مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم
بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاه پهلوی هنگام گشایش دوره نوزدهم مجلس شورای ملی ۱۰ خرداد ۱۳۳۵
حسین علاء نخست‌وزیر
دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر
کابینه دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر مجلس دوره نوزدهم
نشست کابینه دکتر منوچهر اقبال

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم - ۱۰ خرداد ۱۳۳۵ تا ۲۹ خرداد ۱۳۳۹ - نخست وزیران آقای حسین علاء (۳۱ خرداد ۱۳۳۵ تا ۱۴ فروردین ۱۳۳۶) - دکتر منوچهر اقبال ( ۲۵ فروردین تا ۶ شهریور ۱۳۳۹) - رییس مجلس شورای ملی رضا حکمت (سردار فاخر)

نخست‌وزیر حسین علاء
نخست وزیر دکتر منوچهر اقبال ۱۳۳۶

سال ۱۳۳۶
سال ۱۳۳۷


سال ۱۳۳۸


  • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اسفند ۱۳۳۸ نشست ۳۸۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - سوال آقای موسوی راجع به ساختمان آسایشگاه مسلولین در خوزستان و جواب آقای وزیر بهداری ۳ - اخذ رای و تصویب لایحه اصلاحی مجلس سنا راجع به تسهیلات مودیان مالیاتی ۴ - اخذ رای و تصویب مطرح شدن لایحه اصلاحات ارضی طبق تقاضای آقای نخست وزیر ۵ - شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به شهرداریها از ماده ۴۵ تا ماده ۴۷ ۶ - شور اول گزارش کمیسیون خاص راجع به اصلاحات ارضی ( ۶.۱ فصل اول تعاریف ۶.۲ فصل دوم - حدود مالکیت ۶.۳ فصل سوم اراضی قابل تقسیم و مقررات مربوط به آن ۶.۴ فصل چهارم - ارزیابی و پرداخت بها ۶.۵ فصل پنجم - مقررات مربوط به تقسیم و تحویل اراضی ۶.۶ فصل ششم - مقررات مربوط به اراضی تقسیم شده ۶.۸ فصل هشتم - مقررات مربوط به کمک‌های فنی و حمایت کشاورزان وزارعین) ۷ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه


  • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اسفند ۱۳۳۸ نشست ۳۸۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان دیهیم صدرزاده ۳ - تقدیم یک فقره طرح قانونی به وسیله آقای صدرزاده طرح تاسیس دانشکده‌های ملی ۴ - بیانات قبل از دستور آقای نورالدین امامی ۵ - بقیه شور اول گزارش کمیسیون خاص راجع به اصلاحات ارضی از ماده ۲ ۶ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور ۷ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه

سال ۱۳۳۹