
دکتر حاجر تربیت نماینده مجلس شورای ملی
شوکت ملک جهانبانی نماینده مجلس شورای ملی
نیره ابتهاج سمیعی نماینده مجلس شورای ملی
نزهت نفیسی نماینده مجلس شورای ملی

بیانات اعلیحضرت شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی هنگام گشایش دوره چهارم مجلس سنا و دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی


مذاکرات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶ - نخست وزیران: اسدالله علم (۳۰ تیر ۱۳۴۱ - ۱۴ اسفند ۱۳۴۱) - حسنعلی منصور (۱۹ اسفند ۱۳۴۲ - ۱ بهمن ۱۳۴۳ به ضرب گلوله فداییان اسلام مجروح و ۶ بهمن ۱۳۴۳ زندگانی را بدرود گفت) - امیرعباس هویدا (۱۱ بهمن ۱۳۴۳ - شهریور ۱۳۵۶) • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ مهر ۱۳۴۲ نشست ۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس‏ ۲ - قرائت گزارش انتخاب هئیت رئیسه شعب و کمیسیون تحقیق‏ ۳ - تصویب ۱۴۷ فقره اعتبارنامه و ارجاع یک فقره به کمیسیون تحقیق‏ ۴ - اعلام رسمیت مجلس‏ ۵ - انتخاب رئیس‏ ۶ - بیانات آقای رئیس‏ ۷ - تصویب ۴۴ فقره اعتبارنامه‏ ۸ - انتخاب بقیه اعضا هیئت رئیسه‏ ۹ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ مهر ۱۳۴۲ نشست ۳- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - اجرای مراسم تحلیف بوسیله آقای دکتر اسفندیار یگانگی ۳ - تصویب دوفقره اعتبارنامه ۴ - قرائت عریضه تقدیمی حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاه درجواب خطابه افتتاحیه ۵ - تصویب یک فقره اعتبارنامه ۶ - قرائت صورت اسامی اعضاء کمیسیونهای پارلمانی منتخبه از شعب ۷ - بیانات بعد از دستور آقایان: سیفی – دکتر رهنوردی – ملک زاده آملی و دکتر خطیبی ۸ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد-ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ مهر ۱۳۴۲ نشست ۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - انتخاب دونفر ناظر اندوخته اسکناس و دو عضو شورای عالی نفت و یکنفر جهت سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران ۳ -اعلام ساعت تشکیل کمیسیونها ۴ - بیانات آقای نخست وزیر دائر به گزارش امور پانزده ماهه دولت وتقدیم برنامه ومعرفی هئیت دولت ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آبان ۱۳۴۲ نشست ۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقای رئیس بمناسب روز سازمان ملل متحد ۳ - بیانات قبل از دستورآقای ملک زاده آملی ۴ - قرائت صورت اسامی هیئت رئیسه کمیسیونها ۵ - طرح برنامه دولت آقای علم ۶ - تعیین موقع و دستور جلسه آینده – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آبان ۱۳۴۲ نشست ۶ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - نطق قبل از دستورچهار نفر آقایان نمایندگان ۳ - قرائت گرازش انتخاب هیئت رئیسه کمیسیونهای همکرای مجلسین و تحقیق ۴ - بقیه مذاکراه در برنامه دولت آقای علم نخست وزیر ۵ - اخذ رأی و ابراز اعتماد بدولت آقای علم نخست وزیر ۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آبان ۱۳۴۲ نشست ۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - قرائت پیام مجلس ملی کبیر ترکیه و ابراز سپاسگزاری ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر عاملی و یلیام ابراهیمی – سرلشگرنکوزاد – بانو دکتر مهرانگیز دولتشاهی – آقای مجید محسنی ۴ - تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای فخر طباطبائی ۵ - قرائت نامه آقای دکترمهدی دائر بواگذاری کتب و نامه‌های مرحوم سید جمال الدین اسد آبادی بکتابخانه مجلس ۶ - تصویب دو فقره اعتبارنامه ۷ - اعلام ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آبان ۱۳۴۲ نشست ۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - قرائت تلگرام جوابیه واصل تلگرام مجلس شورای ملی بمناسبت روز تولد والا حضرت همایون ولایتعهد ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: صدری کیوان – ریگی ۴ - تقدیم لایحه مستمری درباره تیمورعابدی بقید فوریت بوسیله آقای نخست وزیر ۵ - معرفی آقای برزگر بمعاونت وزارت دارائی بوسیله اقای نخست وزیر ۶ - تقدیم لایحه اصلاحی بودجه ۱۳۴۲ بوسیله آقای نخست وزیر ۷ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه برقراری مستمری درباره تیمور عابدی ۸ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه اصلاحی بودجه ۱۳۴۲ ۹ - بیانات بعد از دستور آقایان: یغمائی کیهان – منصور – روستا – بالاخانلو ۱۰ - تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای بالاخانلو ۱۱ - بیایات بعد از دستور آقای مهندس والا ۱۲ - اخطار آیین نامه بوسیله آقای پاینده ۱۳- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر صالحی - حاذقی - رامبد ۱۴ – تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آبان ۱۳۴۲ نشست ۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورتمجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان :حسینی – کهزاد البرزی – فولادوند – ارسنجانی – حبیبی ۳ - طرح لایحه برقراری تحصیل درباره تیمور عابدی برادر مهندس ملک عابدی و ارجاع به مجلس سنا ۴ - طرح لایحه اصلاحی بودجه ۱۳۴۲ کل کشور بابت اقساط مطالبات بین المللی امریکا و سلب فوریت و ارجاع به کمیسیودن ۵ - تقدیم لایحه متمم بودجه ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی بوسیله آقای قراچورلو کارپرداز ۶ - بیانات بعد از دستورآقای معتمدی ۷ - اعلام ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آبان ۱۳۴۲ نشست ۱۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقای عیسی مبارکی ۳ - سؤال آقای فخر طباطبائی راجع به کتب درسی وجواب آقای وزیر فرهنگ ۴ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر فرهنگ ۵ - بیانات بعد از دستور آقایان: مهندس والا – بالاخانلو ۶ - اعلام ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آبان ۱۳۴۲ نشست ۱۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستورآقایان: دکتر مهذب – سیدعلی صائب – امینی – حبیبی – روستا ۳ - معرفی آقای زمانی بمعاونت وزارت فرهنگ بوسیله آقای وزیر فرهنگ ۴ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع باقساط مطالبات هیئت عمران و ارسال بمجلس سنا ۵ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای نخست وزیر ۶ - تقدیم طرح قانونی راجع به ترتیب اصلاح آئین نامه داخلی مجلس بوسیله آقای دکتر یگانه ۷ - مذاکره در فوریت طرح اصلاح آئین نامه داخلی ۸ - اخطار آئین نامه آقایان فیلیکس آقایان و پاینده ۹ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آبان ۱۳۴۲ نشست ۱۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر ضیائی – دکتر سعید – مهندس والا – ملک زاده آملی – پروین ۳ - معرفی آقای فتح اله معتمدی بمعاونت وزارت کار بوسیله آقای وزیر کار ۴ - طرح و تصویب سه فوریت واصل طرح پیشنهادی راجع به تشکیل کمیسیون تجدید نظر درآئین نامه داخلی ۵ - تقدیم لایحه استخدام کشوری بوسیله آقای نخست وزیر ۶ - معرفی آقای دکتر دیبا بمعاونت وزارت بهداری بوسیله آقای وزیر بهداری ۷ - طرح گزارش مجلس سنا راجع به خرج تحصیل تیمور عابدی و تصویب آن ۸ – طرح گزارش کمیسیون محاسبات راجع به متمم بودجه ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و تصویب آن ۹ - تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آبان ۱۳۴۲ نشست ۱۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور بانوان وآقایان: فولادوند – فرخ روپارسای – شوکت ملک جهانبانی – غلامرضا ایلخان ۳ - بیانات بعد از دستور آقایان: سیفی – حاذقی – مجید محسنی ۴ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آذر ۱۳۴۲ نشست ۱۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس‏ ۲- بیانات آقایان: نخست‌وزیر و رئیس دایر به ابراز تأثر و تأسف از قتل جان کندی رئیس جمهور ممالک متحده امریکا ۳ - تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آذر ۱۳۴۲ نشست ۱۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: کمالوند – کبیری – روستا ۳ - سؤال آقای بالاخانلو راجع بکارخانه قند همدان و جواب آقای وزیر اقتصاد ۴ - تقدیم لایحه موافقت نامه بازرگانی بین دولت ایران و دولت ژاپن ۵ - معرفی آقای دکتر احمد ضیائی بمعاونت وزارت اقتصاد بوسیله آقای وزیر اقتصاد ۶ - تقاضای آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن دائر بجریان گذاردن لوایح قراردادهای پستی و مخابرات بین المللی ۷ - معرفی آقای سید حسن حجازی بمعاونت وزارت پست و تلگراف و تلفن بوسیله آقای وزیر پست و تلگراف ۸ - قرائت لایحه موافقت نامه بازرگانی بین دولتین ایران وژاپن واسترداد فوریت آن ۹ - شوراول گزارش کمیسیون فرهنگ راجع باجازه فروش زمین ضرابخانه و صرف بهای آن جهت ساختن مدرسه ۱۰ - بیانات آقای رئیس دایر بابزار تاسف از فوت مرحوم قائم مقام الملک رفیع و یک دقیقه سکوت ۱۱ - تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه.


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آذر ۱۳۴۲ نشست ۱۶ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان معتمدی – سیدعلی صائب ۳ - اعلام اسامی اعضای کمیسیون اصلاح آئین نامه منتخبه ازطر مقام ریاست ۴ - طرح وتصویب یک فوریت گزارش مجلس سنا راجع به طرز اجرای تصویبنامه‌های زمان فترت ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آذر ۱۳۴۲ نشست ۱۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه قبل ۲ - تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای مهندس صدقیانی ۳ - بیانات قبل از دستور: بانو هاجر تربیت آقایان: دکتر بقائی یزدی – پرویزی ۴ - سؤال آقای معتمدی راجع به سد کسیک داش و جواب آقای نخست وزیر ۵ - اخذ رأی و تصویب گزارش مربوط به پرداخت صدو دوازده میلیون و پانصد هزار ریال اقساط مطالبات هیئت عمرانی بین المللی آمریکا در ایران ۶ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع باجازه فروش ارضی ضرابخانه ۷ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ آذر ۱۳۴۲ نشست ۱۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس‏ ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان منصور و رئیس و دکتر وشبین و یغمائی کیهان – فولادوند – مهندس والا – منصور ۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع بطرز اجرای تصویب نامه‌ها زمان فترت مجلسین و ارجاع مجدد آن به مجلس سنا ۴ - تقدیم لایحه تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی ۵ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی ۶ - تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آذر ۱۳۴۲ نشست ۱۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور اقایان: کمالوند – دیهیم – سرلشگر نکوزاد – سرهنگ حسینی و بانو هاجر تربیت ۳ - شور دوم گزارش راجع بقرارداد پستی جهانی منعقده در اتاوا و تصوی آن ۴ - شور اول گزارشهای مربوط بقرارداد مخابرات بین المللی ۵ - تقدیم طرح قانونی راجع باصلاح قانون انجمن‌های شهر و قرائت آن ۶ - بیانات بعد از دستور آقای دکتر شفیع امین ۷ - معرفی آقای فرهودی بمعاونت وزارت کشور بوسیله آقای وزیر کشور ۸ - تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آذر ۱۳۴۲ نشست ۲۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: محدث زاده – میرافضل – بانو دکتر پارسای – رامبد ۳ - قرائت گزارش کمیسیون عرایض. ۴ - تقدیم سه فقره لایحه مربوط به تصویبنامه‌ها بوسیله آقای نخست وزیر ۵ - تقدیم لایحه اخذ اعتبار جهت مخارج سد سفید رود بوسیله آقای نخست وزیر ۶ - تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آذر ۱۳۴۲ نشست ۲۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: حاذقی – میرافضل – دکترشادمان ۳ - قرائت اسامی هیئت رئیسه کمیسیون تجدید نظر درآئین نامه داخلی ۴ - قرائت گزارش ماهیانه کمیسیونهای: امور خارجه – اقتصادوبازرگانی – بودجه – قوانین دارائی – استخدام – محاسبات – برنامه – پست و تلگراف ۵ - تقدیم پنج فقره لایحه مربوط بتصویبنامه‌ها بوسیله آقای دکتر خوش بین وزیر مشاور ۶ - تعیین موقع جلسه بعد –ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ دی ۱۳۴۲ نشست ۲۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم یک فقره طرح قانونی بوسیله اقای یغمائی کیهان ۳ - تقدیم سئوال بوسیله آقای دکتر وحیدنیا ۴ - بیانات قبل از دستور آقایان: ریگی – یغمائی کیهان – صائب. ۵ - شور دوم تصویب گزارش کمیسیون پست و تلگراف راجع بقرارداد بین المللی مخابرات ۶ - قرائت و مذاکره در طرح تقدیمی راجع به تقدیم لایحه تقسیمات کشور ۷ - تقدیم نه فقره لایحه تصویب نامه‌ای بوسیله آقای وزیر دادگستری ۸ - تقدیم ۳۰ فقره لایحه تصویبنامه‌ای بوسیله آقای معاون وزارت کشور ۹ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر خوشبین وزیر مشاور ۱۰ - تقدیم بیست وچهار فقره لایحه تصویبنامه‌ای بوسیله آقای دکتر وشبین وزیر مشاور ۱۱ - قرائت گزارش ماهیانه کمیسیون فرهنگ ۱۲ – بیانات بعد از دستور بانو دکتر دولتشاهی ۱۳ - تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ دی ۱۳۴۲ نشست ۲۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم یک فقره سئوال وسیله آقای دکتر اسفندیاری یگایگی از وزارت دارائی ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: موسوی ماکوئی – سرتیپ پور – دکتر بقائی یزدی – دکتر معتمدوزیری ۴ - طرح و تصویب یک فوریت طرح پیشنهادی راجع بتقدیم لایحه تقسیمات کشور ۵ - طرح وتصویب یک فوریت لایحه انسانی از مجلس سنا مربوط بالحاق دولت شاهنشاهی بقرار داد آزمایشهای سلاحهای هسته‌ای ۶ - تقدیم ده فقره لایحه تصویبنامه‌ای بوسیله آقای معاون وزارت بهداری ۷ - تقدیم لوایح تفریغ بودجه از سال ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۰ مجلس شورای ملی و لایحه طرز استفاده از اعتبار منظوره در متمم بودجه ۱۳۴۲ مجلس بوسیله آقای شادمان ۸ - تقدیم شانزده فقره لایحه تصویبنامه‌ای بوسیله اقای وزیر فرهنگ ۹ - تقدیم ۵۱ لایحه تصویبنامه بوسیله آقای معاون وزیر اقتصادی ملی ۱۰ - تقدیم بیست فقره لایحه تصویبنامه بوسیله آقای دکتر خوشبین وزیر مشاور ۱۱ - قرائت گزارش عملیات دو ماهه کمیسیون دادگستری ۱۲ - تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۴۲ نشست ۲۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس‏ ۲ - بیانات قبل از دستور اقایان: کهزاد البرزی – پاکذات – دکتر امین. ۳ - معرفی آقای مهندس نعمت الله زاهدی بعماونت وزارت راه بوسیله آقای وزیر راه ۴ - سؤال آقای کبیری راجع بارتباط تلفنی کرمانشاه و ایلام و وسیله حمل پست بین مهران و دهلران و جواب آقای وزیر پست و تلگراف ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات راجع بنحوه مصرف اعتبارات منظوره در قانون متمم بودجه ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی ۶ - تقدیم ۹۸ فقره لایحه تصویب نامه‌ای بوسیله آقای دکتر خوشبین وزیر مشاور ۷ - تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ دی ۱۳۴۲ نشست ۲۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقای پروین – بانو شوکت ملک جهانبانی ۳ - معرفی آقای دکتر محمد علی مسعود انصاری بمعاونت وزارت امورخارجه بوسیله آقای وزیر امور خارجه ۴ - تقدیم شش فقره لایحه تصویب نامه‌ای و هفت فقره موافقت نامه وسیله آقای وزیر امور خارجه ۵ - تقدیم ۳۴ فقره لایحه تصویب نامه‌ای بوسیله آقای وزیر کشاورزی ۶ - تقدیم لایحه تصویب نامه‌ای مربوط بایجاد کارخانه سم سازی بقیدیک فوریت بوسیله آقای وزیر کشاورزی ۷ - تقدیم ۱۳۲ فقره لایحه تصویب نامه‌ای بوسیله آقای دکتر خوشبین وزیر مشاور ۸ - تقدیم دو فقره لایحه تصویب نامه‌ای بوسیله آقای وزیر کشور ۹ - تقدیم لایحه شهرداریها و انجمنهای شهر بقید یک فوریت بوسیله اقای وزیر کشور ۱۰ – معرفی آقای بشیر فرهمند بمعاونت وزارت دادگستری بوسیله آقای وزیر دادگستری ۱۱ - تقدیم یک فقره لایحه تصویبنامه بوسیله آقای وزیر دادگستری ۱۲ - طرح سؤال آقای موسوی کبیری راجع به راه پشت کوه و جواب آقای معاون وزارت راه ۱۳ - تقدیم چهارفقره لایحه تصویب نامه‌ای بوسیله آقای معاون وزارت راه ۱۴ - سؤال آقای مهندس صدقیانی راجع باراضی ده نزدیک نقش بیستون و جواب آقای وزیر فرهنگ ۱۵ – ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ دی ۱۳۴۲ نشست ۲۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین روز یکشنبه ۱۵ دیماه ۲ - بیانات قبل از دستور بانو تربیت ۳ - بقیه مذاکره سؤال آقای صدقیانی راجع به قریه بیستون و جواب وزیر فرهنگ ۴ - تقدیم ۱۵ فقره لایحه تصویب نامه‌ای وسیله آقای وزیر فرهنگ ۵ - طرح سؤال آقای طباطبایی راجع به وام‌های خارجی و جواب آقای نخست‌وزیر ۶ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای نخست وزیر ۷ - طرح شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع باصلاح قانون انتخابات مربوط به شرکت بانوان در انتخابات مجلسین ۸ - طرح شور اول گزارش کمیسیون پست وتلگراف راجع به استخدام موزع پست ۹ - شور اول گزارش کمیسیون پست و تلگراف راجع به قرارداد حمل ونقل پستهای هوائی بنادر جنوب ۱۰ - تقدیم سه فقره لایحه تصویبنامه‌ای وسیله آقای وزیر پست وتلگراف ۱۱ - تقدیم ۱۱ فقره لایحه تصویب نامه‌ای وسیله آقای وزیر کار ۱۲ - تقدیم سه فقره لایحه تصویب نامه‌ای وسیله آقای معاون وزارت اقتصاد ملی ۱۳ - اعلام وصول گزارش مجلس سنا راجع به قرارداد بین المللی جلوگیری از تبعیضات استخدامی ۱۴ - اعلام دستور جلسه آینده ۱۵ - تقدیم لایحه جهت انتخاب اعضاء دیوان محاسبات بوسیله آقای دکتر خوشبین وزیر مشاور ۱۶ - تقدیم ۲۷ فقره لایحه تصویبنامه‌ای بوسیله آقای وزیر مشاور ۱۷ - تقدیم دو فقره لایحه تصویبنامه‌ای مربوط به کمیسیون مشترک برنامه مجلسین ۱۸ - تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ دی ۱۳۴۲ نشست ۲۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسات ۱۵ و ۱۷ دی ۲ - بیانات قبل از دستور آقای سعید وزیری ۳ - تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای بدر صالحیان ۴ - بیانات قبل از دستور آقای معتمدی (ضمنا دو سؤال هم تقدیم نمود) ۵ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه تشکیل شهرداریها و انجمنهای شهر ۶ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه تاسیس کارخانه سموم دفع آفات نباتی ۷ - تقدیم یک فقره لایحه تصویبنامه‌ای بوسیله آقای وزیر کشاورزی ۸ - معرفی آقای مهندس خدیوی بمعاونت وزارت کشاورزان بوسیله آقای وزیر کشاروزی ۹ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع باعتبار ساختمانهای نیمه تمام ژاندارمری کل کشور و ارجاع به مجلس سنا ۱۰ - تقدیم یک فقره لایحه تصویبنامه‌ای بوسیله آقای معاون وزارت کشور ۱۱ - تقدیم یک فقره لایحه بقید یک فوریت بوسیله آقای وزیر کار ۱۲ - شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع بتمدید اجرای قانون امور اجتماعی و عمران دهات ۱۳ - تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای دکتر الموتی ۱۴ - بقیه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به تمدید اجرای امور اجتماعی و عمران دهات ۱۵ – استرداد لایحه تمدید یکساله قانون اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات بوسیله آقای معاون وزارت کشور ۱۶ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌ها ۱۷ - طرح گزارش کمیسیون کشور راجع به مخارج انتخابات اخیر مجلسین و ارجاع مجدد به کمیسیون ۱۸ - معرفی آقای سرلشگر حبیب الله شکیبی بمعاونت وزارت جنگ بوسیله آقای دکتر خوشبین وزیر مشاور ۱۹ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به برقراری مقررات حکومت نظامی در تهران و حومه و ارجاع به مجلس سنا ۲۰ - طرح و تصویب گزارش یکمیسیون نظام راجع به اجرای مقررات حکومت نظامی در شیراز و ارجاع بمجلس سنا ۲۱ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به برقراری مستمری درباره وراث مرحوم سید جعفر طاهری و مرحوم حسن خلعتبری و ارجاع بمجلس سنا ۲۲ - تقدیم سه فقره لایحه تصویب نامه‌ای بوسیله آقای معاون وزیر راه ۲۳ - تقدیم سه لایحه تصویبنامه‌ای بوسیله آقای معاون وزارت امورخارجه ۲۴ - تقدیم ۱۸ فقره لایحه تصویبنامه‌ای بوسیله آقای دکتر خوشبین وزیر مشاور ۲۵ - قرائت استععفانامه آقای جعفر ابطحی ۲۶ - تعیین دستور و موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ دی ۱۳۴۲ نشست ۲۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقای رئیس دائر بجریان شرفیابی حضور اعلیحضرت همایونی و ابلاغ اوامر معظم له ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان مهندس اسدی سمیع – محدث زاده – پروین ۴ - اعلام وصول نه فقره لایحه تصویب نامه‌ای ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور خارجه راجع باجازه الحاق بقرارداد منع آزمایشهای سلاح هسته‌ای ۶ - شور اول گزارش کمیسیون فرهنگ راجع بتمدید مدت مأموریت آقای دکتر رعدی آذرخشی نماینده ثابت ایران در یونسکو ۷ - شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع باجازه خرید مستقیم دارو و وسائل بیمارستانی بوزارت جنگ ۸ - شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به ترتیب برقراری مستمری درباره ورثه افزارمندان ۹ - شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به معافیت گمرکی افسران و درجه داران نیروی دریائی انگلستان که برای برقراری را دار بایران می‌آیند ۱۰ - طرح گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به صدور گذرنامه تحصیلی برای محصلینی که در مدارس رسمی خارجه مشغول تحصیل هستند ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به تعمیر و خرید یدکی هواپیما درخارجه ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف راجع به تغییر شغل سیم بانان وپیک‌ها ۱۳ - طرح گزارش شور اول گزارش کمیسیون پست و تلگراف راجع به تغییر شغل سیم بانان و پیک‌ها که قادر بانجام وظیفه نیستند ۱۴ - اعلام دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ دی ۱۳۴۲ نشست ۲۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: حسینی – ادیب سمیعی – حبیبی ۳ - مذارکره در گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به معافیت دانش آموزان آموزشگاه رانندگی ارتش ازپرداخت بهای گواهینامه و حق تمبر ۴ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت جنگ ۵ - بقیه مذاکره گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به معافیت دانش آموزان آموزشگاه رانندگی ارتش از پرداخت بهای گواهینامه و حق تمبر ۶ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به برقراری مستمری درباره وراث مرحوم ذبیح الله کاظمی نژاد و ارجاع به مجلس سنا ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون فرهنگ راجع به لغو ماده ۲ قانون تمدید استخدام آقای آندره گدار متخصص باستان شناسی ۸ - تقدیم سه فقره لایحه تصویبنامه‌ای بوسیله آقای دکتر خوشبین وزیر مشاور ۹ - اعلام دستور موقع و جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ دی ۱۳۴۲ نشست ۳۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور خانم تربیت و آقایان بدر صالحیان و کسرائی ۳ - شور اول گزارش کمیسیون دارائی و نظام راجع باجازه تشکیل کلاس افسران روان سنجی و تربیت متخصص تست برای ارتش شاهنشاهی ۴ - سؤال آقای دکتر وحیدنیا راجع به شورای عالی اداری و جواب آقای نخست وزیر ۵ - شور اول گزارش کمیسیون بودجه راجع باجازه خرید ۵۳ دستگاه خودرو جهه ارتش شاهنشاهی ۶ - طرح گزارش کمیسیون دارائی راجع باجازه معاملاتی که ارزش آن تا سیصد هزار ریال است بدون رعایت مناقصه بوزارت جنگ ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع بواگذاری سه هزار متر زمین شهرداری سمنان بسازمان امنیت ۸ - طرح وتصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع بفروش اراضی ضرابخانه ببانک مرکزی ۹ - تقدیم یک فقره لایحه تصویبنامه‌ای بوسیله آقای معاون وزارت فرهنگ ۱۰ - اعلام وصول آئین نامه رسته افسران – درجه داران و افراد نیروی مسلح شاهنشاهی از مجلس سنا ۱۱ - اعلام دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ دی ۱۳۴۲ نشست ۳۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور اقایان: مبارکی و معتمدی ۳ – شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع بواگذاری سهام بنگاه مستقل آبیاری آذربایجان به شهرداری تبریز ۴ - شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع باجازه فروش پنجاه هکتار زمین کرج به سازمان اردوی کار ۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع باصلاح شرایط اعطای گذرنامه وارز تحصیلی و ارسال بمجلس سنا ۶ - اعلام دستور و موقع جلسه آینده – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ بهمن ۱۳۴۲ نشست ۳۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: صدری کیوان – حاذقی – یغمائی کیهان ۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون راجع به گماردن ۲۵ نفر آتش نشان در اداره کل هواپیمائی کشوری ۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون راه راجع بواگذاری نظارت نقشه‌های اسکلت و پوشش سقف ساختمانهای مسافری ایستگاههای راه آهن مشهد و تبریز بموسسه سکوریتاس ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به تمدید استخدام دو نفر متخصص آلمانی اداره تسلیحات ارتش ۶ - اعلام وصول گزارش مجلس سنا راجع باصلاح ماده ۷ قانون اصول تشکیلات دادگستری ۷ - اعلام وصول گزارش مجلس سنا راجع بمعافیت از شرط بازنشستگی عده‌ای از کارمندان ثبت ۸ - اعلام وصول گزارش مجلس سنا راجع باجازه استخدام بیست نفر کمک پرستار و غیره جهه آسایشگاه مسلولین و سایر مؤسسات بهداری آذربایجان شرقی ۹ - اعلام وصول گزارش مجلس سنا راجع بالحاق تبصره سوم بماده ۱۲ قانون اجازه استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی وزارت بهداری ۱۰ - بیانات بعد از دستور آقای دکتر رهنوردی ۱۱ - اعلام دستور و موقع جلسه آینده – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ بهمن ۱۳۴۲ نشست ۳۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: منصور – سرتیپ پور – دکتر رهنوردی ۳ - شور اول گزارش کمیسیون فرهنگ راجع باهداء مجسمه سفالی به آقای لردبوید ۴ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون پست و تلگراف راجع به تغییر شغل سیم بانان و پیکهای پست و ارسال بمجلس سنا ۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون پست و تلگراف راجع به تغییر شغل سیم بانان و پیکهائیکه قادر بانجام وظیفه نیستند و ارجاع بمجلس سنا ۶ - تقدیم لایحه مقررات احداث سیل برگردان تهران و تمدید خیابان پرزیدنت کندی بوسیله آقای وزیر کشور ۷ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه احداث سیل بند تهران و تمدید خیابان پرزیدنت کندی ۸ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون پست و تلگراف راجع باجازه استخدام موزع و ارسال بمجلس سنا ۹ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع باضافه اعتبار اداره کل ساختمانی وزارت راه و ارسال بمجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به ساختمان خطوط فرعی راه آهن دو کوهه و منظریه قم و ارسال بمجلس سنا ۱۱ - اعلام دستور و موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ بهمن ۱۳۴۲ نشست ۳۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دیهیم – مهندس مجید عدل – زهتاب فرد – مهندس والا ۳ - طرح سؤال آقای دکتر الموتی راجع ببرنامه‌های عمرانی روستاها و جواب آقایان وزیر فرهنگ و وزیر کشاورزی و معاون وزارت بهداری ۴ - طرح سؤال آقای دکتر یگانگی راجع بوامهای دولت و جواب آقای معاون وزارت دارائی ۵ - اعلام دستور و موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ بهمن ۱۳۴۲ نشست ۳۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مبارکی ـ روستا ـ دکتر یزدان پناه ـ معتمدی ـ دکتر مهندس بهبودی ۳ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به کرایه اتوبوس مراجعت اعضای اولین کنگره تعاونی کشاورزی و روستائی و ارسال آن به مجلس سنا ۴ - تقدیم لایحه تشکیل سپاه بهداشت بوسیله آقای نخست وزیر ۵ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه تشکیل سپاه بهداشت ۶ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع باجازه پرداخت کرایه منزل آقای مهندس آدولف مونیه سر مهندس اداره کل ساختمان وزارت راه و ارسال بمجلس سنا ۷ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع باجازه مصرف مانده وامی که از محل درآمد‌های اختصاصی برای وسائل مکانیکی و غیره گمرک پرداخته شده ۸ - شوراول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع بواگذاری تجدید ساختمان اسکله گمرک آبادان به شرکت نفت ۹ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت راه ۱۰ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع بپرداخت حق الکشف کشت خشخاش وارجاع مجدد بکمیسیون ۱۱ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به تخصیص اضافه اعتبار امور بهداشتی مناطق زلزله زده توابع قزوین به مصرف تکمیل امور درمانی و بهداشتی آن مناطق و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع بصرف هفده میلیون ریال از فروش وسائل دفع آفات نباتی جهت تعهدات و هزینه‌های جاری دفع آفات نباتی و ارجاع به کمیسیون کشاورزی ۱۳ - اخذ رأی و تصویب گزارش مجلس سنا راجع باعتبارساختمان‌های نیمه تمام ژاندارمری کل کشور ۱۴ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع بپرداخت فوق العاده اضافه کار مأمورین فنی وزارت راه ۱۵ - اعلام وصول سه فقره گزارش لوایح مصوبه از مجلس سنا ۱۶ - اعلام دستور وموقع جلسه بعدـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ بهمن ۱۳۴۲ نشست ۳۶ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای دکتر صاحب‌قلم ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مهذب و طباطبایی ۴ - اخطار آئین‌نامه آقایان: منصور - طباطبایی ۵ - بیانات بل از دستور آقای سرلشگر نکوزاد ۶ - بیانات آقای بدر صالحیان دائر به مسکوت گذاشتن سؤال خود از وزارت کشور ۷ - سؤال آقای دکتر پورهاشمی راجع به خرابی ساختمان وزارت پست و تلگراف در جاده شمیران و جواب آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن ۸ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح قانون انتخابات مربوط به شرکت بانوان در انتخابات و ارسال به مجلس سنا ۹ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اجازه تمدید قانون اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - تقدیم لایحه راجع به تقسیم اراضی سدهای لار و لتیان به وسیله آقای وزیر کشور ۱۱ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اجازه واگذاری سه هزار مترزمین شهرداری سمنان به سازمان امنیت و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - شور و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به مقررات مستمری وراث افزارمندان ارتش و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به برقراری مستمری در باره حسن پزشک‌زاد و ارجاع به مجلس سنا ۱۴ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه تقویم اراضی سدهای لار و لتیان ۱۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اعطای اعتبار جهت پرداخت مطالبات معوقه شرکت‌های مختلف فرانسوی و انگلیسی و ارسال به مجلس سنا ۱۶ - اعلام دستور و موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ بهمن ۱۳۴۲ نشست ۳۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: قراچورلو - مهندس ریاحی - دکتر شفیع امین ۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بهداری راجع به تشکیل سپاه بهداشت و ارسال به مجلس سنا ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت فرهنگ ۵ - تقدیم لایحه تفریغ بودجه ۱۳۴۱ مجلس شورای ملی به وسیله آقای دکتر شادمان کارپرداز ۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ بهمن ۱۳۴۲ نشست ۳۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان صائب- ایلخان- فولادوند ۳ - قرائت تلگراف جوابیه واصل تلگراف معروضه حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاه به مناسبت روز ۱۵ بهمن ۴ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به درآمد خانه‌های سازمانی وزارت جنگ ۵ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به مالیات صاحبان املاک مزروعی و باغات ۶ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به مدت مرور زمان ماده ۲۹ قانون مالیات بر درآمد و ارجاع مجدد به کمیسیون ۷ - تقدیم لایحه اساسنامه طبقه‌بندی مشاغل کارمندان وزارت کشور به وسیله آقای وزیر کشور ۸ - اعلام وصول شش فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۹ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه اساسنامه طبقه‌بندی مشاغل کارمندان وزارت کشور ۱۰ - اخذ رأی نهایی و تصویب برقراری اضافه مستمری وراث مرحومین سید جعفر طاهری و حسن خلعت‌بری ۱۱ - قرائت گزارش یک ماهه دی کمیسیون‌های پارلمانی ۱۲ - اعلام دستور و موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ بهمن ۱۳۴۲ نشست ۴۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: مهندس صائبی و دکتر صالحی ۳ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به عضویت مؤسسه استاندارد ایران در سازمان بین‌المللی استانداردها ۴ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به تمدید قرارداد دکتر گوستاو بوری برای خدمت در مؤسسه رازی ۵ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به تمدید سررسید اقساط اراضی اصلاحات ارضی ۶ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به ترخیص لوازم اطاق رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران بدون پرداخت حقوق گمرکی ۷ - شور دوم تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به اهدای مجسمه سفالین به آقای لردبوید و ارسال به مجلس سنا ۸ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به معافیت اراضی ساختمان دبیرستان سن‌لوئی از عوارض ۹ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به افزایش سرمایه بانک رهنی و ارجاع مجدد به کمیسیون ۱۰ - طرح گزارش کمیسیون کشور راجع به تأسیس سازمان جلب سیاحان ۱۱ - اعلام دستور جلسه آینده ۱۲ - تقدیم ۴۴ فقره لایحه تصویب‌نامه‌ای به وسیله آقای دکتر خوشبین وزیر مشاور ۱۳ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ بهمن ۱۳۴۲ نشست ۴۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم یک فقره سؤال وسیله آقای ملک‌زاده آملی از وزارت فرهنگ ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: مجید محسنی‌ـ سعید وزیری‌ـ مهندس والا ۴ - اعلام تنفس و تشکیل مجدد مجلس ۵ - ادامه مذاکره در شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به سازمان جلب سیاحان ۶ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به خودداری از دریافت حق علف‌چر سال ۴۰ و بهاره سال ۴۱ قسمتی از مراتع ۷ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به خودداری از دریافت حق علف‌چر بهاره سال ۱۳۴۲ قسمتی از مراتع کشور ۸ - تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به سیل برگردان تهران و ادامه خیابان پرزیدنت کندی و ارسال به مجلس سنا ۹ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به فروش غله ۱۰ - اخذ رأی نهایی و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات راجع به تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۳۱ لغایت ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی ۱۱ - اعلام وصول یک فقره لایحه از مجلس سنا ۱۲ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه ۱۳ - ماده واحده گزارش کمیسیون محاسبات ۱۴ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۴۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: دکتر مهندس ناصر بهبودی- حاذقی ۳ - تقدیم یک فقره سؤال وسیله آقای صفی‌پور از وزارت دادگستری ۴ - طرح سؤال آقای دکتر صاحب‌قلم از وزارت راه و جواب آقای معاون وزارت راه ۵ - طرح سؤال آقای کبیری از وزارت فرهنگ و جواب آقای معاون وزارت فرهنگ ۶ - گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به پرداخت صد هزار دلار سهمیه تعهد شده دولت ایران در برنامه جهانی تغذیه و ارسال به مجلس سنا ۷ - گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه تأسیس کارخانه سموم مربوط به دفع آفات نباتی و ارسال به مجلس سنا ۸ - شور اول گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به امتیاز مدارس ملی ۹ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه ساختمان خطوط فرعی راه‌آهن دو کوهه- دپوی تهران- منظریه قم ۱۰ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه اضافه اعتبار اداره کل ساختمان وزارت راه ۱۱ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه به هزینه منظور نمودن کرایه اتوبوس اعضا کنگره بدون تشریفات مناقصه ۱۲ - شور اول گزارش کمیسیون راه راجع به قرارداد استخدامی آقای مهندس پل رمانویچ از فروردین ۱۳۴۱ لغایت اسنفد ۱۳۴۱ ۱۳ - شور اول گزارش کمیسیون راه راجع به قرارداد استخدام آقای مهندس پل رمانویچ از فروردین ۴۲ لغایت اسفند ۱۳۴۳ و ارجاع به کمیسیون ۱۴ - اعلام دستور و موقع جلسه بعد- ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۴۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور - آقایان: منصور- کلانترهرمزی- ریگی- مجید محسنی ۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات راجع به تفریغ بودجه سال ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی ۴ - تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی به وسیله آقای دکتر شادمان ۵ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه استخدام شش نفر کارشناس فرانسوی جهت اصلاح و تهیه نهال و بذر ۶ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به رسیدگی به دفاتر شرکت‌ها ۷ - شور اول گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به تبدیل نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی ۸ - سؤال آقای معتمدی راجع به بلاتکلیف ماندن عده‌ای دیپلمه داوطلب سپاه دانش و جواب آقای زمانی معاون وزارت فرهنگ ۹ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به ازایش سرمایه بانک رهنی و سازمان‌های دیگر و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - اخذ رأی و تصویب لایحه اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به تأیید برقراری حکومت نظامی در تهران و حومه ۱۱ - اخذ رأی و تصویب لایحه اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به تأیید برقراری حکومت نظامی در شیراز و حومه ۱۲ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اظهارنامه مؤدیان و ارجاع مجدد به کمیسیون ۱۳ - اعلام دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه ۱۴ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۴۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور: خانم نیره ابتهاج سمیعی- خانم دکتر فرخ‌رو پارسای- آقای اوزار ۳ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاح ماده ۹ قانون مالیات بردرآمد ۴ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به معافیت شیروخورشید سرخ از مالیات نقل و انتقالات قطعی اموال غیرمنقول ۵ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی اموال غیرمنقول ۶ - شور اول گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به الحاق دولت شاهنشاهی به موافقت‌نامه بین‌المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال ۷ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به تمدید مدت مقرر در بند (و) تبصره سه ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد ۸ - سؤال آقای ملک‌زاده آملی راجع به باشگاه‌های تفریحات سالم و جواب آقای معاون وزارت فرهنگ ۹ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به نرخ بهره سرمایه‌گذاران خارجی ۱۰ - اخذ رأی و تصویب لایحه مربوط به تخصیص باقیمانده اعتبار کمک به زلزله‌زدگان قزوین برای امور بهداشتی همان منطقه ۱۱ - اعلام وصول دو فقره لایحه قانون از مجلس سنا ۱۲ - اخذ رأی و تصویب لایحه برقراری مستمری درباره حسن پزشک‌زاد ۱۳ - اعلام وصول دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۴ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه اجازه پرداخت کرایه منزل به آقای مهندس آدولف مونیه ۱۵ - اعلام وصول سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۶ - اعلام دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۴۶ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - قرائت تلگرام جوابیه و اصل تلگرام معروضه حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاه به مناسبت عید فطر ۳ - بیانات قبل از دستورت آقایان: ضابطی طرقی- دکتر هدایتی- یغمائی‌کیهان ۴ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به تأخیر سررسید قسط اول قیمت زمین‌هایی که به زارعین دهات زلزله‌زده فروخته شده و ارسال به مجلس سنا ۵ - شور اول گزارش کمیسیون خارجه راجع به قبول قطعنامه مربوط به انرژی اتمی ۶ - شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح قانون گذرنامه ۷ - شور اول گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به محل خدمت فارغ‌التحصیلان دانش‌سرای عالی ۸ - شور اول گزارش کمیسیون راه راجع به آئین‌نامه احداث راه‌آهن فرعی برای مؤسسات صنعتی و تجاری ۹ - شور اول گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به اجازه اخذ شهریه از شاگردان کلاس‌های شبانه حرفه‌ای بانوان ۱۰ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد و بازرگنی راجع به معافیت شناورهای موتوری و کشتی‌های باری از کلیه حقوق و عواض بندری ۱۱ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت ماشین‌آلات آکتور اتمی دانشگاه تهران از حقوق گمرکی ۱۲ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به بخشودگی خسارت دیرکرد بدهی آقای غلامحسین شریفیان ۱۳ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به نظارت در نقشه‌های اسکلت و پوشش سقف بناهای ایستگاه مسافری مشهد و تبریز به مؤسسه سکوریتاس و ارسال به مجلس سنا ۱۴ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اجازه گماردن ۲۵ نفر آتشنشان در اداره کل هواپیمایی کشوری و ارسال به مجلس سنا ۱۵ - اعلام وصول و قرائت ۵ فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۶ - اعلام دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۴۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور- بانو شوکت ملک جهانبانی- آقایان: دکتر رشتی و دکتر صاحب‌قلم ۳ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به سازمان جلب سیاحان و ارسال به مجلس سنا ۴ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به امتیاز مدارس ملی و ارجاع به مجلس سنا ۵ - مذاکره در گزارش کمیسیون کار و خدمات اجتماعی راجع به حمایت صنعتی ۶ - تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای دکتر خوشبین وزیر مشاور ۷ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۴۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کار و خدمات اجتماعی راجع به حمایت صنعتی و ارسال به مجلس سنا ۳ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه افزایش سرمایه بانک رهنی ایران و تأمین هزینه سازمان‌های دیگر ۴ - اعلام دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۴۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور- آقای یغمایی کیهان - بانو دکتر پارسای - آقای رامبد ۳ - قرائت نامه آقایان حسنعلی منصور و دکتر عاملی دائر به استعفا از نمایندگی مجلس شورای ملی ۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه سال۱۳۴۳ مجلس شورای ملی ۵ - قرائت نامه آقایان دکتر یگانه و دکتر هدایتی و دکتر شادمان دائر به استعفا از نمایندگی مجلس شورای ملی ۶ - معرفی هیئت دولت و قرائت و تقدیم برنامه به وسیله آقای حسنعلی منصور نخست‌وزیر ۷ - بیانات آقای رئیس دائر بابر از تأسف از فوت اعلیحضرت پل اول پادشاه یونان ۸ - مذاکره در باره موقع جلسه بعد ۹ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


نخست‌وزیر حسنعلی منصور

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۵۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - طرح برنامه دولت آقای حسنعلی منصور نخست‌وزیر ۳ - اخذ رأی و تصویب برنامه و ابراز اعتماد به دولت آقای منصور نخست‌وزیر ۴ - اعلام دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۵۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای نخست‌وزیر ۳ - طرح و تصویب دو فوریت و طرح فی‌المجلس لایحه تأسیس وزارت اطلاعات ۴ - طرح و تصویب لایحه تأسیس وزارت اطلاعات و ارسال به مجلس سنا ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۵۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲ - طرح و تصویب دو فوریت و طرح فی‌المجلس لایحه تأسیس وزارت آب و برق ۳ - طرح و تصویب لایحه تأسیس وزارت آب و برق ۴ - طرح و تصویب دو فوریت و طرح فی‌المجلس لایحه تأسیس وزارت آبادانی و مسکن ۵ - طرح و تصویب لایحه تأسیس وزارت آبادانی و مسکن و ارسال به مجلس سنا ۶ - تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۵۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه ۲ - تقدیم بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور به وسیله آقای نخست‌وزیر ۳ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه پرداخت فوق‌العاده کارمندان اداره کنترولر ستاد بزرگ ارتشتاران فرمانده ۴ - شور اول گزارش کمیسیون راجع به قرارداد بازپرداخت ۵۰ میلیون وام دریافتی از بانک کردیت انشتالت ۵ - تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۵۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس فوق‌العاده ۲۲ اسفند ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: سیفی- تهرانی- قراچورلو ۳ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه پرداخت مطالبات معوقه شرکت‌های فرانسوی و انگلیسی ۴ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به برقراری مستمری درباره وارث مرحوم ملک عابدی و ارسال به مجلس سنا ۵ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به تخفیف حق انبارداری لوازم لوله‌کشی زاهدان ۶ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به واگذاری زمین به مؤسسه بنیاد پهلوی جهت ساختمان هتل هیلتون ۷ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به تقسیط بدهی سنواتی زارعین میاندوآب ۸ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت گمرکی لوازم و اثاثیه مورد احتیاج مهمان‌خانه رویال هیلتون ۹ - معرفی اقای دکتر ضیائی به معاونت وزارت اقتصاد به وسیله آقای وزیر اقتصاد ۱۰ - بقیه مذاکره در شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت گمرکی لوازم ساختمانی و اثاثیه مورد احتیاج مهمان‌خانه رویال هیلتون ۱۱ - شور اول گزارش کمیسیون کار و خدمات اجتماعی راجع به اضافه کردن چند تبصره به قانون سهیم کردن کارگران ۱۲ - معرفی آقای مهندس خدیوی به معاونت وزارت کشاورزی به وسیله آقای وزیر کشاورزی ۱۳ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت یک دستگاه ماشین تروکاژ هنرهای زیبای کشور از حقوق و عوارض گمرکی ۱۴ - معرفی آقای معتمدی به معاونت وزارت کار به وسیله آقای وزیر کار ۱۵ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت مایحتاج کارکنان خارجی مؤسسه کاره ۱۶ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اجازه دریافت وام برای پرداخت بهره سفته‌ها و مخارج جاری بنگاه پتروشیمی ۱۷ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت قند و شکر و چای سازمان تعاونی و مصرف کادر نیروهای انتظامی از حق انحصار و عوارض بندری ۱۸ - اعلام وصول دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۹ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اضافه مستمری وراث مرحوم ابوالقاسم مهراد ۲۰ - اعلام دستور و موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۵۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس جلسات ۲۴ و ۲۵ اسفند ۴۲ ۲ - قرائت و تصویب کلمه اصلاحی در لایحه قانونی اجازه تأسیس وزارت اطلاعات ۳ - طرح و خاتمه مذاکره گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۳ کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۴ - شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به اراضی نیروی هوایی در قریه بیشه کلا ۵ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به اجازه خرید وسایل موتوری ژاندارمری کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به اضافه مستمری وراث مرحوم مهندس ضرابی و ارجاع مجدد به کمیسیون ۷ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۵۶ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس‏ ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان مبارکی ـ کمالوند ـ بدر صالحیان ـ سعید وزیری ۳ - شور اول گزارش کمیسیون بودجه راجع به اصلاح ماده ۶۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۴ - شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به اجرای قانون روش جدید سربازگیری ۵ - اخذ رأی نهائی و تصویب بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور ۶ - تعیین دستور و موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ فروردین ۱۳۴۳ نشست ۵۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: ادیب سمیعی - ریگی - دکتر مهندس بهبودی (ضمناً یک فقره سؤال تقدیم نمودند) و روستا ۳ - بیانات آقای رئیس دائر بابر از تأسف از فوت مرحوم آقای محمد تقی اسعد واعلام یک دقیقه سکوت ۴ - معرفی تیمسار سر لشگر شکیبی به معاونت وزارت جنگ وآقای اشرف سمنانی به معاونت وزارت دادگستری به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۵ - شور اول گزارش کمسیون بهدار یراجع به مبادله کارمندان فنی مؤسسه کلود برنارد با بخش تحقیقاتی امراض ساریه بیمارستان فیروز آبادی ۶ - شور اول گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به اصلاح تبصره ماده ۳قانون استخدام ماما وپرستار وکارمند فنی ۷ - شور اول گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به ترتیب استخدام داوطلبان ورود کلاسهای وزارت بهداری ۸ - شور دوم گزارش کمیسیون بودجه راجع به باز پرداخت وام پنج میلیون مارک بانک کردیت انشتالت وارسال به مجلس سنا ۹ - شور دوم گزارش کمیسیون بودجه راجع به اجازه خرید ۵۳ دستگاه خودرو واگذاری جهت ارتش شاهنشاهی وارسال به مجلس سنا ۱۰ - شور دوم گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به بخشودن حق علف چر قسمتی از مراتع دولتی وارسال به مجلس سنا ۱۱ - گزارش کمیسیون بودجه راجع به طرز تقسیم سود ویژه سال ۱۳۴۱ روزنامه رسمی وارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به اجازه خرج ۱۷میلیون ریال از محل فروش سموم دفع آفات برای هزینه جاری دفع آفات وارسال به مجلس سنا ۱۳ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به واگذاری رایگان عرصه باغ احداثی فرزندان مرحوم داور ۱۴ - شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به ترتیب استخدام مستخدمین نیروهای مسلح شاهنشاهی وارجاع به کمیسیون استخدام ۱۵ - شور اول گزارش کمیسیون راه راجع به سفارشات آزمایشگاهی شرکتهای پیمان کاری و راه سازی ۱۶ - شور اول گزارش کمیسیون راه راجع به لوله کشی آب میر جاوه به ایستگاه مرزی پاکستان ۱۷ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه پرداخت اجرت تعمیر آلات دقیق هواپیماهای سو پاش دفع آفات نباتی ۱۸ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت اشیاءآپارتمانهای سلطنتی مهمانخانه شاه عباس کبیر از حقوق وعوارض گمرکی ۱۹ - شور اول گزاش کمیسیون راه راجع به اجازه خرید کامل بک بدون تشریفات مناقصه ۲۰ - شور اول گزارش کمیسیون راه راجع به لغو عوارض دریافتی از مسافرین مشهد ۲۱ - شور لول گزارش کمیسیون را راجع به واگذاری قسمتی از اراضی راه آهن جنوب به موسسه آب وبرق خوزستان ۲۲ - شور اول گزارش کمیسیون راه راجع به اجازه خرید وسائط نقلیه راه سازی از محل فروش بشکه‌های خالی قیر ۲۳ - شوراول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به معافیت زیان دیر کرد بدهی مستأجرین شیلات رود خانه‌های گیلان ۲۴ - قرائت دستور جلسه آینده ۲۵ - تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ فروردین ۱۳۴۳ نشست ۵۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس‏ ۲ - بیانات قبل از دستور ـ آقایان دکتر شفیع امین و حاذقی ۳ - معرفی آقای دکتر انصاری به معاونت وزارت امورخارجه به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۴ - معرفی آقای مهندس محمد ظهیری به معاونت وزارت آب وبرق به وسیله آقای وزیر آب وبرق ۵ - طرح وتصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اجازه مصرف پنجاه درصد در آمدثبت به وزارت دادگستری در سال ۱۳۴۰ و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح وتصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اجازه مصرف پنجاه در صد درآمد ثبت به وزارت دادگستری درسال ۱۳۴۱وارسال به مجلس سنا ۷ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به اجازه خرید یک دستگاه جیپ جهت دانشکده فنی وارسال به مجلس سنا ۸ - طرح وتصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اجازه پرداخت حقوق آقای مولوی عبدالعزیز مفتی مدرس فقه زاهدان وارسال به مجلس سنا ۹ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به اجازه پرداخت پنجاه در صد حق الوکاله‌های وصولی عادی دولتی به کسانی که در پیشرفت دعاوی مؤثر بوده‌اند وارجاع مجدد به کمیسیون ۱۰ - شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه مربوط به گروه صلح ۱۱ - طرح گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به واگذاری تجدید ساختمان اسکله گمرک آبادان به شرکت ملی نفت وارسال به مجلس سنا ۱۲ - شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه استخدام ماشین نویس برای وزارت امور خارجه ۱۳ - طرح وتصویب گزارش کمیسیون راه راجع به اجازه خرید پانزده دستگاه کامیون کمپرسی وارسال به مجلس سنا ۱۴ - طرح گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح قانون مربوط به استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۵ - شور اول گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به اختیارات مربوط به انضباط دانشجویان دانشگاهها ۱۶ - شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به اجازه استخدام فارغ التحصیلان دیپلمه داوطلبدر سپاه دانش وارتش ۱۷ - طرح وتصویب لایحه قانونی اصلاحی مجلس سنا راجع به اجازه تحصیل محصلین ایرانی در خارجه در مدرسه غیر شبانه روزی ۱۸ - طرح وتصویب لایحه قانونی اصلاحی مجلس سنا راجع به دو لایحه اجازه استخدام سیم بانان وپیک پست ۱۹ - قرائت دستور جلسه آینده ۲۰ - تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ فروردین ۱۳۴۳ نشست ۵۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس‏ ۲ - بیانات قبل از دستور ـ آقایان: معتمدی ـ دکتر صاحب قلم ـ دکتر بقائی یزدی ـ موسوی ماکوئی ۳ - معرفی آقای دکتر سهراب فیروزیان به معاونت وزارت آبادانی ومسکن به وسیله آقای وزیر آبادانی ومسکن ۴ - تقدیم یک فقره سئوال به وسیله آقای حسینی ۵ - اعلام انتخاب نائب رئیس وکارپرداز ومنشی طبق ماده ۱۵۷آئین نامه داخلی ۶ - شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون پست و تلگراف راجع به قرارداد حمل پست بنادر جنوب با باشگاه هواپیمائی کشوری و ارسال به مجلس سنا ۷ - شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به معافیت گمرکی وسائل شخصی افسران ونیروی هوائی نگلستان که برای برقراری پاسگاههای رادار می‌آیند وارسال به مجلس سنا ۸ - شور اول گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به مصرف بهای زمین اداره فرهنگ رشت ۹ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اجازه پرداخت اجرت نگهداری دستگاه تهویه وزارت اقتصاد ۱۰ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به تهیه چوب تونلی وموکول شدن به جلسه بعد ۱۱ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به واگذاری دو دستگاه آب شیرین کن گمرک به شهرداری بوشهر ۱۲ - شور اول گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به اعتبار تکمیل ساختمانهای ناتمام فرهنگ ۱۳ - شور اول گزارش کمیسیون برنامه راجع به سازمان نقشه برداری کل کشور ۱۴ - معرفی آقای دکتر محمد حسن مرشد به معاونت وزارت بهداری به وسیله آقای وزیر بهداری ۱۵ - شور اول گزارش کمیسون اقتصاد را جع به معافیت کالاهای صادراتی از حق باربری ۱۶ - تعیین دستور وموقع جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ فروردین ۱۳۴۳ نشست ۶۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس‏ ۲ - معرفی آقای قوام صدری به معاونت وزارت دارایی به وسیله آقای وزیر دارایی ۳ - قرائت اسامی اعضاءکمیسیونهای اطلاعات ـ آب وبرق ـ آبادانی ومسکن کنتخب از شعب ۴ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۰ کل کشور ۵ - معرفی آقای دکتر محمدحسن گنجی به معاونت وزارت راه به وسیله آقای وزیر راه ۶ - بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۷ - اعلام تعیین دو نفر کسری اعضاءکمیسیون تجدید نظر در آئین نامه داخلی ۸ - تعیین دستور وموقع جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اردیبهشت ۱۳۴۳ نشست ۶۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‎ مجلس‏ ۲ - بیانات قبل از دستور ـ آقایان: میر افضل ـ صائب ـ سر لشگر نکوزاد ـ دکتر الموتی ۳ - بیانات آقای نخست وزیر راجع به عملیات اقتصادی ۴۵ روزه دولت واقداماتیکه که جهت برنامه رونق اقتصادی کشور به عمل آمده ۴ - تقدیم لایحه بورس اوراق بهادار به وسیله آقای نخست وزیر ۵ - بیانات آقایان سرتیپ پور وخواجه نوری در اطراف گزارش آقای نخست وزیر ۶ - طرح وتصویب یک فوریت لایحه بورس اوراق بهادار ۷ - اخذ رأی نهایی وتصویب لایحه قانونی راجع به پرداخت فوق العاده اضافه کار به مأمورین وزارت راه ۸ -اخذ رأی نهایی وتصویب لایحه قانونی مربوط به برقراری مستمری درباره وراث افزار مندانی که در حین خدمت فوت نموده‌اند ۹ - اعلام وصول سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۰ - تعیین موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اردیبهشت ۱۳۴۳ نشست ۶۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‎ مجلس‏ ۲ - بیانات قبل از دستو ـ آقایان: دکتر حکیم شوشتری ـ فولادوند ـ حاذقی ۳ - سئوال آقای دکتر بقایی یزدی راجع به جریان کنفرانس بازرگانی ژنو وجواب آقای وزیر اقتصاد ۴ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۵ - طرح وتصویب یک فوریت لایحه اجازه اداره چاپخانه وزارت اطلاعات به صورت شرکت سهامی ۶ - طرح وتصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به نرخ مالیات نقل وانتقالات قطعی اموال غیر منقول وارسال به مجلس سنا ۷ - طرح وتصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاح ماده ۹ قانون مالیات بردرآمد وارسال به مجلس سنا ۸ - طرح وتصویب گزارش کمیسیون راه راجع به اجازه احداث خطوط فرعی صنعتی راه آهن وارسال به مجلس سنا ۹ - طرح وتصویب گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به بخشودگی زیان دیر کرد بدهی مستأجرین شیلات رودخانه‌های گیلان وارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح وتصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به تمدید مدت مقرر در بند (و) تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح مالیات بردرآمد وارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح وتصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه بخشودگی خسارت دیر کرد بدهی آقای غلامحسین شریفیان به شرکت روستائی وارسال به مجلس سنا ۱۲ - شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به تهیه اوراق انتخابات بدون مناقصه ۱۳ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع باجازه فروش سیگارهای قاچاق مکشوفه خارجی و ارجاع مجدد به کمیسیون ۱۴ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به مقررات تهیه هیزم وذغال ۱۵ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه تهیه چوب تونلی به سازمان جنگلبانی ۱۶ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه خرید لوازم پذیرایی چهل نفر خلبانان هواپیماهای اتحاد جماهیر شوروی جهت مبارزه با ملخ ۱۷ - اعلام وصول پنج فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۸ - قرائت اسامی کسری کمیسیونهایی که اعضای آن استعفا داده‌اند ۱۹ - قرائت دستور وتعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اردیبهشت ۱۳۴۳ نشست ۶۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور ـ آقایان: فیصلی ـ اقبالی ـ البرزی ـ سیفی ـ مهندس مجتهدی. ۳ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اصلاح قانون خرید املاک ورثه اسمعیل قشقائی ۴ - طرح وتصویب گزارش کمیسیون دارایی راجه به در آمد خانه‌های سازمانی واراسل به مجلس سنا ۵ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام صادراتی ۶ - طرح وتصویب گزارش کمیسیون کار وخدمات اجتماعی راجع به اضافه کرده چند تبصره با قانون سهیم کردن کارگران وارسال به مجلس سنا ۷ - شور دوم گزارش کمیسیون کشور راجع به اصللاح قانون اصلاح استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی وابلاغ به دولت ۸ - شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه قرارداد با مؤسسه ملی روانشناسی برای تشکیل کلاس افسران روان سنج وارسال به مجلس سنا ۹ - شور دوم گزارش کمیسیون نظام راجع به معافیت سربازان دانش آموز راننده از بهای گواهی نامه رانندگی وارسال به مجلس سنا ۱۰ - شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون راه راجع به سفارشات آزمایشگاهی شرکتهای پیمانکاری وساختمانی وارسال به مجلس سنا ۱۱ - شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون راه راجع به لوله کشی آب میرجاوه تا ایستگاه مرزی پاکستان وارسال به مجلس سنا ۱۲ - شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون راه راجع به اجازه خرید کامل بک وارسال به مجلس سنا ۱۳ - شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت یک دستگاه تروکاژبرای هنرهای زیبای کشور ارسال به مجلس سنا ۱۴ - شور اول گزارش کمیسیون کار وخدمات اجتماعی راجع به اجازه استخدام ۱۵ نفر کارمند برای وزارت کار ۱۵ - شور اول گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به اجازه استخدام بیست نفر کمک پرستار وآشپز وسرایدار جهت مؤسسات بهداری آذربایجان شرقی ۱۶ - شور اول گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به اجازه استخدام بیست نفر انبار دار وتحویلدار ۱۷ - شور اول گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به عوارض اتومبیلهای مونتاژشده در ایران ۱۸ - مذاکره وتصویب ماده اصلاحی مجلس سنا واخذ رأی نهایی وتصویب لایحه تمدید مدت وام ودریافتی از بانک کردیت انشتالت ۱۹ - قرائت دستور جلسه آینده ۲۰ - قرائت اسامی هیئت رئیسه کمیسیون‌های آب و برق - آبادانی و مسکن - اطلاعات و کسری اعضای کمیسیون‌های محاسبات و استخدام و کشور و دادگستری و اطلاعات ۲۱ - تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۳ نشست ۶۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور – آقای تبریزی – بانو جهانبانی و آقایان کبیری و آموزگار ۳ - سوال آقای حسینی راجع به احداث راه اصفهان به خوزستان و جواب آقای معاون وزارت راه ۴ - طرح و تصویب لایحه اصلاحی مجلس سنا راجع به شرکت بانوان در انتخابات مجلسیین و ابلاغ به دولت ۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت مایحتاج کارکنان خارجی موسسه کاره از عوارض گمرکی و ارسال به مجلس سنا ۶ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح قانون گذرنامه و ابلاغ به دولت ۷ - شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به تکمیل کادر خلبانی نیروی هوائی ۸ - شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به بازنشستگی عده‌ای ازکارمندان ثبت اسناد ۹ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت یازده صندوق کیف دستی اهدائی به بنیاد پهلوی از حقوق و عوارض گمرکی ۱۰ - شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به اخراج افسران و کارمندان ارتش شاهنشاهی ۱۱ - شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به تعمیم قانون درحه داران فنی نیروی هوائی نسبت به درجه داران نیروی دریایی ۱۲ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیونبودجه راجع به اصلاح ماده ۶۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اجازه پرداخت حق الکشف از محل سی میلیون ریال اعتبار منظور در بودجه ۱۳۴۰ کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۱۴ - قرائت گزارش یک ماهه فروردین ۱۳۴۳ کمیسیونهای پارلمانی ۱۵ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه ۱۶ -گزارش عملیات دو ماهه بهمن و اسفند ۱۳۴۲ کمیسیونهای پارلمانی که برای اطلاع نمایندگان محترم پیوست صورت جلسه چاپ می‌شود


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۴۳ نشست ۶۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌ مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور – آقایان: دکتر مهندس بهبودی- دکتر رهنوردی ۳ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کار وخدمات اجتماعی راجع به تبدیل نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی وارسال به مجلس سنا ۴ - شور دوم گزارش کمیسیون نظام راجع با راضی واگذاری جهت اردوگاه نیروی هوائی در بیشه کلا و ارسال بمجلس سنا ۵ - شوردوم و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به پذیرفتن دیپلمه‌های داوطلب در ارتش و سپاه دانش و ابلاغ به دولت ۶ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون راه راجع بعوارض دریافتی از مسافرین راه آهن مشهد و ارسال به مجلس سنا ۷ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون راه راجع به اجازه خرید وسائل راه داری و راه سازی از محل فروش بشگه‌های خالی قیر و ارسال به مجلس سنا ۸ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون راه راجع بواگذاری قسمتی از اراضی راه آهن جنوب به بنگاه آب و برق خوزستان و ارسال بمجلس سنا ۹ - انتخاب دو نفر عضویت هیئت نظار اندوخته اسکناس ۱۰ - معرفی آقای حسن سراج حجازی بمعاونت وزارت کشور بوسیله آقای وزیرکشور ۱۱ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اجازه اخذ وام جهت پرداخت بهره سفته‌های خرید و مخارج کارخانه پتروشیمی و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع باجازه ترخیص لوازم ساختمانی هتل هیلتون با معافیت گمرکی ۱۳ - اعلام اصلاح عبارتی در بودجه ۱۳۴۰ کل کشور ۱۴ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت گمرکی ماشین آلات دانشگاه تهران و ارسال به مجلس سنا ۱۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت شناورهای موتوری و بادبانی و ارسال به مجلس سنا ۱۶ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به تخفیف حق انبارداری لوازم لوله‌کشی زاهدان و ارسال به مجلس سنا ۱۷ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه استرداد املاک آن عده از متجاسرین آذربایجان و کردستان که آزاد شده‌اند ۱۸ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به انتقال مالکیت دو باب خانه و باغچه ضبطی متجاسرین به شهربانی تبریز ۱۹ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه استفاده از ده نفر کارشناس خارجی برای پروژه‌های کشاورزی و دامپروری ۲۰ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع باسترداد مالیات مقاطعه کاران تجدید بنای قریه فیض آباد زلزله زده ۲۱ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۳ نشست ۶۶ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس‏ ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: حبیبی- دکتر مهذب – دکتر اسفندیاری – بانو ابتهاج سمیعی ۳ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به دریافت شهریه ازکلاسهای شبانه حرفه‌ای بانوان و ارسال به مجلس سنا ۴ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت گمرکی لوازم اطاق ریاست ستاد بزرگ ارتشتاران و ارسال به مجلس سنا ۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام راجع باضافه یک تبصره بقانون استخدام پرستاران و ارسال به مجلس سنا ۶ - شور دوم و تصویب اجازه عضویت استاندارد ایران در سازمان بین‌المللی استاندارد وارسال به مجلس سنا ۷ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به قبول قطعنامه پنجمین اجلاسیه عمومی مؤسسه بین‌المللی انرژی اتمی و ارسال به مجلس سنا ۸ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به تمدید استخدام آقای گوستاوبوری کارسناس دامپزشکی مؤسسه رازی و ارسال به مجلس سنا ۹ - شوردوم و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به تمدید قرار داد استخدام دو نفر آلمانی در اداره تسلیحات ارتش و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به واگذاری هفت هکتار از اراضی اوین به بنیاد پهلوی جهت ساختمان هتل هیلتون وارسال به مجلس سنا ۱۱ - شوراول گزارش کمیسیون نظام راجع به اجازه بازرگانی شدن کارخانجات تسلیحات ارتش و ارجاع به کمیسیون‌های دارایی- اقتصاد واستخدام ۱۲ - گزارش شور اول کمیسیون استخدام راجع به استخدام فارغ‌التحصیلان آموزشگاههای تیرتاش ۱۳ - شور اول گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به معافیت وزارت جنگ از محدودیتهای استخدامی سایر وزارتخانه‌ها ۱۴ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به قبول عضویت سازمان بنادر و کشتی‌رانی در دفتر بین‌المللی هیدروگرافیک ۱۵ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به واگذاری قریه علی‌آباد ورامین بوزارت جنگ جهت دام‌داری ارتش ۱۶ - شور اول گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به ساختمان دبستان از محل اعتبار خرید ساختمان بزم ایران در کلکته و غیره ۱۷ - قرائت دستور و موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ نشست ۶۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس‏ ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: کسرائی- سعید وزیری (ضمناً دو فقره سؤال تقدیم نمودند) فلیکس آقایان و دکتر معتمد وزیری ۳ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کار راجع به اجازه الحاق دولت ایران بمقاوله نامه بین‌المللی مربوط بتبعیض در امور استخدام ۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه پرداخت حقوق تا مهرماه ۱۳۴۱ کارکنان سازمان منحله مسکن و ارسال به مجلس سنا ۵ - شوراول گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع باجازه تجدید استخدام چهار نفر کارشناس یونانی برای مؤسسه انحصار دخانیات در سال ۱۳۴۱ ۶ - شور اول گزارش کمیسیون راه راجع بادامه خدمت و استخدام آقای جینواسپرت در راه آهن دولتی ایران ۷ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه خرید یک دستگاه جیپ وانت برای دانشکده فنی ۸ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع باستخدام چهار نفر یونانی جهت مؤسسه انحصار دخانیات در سال ۱۳۴۲ ۹ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به قبول تضمین نامه بانکی به جای تضمین نقدی از پیمانکاران ۱۰ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به معافیت موقوفات مرحوم احمدی یزدان پناه دیلمقانی از مالیات بردرآمد و مالیات بر ارث ۱۱ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله ازمجلس سنا راجع باجازه پرداخت هم ارز یکصد هزار دلار سهمیه برنامه جهانی تعذیه ۱۲ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع بواگذاری ۶۰ هزار متر مربع از زمینهای اوین باجاره دانشگاه ملی ۱۳ - شور اول گزارش کمیسیون راه راجع به اجازه مبادلات قرارداد خرید قطعات یدکی ماشینهای راه سازی وزارت راه ۱۴ - شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به استفاده افسران ژاندارمری از مزایای آئین نامه‌های ارتش شاهنشاهی ۱۵ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده – ختم جلسه ۱۶ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۴۳ نشست ۶۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس‏ ۲ - بیانات قبل از دستور– آقایان: دیهیم- توسلی- سرتیپ پور ۳ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع بتجویز معاملات وزارت جنگ تا ۱۵۰ هزار ریال بدون مناقصه و ارسال به مجلس سنا ۴ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه پرداخت اجرت تعمیر آلات هواپیماهای سمپاش بدون رعایت مناقصه و ارسال به مجلس سنا ۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع باجازه مبادله کارمندان فنی بین مرکز تحقیقات کلود برنارد و بخش تحقیقاتی امراض ساریه بیمارستان فیروز آبادی و ارسال به مجلس سنا ۶ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به بخشودگی حق علف چر بعضی از مراتع کشور و ارسال به مجلس سنا ۷ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به واگذاری عرصه باغ احداثی ورثه مرحوم داور بطور رایگان و ارسال به مجلس سنا ۸ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امور خارجه راجه به اجازه مبادله اسناد موافقت نامه مربوط به گروه صلح و ارسال به مجلس سنا ۹ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به عدم رعایت تشریفات مناقصه در خرید لوازم فنی وزارت کشاورزی ۱۰ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اجازه واگذاری تریلی‌های وزارت دارایی به اداره کل گمرک ۱۱ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه خرید وسائل موتوری ژاندارمری کل کشور ۱۲ - شور اول گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به اجازه خرید وسائل و مواد اولیه مورد نیاز مؤسسات فنی و حرفه‌ای وزارت فرهنگ بدون رعایت مناقصه ۱۳ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از سنا راجع به برقراری مستمری در باره مادر و فرزند مرحوم مهندس ملک عابدی ۱۴ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به استرداد مالیات مقاطعه کاران قریه فیض آباد زلزله زده و بسفارت سوئد و ارسال به مجلس سنا ۱۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به واگذاری مالکیت باقیمانده دو باب خانه و باغچه ضبطی از متجاسرین به شهربانی تبریز و ارسال به مجلس سنا ۱۶ - قرائت گزارش یکماهه فروردین ۱۳۴۳ کمیسیون عرایض ۱۷ - اعلام وصول سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۸ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۳ نشست ۶۹ - دربرگیرنده: ۱ -تصویب صورت مجلس‏ ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: صدری کیوان – رهبر- فهیمی- سرتیپ حکیمیان- مبارکی ۳ - بیانات آقای دکتر یگانه وزیر مشاور دائر بجریان مسافرت اعلیحضرت همایونی شاهنشاه به گرگان ۴ - شور دوم گزارش کمیسیون نظام راجع به تکمیل کادر خلبانی نیروی هوائی از افسران فارغ‌التحصیل دانشکده افسری شهربانی ۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش و ارجاع مجدد به مجلس سنا ۶ - شوردوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به محل خدمت فارغ‌التحصیلات دانشسرای عالی و ارسال به مجلس سنا ۷ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به تعمیم قانون تبدیل درجه داران فنی نیروی هوائی نسبت به ناو استوارها و ارسال به مجلس سنا ۸ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت کالاهای صادراتی از حق باربری و ارسال به مجلس سنا ۹ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به تهیه وسایل مکانیکی و غیرمکانیکی سرویس باربری و آتش نشانی گمرک و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به تکمیل ساختمانهای فرهنگی که زیر پوشش رسیده وارسال به مجلس سنا ۱۱ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به تجدید استخدام آقای مهندس پل رمانویچ تبعه لبنان رئیس اداره رسیدگی فنی اداره کل نظارت فنی وزارت راه و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - شور دوم گزارش کمیسیون برنامه راجع به سازمان نقشه برداری و ارجاع مجدد به کمیسیون ۱۳ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد مربوط به تأسیس اطاق صنایع و معادن ۱۴ - معرفی آقای محمد کشاورزیان به معاونت وزارت پست و تلگراف و تلفن بوسیله آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن ۱۵ - شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به پذیرفتن درجه داران وظیفه دیپلمه در خدمت کار ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۶ - شور اول گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به اجازه مبادله قرارداد همکاری بین وزارت فرهنگ و دولت فدرال آلمان غربی در مورد هنرستانهای تهران و تبریز ۱۷ - شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به اصلاح ماده ۲۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۸ - طرح و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به خرید قطعات هواپیماهای نیروهای مسلح شاهنشاهی بدون رعایت مناقصه ۱۹ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت لوازم یدکی تراکتورهای متعلق به اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی مراغه از حق انبارداری ۲۰ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اجازه استخدام سه نفر کارشناس آلمانی برای کارخانجات نساجی شاهی و بهشهر و ارجاع مجدد به کمیسیون ۲۱ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه واگذاری قسمتی از زمین‌های ایستگاه کشاورزی بهبهان به شیروخورشید سرخ بهبهان و بانک ساختمانی ۲۲ - اعلام وصول سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۲۳ - قرائت دستو و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۳ نشست ۷۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور – آقایان: مصطفوی نائینی – فولادوند- صائب ۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به ترتیب بازنشسته نمودن عده‌ای از کارگران ادارات کل غله و قند و شکر ۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به ترتیب بازنشسته کردن عده‌ای از کارگران مؤسسه دخانیات و ارسال به مجلس سنا ۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به مقررات صدور اجازه تهیه هیزم و ذغال و ارسال به مجلس سنا ۶ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت قند و شکر وچای سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای انتظامی از حق انحصار و عوارض شهرداری و ارسال به مجلس سنا ۷ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به مصرف قیمت زمین واگذاری فرهنگ رشت به شهرداری رشت وارسال به مجلس سنا ۸ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه تهیه چوب تونلی به سازمان جنگلبانی ۹ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ نشست ۷۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - قرائت طرح تقدیمی راجع به لغو ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول تشکیلات دادگستری ۳ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دارائی راجع بفروش مقداری غله بافراد مورد استحقاق استان ششم و ارسال به مجلس سنا ۴ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه خرید ویال پذیرائی خلبان و مکانیسین هواپیماهای سم‌پاش اتحاد جماهیر شوروی اعزامی به ایران و ارسال به مجلس سنا ۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به اصلاح تبصره ماده ۳ قانون استخدام پرستار و ماما و ارسال به مجلس سنا ۶ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزان راجع به تقسیط بدهی وزارعین میاندوآب و ارسال به مجلس سنا ۷ - شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به مقررات استخدام فارغ‌التحصیلان آموزشگاه تکنیسین نیروی هوائی شاهنشاهی ۸ - شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به معافیت مشمولین نظام وظیفه مازاد بر احتیاج ارتش ۹ - شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به واگذاری یک قطعه زمین برای احداث ساختمان محل روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ۱۰ - شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به انحلال اداره کل امور شهرداریها ۱۱ - استرداد لایحه پرداخت مخارج تهیه فیلم طلای سفید به آقای جمشید شیبانی بوسیله آقای معاون وزارت کشور ۱۲ - شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع باجازه فروش زمین متصرفی دارائی نجف آباد به شهرداری محل برای ساختمان کشتارگاه ۱۳ - شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت ۱۴ - شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع به اجازه خرید اتومبیل جیپ از محل فروش اتومبیلهای فرسوده برای دادگاهها و دادسراها ۱۵ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت پنج صندوق میز و صندلی و لوازم آزمایشگاهی بنگاه پاستور از حقوق و عوارض گمرکی ۱۶ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به واگذاری حقوق خالصه در بازار قپان کندی میاندوآب به شیر و خورشید سرخ ۱۷ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۳ نشست ۷۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان سرلشگر نکوزاد- کهزاد البرزی- کیهان یغمائی- دکتر جعفری- مرتضوی ۳ - تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای نخست وزیر ۴ - طرح و تصویب دو فوریت لایحه اجازه تشکیل کمیسیون مشترک جهت رسیدگی با آئین‌نامه اصلاحات ارضی ۵ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه راجع به تسهیل امور مالیاتی ۶ - قرائت طرح پیشنهادی راجع به عدم نشر وقایع جنائی ۷ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام راجع باستخدام بیست نفر برای آسایشگاه مسلولین تبریز و مؤسسات بهداری آذربایجان شرقی و ارسال به مجلس سنا ۸ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع باجازه فروش پنجاه هکتار از اراضی کرج بسازمان اردوی کار و ارسال به مجلس سنا ۹ - اخطار نظامنامه‌ای آقای دکتر مهندس ناصر بهبودی ۱۰ - شور دوم گزارش کمیسیون دارائی راجع به معافیت اراضی ساختمان مدرسه سن‌لوئی از عوارض و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اموراستخدام راجع به اجازه استخدام بیست نفر انباردارو تحویلدار و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اجازه پرداخت هزینه بکار انداختن تهویه وزارت اقتصاد به شرکت شعله خاور و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به استخدام کادر فنی و کمک کارشناس توتون از فارغ‌التحصیلان آموزشگاه تیرتاش و ارسال به مجلس سنا ۱۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به حقوق و مزایای تحصیلداران شهرداری و ارسال به مجلس سنا ۱۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات راجع به تفریغ بودجه‌های از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۰ مجلس شورای ملی ۱۶ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت یکدستگاه وسیله نقلیه و اثاثیه مهندس شورت از حقوق و عوارض گمرکی و ارسال مجدد به کمیسیون ۱۷ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ خرداد ۱۳۴۳ نشست ۷۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: دکتر صاحب قلم – آموزگار- کیهان یغمائی- دکتر جعفری- سیفی- بدرصالحیان ۳ - طرح و تصویب یک فوریت طرح پیشنهادی راجع به جلوگیری از نشر مطالب خلاق اخلاق در مطبوعات ۴ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به واگذاری دو دستگاه ماشین آب شیرین کن گمرک به شهرداری بوشهر و ارسال به مجلس سنا ۵ - شور دوم گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به ساختمان دبستان از محل برگشت اعتبار ساختمان بزم ایران در کلکته و وجوه ذخیره اعانه دبستان ایرانیان در ترکیه و ارجاع مجدد به کمیسیون ۶ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای نخست وزیر ۷ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه افزایش اعتبارات برنامه سوم کشور ۸ - تقدیم اساسنامه سازمان مسکن به وسیله آقای وزیر آبادانی و مسکن ۹ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به ترخیص یازده صندوق کیف دستی اهدائی به بنیاد پهلوی با معافیت از حقوق گمرکی و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانون مربوط به بخشودگی حق علف چر قسمتی از مراتع دولتی ۱۱ - شور اول گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به اهداء اشیاء عتیقه به شخصیت‌های ممتاز خارجی ۱۲ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به ترخیص انبارهای فلزی گمرک با معافیت گمرکی ۱۳ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع باتمام کارخانه گاز استیلن واقع در خورزنگی بندرشاهپور ۱۴ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اجازه استخدام دو نفر کارشناس خارجی برای سازمان بنادر و کشتیرانی ۱۵ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اضافه شدن دو تبصره به ماده ۲۹ قانون تعرفه گمرکی ۱۶ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت یک بسته اسباب بازی اهدائی از کشور آمریکا به کودکان بیمارستان نیکوکاری ۱۷ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت سیمان‌های صادره از حقوق و گزارش گمرکی ۱۸ - طرح لایحه مربوط به اجازه اجرای آئین نامه اصلاحات ارضی پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین ۱۹ - قرائت تقاضای جلسه خصوصی از طرف عده‌ای از نمایندگان – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ خرداد ۱۳۴۳ نشست ۷۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت جلسه ‏۲- بیانات آقای رئیس دائر بابر از تأسف و تأثر از فوت شادروان جواهر لعل‌نهرو نخست‌وزیر هندوستان یک دقیقه سکوت‏ ۳- قرائت تلگراف تسلیت مجلس شورای ملی به رئیس ملی هندوستان- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ خرداد ۱۳۴۳ نشست ۷۵ - دربرگیرنده: ۱ - بیانات آقای نخست‌وزیر بابر از تأسف از فوت شادروان جواهر لعل نهرو نخست‌وزیر هندوستان‏ ۲ - اخطار آئین نامه‌ای آقای دکتر مبین طبق ماده ۸۴ ۳- قرائت لایحه اجازه اجرای آئین نامه قانون اصلاحات ارضی پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین ۴- اخطار آئین نامه آقای دکتر مبین طبق ماده ۱۰۱ ۵ - طرح و تصویب لایحه اجازه اجرای آئین نامه قانون اصلاحات ارضی پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین و ارسال به مجلس سنا ۶ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانون واصله از مجلس سنا دایر به اجازه پرداخت هفده میلیون ریال جهت دفع آفات نباتی سال ۴۱ ۷ - قرائت گزارش کمیسیونهای دادگستری مجلسین راجع به رد تصویب نامه ارجاع کار قضائی ۸ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ خرداد ۱۳۴۳ نشست ۷۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت جلسات هفتم خرداد ۱۳۴۳ ۲- بیانات قبل از دستور- آقایان: روستا – زهتاب فرد- دکتر سعید حکمت – حبیبی- مجید محسنی مهر ۳- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به فارغ التحصیلان آموزشگاه تکنیسین نیروی هوائی شاهنشاهی ۴- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به پذیرفتن درجه داران وظیفه دیپلمه داوطلب در خدمت کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی ۵- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع باصلاح ماده۲۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۶- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی و ارسالی به مجلس سنا ۷- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به معافیت از شرط سن بازنشستگی عده‌ای از کارمندان ثبت اسنا ۸- طرح گزارش کمیسیون نظام راجع به اجازه پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت بافسران و کارمندان مأمور خدمت در آسایشگاههای مسلولین و ارسال به مجس سنا ۹- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه استخدام شش نفر کارشناس فرانسوی در مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر و ارسال به مجلس سنا ۱۰- شور اول گزارش کمیسیون امورخارجه راجع به اجازه مبادله موافقت نامه عمومی برای همکاری اقتصادی بین دولت ایران و ایالات متحده آمریکا ۱۱- شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت اتومبیل‌های مأمورین سیاسی کشورهای خارجی از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۱۲- شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه واگذاری ۱۵ هزار متر مربع اراضی باغ کشاورزی شاهی برای تأسیسات بهداری سازمان بیمه‌های اجتماعی ۱۳- شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به حق باربری لوازم مؤسسات دولتی و سازمان‌های برنامه و آب ۱۴- شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت انبارداری لوازم لوله‌کشی زاهدان ۱۵- شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی هیجده هزار دستگاه سمپاش خریداری اداره کل دخانیات واحاله آن به موقع طرح بودجه ۱۳۴۱ کل کشور ۱۶- شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به اعطای درجات موقت بافسران نیروهای هوائی و دریائی ارتش ۱۷- اخذ رأی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی مجلس سنا راجع به الغای تأسیس مدارس ۱۸- اخذ رأی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی مجلس سنا راجع به گماردن ۲۵ نفر آتش نشان در اداره کل هواپیمائی کشوری ۱۹- اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی است مجلس سنا ۲۰- اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به پرداخت حق الکشف از محل ۳ میلیون ریال اعتبار ردیف ۸۸ بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور ۲۱- قرائت دستور و تعیین جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ خرداد ۱۳۴۳ نشست ۷۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه‏ ۲ - بیانات آقایان رئیس- خواجه نوری- سرتیپ پور راجع به واگذاری یکدستگاه ساختمان نیمه تمام مجلس بوزارت فرهنگ ۳ - بیانات قبل از دستور- آقایان: مهرزاد- تبریزی- دکتر الموتی ۴ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به معافیت مشمولین نظام وظیفه مازاد بر احتیاج و ارسال مجدد به مجلس سنا ۵ - شور اول گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع به شرکت مدیر عامل سازمان برنامه در جلسات شورای پول و اعتبار ۶ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به قرارداد همکاری فنی در مورد هنرستانهای تهران و تبریز بین ایران و آلمان غربی و ارسال به مجلس سنا ۷ - شور اول گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به ترخیص فولکس واگن اهدائی دولت آلمان غربی به آموزشگاه علی‌آباد فارس بدون دریافت حقوق گمرکی ۸ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به ترخیص اشیاء و تأسیسات حرارت مرکزی دو دبستان اهدائی بامعافیت ازحقوق گمرکی وغیره ۹ - طرح و تصویب لایحه افزایش اعتبارات برنامه سوم و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ خرداد ۱۳۴۳ نشست ۷۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان حاذقی- فضل الله پروین- موسوی ماکوئی- فولادوند ۳ - قرائت گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۱ کل کشور ۴ - قرائت استعفای آقای دکتر محمد سام از نمایندگی مجلس شورای ملی ۵ - معرفی آقای دکتر محمد سام به معاونت کل و پارلمانی وزارت فرهنگ بوسیله آقای وزیر فرهنگ ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۷ - شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه مربوط به اجازه مبادله موافقتنامه سرویسهای هوائی بین دولتین ایران و استرلیا ۸ - شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه مبادله موافقت نامه سرویسهای حمل و نقل هوائی بین دولتین ایران و فرانسه ۹ - شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه مبادله موافقتنامه سرویسهای حمل و نقل هوائی بین دولتین ایران و هند ۱۰ - شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه مبادله موافقتنامه سرویسهای هوائی بازرگانی بین دولتین ایران و جمهوری فدرال آلمان ۱۱ - شور اول گزارش کمیسیون امورخارجه راجع به اجازه مبادله موافقت نامه سرویسهای هوائی بین دولتین ایران و دولت متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی ۱۲ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی مجلس سنا راجع به بخشودگی زیان دیر کرد مال‌الاجاره بدهی مستأجرین شیلات شمال ۱۳ - قرائت دستور و تعیین جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ خرداد ۱۳۴۳ نشست ۷۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه‏ ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان معتمدی – دکتر اسفندیاری – مجید محسنی – دکتر مهذب ۳ - معرفی آقای احمد میرفندرسکی به معاونت وزارت امور خارجه بوسیله آقای وزیر امور خارجه ۴ - بیانات آقای دکترسام معاون وزارت فرهنگ دائر بابراز امتنان از اظهارات نمایندگان در باره ایشان ۵ - شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه مربوط به مزایای کارمندان پیمان مرکزی ۶ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به استفاده افسران ژاندارمری از مزایای ارتش شاهنشاهی وارسال به مجلس سنا ۷ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به واگذاری قریه علی‌آباد ورامین جهت استفاده دامداری ارتش و ارسال مجدد به مجلس سنا ۸ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به معافیت وزارت جنگ از محدودیت‌های استخدامی سازمانهای کشوری و ارسال به مجلس سنا ۹ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به واگذاری شصت هزار متر زمین اوین به دانشگاه ملی و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به واگذاری تریلی‌های وزارت دارائی به گمرک و ارسال مجدد به مجلس سنا ۱۱ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به واگذاری حقوق خالصه در بازار قپانکندی میاندوآب به شیر و خورشید سرخ ۱۲ - طرح گزارش کمیسیونهای دادگستری مجلسین دائر به رد تصویبنامه ترتیب ارجاع کار قضائی در تهران و مراکز استان به متقاضیان شغل قضائی ۱۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری ۱۴ - شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اجازه فروش املاک ضبطی از متجاسرین آذربایجان و کردستان ۱۵ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت وسائل عکس برداری و نقشه برداری اداره کل ثبت اسناد از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۱۶ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به واگذاری قسمتی از اراضی ایستگاه کشاورزی بهبهان بشیر و خورشید سرخ و بانک ساختمانی و ارسال مجدد به مجلس سنا ۱۷ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت حق انبارداری و دیر کرد تراکتورهای اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی مراغه و ارسال به مجلس سنا ۱۸ - شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح تبصره ۶ قانون اصلاح قانون بازنشستگی در مورد همردیفان شهربانی ۱۹ - شور اول گزارش کمیسیون بودجه راجع به اجازه تحصیل ۷۳ میلیون دویچ مارک از دولت جمهوری آلمان غربی ۲۰ - قرائت و تعیین دستور و موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ خرداد ۱۳۴۳ نشست ۸۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه‏ ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: ریگی- مهندس والا- بانو جهانبانی و آقای دکتر رهنوردی ۳ - اخذ رأی جهت انتخاب ۱۸ نفر جهت عضویت کمیسیون رسیدگی به آئین نامه اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی ۴ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امورخارجه راجع به استخدام ماشین نویس برای وزارت امور خارجه و ارسال به مجلس سنا ۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه خرید لوازم فنی مربوط به اجرای طرحهای تحقیقاتی وزارت کشاورزی وارسال به مجلس سنا ۶ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به ترخیص انبارهای فلزی گمرک با معافیت گمرکی و ارسال به مجلس سنا ۷ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به تأسیس اطاق صنایع و معادن ایران و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب لایحه قانونی اصلاحی مجلس سنا راجع به حمایت صنعتی ۹ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اصلاح بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ خرداد ۱۳۴۳ نشست ۸۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه ۲ - بیانات قبل از دستورـ آقایان:اقبالی، علی مرادی، روستا ۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اجازه پرداخت فوق العاده و حق الزحمه کارکنان اداره کل هواشناسی وارسال به مجلس سنا ۴ - شور دوم گزارش کمیسیون نظام راجع به اعطای درجات موقت به افسران نیروهای هوائی و دریائی ارتش شاهنشاهی ۵ - شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به اجازه اهداءاشیاء عتیقه به شخصیت‌های ممتاز خارجی ۶ - اخذ رأی نهائی وتصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع بمعافیت ماشین آلات دانشگاه از حقوق گمرکی ۷ - شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع بواگذاری یک قطعه زمین برای ساختمان محل روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و ارسال بمجلس سنا ۸ - شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به لغو ماده۷قانون اصلاح بعضی از مواد مربوط باصول تشکیلات دادگستری ۹ - اخذ رأی نهائی وتصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع بعوارض مسافرین راه آهن تهران مشهد ۱۰ - اعلام اسامی اعضای کمیسیون رسیدگی به آئین نامه اصلاحات ارضی ۱۱ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از ممجلس سنا راجع به افزایش اعتبار برنامه سوم ۱۲ - شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اتمام کارخانه گاز استیلن واقع در خورزنگی بندر شاهپور ۱۳ - شور دوم وتصویب گزرش کمیسیون اقتصاد راجع به اضافه شدن دوتبصره بماده ۲۹ قانون تعرفه گمرکی و ارسال به مجلس سنا ۱۴ - شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه مبادله موافقت نامه همکاری اقتصادی وفنی بین دولتین ایران و شوروی ۱۵ -اخذ رأی نهایی وتصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه پرداخت حقوق کارکنان سازمان منحله مسکن ۱۶ - شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به تهیه اوراق انتخابات چهارمین دوره مجلس سنا ودوره بیست ویکم مجلس شورای ملی بدون رعایت مناقصه وارسال به مجلس سنا ۱۷ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اعاده گالشهای وارده از لهستان وچکوسلواکی و ارسال مجدد به کمیسیون ۱۸ - اعلام وصول لایحه اجازه تأسیس مؤسسه خواربار وتغذیه از مجلس سنا ۱۹ - قرائت دستور وتعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ خرداد ۱۳۴۳ نشست ۸۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه ۲ - بیانات قبل از دستور - آقایان: سرلشگر نکوزاد - حسینی - دکتر پورهاشمی - دکتر امین ۳ - مذاکره درگزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع به تسهیل وصول مالیاتها از ماده ۳ تا ماده ۱۰ ۴ - قرائت دستور وتعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ خرداد ۱۳۴۳ نشست ۸۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: دکتر مهذب - دکتر اسفندیاری - بانو جهانبانی وآقای سرتیپ پور ۳ - بقیه مذاکره وتصویب گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع به تسهیل وصول مالیاتی وارسال به مجلس سنا ۴ - شور دوم گزارش کمیسیون امور خارجه راجع بموافقنامه مربوط به مزایا ومصونیتهای نمایندگان وکارمندان پیمان مرکزی وارسال بمجلس سنا ۵ - شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه سرویس هواپیمائی بین دولتین ایران واسترالیا وارسال بمجلس سنا ۶ - شور دوم وتصویب گزارش امور خارجه راجع باجازه مبادله موافقتنامه سرویس حمل ونقل هوائی بین دولتین ایران وفرانسه وارسال بمجلس سنا ۷ - شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه سرویسهای هوائی بین دولتین ایران وجمهوری فدرال آلمان وارسال بمجلس سنا ۸ - شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه سرویسهای هوایی بین دولت ایران ودولت متحده بریتانیای کبیر وارسال بمجلس سنا ۹ - شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون امور خارجه راجع باجازه مبادله موافقتنامه سرویسهای حمل ونقل هوائی بین ایران وهند وارسال بمجلس سنا ۱۰ - شور اول گزاش کمیسیون امور خارجه راجع به مبادله قرارداد انتظامات مرزی بین دولتین ایران وپاکستان ۱۱ - اخذ نهائی وتصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع بمعافیت یک دستگاه تروکاژ اداره کل هنرهای زیبا از پرداخت عوارض گمرکی ۱۲ - شوردوم وتصویب اجازه تمدید استخدام چهارنفر اتباع یونانی برای انحصار دخانیات در سال ۱۳۴۱ وارسال به مجلس سنا ۱۳ - شور دوم و تصویب اجازه تمدید استخدام چهارنفر اتباع یونانی برای انحصار دخانیات در سال ۱۳۴۲ وارسال بمجلس سنا ۱۴ - اعلام وصول لایحه قانونی راجع به استخدام قضات وشرایط کارآموزی دادگستری از مجلس سنا ۱۵ - اخذ رأی نهائی وتصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه خرید کامل بک بدون رعایت مناقصه ۱۶ - اخذ رأی نهائی وتصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله ا زمجلس سنا راجع بقبول قطع نامه اکتبر ۶۱ پنجمین اجلاسیه مجمع عمومی نیروی اتمی ۱۷ - مذاکره ورد نظر مشورتی مجلس سنا راجع به رد بخشودگی خسارت دیرکرد بدهی غلامحسین شریفیان بشرکت سابق روستائی ۱۸ - اخذ وتصویب بخشودگی خسارت دیرکرد بدهی غلامحسین شریفیان به شرکت سابق روستائی ۱۹ - قرائت دستور تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ خرداد ۱۳۴۳ نشست ۸۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه ۲ - بیانات قبل از دستور - آقایان ریگی - ایلخان - حبیبی - حاذقی ۳ - شور دوم گزارش کمیسیون راه راجع بادامه خدمت آقای جینو اسپرنی تبعه ایتالیا درراه آهن دولتی ایران وارسال بمجلس سنا ۴ - شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اجازه عضویت سازمان بنادر وکشتیرانی در دفتر بین المللی هیدروگرافیک وارسال بمجلس سنا ۵ - شور دوم گزارش کمیسیون اقتصاد راجع بمعافیت لوازم لوله کشی زاهدان از حق انبارداری وارسال به مجلس سنا ۶ - شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت سیمانهای صادره از کشور از حقوق وعوارض گمرکی وارسال بمجلس سنا ۷ - شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت اشیاء تأسیسات حرارت مرکزی دو دبستان اهدائی وارسال به مجلس سنا ۸ - شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت گمرکی یک بسته اسباب بازی اهدائی کشور آمریکا بکودکستان بنگاه نیکوکاری وارسال بمجلس سنا ۹ - شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع بدریافت بیست درصد انبارداری لوازم مؤسسات دولتی وسازمانهای برنامه وآب وارسال بمجلس سنا ۱۰ - طرح وتصویب یک فوریت لایحه واصله از مجلس سنا راجع باجازه تجدید نظر در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ۱۱ - شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به بازنشستگی افسران وهمردیف آنان ۱۲ - اخذ رأی نهائی وتصویب لایحه واصله از مجلس سنا راجع باصلاح بودجه ۱۳۴۲ کل کشور ۱۳ - اخذ رأی نهائی وتصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع بمعافیت وسائل شخصی افسران و درجه داران نیروهای هوائی پادشاهی انگلستان کارشناس رادار ۱۴ - شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع بانتقال کارمندان ثبت اسناد بمرکز برای طی کلاس عالی ثبت ۱۵ - سؤال آقای پاینده راجع به کتابهای درسی وجواب آقای وزیر فرهنگ ۱۶ - شور اول گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به مصرف درآمد حاصل از شهریه دانش آموزان ۱۷ - اعلام وصول یک فقره لایحه از مجلس سنا ۱۸ - قرائت دستور وتعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه ۱۹ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ تیر ۱۳۴۳ نشست ۸۶ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان بدر صالحیان- موسوی کبیری ۳ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به واگذاری قسمتی از باغ کشاورزی شاهی برای تأسیسات سازمان بیمه‌های اجتماعی ۴ - طرح گزارش کمیسیون اطلاعات راجع به تأسیس شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات و ارسال به مجلس سنا ۵ - شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تملک آپارتمان‌ها ۶ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر اطلاعات ۷ - قرائت اسامی هیئت رئیسه کمیسیون خاص رسیدگی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی ۸ - طرح و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به تبدیل نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی ۹ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه موافقت‌نامه فرهنگی بین دولتین ایران و بلژیک ۱۰ - شور اول گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به اصلاح موادی از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۱ - اخذ رأی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه ترخیص لوازم هتل هیلتون با معافیت از عوارض گمرکی ۱۲ - اخذ رأی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع هب پرداخت فوق‌العاده فارغ‌التحصیلان باستان‌شناسی ۱۳ - اخذ رأی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه خرید ۵۳ دستگاه اتومبیل واگذاری به افسران ۱۴ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه خرید لوازم راه‌سازی از محل فروش بشکه‌های خالی قیر ۱۵ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به اصلاح ماده ۹ قانون اصلاح مالیات بردرآمد ۱۶ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به واگذاری لوله‌کشی آب از میرجاوه تا ایستگاه مرزی پاکستان ۱۷ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به معافیت شناورها و کشتی‌های بادی از پرداخت حقوق و عوارض بندری ۱۸ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به انحلال ضرابخانه شاهنشاهی و واگذاری وظایف آن به بانک مرکزی و واگذاری خانه‌ها به کارمندان ۱۹ - اعلام وصول سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۲۰ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ تیر ۱۳۴۳ نشست ۸۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه‏ ۲ - بیانات قبل از دستور – آقایان: مهندس معینی زند – معتمدی – بانو جهانبانی و آقایان دکتر مبین و خواجه نوری ۳ - طرح وتصویب گزاش کمیسیون قوانین دارائی راجع به اجازه تجدید نظر درفصول سوم و چهارم و پنجم اساسنامه شرکت ملی نفت ۴ - تقدیم لایحه واگذاری یک قسمت ساختمان نیمه تمام مجلس شورای ملی بوزارت فرهنگ بقید یک فوریت بوسیله آقای قراچورلو کار پرداز ۵ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه واگذاری یک قسمت ساختمان نیمه تمام مجلس شورای ملی بوزارت فرهنگ ۶ - شور دوم تصویب اجازه مبادله قرار داد انتظامات مرزی بین دولتین ایران و پاکستان و ارسال مجدد به مجلس سنا ۷ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون خارجه راجع به اجازه مبادله موافقت نامه همکاری اقتصادی بین دولتین ایران و ایالات متحده آمریکا و ارسال به مجلس سنا ۸ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ و راجع به اجازه خرید و تهیه وسائل مؤسسات فنی و حرفه‌ای تا دویست هزار ریال بدون مناقصه و ارسال به مجلس سنا ۹ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دارائی راجع بمعافیت موقوفات مرحوم احمد یزدان پناه دیلمقانی از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع به نحوه مصرف کمک سال ۱۳۳۹ آمریکا به ارتش و ژاندارمری کل کشور ۱۱ - شور اول گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به مرکز تربیت معلم حرفه‌ای ۱۲ - شور اول گزارش کمیسیون کارو امور اجتماعی راجع به الحاق مواد و دوتبصره به قانون کار ۱۳ - بیانات بعد از دستور آقای دکتر یزدان پناه ۱۴ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ تیر ۱۳۴۳ نشست ۸۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه‏ ۲ - بیانات قبل از دستور – آقایان :سعید وزیری – اقبالی – دکتر رهنوردی – پاینده – محسنی ۳ - شور اول گزارش کمیسیون کار راجع به بدهی کارفرمایان خباز تهران و حومه بابت حق بیمه کارگران ۴ - شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به بازرگانی شدن تسلیحات ارتش ۵ - شور اول گزارش کمیسیون استخدام راجع باجازه استخدام هفت نفر گوینده عربی و اردو از اتباع بیگانه جهت گویندگی رادیو ۶ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به ترخیص مایحتاج مؤسسه کاره با معافیت گمرکی ۷ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت پنج صندوق محتوی میز و صندلی فلزی و لوازم آزمایشگاهی بنگاه پاستور از حقوق و عوارض گمرکی ۸ - اخذ رای نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه دریافت وام از بانک کشاورزی جهت پرداخت بهره سفته‌های وام خرید کود شیمیایی و مخارج بنگاه پتروشیمی ۹ ۹- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت اتومبیلهای مامورین سیاسی و ارسال بمجلس سنا ۱۰ - تقدیم لایحه بودجه ۱۳۴۳ کل کشور بوسیله آقای نخست وزیر ۱۱ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه ۱۲ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ تیر ۱۳۴۳ نشست ۹۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه‏ ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: حبیبی – دکتر رهنوردی – کبیری – دکتر ضیائی ۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات راجع بواگذاری یک قطعه زمین با ساختمان احداثی مجلس شورای ملی بوزارت فرهنگ ۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع بطرز استفاده از مازاد وجوه حاصل از اجرای آئین نامه ماده ۱۶ قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات و ارسال به مجلس سنا ۵ - شور دوم گزارش کمیسیون دارائی راجع به اجازه استرداد املاک واماکن متجاسرین آذربایجان و کردستان که آزاد شده‌اند و ارجاع مجدد به کمیسیون ۶ - شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع باجازه استخدام چهار نفر از دانشجویان دانشکده افسری در سازمان دفاع غیر نظامی ۷ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دارائی راجع باجازه فروش زمین مورد تصرف نجف آباد اصفهان به شهرداری آن محل و ارسال به مجلس سنا ۸ - اخذ رای نهائی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی مجلس سنا راجع باجازه استرداد مالیات مقاطعه کاران قریه فیض آباد زلزله زده ۹ - اخذ رای نهایی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به تعمیم قانون تبدیل درجه داران فنی نیروی هوائی نسبت به ناو استوار یکمهای نیروی دریائی ۱۰ - اخذ رای نهائی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی ملجس سنا راجع بمصرف در آمدهای سازمانی پادگان‌های ارتش شاهنشاهی ۱۱ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ تیر ۱۳۴۳ نشست ۹۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه‏ ۲ - بیانات آقای رئیس دائر به ابراز تاثر وتاسف از فوت مرحوم سزاوار نماینده اسبق و اجرای یک دقیقه سکوت ۳ - قرائت قسمتی از گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور ۴ - اخطار آقای فخر طباطبائی طبق مواد ۹۹ و ۱۰۹ آئین نامه داخلی ۵ - قرائت بقیه گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور ۶ - طرح یک فوریت تبصره‌های غیر مالی بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور ۷ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور ۸ - تعیین موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه ۹ - پرسش نمایندگان • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ تیر ۱۳۴۳ نشست ۹۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل‏ ۲ - مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور ۳ - اعلام تصویب صورت جلسه صبح یکشنبه ۲۱ تیر ۴ - بیانات آقای رئیس دائر بابر از تأثر و تأسف از فوت مرحوم حسین علاء و اجرای یک دقیقه سکوت • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ تیر ۱۳۴۳ نشست ۹۵ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ‏۲- مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور ۳- تصویب صورت مجلس عصر یکشنبه ۲۱ تیر ۴- مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور ۵- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ تیر ۱۳۴۳ نشست ۹۶ - دربرگیرنده: ۱- مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور ۲- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای دکتر مهندس ناصر بهبودی ۳- مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور ۴- تعین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ تیر ۱۳۴۳ نشست ۹۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت جلسه صبح سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۲- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۳- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ تیر ۱۳۴۳ نشست ۹۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه جلسات عصر سه شنبه ۲۳ و صبح چهار شنبه ۲۴ تیر ۲ - بیانان قبل از دستور آقایان ارسنجانی ـ مهندس والا ۳ - مذاکره و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه تسهیل وصول مالیاتها ۴ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانون اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به لایحه تسهیل وصول مالیاتها ۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به اصلاح موادی از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال مجدد به مجلس سنا ۶ - تقدیم دو فقره لایحه با قید یک فوریت بوسیله آقای معاون وزارت اقتصاد ۷ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجازه الحاق به قراردادهای بین المللی دریائی ۸ - طرح و استرداد یک فوریت لایحه اصلاح ماده ۱۶ قانون معادن ۹ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع باجازه فروش املاک ضبطی متجاسرین آذربایجان و کردستان و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح گزارش کمیسیون امور خارجه راجع باجازه مبادله موافقت نامه فرهنگی بین دولتین ایران و بلژیک ۱۱ - تقدیم یک فقره طرح قانونی راجع به تربیت مامای روستائی بقید یک فوریت بوسیله آقای معتمدی ۱۲ - طرح واسترداد یک فوریت طرح راجع به تربیت مامای روستائی ۱۳ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع باجازه انجام هزینه‌های ضروری و فوری و خریدوسائل اصلاحات ارضی ۱۴ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به پرداخت یک و نیم درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده به شیروخورشید سرخ ایران ۱۵ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به حمایت از صنایع داخلی کشور و ارجاع مجدد بکمیسیون ۱۶ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع باجازه خرید مستقیم دارو و وسائل بیمارستانی وزارت جنگ با استفاده از معافیت گمرکی و ارسالی به مجلس سنا ۱۷ - تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ امرداد ۱۳۴۳ نشست ۹۹ - دربرگیرنده:۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور آقای سعید وزیری ۳- تصویب صورت جلسات عصر ۲۴ و پنجشنبه ۲۵ و یکشنبه ۲۸ تیر ۴- بیانات قبل از دستور بانو دکتر پارسای و آقایان ریگی و دکتر الموتی ۵- شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت ۶ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به لغو ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد مربوط به تشکیلات دادگستری و ارسال مجدد به مجلس سنا ۷- شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به بازرگانی شدن تسلیحات ارتش و ارسال مجدد به مجلس سنا ۸- شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به واگذاری وظایف اداره نظام وظیفه به وزارت کشور ۹- شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه مبادله قرارداد وین درباره روابط سیاسی ۱۰- مذاکره و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور ۱۱- اخذ رأی نهائی و تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور ۱۲- اعلام وصول لایحه اجازه استفاده مستشاران آمریکا در ایران از مصونیت و معافیت‌های قرار داد وین ۱۳- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجازه استفاده مستشاران آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرار داد وین ۱۴- بیانات بعد از دستور آقای رامبد ۱۵- تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای معتمدی ۱۶- اعلام تعطیلات تابستانی جلسات مجلس ـ ختم جلسه ۱۷- سؤال از وزارت دارایی ۱۸- گزارش کمیسیونهای پارلمانی در یک ماهه اردیبهشت


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ مهر ۱۳۴۳ نشست ۱۰۰ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت جلسه ۲ - بیانات آقای نخست‌وزیر ۳ - بیانات آقای خواجه نوری - دکتر شفیع امین ۴ - تقدیم طرح قانونی راجع به واگذاری امور بهداری به مردم بوسیله آقای دکتر اعتمادی ۵ - قرائت دستور جلسه آینده ۶ - اعلام ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ مهر ۱۳۴۳ نشست ۱۰۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه‏ ۲ - بیانات آقای رئیس بمناسبت پایان تعطیلات تابستانی و آغاز کار مجلس ۳ - شور دوم و تصویب گزارش کیمیسیون فرهنگ راجع به تربیت معلم حرفه‌ای و ارسال بمجلس سنا ۴ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به استفاده از ده نفر کارشناس خارجی برای پروژه‌های مختلف کشاورزی و دامپروری و ارسال به مجلس سنا ۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه انجام هزینه‌های ضروری و فوری و خرید وسائل و لوازم و وسائط نقلیه اصطلاحات ارضی و ارسال بمجلس سنا ۶ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دارائی راجع به شرکت مدیر عامل سازمان برنامه در جلسات شورای پول و اعتبار و ارسال بمجلس سنا ۷ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح قانون حقوق بازنشستگی همردیفان شهربانی و ارسال بمجلس سنا ۸ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به تحصیل مبلغ هفتاد و سه میلیون دویچ مارک از مؤسسه کردیت انشتالت دولت جمهوری آلمان غربی و ارسال بمجلس سنا ۹ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ مهر ۱۳۴۳ نشست ۱۰۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه‏ ۲ -بیانات قبل از دستور آقایان: معتمدی - کبیری - حاذقی ۳ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دارائی راجع به نحوه مصرف کمک سال ۳۹ آمریکا به ارتش و ژاندارمری و ارسال به مجلس سنا ۴ - شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع به چاپ تمبر برای نجات دنیا از گرسنگی ۵ - شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع به چاپ تمبر کمک به زلزله زدگان ۶ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون استخدام راجع به اجازه استخدام هفت نفر گوینده زبان عربی و اردو برای گویندگی رادیو و ارسال بمجلس سنا ۷ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به اجازه استخدام ۱۵ نفر دیپلمه برای خدمت در وزارت کار ارسال بمجلس شورای سنا ۸ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع باجازه استخدام دو نفر کارشناس برای سازمان بنادر و کشتی رانی ارسال بمجلس سنا ۹ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به وصول یک و نیم درصد از مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده بکشور برای شیر و خورشید سرخ و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی راجه به اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون کار و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دارائی راجع به اجازه خرید اتوموبیل جیپ برای دادگاهها و دادسراها از وجوه حاصل از فروش اتوموبیلهای فرسوده و ارسال بمجلس سنا ۱۲ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به واگذاری وظایف اداره نظام وظیفه بوزارت کشور ارسال بمجلس سنا ۱۳ - شور دوم تصویب گزارش کمیسیون نظام وظیفه راجع به بازنشستگی افسران و همردیفان افسران و ابلاغ به دولت ۱۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد تهیه به عدم اجرای تصویبنامه مربوطه به تهیه و تکمیل وسائل مکانیکی و غیر مکانیکی سرویس باربری و آتش نشانی گمرک و ابلاغ به دولت ۱۵ - قرائت دستور جلسه آینده. تعیین موقع جلسه بعدـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ مهر ۱۳۴۳ نشست ۱۰۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه‏ ۲ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون خارجه راجع به اجازه مبادله موافقت نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولتین شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ارسال به مجلس سنا ۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به طرز استفاده از درآمدهای صندوقهای اداره کل تصفیه ورشکستگی و ارسال به مجلس سنا ۴ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اجازه استخدام چهار نفر از دانشجویان دانشکده افسری در سازمان دفاع غیر نظامی و ارسال مجدد به مجلس سنا ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه واگذاری اراضی و عرصه و اعیانیهای خالصه داخل شهر زابل به شهرداری محل و ابلاغ به دولت ۶ شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اجازه استخدام سه نفر کارشناس آلمانی برای کارخانجات نساجی شاهی و بهشهر ۷ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به قرارداد استخدامی آقای جزب جیوانی ریتسو تبعه ایتالیا ۸ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت گمرکی لوازم ساختمانی دبیرستان بوشهر ۹ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت گمرکی اتومبیلهای شخصی اعضاء وزارت امور خارجه و ارجاع مجدد به کمیسیون ۱۰ - شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون در مورد اقامت اتباع بیگانه ۱۱ - قرائت گزارش یکساله کمیسیون عرایض ۱۲ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ مهر ۱۳۴۳ نشست ۱۰۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت جلسه ۲- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به ترتیب پرداخت حقوق دوازده کارشناسان آلمانی فروشگاه فردوسی و ارسال به مجلس سنا ۳ - تقدیم سه فقره لایحه بوسیله آقای نخست وزیر ۴ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه تشکیل سپاه ترویج و آبادانی ۵ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون بازرگانی ۶ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجازه اجرای لایحه استخدام کشوری پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین ۷ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به الحاق بقرارداد وین و ابلاغ به دولت ۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون خارجه راجع به اجازه استفاده از مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین ۹ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ مهر ۱۳۴۳ نشست ۱۰۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه ۲ - بیانات قبل ازدستورآقای یغمائی کیهان ۳ - انتخاب هیئت رئیسه (رئیس – نواب رئیس کارپردازان- منشی‌ها) ۴ ـ اقتراع شعب ششگانه ۵ - تعیین موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ مهر ۱۳۴۳ نشست ۱۰۶ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه ۲ - بیانات قبل اردستورآقایان :پاک ذات ومهندس ارفع ۳ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تملک آپارتمانها ۴ - شور اول اجازه الحاق دولت ایران بموافقت نامه بین المللی عملی وفرهنگی ۵ - شوراول گزارش کمیسیون کشور راجع بانتقال سازمان مرزبانی ونگهبان مرزی به ژاندارمری کل کشور ۶ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به حمایت از صنایع داخلی کشور ۷ - قرائت گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به بودجه ۱۳۴۰کل کشور وموکول شدن طرح آن به جلسه بعد ۸ - قرائت صورت عده اعضاء کمیسیونهای پارلمانی ۹ - اعلام ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ مهر ۱۳۴۳ نشست ۱۰۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان :سرتیپ حکیمیان حبیبی ۳ - قرائت و صورت اسامی هیئت رئیسه شعب ۴ - قرائت صورت اسامی اعضاءکمیسیونها منتخبه از شعب ۵ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع بمالیات براراضی وابلاغ بدولت ۶ -شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت گمرکی یک دستگاه وسیله نقلیه مهندس شورت مشاور شهرسازی ۷ - اخذرأی نهائی و تصویب قانونی واصله از مجلس سنا راجع به حقوق ومزایای تحصیلداران شهرداری وابلاغ به دولت ۸ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به فوق العاده افسران وکارمندان مأمور خدمت در آسایشگاههای مسلولین وابلاغ به دولت ۹ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله ازمجلس سناراجع به ترخیص لوازم ستادبزرگ ارتشتاران بامعافیت گمرکی وابلاغ بدولت ۱۰ - قرائت گزارش یکماهه کمیسیونهای پارلمانی ۱۰.۱ گزارش یک ماهه تیر ماه سال ۱۳۴۳ کمیسیون کار وامور اجتماعی ۱۰.۲ گزارش یکماهه تیرماه ۱۳۴۳ کمیسیون کشور ۱۰.۳ گزارش یکماهه تیر سال ۱۳۴۳ کمیسیون خارجه ۱۰.۴ گزارش یکماهه تیر ماه سال ۱۳۴۳ کمیسیون بودجه ۱۰.۵ گزارش یکماهه تیر سال ۱۳۴۳ کمیسیون قوانین دارائی ۱۰.۶ گزارش یکماهه تیر ماه ۱۳۴۳ کمیسیون اقتصاد وبازرگانی ۱۰.۷ گزارش یکماهه تیر ماه سال ۱۳۴۳ کمیسیون نظام ۱۰.۸ گزارش یکماهه تیر ماه سال ۱۳۴۳ کمیسیون محاسبات ۱۰.۹ گزارش یکماهه تیر ماه ۱۳۴۳ کمیسیون فرهنگ ۱۰.۱۰ گزارش یک ماه سال ۱۳۴۳ کمیسیون دادگستری ۱۰.۱۱ گزارش یکماهه تیر سال ۱۳۴۳ کمیسیون کشاورزی ۱۰.۱۲ گزارش یکماهه امرداد سال ۱۳۴۳ کمیسیون بودجه ۱۱ - مذاکره واخذ رأی نهائی وتصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع ببودجه ۱۳۴۰کل کشور وابلاغ بدولت ۱۲ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دارائی ۱۳ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آبان ۱۳۴۳ نشست ۱۰۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه ۲ - بیانات آقای نایب رئیس بمناسبت روز سازمان ملل متحد ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: خواجه نوری ـ دکتر رشتی ـ صدری کیوان ـ سرتیب پور ـ لفوطی ـ دکتر مهندس بهبودی ۴ - بیانات آقای نخست وزیر وتقدیم لایحهاجازه تحصیل دویست میلیون دلاراعتبار جهت تقویت نیروی دفاعی کشور ۵ - طرح وتصویب فوریت وطرح فی مجلس واصل لایحه اجازه تحصیل دویست مسیسون دلار اعتبار جهت تقویت نیروی دفاعی کشور وارسال بمجلس سنا ۶ - قرائت اسامی هیئت رئیسه منتخبه چند کمیسیون ۷ - بیانات بعد از دستور خانم مهرانگیز دولتشاهی ۸ - تعیین موقع ودستور جلسه بعد-ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آبان ۱۳۴۳ نشست ۱۰۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان :دکتر الموتی-حکمت یزدی-بانوهاجرتربیت وآقای مال زاده آملی ۳ - بیانات آقای رئیس دائر به ابراز تشکر ازانتخاب ایشان ۴ - شوردوم وتصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع بمعافیت فیلم وسایر وسایر وسائل اداره کل ثبت اسناد از حقوق گمرکی وارسال بمجلس سنا ۵ - شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به افزایش هزینه‌های ثبتی ۶ - اخذرأی وانتخاب دونفرجههعضویت هیئت نظارت شرکت ملی نفت ایران ۷ - قرائت اسامی هیئت رئیسه کمیسیون‌های همکاری مجلسین وتحقیق سؤالات ۸ -اخذ رأی وتصویب لایحه قانونی اصلاحی مجلس سنا راجع به ترتیب فروش غله دولتی درخوزستان وابلاغ بدولت ۹ - اعلام وصول لایحه قانونی تمرکز امور درمانی کارمندان از مجلس سنا ۱۰ - تعیین موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آبان ۱۳۴۳ نشست ۱۱۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: تبریزی - مبارکی - علی مرادی - ریگی - رامبد - دکتر حسینی ۳ - شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مقررات باز نشستگی قضات ۴ - طرح وتصویب یک فوریت لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه مبادله اسناد مصوبه اصلاح مواد ۲۳و ۲۷ و۶۱ منشور ملل متحد ۵ - اعلام وصول دوفقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۶ - اعلام وصول یک فقره لایحه اصلاحی از مجلس سنا ۷ -اعلام ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آبان ۱۳۴۳ نشست ۱۱۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان:رامبد (درباره دادن مصونیت سیاسی ) - زهتاب فرد - دکتر شفیع امین ۳ - شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به بدهی کارفرمایان خباز تهران و کرج و شهر ری و شمیرانات و ارسال به مجلس سنا ۴ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی راجع به تحصیل دویست میلیون دلار اعتبار از آمریکا جهه تقویت نیروی دفاعی کشور و ابلاغ بدولت ۵ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ آبان ۱۳۴۳ نشست ۱۱۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: روحانی – روستا ۳ - شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون دارائی دائر به اجازه چاپ تمبر برای کمک بطرح نجات دنیا از گرسنگی وارسال بمجلس سنا ۴ -اخذ رأی نهائی وتصویب لایحه قانونی واصله ا زمجلس سنا راجع به بودجه ۱۳۴۱ کل کشور ۵ - شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون دارائی راجع به اجازه چاپ تمبر برای کمک بزلزله زدگان کشور وارسال بمجلس سنا ۶ - اخذ رأی نهائی وتصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا به اجازه خرید ۱۵دستگاه کامیون کمپرسی برای حفاظت راهها ۷ - شور اول گزارش کمیسیون راه راجع به ساختمان شاهراه تهران - کرج ۸ – قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بهد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آبان ۱۳۴۳ نشست ۱۱۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه ۲ - بیانات قبل از دستور آقای دکتر سعید – بانو جهانبانی و آقای حاذقی ۳ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به الحاق یک تبصره بماده ۱۴ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه بمجلس سنا ۴ - شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع بواگذاری یک قطعه زمین در شاهرود به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت گمرکی لوازم ساختمانی دبیرستان حرفه‌ای بوشهر و ارسال بمجلس سنا ۶ – اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع بمعافیت موقوفات مرحوم احمد یزدان پناه دیلمقانی از مالیات بردرآمد و مالیات بر ارث ۷ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی مجلس سنا راجع به معافیت انبارهای فلزی گمرک از حقوق و عوارض گمرکی ۸ – طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع باجازه اجرای لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین و ارسال بمجلس سنا ۹ - بیانات آقای نخست‌وزیر راجع به امور مختلفه کشور (هم‌چنین قانون مستشاران نظامی امریکا) ۱۰ - تقدیم لایحه انجمن ده و انتخاب کدخدا بوسیله آقای نخست وزیر ۱۱ - معرفی آقای مهندس فتح الله ستوده بوزارت پست و تلگراف و تلفن بوسیله آقای نخست وزیر ۱۲ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آبان ۱۳۴۳ نشست ۱۱۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌جلسه ۲ – شور اول گزارش کمیسیون بهداری راجع به اجازه تأسیس مؤسسه خوار بار و تغذیه ایران ۳ – اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی مجلس سنا راجع باجازه ترخیص ۱۱ صندوق کیف دستی اهدائی آمریکا به بنیاد پهلوی با معافیت گمرکی ۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اجازه اجرای لایحه استخدام کشوری پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین و ارسال بمجلس سنا ۵ – طرح گزارش کمیسیون کشور راجع به رد دو تصویبنامه مربوط به تقسیم شهر تهران به هفت ناحیه و ارسال بمجلس سنا ۶ – شور اول گزارش کمیسیون بهداری راجع به افزایش سه تبصره و اصلاح ماده ۳ بقانون واگذاری امور بهداری بمردم ۷ - اخذ رأی و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اصلاح تبصره ماده ۳ قانون استخدام پرستار و ماما ۸ – شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع بمعافیت یک وسیله نقلیه مهندس شورت مشاور شهرسازی از حقوق گمرکی و ارسال بمجلس سنا ۹ – شور اول گزارش کمیسیون بودجه راجع باعزام هشت نفر دانشجو برای تحصیل در امور حسابداری خبره بانگلستان ۱۰ – اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۱ – قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آبان ۱۳۴۳ نشست ۱۱۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه ۲ – بیانات قبل از دستور آقایان: مبارکی – رضوی – دکتر رهنوردی – موسوی ماکوئی ۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون خارجه راجع باصلاح مواد ۲۳ و ۲۷ و ۶۱ منشور سازمان ملل متحد ۴ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به بودجه ۱۳۴۲ کل کشور ۵ – شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دارائی راجع بانحلال ضرابخانه شاهنشاهی و واگذاری وظایف آن به بانک مرکزی ایران و واگذاری خانه‌های سازمانی بکارمندان و ارسال بمجلس سنا ۶ – شور دوم گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به تمدید قرارداد استخدامی آقای جزب جیوانی ریتسو تبعه ایتالیا و ارسال بمجلس سنا ۷ – شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع بواگذاری سهام بنگاه مستقل آبیاری در شرکت آبیاری آذربایجان به شهرداری تبریز و ارسال بمجلس سنا ۸ – اخذ رأی و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اجازه استخدام سی نفر از فارغ التحصیلان مؤسسه فنی تیر تاش مازندران ۹ – اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع بمعافیت لوازم لوله کشی زاهدان از حقوق انبار داری ۱۰ - اعلام وصول لایحه قانونی راجع باجازه پرداخت فوق العاده و حق الزحمه کارکنان اداره هواشناسی در مجلس سنا ۱۱ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع بواگذاری یدکهای بارکش وزارت دارائی کل گمرک ۱۲ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آبان ۱۳۴۳ نشست ۱۱۶ - دربرگیرنده: ۱ – تصویب صورت جلسه ۲ – بیانات قبل از دستور آقایان: فولادوند – پاینده ۳ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به الحاق دولت ایران بموافقت نامه بین المللی برای وارد کردن لوازم ۴ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع بانتقال سازمان مرزبانی و نگهبانی مرزی به ژاندارمری کل کشور و ارسال مجدد به مجلس سنا ۵ - شور اول گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع به تعمیم استفاده از آئین نامه مناقصه امور ساختمانی وزارت راه و راه آهن در مورد امور ساختمانی وزارت جنگ ۶ - طرح گزارش واصله از مجلس سنا راجع به رد ترتیب بازنشستگی کارگران دخانیات و ارجاع به کمیسیون کار ۷ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به بخشودگی حق علفچر بهاره در بعضی از مراتع کشور ۸ - مذاکره در کلیات شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به مقررات مرزنشینان کشور ۹ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آبان ۱۳۴۳ نشست ۱۱۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقای کیهان یغمائی ۳ - بقیه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به مقررات مرزنشینان کشور ۴ -اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به معافیت گمرکی یک بسته اسباب بازی اهدائی کشور آمریکا بکودکان بیمارستان بنگاه نیکوکاری و ابلاغ بدولت ۵ - مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به حل اختلاف بین وزارت راه و شرکت سمنتیشن و بین بانک ساختمانی و شرکت چی دو نیو به حکمیت و ارجاع مجدد به کمیسیون ۶ - اعلام وصول و طرح و تصویب یک فوریت لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به تاسیس مرکز آمار ایران ۷ - اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۸ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آذر ۱۳۴۳ نشست ۱۱۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسات ۲۶و ۲۸ آبان ۲ - بیانات قبل از دستور آقای مجید محسنی و بانو جهانبانی ۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات راجع به تفریغ بودجه ۱۳۴۱ مجلس شورای ملی ۴ - شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع بصندوق بازنشستگی افسران و کارکنان اداره امور انتظامی راه آهن ۵ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به بخشودگی خسارت دیر کرد بدهی زارعین میاندوآب ۶ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع بواگذاری قریه علی آباد خالصه ورامین به وزارت جنگ جهه دامداری ارتش ۷ - اخذ رأی و تصویب اصلاح مجلس سنا در لایحه قانونی واگذاری دو دستگاه ماشین آب شیرین کن گمرک بشهرداری بوشهر ۸ - قرائت گزارش مجلس سنا راجع به رد لایحه بازنشستگی کارگران اداره کل غله و قند و شکر و ارجاع بکمیسیون کار ۹ - اعلام وصول آئین نامه اجرائی نحوه مصرف درآمد خانه‌های سازمانی وزارت جنگ از مجلس سنا ۱۰ - قرائت دستور و تعیین جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آذر ۱۳۴۳ نشست ۱۱۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه ۲ - بیانات آقای نخست وزیر و تقدیم لایحه تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی بقید دو فوریت ۳ - طرح و تصویب دو فوریت و طرح فی المجلس و اصل لایحه تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی و ارسال بمجلس سنا ۴ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آذر ۱۳۴۳ نشست ۱۲۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مهذب – معتمدی – روستا ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به بازرگانی شدن کارخانه باطری سازی ارتش ۵ - شور اول گزارش کمیسیون آب و برق راجع به تعیین حریم دریاچه احداثی پشت سد کرج ۶ - سؤال آقای موسوی راجع به شکایت کشاورزان ماکو در خصوص وصول آب بها وجواب آقای معاون وزارت آب و برق و ارجاع سؤال بکمیسیون تحقیق سؤالات ۷ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع باجازه استخدام سه نفر کارشناس آلمانی برای کارخانجات نساجی شاهی و بهشهر و ارسال بمجلس سنا ۸ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع بهمعافیت اشیاء آپارتمانهی هتل شاه عباس کبیر از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و ارسال بمجلس سنا ۹ - اخذ رأی نهائی و تصویب قانون اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به معافیت قسمتی از حق باربری لوازم مؤسسات دولتی و سازمان برنامه و سازمان آب و ابلاغ بدولت ۱۰ - اخذ رأی و تصویب لایحه قانون اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به واگذاری شصت هزار متر زمین اوین بدانشگاه ملی و ابلاغ بدولت ۱۱ - اخذ رأی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به تمدید استخدام آقای گوستاوبوری و ابلاغ بدولت ۱۲ - قرائت صورت انتخاب چند عضو کمیسیونها از شعب ۱۳ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ آذر ۱۳۴۳ نشست ۱۲۱ - دربرگیرنده: ۱ - قراعت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان :مجید محسنی و علی مرادی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون بهداری راجع به اجازه تأسیس مؤسسه خواربار و تغذیه ایران و ارسال مجدد به مجلس سنا ۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون بهداری راجع به اصلاح مواد ۱ و ۳ قانون واگذاری امور بهداری به مردم و ارسال مجدد به مجلس سنا ۶ - اخذ رای نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع باجازه دریافت ۷۳ میلیون دویچ مارک از آلمان و ابلاغ بدولت ۷ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی و ابلاغ بدولت ۸ - شور دوم تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به واگذاری یک قطعه زمین دولتی به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و ارسال به مجلس سنا ۹ - شور اول گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به متمم قانون سپاه دانش ۱۰ - شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اجازه الحاق دولت ایران به مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی ۱۱ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آذر ۱۳۴۳ نشست ۱۲۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقای نیری – بانو دکتر پارسای و آقایان :روستا – کیهان یغمائی – پاینده ۳ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع به حقوق بازنشتگی افسران و کارکنان اداره امور انتظامی راه آهن و ارسال بمجلس سنا ۴ - طرح گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به تشکیل سپاه ترویج و آبادانی ۵ - اعلام انتخاب آقای دکتر رهنمودی به جای آقای قلعه جوقی به عضویت کمیسیون بهداری ۶ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آذر ۱۳۴۳ نشست ۱۲۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: کسرائی – حاذقی و بانو دکتر فرخ روپارسای ۳ ـ تصویب صورت جلسه یکشنبه هشتم آذر ۴ - بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمسیون کشاورزی راجع به تشکیل سپاه ترویج وآبادانی و ارسال بمجلس سنا ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ آذر ۱۳۴۳ نشست ۱۲۴ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل‏ ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: ضابطی- مبارکی- خواجه‌نوری‏. ۳- تصویب صورت جلسات ۱۰ و ۱۲ آذر. ۴- طرح تصویب گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به بازنشسته نمودن کارگران انحصار دخانیات ایران. ‏ ۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به بازنشسته نمودن کارگران اداره غله و قند و شکر. ۶- شور اول گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به اجازه دریافت چهارده میلیون دلار وام از سازمان عمرانی بین‌المللی آمریکا. ۷- شور اول گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به اجازه دریافت ۴۴ میلیون و دویست هزار دلار وام از صندوق وام‌های عمرانی آمریکا. ۸- اخذ رأی و تصویب اصلاح مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به اجازه فروش پنجاه هکتار از اراضی کرج به سازمان اردوهای کار. ۹- اخذ رای و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به تبادل کارمندان فنی بین مرکز تحقیقات بیمارستان کلود برنارد پاریس و مرکز تحقیقاتی بیماری‌های واگیر بیمارستان فیروزآبادی‏. ۱۰- اخذ رأی و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تأسیس اتاق صنایع و معادن. ‏ ۱۱- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی‏ اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه ترخیص اشیای اهدایی به دو دبستان تهران با معافیت کمرگی. ۱۲- تقدیم لایحه تفکیک وزارت فرهنگ و معرفی آقایان: پهلبد به وزارت فرهنگ و هنر -دکتر هدایتی به وزارت آموزش و پرورش و دکتر کشفیان به وزارت مشاور و مهندس شالچیان به وزارت راه و دکتر جهانشاهی به وزارت مشاور به وسیله آقای نخست‌وزیر. ۱۳- طرح و تصویب دو فوریت و طرح فی‌المجلس و اصل لایحه تفکیک وزارت فرهنگ و ارسال به مجلس سنا. ۱۴- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه.


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آذر ۱۳۴۳ نشست ۱۲۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات آقای رئیس بمناسبت روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - بیانات قبل از دستور آقای حق شناس - بانو دکتر دولتشاهی - آقایان: دکتر سعیدحکمت - دیهیم - فولادوند ۵ - شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تشکیل دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش ۶ - شور اول گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع به اجازه دریافت چهار فقره وام از بانک صادرات و واردات واشنگتن ۷ - اخذ نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به تخصیص یک و نیم درصد از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده به شیر و خورشید سرخ ایران ۸ - اخذ رأی و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اجازه اجرای لایحه اصلاح قانون بازرگانی پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین مشترک مجلسین ۹ - اخذ رأی و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اجازه استخدام عده‌ای کارمند به وزارت کار و امور اجتماعی ۱۰ - اخذ رأی و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اجازه استخدام آقای پل رمانویچ ۱۱ - قرائت دستور جلسه بعد ۱۲ - بیانات بعد از دستور آقایان: معتمدی - دکتر شفیع امین ۱۳ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد -ختم جلسه


- دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور - آقایان: علی مرادی - سیفی - بهادری - سعیدوزیری - حاذقی ۳ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی مجلس سنا راجع به اجازه پرداخت حقوق ۱۲ نفر از کارشناسان آلمانی فروشگاه فردوسی ۴ - شور اول گزارش کمیسیون استخدام راجع به تکمیل قانون نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنیسین‌ها ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به تبدیل دو در هزار موضوع ماده ۳۲ قانون اصلاح تعرفه گمرکی به چهار در هزار و ارجاع مجدد بکمیسیون ۶ - قرائت لایحه قانونی اصلاحی مجلس سنا راجع به ساختمانهای فرهنگی و تعمیرات مدارس و ارجاع به کمیسیون فرهنگ ۷ - اخذ رأی و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع بدر آمد و هزینه شهریه شاگردان کلاسهای حرفه‌ای بزرگ سالان بانوان ۸ - اخذ رأی و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع باجازه استخدام چهار نفر اتباع یونان برای انحصار دخانیات در سالهای ۴۰و۴۱و۴۲ ۹ - قرائت گزارش دو ماهه مهر و ابان ۱۳۴۳ کمیسیونهای پارلمانی ۱۰ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آذر ۱۳۴۳ نشست ۱۲۸- دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: صدری کیوان- میرافضل- حاذقی- آموزگار - پاینده ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - شور اول گزارش کمیسیون استخدام راجع به‌الحاق تبصره سوم به ماده ۱۲ قانون اجازه استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی برای وزارت بهداری ۵ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت نشانها و مدالهای کار از حقوق و عوارش گمرکی و سود بازرگانی ۶ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دارائی راجع به تعمیم استفاده از آئین‌نامه مربوط بمناقصه امور ساختمنی وزارت راه و راه‌آهن در تمام وزارتخانه‌ها و ارسال بمجلس سنا ۷ - شور اول گزارش کمیسیون راه راجع به تمدید مدت خدمت کارشناسان آمریکائی وزارت راه ۸ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اعاده گالشهای وارده از چکسلواکی و لهستان بخارج از کشور ۹ - مذاکره در گزارش مجلس سنا راجع به رد لایحه مربوط بواگذاری یک قطعه زمین از طرف شهرداری جهت احداث روزنامه رسمی ۱۰ - اخذ رأی و تصویب اصلاح مجلس سنا در لایحه قانونی تجدید استخدام دو نفر کارشناس سازمان بنادر و کشتیرانی ۱۱ - بقیه مذاکره در گزارش مجلس سنا راجع به رد لایحه واگذاری یک قطعه زمین از طرف شهرداری جهه احداث محل روزنامه رسمی و ارجاع بکمیسیون ۱۲ - اعلام وصول لایحه قانونی راجع به رد تصویبنامه مربوط به بخشنودگی عوارض اراضی محل مدرسه سن‌لوئی و ارجاع بکمیسیون ۱۳ - قرائت دستور تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ دی ۱۳۴۳ نشست ۱۲۹- دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: صدری کیوان‌- فخر طباطبائی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - شور اول گزارش کمیسیون کار راجع به اضافه نمودن شش تبصره بماده ۱۰ قانون کار ۵ - شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه مبادله موافقت نامه مربوط به همکاری در امور تربیتی و فرهنگی و علمی بین دولت ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی فدراتیو یوگوسلاوی ۶ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به متمم بودجه ۱۳۴۰ کل کشور و ارسال بمجلس سنا ۷ - شور اول گزارش کمیسیون استخدام راجع به اجازه استخدام ۱۶۷ نفر پاسبان بجای پاسبانهای بازنشسته و اخراجی ۸ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزات کشور ۹ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع بمعافیت اتومبیلهای مأمورین سیاسی کشورهای خارجی از پرداخت حقوق گمرکی ۱۰ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اجازه الحاق دولت ایران بمؤسسه یک نواخت‌کردن حقوق خصوصی ۱۱ - اخذ رأی و تصویب اصلاح مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به استفاده افسران ژاندارمری کل کشور از مزایای افسران ارتش شاهنشاهی ۱۲ - اخذ رأی و تصویب اصلاح مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به قبول عضویت سازمان بنا در کشتی‌رانی در دفتر بین‌الملی هیدروگرافیک ۱۳ - اخذ رأی و تصویب اصلاح مجلس سنا در لایحه قانونی اجازه طبع اوراق انتخاباتی دوره اخیر مجلسین بدون مناقصه ۱۴ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به لغو مجازات شلاق ۱۵ - اعلام وصول سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۶ - قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به قابل طرح نبودن لایحه دولت مربوط بتأسیس شرکت سهامی کارخانجات ۱۷ - اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۸ - قرائت دستور دو تعیین وموقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ دی ۱۳۴۳ نشست ۱۳۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: حبیبی‌- البرزی - ادیب سمیعی‌-سعید وزیری (ضمناً دو فقره سؤال تقدیم نمودند) ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - طرح گزارش شور دوم کمیسیون آب و برق راجع به تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سد کرج و ارجاع بکمیسیون دادگستری ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون قوانین دارائی دائر به عدم نیاز تحصیل مجوز در مورد تصویبنامه تحصیل ۱۵ میلیون دلار وام از سازمان عمران بین‌المللی و ارسال بمجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون قوانین دارائی دائر بعدم نیاز تحصیل مجوز در مورد تصویبنامه تحصیل دو میلیون و چهار صد هزار دلار وام از سازمان عمران بین المللی و ارسال بمجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون قوانین دارئی دائر بعدم نیاز تحصیل مجوز در مورد تصویبنامه دریافت ۱۵ میلیون دلار اعتبار از بانک صادرات و واردات آمریکا و ارسال بمجلس سنا ۸ - شور دوم گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به اختیار در مورد انضباط دانشجویان دانشگاهها و ارجاع مجدد بکمیسیون ۹ - اخذ رأی و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه مربوط به دوره تربیت افسران روان سنج ۱۰ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه انجام هزینه‌های ضروری و خرید وسائل و لوازم وسائط نقلیه اصلاحات ارضی ۱۱ - یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیرجنگ ۱۲ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر بهداری ۱۳ - اعلام وصول گزارش مجلس سنا راجع به آئین‌نامه اصلاحات ارضی ۱۴ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه قانونی استخدام آقای فردریش فایل ۱۵ - اعلام تغییر دو نفر اعضای کمیسیون کار و امور اجتماعی ۱۶ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه ۱۷ -پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ دی ۱۳۴۳ نشست ۱۳۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامس غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: حید صائبی - زهتاب فرد - مهندس والا ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای معتمدی ۵ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه استخدام ۱۶ نفر فارغ‌التحصیلان آموزشگاه عالی جنگل ۶ - طرح لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راحع به احازه خرید لوازم فنی مریوط به اجرای طرحهای تحقیقاتی وزارت کشاورزی بدون رعایت مناقصه و ارجاع بکمیسیون کشاورزی ۷ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع بمعافیت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی نشانها و مدالهای کار و ارسال بمجلس سنا ۸ - شور و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اجازه پرداخت فوق‌العاده و حق‌الزحمه کارکنان اداره کل هواشناسی و ابلاغ بدولت ۹ - طرح و تصویب یک فوریت و مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به انتشار اسناد خزانه تا ماده ۱۲ ۱۰ - قرائت دستور و تعیین جلسه بعد- ختم جلسه ۱۱ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ دی ۱۳۴۳ نشست ۱۳۲ *14 * - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه ۲ - بیانات قبل از دستور :بانو شوکت ملک جهانتانی وآقایان دکتر حسینی ودکتر رشتی ۳ - بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به انتشار اسناد خزانه و ارسال بمجلس سنا ۴ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۴۳ نشست ۱۳۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه ۲ - طرح سؤال آقایان: سعید وزیری‌- احتشامی راجع به سیاست خارجی و جواب آقای نخست وزیر ۳ - تقدیم یک فقره لایحه راجع به اجازه تحصیل اعتبار برای تأمین قسمتی از هزینه‌های عمرانی کشور ۴ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ دی ۱۳۴۳ نشست ۱۳۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر الموتی‌- دکتر صاحب قلم‌- رضوی ۳ - تصویب صورت‌جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دادگستری ۵ - اعلام اسامی اعضاء کمیسیون رسیدگی به لایحه استخدام کشوری ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به لغو مجازات شلاق و ارسال بمجلس سنا ۷ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به اختیارات در مورد انصباط دانشجویان و ارسال مجدد به مجلس سنا ۸ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع به اجازه استرداد املاک و اماکن مسکونی عده‌ای از متجاسرین آذربایجان و کردستان و ارسال بمجلس سنا ۹ - شوراول گزارش کمیسون دادگستری راجع بصدور چک تا ماده ۷ ۱۰ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ دی ۱۳۴۳ نشست ۱۳۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه ۲ - بقیه مذاکرات در شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع بصدور چک ۳ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع بقرار داد وام شماره ۶ از سازمان عمران بین‌المللی آمریکا و ارسال بمجلس سنا ۴ - شوراول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اصلاح ماده ۱۶ قانون معادن ۵ - شورای اول گزارش کمیسیون نظام راجع بماده واحده الحاقی بقانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۶ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع بمعافیت گمرکی کالاهای دانشگاه پهلوی ۷ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع به قرارداد وام شماره ۹۷ «الف و ب» از صندوق وامهای عمرانی آمریکا ارسال بمجلس سنا ۸ - اعلام وصول دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۹ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه ۱۰ - پرسش نمایندگان ۱۱ - گزارش کار آذر ماه ۱۳۴۳ کمیسیونها


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ دی ۱۳۴۳ نشست ۱۳۶ *10 * - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور بانوان: جهانبانی‌ـتربیت‌ـ و آقایان: مهندس صائبی‌ـ معتمدی‌ـ ریگی‌ـ دکتر شفیع‌امین‌ـ حق شناس ۳ - شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سد کرج و ارجاع مواد ۳و۴ لایحه به کمیسیون ۴ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع به قرارداد وتمهای شماره ۶۵/۵-۶۵/۶-۶۵/۷-۶۵/۸ـ با بانک صادرات و واردات واشنگتن و ارسال بمجلس سنا ۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به افزایش هزینه‌های ثبتی و ارسال بمجلس سنا ۶ - طرح و تصویب اصلاحات‌مجلس‌سنا در لایحه قانونی واگذاری وظایف اداره نظام وظیفه به وزارت کشور و ابلاغ به دولت ۷ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه ۸ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ دی ۱۳۴۳ نشست ۱۳۷ * 29 * - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: حبیبی‌ـ دکتر رهنوردی‌ـ کسرائی‌ـ موسوی ماکوئی‌ـ ایلخان ۳ - تصویب صورت جلسه سه‌شنبه ۱۵ دی ۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه مربوط به تعیین نحوه مصرف و افزایش بعضی از اعبارات قانون بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور و ارسال بمجلس سنا ۵ - طرح گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع به اجازه تحصیل اعتبار برای تأمین قسمتی از هزینه‌های عمرانی کشور ۶ - تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای دکتر مهندس بهبودی ۷ - بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع به اجازه تحصیل اعتبار برای تأمین قسمتی از هزینه‌های عمرانی کشور و ارسال بمجلس سنا ۸ - قرائت طرح قدیمی راجع به معافیت محصلین اعزامی بخارج از پرداخت ده هزار ریال حق خروجی گذرنامه و اعلام قابل طرح نبودن آب ۹ - تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه ۱۰ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ دی ۱۳۴۳ نشست ۱۳۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسات پنجشنبه ۱۷ دی ۲ - معرفی آقای مصطفوی زمانی بمعاونت وزارت فرهنگ و هنر بوسیله آقای وزیر فرهنگ و هنر ۳ - تقدیم لایحه قرار داد الحاقی نفت بوسیله آقای وزیر دارائی بقید یک فوریت ۴ - بیانات آقای نخست وزیر راجع بجریان قرارداد الحاقی نفت و تقلیل قیمت نفت و بنزین ۵ - بیانات آقایان‌- کیهان یغمائی‌- زهتاب‌فرد- سرتیپ‌پور- فولادوند-دکتر ضیائی راجع باهمیت قرارداد الحاقی نفت ۶ - طرح و تصویب یک فوریت قرار داد الحاقی نفت ۷ - تقدیم یک فقره لایحه وسیله آقای معاون وزارت اقتصاد و بازرگانی ۸ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت جنگ ۹ - اخذ رآی و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی سپاه ترویج و آبادانی و ابلاغ بدولت ۱۰ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی مجلس سنا راجع به بازرگانی شدن کارخانه باطری سازی اداره تسلیحات ارتش و ابلاغ بدولت ۱۱ - اخطار آقای دکتر مبین طبق ماده ۲۸ آئین‌نامه داخلی راجع به تعویق رسیدگی کمیسیونها در قسمتی از لوایح و ابلاغ بدولت ۱۲ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی مجلس سنا راجع بمعافیت گمرکی لوازم ساختمان دبیرستان بوشهر و ابلاغ بدولت ۱۳ - اخذ رأی و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به انحلال ضرابخانه شاهنشاهی و واگذاری وظایف آن ببانک مرکزی و ابلاغ بدولت ۱۴ - قرائت دو فقره لایحه قانونی اصلاحی از مجلس سنا و ارجاع به کمیسیونهای مربوط ۱۵ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی مجلس سنا راجع به معافیت تراکتورهای اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی مراغه از حق انبارداری و دیرکرد و ابلاغ بدولت ۱۶ - قرائت اسامی هیئت رئیسه کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه استخدام کشوری ۱۷ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ دی ۱۳۴۳ نشست ۱۳۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه ۲۰ دی ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مصطفوی‌نائینی‌- کسرائی‌- مجیدمحسنی‌- دکتر معتمد وزیری‌- دکتر حکیم شوشتری ۳ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع بتشکیل دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و ارسال مجدد بمجلس سنا ۴ - شور اول گزارش کمیسیون استخدام راجع به اجازه استخدام بیست نفر کارشناس کشت چای و چای سازی برای تکمیل کادر فنی سازمان چای ۵ - شور اول گزارش کمیسیون بهداری راجع بتمرکز و هماهنگی امور درمانی کارمندان دولت ۶ - قرائت صورت اسامی اعضاء منتخبه از کمیسیونهای دارائی و دادگستری و اقتصاد جهت عضویت کمیسیون رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بازرگانی ۷ - اعلام انتخاب آقای دکتر الموتی بجای آقای مهندس ارفع در کمیسیون برنامه ۸ - تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای رامبد ۹ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه‌بعد- ختم جلسه ۱۰ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ دی ۱۳۴۳ نشست ۱۴۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه سه‌شنبه ۲۲ دی ماه ۲ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز مصوب ۱۷ آبان ۱۳۳۳ و ارسال بمجلس سنا ۳ - اعلام وصول چار فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۴ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعدـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ دی ۱۳۴۳ نشست ۱۴۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان معتمدی (ضمناً اعلام جرمی نیز تقدیم نمود) - حاذقی - روستا- موسوی ماکوئی ۳ - تصویب صورت جلسه پنجشنبه ۲۴ دی ماه ۴ - طرح سؤال آقای صفی‌پور راجع به اعتبار جاده‌سازی و ساختمان جاده‌های فرعی و جاده نورآباد و جواب آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع بماده واحده الحاقی بقانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال بمجلس سنا ۶ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۷ - شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع به اجازه پرداخت نقدی که حق لیسانس بجای کمک جنسی و امور مربوط به سازمان پیشین تدارکات کشور ۸ - بیانات آقایای وزیر آموزش و پرورش راجع به اعتبار ترفیعات و مطالبات فرهنگیان و تبدیل خدمت آموزگاران روزمزد ۹ - شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به اجازه فروش ساختمان فعلی ژاندارمری خراسان و مصرف وجوه حاصله برای ساختمان جدید ۱۰ - شور اول گزارش کمیسیون بهداری راجع به پرداخت حق‌الکشف کاشفین مواد مخدره غیر مجاز ۱۱ - قرائت گزارش نمایندگان مجلس شورای ملی در هیئت نظارت اندوخته اسکناس ۱۲ - طرح و تصویب گزارش کمسیون کشاورزی مبنی بر رد لایحه مربوط به تصویب‌نامه آئین‌نامه اجرائی مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی و ابلاغ بدولت ۱۳ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ بهمن ۱۳۴۳ نشست ۱۴۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه یکشنبه ۲۷ دی ۲ - شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به عضویت دولت ایران در سازمان منطقه شرقی امور اداری ۳ - شور اول گزارش کمیسیون بودجه راجع به پرداخت چهار میلیون دلار وام بشرکت ملی نفت ایران برای سرمایه‌گذاری در شرکت نفت ایران و ایتالیا ۴ - بیانات آقای رئیس راجع به سوء قصد علیه آقای نخست‌وزیر و نوید رفع خطر از ایشان ۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به ترخیص مدالهای طلای مؤسسه اعتباری دانشگاه تهران با معافیت گمرکی و ارسال بمجلس سنا ۶ - طرح گزارش کمیسیون کشاروزی راجع به اجازه خرید لوازم فنی جهت اجرای امور تحقیقاتی وزارت کشاروزی و ابلاغ بدولت ۷ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون استخدام راجع به اجازه استخدام ۱۶۷ نفر پاسبان بجای پاسبانهای بازنشسته و اخراجی و ارسال بمجلس سنا ۸ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه انتشار اسناد خزانه و ابلاغ بدولت ۹ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به نحوه مصرف کمک ۱۳۳۹ آمریکا به ارتش و ژاندارمری و ابلاغ بدولت ۱۰ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به ادراه امور مالی هنرستانهای تهران و تبریز ۱۱ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع بغیر ضروری بودن تصویبنامه تشکیل دفتر مطالعات صنعتی و مدنی و ارسال بمجلس سنا ۱۲ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع بغیر ضروری بودن تصویتنامه تبدیل دو در هزار ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی به چهار در هزار و ابلاغ بدولت ۱۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع بغیر ضروری بودن تصویبنامه مربوط بمعافیت حقوق و عوارض گمرکی صفحات موسیقی اهدائی سازمان ملل متحد و ارسال بمجلس سنا ۱۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع بغیر ضروری بودن تصویب‌نامه عوارض بندری کشتی‌ها و شناورهای موتوری کمتر از ۱۵ تن ظرفیت و ارسال بمجلس سنا ۱۵ - اعلام وصول طرح قانونی از مجلس سنا راجع به تأسیس کتابخانه‌های عمومی ۱۶ - اعلام وصول طرح قانوی از مجلس سنا راجع بواگذاری اراضی و ابنیه دولتی بمؤسسات خیریه و درمانی و امدادی و فرهنگی و ورزشی بدون اخذبها ۱۷ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع بمعافیت لوازم فیلم‌برداری و غیره اداره کل ثبت از حقوق گمرکی و ابلااغ بدولت ۱۸ - بیانات آقای دکتر یگانه وزیر مشاور راجع بسوء قصد علیه آقای نخست‌وزیر و صدور اعلامیه دولت ۱۹ - تقدیم دوفقره لایحه به قید یک فوریت بوسبله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۲۰ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجازه انعقاد قراردادهای نفت ۲۱ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه راجع بمصرف پذیره قرار دادهای نفت ۲۲ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت اقتصاد و بازرگانی ۲۳ - تقدیم لوایح بودجه ۱۳۴۴ و تفریغ بودجه ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی وسیله آقای قراچورلو کار پرداز ۲۴ - قرائت اسامی اعضاء منتخبه مجلس سنا جهت کمیسیون خاص مشترک مجلسین برای رسیدگی بلایحه اصلاح قانون بازرگانی ۲۵ - بیانات بعد از دستور آقایان سرتیپ‌پور- فولادوند- مهندس والا- زهتاب فرد ۲۶ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ بهمن ۱۳۴۳ نشست ۱۴۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه سه‌شنبه ۲۹ دی ۲ - بیانات آقای هویدا دائر به ابراز تأثر از سوء قصد علیه آقای نخست وزیر و برقراری خود از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه به مسئولیت امور دولت ۳ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اطلاعات راجع به اجازه استخدام پنج نفر از اتباع خارجی به سمت گویندة خارجی فرستنده‌های رادیو و ارسال بمجلس سنا ۴ - بیانات بعد از دستور آقایان: مهندس صائبی‌ـ خواجه‌نوری‌ـ سرهنگ‌دکتر حسینی‌ـ روحانی‌ـ دکتر رهنوردی‌ـ مبارکی‌ـ صادق احمدی‌ـ رامبد ۵ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعدـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ بهمن ۱۳۴۳ نشست ۱۴۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات آقای رئیس‌ بمناسبت روز تاریخی ششم بهمن ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: قراچورلوـ مهندس‌ارفع‌ـ حاج‌حسن تبریزی‌ـ غلام نیاکان‌ـ بانو تربیت ۴ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت جنگ ۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون خارجه راجع به اجازه مبادله موافقت‌نامه فرهنگی مربوط به همکاری در امور تربیتی و علمی و فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی فدراتیو یوگسلاوی و ابلاغ به دولت ۶ - اخذ رأی و تصویب اصلاح مجلس سنا در لایحه قانونی الحاق دولت اران بمقاوله‌نامه بین‌المللی برای وارد کردن لوازم تربیتی و علمی و فرهنگی و ابلاغ بدولت ۷ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ بهمن ۱۳۴۳ نشست ۱۴۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت جلسات پنجشنبه اول و یکشنبه چهارم بهمن ماه ۲- بیانات آقای رئیس دائر به ابراز تأثر و تأسف از شهادت مرحوم حسنعلی منصور نخست وزیر و اجرای یک دقیقه سکوت‌ـ ختم جلسه

نخست‌وزیر امیرعباس هویدا

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ بهمن ۱۳۴۳ نشست ۱۴۶ * 19-20 - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسات ۶ و ۸ بهمن ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: فولادوند ـ دکتر الموتی ـ رامید ـ دکتر خطیبی ۳ - معرفی هیئت دولت و اعلام برنامه بوسیله آقای امیر عباس هویدا نخست وزیر ۴ - طرح برنامه و ابراز رای اعتماد بدولت آقای امیر عباس هویدا نخست وزیر ۵ - قرائت اسامی هیئت رئیسه کمیسیون رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بازرگانی ۶ - تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ بهمن ۱۳۴۳ نشست ۱۴۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه اول ۲ - بیانات قبل از دستور آقای کهزاد البرزی ۳ - تصویب صورت جلسه قبل ۴ - بیانات قبل از دستور آقای علی مرادی ـ بانو دکتر دولتشاهی ـ نیاکان ـ پروین ۵ - شور اول گزارش کمیسیون خارجه راجع به اجازه مبادله موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی اردن ۶ - شور اول گزارش کمیسیون استخدام راجع به انتقال کارمندان ثبت اسناد بمرکز برای طی کلاس عالی ثبت ۷ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه ۸ -گزارش کار کمیسیونهای مجلس شورای ملی در یک ماهه دی ۱۳۴۳


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ بهمن ۱۳۴۳ نشست ۱۴۸ * 27 * - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه اول ۲ - بیانات آقای نایب رئیس بمناسبت روز ۱۵ بهمن ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: حق شناس ـ سیفی ـ معتمدی ـ خواجه نوری ۴ ـ طرح گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی ۵ - قرائت دستور جلسه آینده ۶ - اعلام آقای مهندس ارفع مخبر کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه استخدام کشوری که فرصت یکماهه تقدیم نظرات از ۱۵ بهمن شروع می‌شود. ۷ - تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ بهمن ۱۳۴۳ نشست ۱۴۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسات ۱۴ و ۱۵ بهمن ۲ - تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای دکتر مهذب ۳ - اخذ رای و تصویب ارجاع مجدد گزارش محاسبات مربوط به بودجه ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی به کمیسیون محاسبات ۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع به اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت و ارسال بمجلس سنا ۵ - تعیین موقع جلسه - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ بهمن ۱۳۴۳ نشست ۱۵۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور بانو جهانبانی و آقایان: مهندس صائبی- حاذقی- دکتر امین- دکتر مهذب ۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی مربوط بقول اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره بقانون کار و ابلاغ بدولت ۴ - اخذ رأی و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تجدید استخدام ژوزف جیوانی ریتسو تبعه ایتالیا و ابلاغ بدولت ۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون بهداری راجع بپرداخت حق الکشف کاشفین مواد مخدره غیر مجاز و ارسال بمجلس سنا ۶ - شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه مبادله موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه ۷ - تقدیم یک لایحه بوسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۸ - اخذ رأی و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اجازه استخدام سه نفر کارشناس آلمانی برای کارخانه‌های نساجی شاهی و بهشهر و ابلاغ بدولت ۹ - قرائت و موافقت با گزارش کمیسیون بودجه دائر به عدم لزوم هفت فقره تصویبنامه‌های مربوط به یک دوازدهم بودجه‌های سالهای ۴۰ و ۴۱ و ابلاغ بدولت ۱۰ - اعلام وصول دو فقره لایحه قانونی اصلاحی از مجلس سنا ۱۱ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه ۱۲ -گزارش از کمیسیون عرایض بمجلس شورای ملی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ بهمن ۱۳۴۳ نشست ۱۵۱ * 27 * - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر بقائی یزدی - دکتر امین - ارسنجانی ۳ - تصویب صورت جلسات ۱۸ و ۲۰ بهمن ۴ - تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای کبیری ۵ - بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات راجع ببودجه ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ابلاغ بدولت ۶ - تقدیم لایحه توسعه مؤسسات برق دولتی بوسیله آقای وزیر آب و برق ۷ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه توسعه مؤسسات برق غیردولتی ۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون استخدام راجع به خدمت فنی آقای فردریش فایل مهندس شهرساز و ابلاغ بدولت ۹ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به تعیین نحوه مصرف و افزایش بعضی اعتبارات بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور و ابلاغ بدولت ۱۰ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه استخدام ۱۶ نفر فارغ التحصیلان آموزشگاه عالی جنگل و مرتع و ارسال بمجلس سنا ۱۱ - طرح اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی سازمان جلب سیاحان و ارجاع بکمیسیونهای مربوط ۱۲ - اعلام وصول لایحه قانونی اصلاحی مجلس سنا راجع به اصلاح ماده اول و سوم قانون واگذاری امور بهداری بمردم و ارجاع بکمیسیونهای مربوط ۱۳ - شور اول گزارش کمیسیون بودجه راجع به طرز پرداختهای اداری و حمل و نقل اجناس اهدائی مؤسسات خیریه ۱۴ - اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۵ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ بهمن ۱۳۴۳ نشست ۱۵۲ * 21 – 25 * - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: روحانی ـ کیهان یغمائی ـ مصطفوی نائینی ـ خواجه نوری ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امور خارجه دائر به اجازه مبادله موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اردن و ابلاغ بدولت ۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع به اجازه پرداخت چهار میلیون دلار وام بشرکت ملی نفت ایران برای سرمایه گذاری در شرکت نفت ایران و ایتالیا و ارسال بمجلس سنا ۶ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اصلاح ماده ۱۶ قانون معادن و ارسال بمجلس سنا ۷ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دارائی راجع به اجازه خرید لوازم و قطعات یدکی ماشین آلات وزارت راه از نمایندگان کارخانجات سازنده و ارسال بمجلس سنا ۸ - شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع به اخذ یک ریال عوارض از هر کیسه سیمان جهت انجمن آثار ملی ۹ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ بهمن ۱۳۴۳ نشست ۱۵۳ * 4 * - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دیهیم ـ سعید وزیری (ضمنا دو سؤال تقدیم نمودند) ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون آب و برق دائر بقبول اصلاحات مجلس سنا و لایحه قانونی واگذاری سهام بنگاه مستقل آبیاری و شرکت آبیاری آذربایجان بشهرداری تبریز و ابلاغ بدولت ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون استخدام دائر به قبول اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اجازه استخدام هفت نفر گوینده زبان عربی و اردو از اتباع بیگانه جهت گویندگی رادیو و ابلاغ بدولت ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع بواگذاری یک قطعه زمین بوزارت دادگستری جهت ساختمان محل روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و ارسال بمجلس سنا ۷ - شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به الحاق دو تبصره به ماده ۸۸ قانون نظام وظیفه ۸ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به صدور چک و ارسال بمجلس سنا ۹ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به تأمین اعتبار برای پرداخت ترفیعات کارمندان و کمک بصندوق بازنشستگی و ارسال بمجلس سنا ۱۰ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به اجازه فروش ساختمان فعلی ژاندارمری خراسان و مصرف وجوه حاصله برای ساختمان جدید و ارسال بمجلس سنا ۱۱ - طرح و موافقت با گزارش کمیسیون استخدام دائر به رد لایحه قانونی درجه بندی و حقوق مأمورین آتش نشانی و ارسال بمجلس سنا ۱۲ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه ۱۳ - پرسش نمایندگان • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند ۱۳۴۳ نشست ۱۵۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: خواجه نوری- روستا - دکتر الموتی ۳ - تصویب صورت‌جلسه ۴ - سؤال آقای دکتر مهذب راجع به برنامه‌های عمرانی استان فارس و جواب آقای وزیر آبادانی و مسکن ۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به الحاق دو تبصره به ماده ۸۸ قانون نظام‌وظیفه و ارسال به مجلس سنا ۶ - شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به تقلیل هزینه گمرکی گندم وارده ۷ - شور اول گزارش کمیسون استخدام راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۸ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه تحصیل اعتبار برای تأمین قسمتی از برنامه‌های عمرانی کشور و ابلاغ به دولت ۹ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به معافیت نشان‌ها و مدال‌های کار از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و ابلاغ به دولت ۱۰ - اعلام وصول دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۱ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اسفند ۱۳۴۳ نشست ۱۵۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور بانوان:جهانبانی، دکتر مهرانگیز دولتشاهی و آقای دکتر رهنوردی ۳ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به واگذاری حمل و نقل اجناس اهدایی دولت‌ها و مؤسسات خیریه و طرز پرداخت هزینه‌های اداری آن به شیر و خورشید سرخ ایران و ارسال به مجلس سنا ۴ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سد کرج و ارسال به مجلس سنا ۵ - تقاضای تعقیب سؤالات سابق و تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای دکتر مهندس ناصر بهبودی ۶ - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای فخر طباطبایی ۷ - طرح سؤال آقای صادق احمدی راجع به اتومبیل‌های دولتی و موکول شدن جواب آن به جلسه بعد ۸ - تقدیم لایحه بودجه ۱۳۴۴ کل کشور به وسیله آقای نخست‌وزیر ۹ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون تحقیق سؤالات راجع به سؤال آقای موسوی ماکویی از وزارت آب و برق در مورد دریافت آب‌بها از کشاورزان ماکو ۱۰ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه و ابلاغ به دولت ۱۱ - قرائت گزارش کمیسیون‌های فرهنگ و نظام راجع به مختومه بودن موضوع تصویب‌نامه متمم قانون سپاه دانش ۱۲ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اسفند ۱۳۴۳ نشست ۱۵۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقای دکتر مهذب ۳ - تقدیم یک فقره طرح قانونی به قید دو فوریت و طرح فی‌المجلس به وسیله آقای خواجه‌نوری ۴ - تصویب صورت جلسات ششم و نهم اسفند ۵ - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای دکتر وحیدنیا ۶ - طرح و تصویب دو فوریت و طرح فی‌المجلس طرح راجع به قدردانی و حق‌شناسی از خدمات شادروان شهید حسنعلی منصور و ارسال به مجلس سنا ۷ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانون واصله از مجلس سنا راجع به تأمین اعتبار جهت اضافات کارمدان و کمک به صندوق بازنشستگی و ابلاغ به دولت ۸ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اسفند ۱۳۴۳ نشست ۱۵۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقای دکتر مبین (ضمناً و سؤال تقدیم نمودند) و آقای دکتر امین ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - اخذ ردی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به متمم بودجه ۱۳۴۰ کل کشور ابلاغ به دولت ۵ - سؤال بانو شوکت ملک جهانبانی راجع به طرز نوشتن بعضی کلمات فارسی و جواب آقای وزیر آموزش و پرورش ۶ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به تقلیل هزینه گمرکی گندم وارده و ارسال به مجلس سنا ۷ - شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تشکیل خانه انصاف ۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دائر بتأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی مربوط بتملک آپارتمانها و ابلاغ بدولت ۹ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون راه راجع به تمدید خدمت کارشناسان آمریکائی وزارت راه و ارسال بمجلس سنا ۱۰ – شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تشدید مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز ۱۱ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به اجرای قانون روش جدید سربازگیری و ارسال مجدد بمجلس سنا ۱۲ – اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۳ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ فروردین ۱۳۴۴ نشست ۱۶۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسات صبح و عصر پنجشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۴۳ و یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۴۴ ۲ - بیانات آ‎قای رئیس دائر به ابراز خرسندی و شکرگزاری عمومی از سلامتی ذات مقدس شاهانه در واقعه ۲۱ فروردین ماه ۳ - سوال آقای دکتر الموتی راجع به برنامه و اقدامات وزارت آبادانی و مسکن در شهرستانها و روستاها و جواب آقای وزیر آبادانی و مسکن ۴ - تقدیم صورت ریز دیون اداره بیوتات سلطنتی بوسیله آقای معاون وزارت دارائی ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی دائر به رد تصویب نامه مربوط به اجازه استفاده اداره امور دواب ارتش از مراتع سازمان جنگلبانی بدون پرداخت حق علفچر و ارسال بمجلس سنا ۶ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۵ نشست ۲۶۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - قرائت تلگرام جوابیه و تلگرام معروضه حضور شاهنشاه آریامهر به مناسبت تولد والاحضرت شاهپور ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: صدری کیوان- رضوی- بوشهری- مبارکی- بانوجهانبانی و آقایان: ادیب سمیعی - دکتر رهنوردی ۴ - تصویب صورت جلسات صبح ۳۱ فروردین و چهارم و هشتم اردیبهشت ۵ - تقدیم لایحه اختصاص یک روز بودجه مستمر نظامی ۱۳۴۵ کل کشور به مؤسسه فرهنگی و تربیتی یونسکو به وسیله آقای نخست‌وزیر ۶ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه اختصاص هم ارز ۵۴ میلیون ریال معادل یک روز بودجه مستمر نظامی ۱۳۴۵ کل کشور به مؤسسه فرهنگی و تربیتی یونسکو جهت مبارزه با بی‌سوادی ۷ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت امورخارجه ۸ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امورخارجه راجع به اصلاح مواد ۱۷ و ۱۸ قرارداد بین‌المللی مربوط به ایجاد سازمان مشورتی دریانوردی بین دول و ابلاغ به دولت ۹ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به افزایش هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های منظور در قانون آئین دادرسی مدنی و امور حسبی و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری ۱۱ - طرح و تصویب فوریت لایحه مربوط به تهیه رونوشت اسناد و مدارک مراجعین دادگستری به وسیله ماشین‌های فتوکپی ۱۲ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به مؤسسات حمل و نقل و تعمیرگاههای اتومبیل و گاراژهای عمومی و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - تقدیم یک فقره لایحه و پنج فقره صورت ریز دیون بلامحل وزارتخانه‌ها به وسیله آقای معاون وزارت دارایی ۱۴ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ تیر ۱۳۴۶ نشست ۳۷۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون نظام راجع به اجرای آموزش مقدماتی نظامی در کلیه دانشکده‌ها و مؤسسات فرهنگی کشور که ارزش تحصیلات فارغ‌التحصیلان آنها لیسانس یا بالاتر است و ارسال به مجلس سنا ۳ - طرح گزارش شور دوم کمیسیون‌های مربوط راجع به واگذاری اختیار وصول جرائم رانندگی به افسران ژاندارمری و تصویب گزارش کمیسیون دارایی و ارسال به مجلس سنا ۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون آموزش و پرورش دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به پرداخت حق‌التدریس دبیران لیسانسیه و ابلاغ به دولت ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به معافیت از تعقیب کیفری تحویل‌دهندگان اسلحه قاچاق و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به اراضی ساحلی و ارسال مجدد به مجلس سنا ۸ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به تأمین اعتبار اضافی برای انتخاب و ابلاغ به دولت ۹ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به تأمین اعتبار جهت اجرای قانون حمایت خانواده و ابلاغ به دولت ۱۰ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ تیر ۱۳۴۶ نشست ۳۷۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقای کهزاد البرزی ۳ - طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون نظام راجع به اصلاح مواد ۱۵ و ۹۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۴ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون نظام مربوط به نسخ تبصره ۳ ماده واحده راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند و ابلاغ به دولت ۵ - اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۶ - تصویب صورت‌جلسات پنجشنبه ۱۵ و یکشنبه ۱۸ تیر ۷ - اعلام وصول و طرح و تصویب لایحه قانونی مربوط به اجازه پرداخت هزینه‌های نظامی و دانشگاهی از محل مازاد درآمد نفت و ابلاغ به دولت ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی ۱۱ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت اقتصاد ۱۲ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی ترتیب انحلال بنگاه خالصجات و ابلاغ به دولت ۱۳ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ تیر ۱۳۴۶ نشست ۳۸۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲ - اعلام وصول دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۳ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به اساسنامه بانک ملی ایران و ارسال به مجلس سنا ۴ - تصویب صورت جلسه ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بهداری دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و ابلاغ به دولت ۶ - قرائت دو فقره گزارش دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشینآلات طرحهای مصوب نامههای عمرانی کشور و تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور ۷ - تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه