قانون تفریغ بودجه یک ساله یک هزار و سیصد و سیزده مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم

قانون تفریغ بودجه یک‌ساله ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۱۴

ماده اول - مخارج مجلس شورای ملی از بابت دوازده‌ماهه سال ۱۳۱۳ موافق قسمت ۱ و ۲ ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ شش میلیون وششصد و نود و یک هزار و یک صد و سی و نه ریال و سی و پنج دینار تصویب می‌شود.

ماده دوم - عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مذاکرات مجلس از بابت ۱۳۱۳ موافق قسمت ۳ ضمیمه به مبلغ یک میلیون و دویست وهشتاد و دو هزار و دویست و هشت ریال و ده دینار بر طبق قانون بودجه سال ۱۳۱۳ مجلس مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۱۲ به طریق ذیل تصویب می‌شود:

از بابت مصارف سال ۱۳۱۳ مطبعه مجلس و صورت مذاکرات مجلس عاید خزانه مملکتی شده‌است

۵۴۷۵۷۵٫۲۰ ریال

برای رفع نواقص و تکمیل اثاثیه و ساختمان مطبعه مجلس به مصرف رسیده و خواهد رسید

۷۳۴۶۳۲٫۹۰ ریال

۱۲۸۲۲۰۸٫۱۰ ریال

این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه بیست و ششم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری


جدول: دوره ۱۰ - جلد ۱ - صفحه ۵۳۴