قانون سازمان ملی پیشاهنگی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

برنامه عمرانی دوم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

قانون سازمان ملی پیشاهنگی - مصوب ۲۶ تیر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس سنا

ماده اول - پیشاهنگی سازمانی است ملی و مستقل که تحت ریاست عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاه برای تربیت اخلاقی و اجتماعی جوانان بارعایت اصول پیشاهنگی و مقررات بین‌المللی بر طبق اساسنامه‌ای که به تصویب شورای عالی پیشاهنگی ایران و توشیح ذات اقدس ملوکانه می‌رسداداره می‌شود.

ماده دوم - شورای عالی پیشاهنگی مرکب خواهد بود از وزیر دربار شاهنشاهی - وزیر فرهنگ - شهردار تهران - رئیس انجمن ملی تربیت بدنی -رئیس اداره کل تربیت بدنی و وزارت فرهنگ و دبیر کل پیشاهنگی و یک نفر از استادان دانشگاه به پیشنهاد شورای دانشگاه و دو نفر از رجال وشخصیتهای بصیر و سه نفر از علاقه‌مندان با سابقه در پیشاهنگی که به پیشنهاد وزیر فرهنگ و فرمان همایونی منسوب می‌شوند.

ماده سوم - وزیر دربار شاهنشاهی از طرف اعلیحضرت همایون ریاست شورای عالی پیشاهنگی ایران را به عهده دارد و وزیر فرهنگ نایب رئیس‌شورا خواهد بود.

قانون فوق که مشتمل بر سه ماده است در جلسه پنجشنبه بیست و ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۲٫۱۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

نگاه کنید به