مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم
از راست: محمدعلی فروغی نخست‌وزیر، محمود جم، علی‌اکبر داور، علی منصور، محسن صدر، نظام‌الدین حکمت، علی‌اصغر حکمت، سرلشکر محمد نخجوان، مصطفی‌قلی بیات، مظفر اعلم، علی سهیلی
محمدعلی فروغی نخست‌وزیر
هیات رییسه مجلس دهم پس از برکناری حسین دادگر، حسن اسفندیاری شد. از راست به چپ: ارباب کی‌خسرو، مخبر فرهمند، نراقی، مرآت اسفندیاری، مرتضی قلی بیات، موید احمدی، اعتصام‌زاده، پالیزی
محمود جم نخست وزیر
حسن اسفندیاری (محتشم السلطنه) رییس مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم - ۱۵ خرداد ۱۳۱۴ تا ۲۲ خرداد ۱۳۱۶ - نخست‌وزیران: محمدعلی فروغی - محمود جم - رییس مجلس شورای ملی حسن اسفندیاری (محتشم‌السلطنه)

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ خرداد ۱۳۱۴ نشست ۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲ - انتخاب بقیه اعضای هیئت‌رئیسه‏ (منشیان و مباشرین) ۳- قرائت خطابه دائر به حاضر بودن مجلس براى عرض و تقدیم حضور همایونی ۴ - اعلام نتیجه انتخاب كمیسیون‌هاى منتخبه از شعب‏ ۵ - تصویب خبر شعبه دائر بر یك فقره اعتبارنامه ۶ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏ • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ خرداد ۱۳۱۴ نشست ۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌ مجلس‏ ۲ - قرائت اسامى اعضای منتخبه كمیسیون‌ها ۳- معرفى هیئت دولت و بیانات آقاى رئیس‌الوزرا راجع ‌به مشى هیئت دولت ۴- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏ ۵- شور و تصویب لایحه فوری اختیارات به كمیسیون قوانین عدلیه‏ ۶- اجراى مراسم تحلیف از طرف عده از آقایان نمایندگان‏ ۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏ • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ تیر ۱۳۱۴ نشست ۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- انتخاب دو نفر برای نظارت ذخیره اسکناس ۳- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه ۴- تصویب سه فقره اعتبار ۵- تصویب لایحه اجازه ضرب پول مس ۶- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ تیر ۱۳۱۴ نشست ۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس‏ ۲ - شور اول لایحه راجع‌به وكالت در محاكم‏ ۳ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه ۴ - بقیه مذاكره راجع‌به لایحه وكلاى عدلیه‏ ۵ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ تیر ۱۳۱۴ نشست ۱۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲ - تصویب نمایندگى آقاى مرادخان ابراهیمى ۳- بقیه شور اول راجع‌به وكلاى عدلیه‏ ۴- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏ ۵- تمدید مهلت تقدیم بودجه‌هاى تفصیلى ‏ ۶- تصویب لایحه قسمت اسعارى بودجه وزارت امور خارجه‏ ۷ - تقدیم لایحه راجع‌به حجر و قیمومیت از طرف آقاى وزیر عدلیه ۸ - تقدیم لایحه تشکیلات بهره‌برداری راه‌آهن از طرف آقای وزیر طرق ۹ - بقیه شور لایحه وكلا و تصویب به ورود شور ثانی ۱۰ - تصویب پنج فقره مرخصى‏ ۱۱ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ امرداد ۱۳۱۴ نشست ۱۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس‏ ۲ - شور اول لایحه قسمتى از لایحه قانون مدنى راجع‌به حجر و قیمومیت‏ ۳ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر امور خارجه‏ ۴ - شور اول لایحه تشکیلات مؤسسه بهره‌بردارى راه‌آهن دولتى ۵- ‏ بقیه شور قسمتی از قانون مدنى به حجر و قیمومیت ۶- تصویب چهار فقره مرخصى‏ ۷- موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ امرداد ۱۳۱۴ نشست ۱۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس‏ ۲ - تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى رئیس‌كل تجارت‏ ۳ - تقدیم لایحه اعتبار مصارف راه‌آهن و تصویب لایحه ۴ - شور ثانى و تصویب تشكیلات بهره‌بردارى راه‌آهن دولتى‏ ۵ - بقیه شور لایحه راجع‌به حجر و قیمومیت از ماده ۱۲۲۶ ۶ - بیانات آقاى رئیس - راجع‌به جشن مشروطیت‏ ۷ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ شهریور ۱۳۱۴ نشست ۱۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس‏ ۲- شور دوم لایحه شرایط وكالت در عدلیه ۳- تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى رئیس اداره کل صناعت ۴ - شور اول لایحه وصول عوائد دفترى نمایندگى‌هاى سیاسى در خارجه‏ ۵- شور اول در لایحه تمدید مدت معافیت مهاجرین سابق مناطق سرحدى‏ ۶- بقیه شور دوم لایحه شرایط وكالت در محاکم ۷ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏ • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ شهریور ۱۳۱۴ نشست ۱۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- تصویب یک فقره مرخصی ۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه ۴- تصویب چهار فقره مرخصی ۵- شور ثانی لایحه تعیین شرایط وکالت وکلای عدلیه از ماده ۸ ۶- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله ۷- بقیه شور دوم لایحه شرایط وکالت وکلای عدلیه ۸- بیانات آقای وزیر امور خارجه راجع‌به عهود و مقاوله‌نامه‌ها ۸- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ شهریور ۱۳۱۴ نشست ۱۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس‏ ۲- اقتراع شعب شش‌گانه‏ ۳- تقدیم لایحه تمركز اجناس ممنوعه از طرف آقای رئیس كل تجارت و تصویب آن‏ ۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه و تصویب آن ۵ـ تقدیم لایحه استخدام یک نفر استاد و دو نفر دبیر ۶ـ قرائت خبر کمیسیون راجع‌به لایحه تفتیش صحی حیوانات ۷ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر طرق ۸ـ شور اول لایحه تفتیش صحی حیوانات ۹ـ موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ نشست ۱۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس‏ ۲- اجازه استقراض براى بلدیه‌ها ۳- اجازه استقراض جهت بلدیه بندر گز ۴- شور دوم لایحه تمدید مدت معافیت مهاجرین مناطق سرحدى ۵- شور و تصویب وصول عوائد دفترى نمایندگی‌هاى سیاسى و قنسولى در خارجه‏ ۶- اجازه تجدید استخدام یک نفر مهندس راه‌آهن‏ ۷- اجازه تجدید كنترات یك نفر مهندس بندر ۸- بقیه شور و تصویب لایحه راجع‌ به شرایط وكالت در محاكم‏ ۹- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ شهریور ۱۳۱۴ نشست ۲۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى رئیس فلاحت و تصویب آن‏ ۳- شور ثانى و تصویب لایحه تفتیش صحى حیوانات ۴- شور دوم قسمتی از قانون مدنی راجع‌به حجر و قیمومیت ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه *21*


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ مهر ۱۳۱۴ نشست ۲۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌ مجلس ۲- بقیه شور مواد لایحه قانون مدنی راجع‌به حجر و قیمومیت ۳- تصویب یک فقره مرخصی ۴- شور اول بقیه لایحه قانون مدنی راجع‌به دلایل اثبات دعوی ۵- معرفی معاونین وزارت امور خارجه و داخله ۶- شور بقیه مواد لایحه مربوط به دلایل اثبات دعوی ۷- موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ مهر ۱۳۱۴ نشست ۲۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- شور اول لایحه اجرای رأی حکمیت نسبت به تحدید حدود ایران و افغانستان ۳- بقیه شور لایحه راجع‌به دلایل اثبات دعوی ۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ مهر ۱۳۱۴ نشست ۲۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله ۳- تصویب قرارداد تحدید حدود ایران و افغانستان ۴- شور اول قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین دولتین ایران و شوروی ۵- شور اول قراردادهای منعقده بین دولتین ایران و شوروی راجع‌به مبارزه ملخ و امراض حیوانی و نباتی و صحی ۶- شور دوم خبر کمیسیون عدلیه راجع‌به ادله اثبات دعوی ۷- تقدیم و تصویب لایحه فوری اجازه ضرب مسکوک مسی ۸- بقیه شور لایحه راجع‌به ادله اثبات دعوی ۹- تصویب چند فقره مرخصی ۱۰- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ مهر ۱۳۱۴ نشست ۲۶ - دربرگیرنده - *15-16* ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- علام نتیجه استخراج آرای كمیسیون‌های نه‌گانه ۳- تصویب ۴ فقره مرخصی ۴- تقدیم لایحه مالیات نفط و بنزین از طرف آقای وزیر مالیه و تصویب آن ۵- شور دوم قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی ۶- شور دو قراردادهای دفع آفات و مبارزه ملخ و صحی بیطاری بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی ۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ آبان ۱۳۱۴ نشست ۲۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بقیه شور لایحه قانون مدنی راجع‌به دلایل اثبات دعوی ۳- معرفی آقای معاون وزارت عدلیه و تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه ۴- بقیه شور لایحه قانونی مدنی از ماده ۱۳۲۰ ۵- معرفی آقای معاون وزارت مالیه و تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه ۶- تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله ۷- بقیه شور لایحه قانون مدنی از ماده ۱۳۲۷ ۸- تصویب ۵ فقره مرخصی ۹- موقع جلسه بعد- ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آبان ۱۳۱۴ نشست ۳۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تصویب چهار فقره مرخصی ۳- اجازه استقراض برای احتیاجات ضروری بلدی بعضی از نقاط ۴- تقدیم دو فقره لایحه یکی از طرف آقای وزیر داخله و دیگری از طرف آقای وزیر معارف ۵- شور اول لایحه شرایط و تکالیف کدخدائی‌ ۶- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ آذر ۱۳۱۴ نشست ۳۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- معرفی آقای آریا معاون وزارت طرق از طرف آقای وزیر طرق ۳- تقدیم یك فقره لایحه راجع‌به استخدام بیطار خارجی از طرف رئیس فلاحت ۴- شور اول خبر كمیسیون داخله راجع‌به الغاء ماده ۱۲ قانون تذكره ۵- شور اول خبر كمیسیون عدلیه راجع‌به اصول به محاكمات حقوقی و تجارتی ۶- تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله ۷- بقیه شور لایحه اصول محاكمات حقوقی و تجارتی ۸- تصویب لایحه استخدام استاد زمین‌شناسی ۹- استخدام سه نفر برای تدریس در دانشگاه تهران ۱۰- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه ۱۱- شور و تصویب لایحه استخدام یك نفر استاد و دو نفر دبیر ۱۲- بقیه شور لایحه اصول محاكمات حقوقی و تجارتی ۱۳- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه


نخست وزیر محمود جم

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ آذر ۱۳۱۴ نشست ۳۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس‏ ۲- معرفى هیئت دولت از طرف آقاى جم رئیس‌الوزرا- رأى اعتماد ۳- بقیه شور اول لایحه اصول محاكمات حقوقى و تجارتى‏ ۴- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آذر ۱۳۱۴ نشست ۳۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- شور دوم خبر كمیسیون داخله راجع به كدخدایی و تصویب آن ۳- شور اول لایحه اصلاح امور گاراژداری ۴- تصویب مجازات متخلفین در اجرای رأی كمیته جامعه ملل ۵- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آذر ۱۳۱۴ نشست ۳۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- اقتراع شعب شش‌گانه ۳- تصویب لایحه استخدام متخصص ضرابخانه ۴- لایحه استخدام یک نفر میکروب‌شناس و شش نفر بیطار ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ دی ۱۳۱۴ نشست ۳۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه ۳- تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه ۴- تصویب مجازات اشخاصی که برخلاف نظامنامه دولت نسبت به ایطالیا عمل می‌کنند ۵- شور دوم و تصویب لایحه مربوطه به مؤسسات حمل و نقل ۶- شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به اصول محاکمات حقوقی و تجاری ۷- قرائت استعفانامه آقای علی‌اکبر اسدی ۸- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ دی ۱۳۱۴ نشست ۳۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس‏ ۲- بقیه شور دوم لایحه قانون اصول محاكمات حقوقى‏ ۳- معرفى آقاى وزیر طرق و تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى رئیس‌الوزرا ۴- بقیه شور لایحه اصول محاكمات حقوقى از ماده ۶۴ ۵- تقدیم یك قسمت از لایحه اصول محاكمات از طرف آقاى وزیر عدلیه‏ ۶- بقیه شور لایحه اصول محاكمات حقوقى‏ ۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن ۱۳۱۴ نشست ۳۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس‏ ۲- قرائت خبر كمیسیون عرایض دائر به تصویب تعقیب جزائى على منصور ۳- شور اول یك قسمت از مواد اصول محاكمات حقوقى‏ ۴- اعلام وصول لایحه تفریغ بودجه ۱۳۱۳ مجلس شوراى ملى‏ ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ بهمن ۱۳۱۴ نشست ۴۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس‏ ۲- تصویب لایحه اجازه استقراض جهت بقیه مخارج سدسازى تبریز ۳- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر معارف و یك فقره از طرف اداره كل فلاحت‏ ۴- شور اول قسمتى از لایحه اصول محاكمات حقوقى از ماده ۱۵۷ ۵- تقدیم لایحه ترتیب تقاعد ارتش شاهنشاهى از طرف آقاى رئیس‌الوزرا ۶- تصویب یك فقره مرخصى‏ ۷- موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن ۱۳۱۴ نشست ۴۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس‏ ۲- شور اول لایحه ترتیب تقاعد ارتش شاهنشاهى‏ ۳- تقدیم لایحه اصلاح قسمتى از قوانین جزایی از طرف آقاى وزیر عدلیه‏ ۴- بقیه شور لایحه ترتیب تقاعد ارتش شاهنشاهى‏ از ماده ۳۶ ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ بهمن ۱۳۱۴ نشست ۴۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- معرفی معاون و تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزیر پست و تلگراف ۳- شور لایحه قانون تفریغ بودجه ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی ۴- تقدیم لایحه ترفیعات آرتش از طرف آقای رئیس‌الوزرا ۵- بقیه شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه ۱۳۱۲ مجلس ۶- شور دوم لایحه ترتیب تقاعد آرتش ۷- تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزیر عدلیه ۸- بقیه شور دوم و تصویب لایحه ترتیب تقاعد آرتش ۹- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اسفند ۱۳۱۴ نشست ۴۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- معرفی آقای سرلشگر جهانبانی به ریاست اداره کل صناعت ۳- شور دوم خبر کمیسیون داخله درخصوص الغاء ماده ۱۲ قانون تذکره ۴- شور اول لایحه ترتیب ترفیعات آرتش ۵- قرائت و تصویب خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به تمدید مدت رسیدگی به اتهام علی منصور وزیر سابق طریق ۶- بقیه شور لایحه ترفیعات آرتش ۷- شور و تصویب لایحه استخدام متخصص نبات‌شناسی ۸- تصویب دو فقره مرخصی ۹- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۱۴ نشست ۴۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌ مجلس‏ ۲ ـ تقدیم لایحه تفتیش نرخ اسعار از طرف آقاى وزیر مالیه و تصویب آن‏ ۳ ـ تصویب لایحه استخدام یك نفر استاد براى دانشگاه‏ ۴ ـ تصویب یك فقره مرخصى ۵ ـ دستور و جلسه بعد ـ ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ اسفند ۱۳۱۴ نشست ۴۵ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌مجلس‏ ۲ـ شور اول لایحه متمم قانون تأسیس دانشگاه‌ها و دانشسراها ۳ـ شور دوم لایحه ترتیب ترفیع ارتش ۴ـ تقدیم بودجه ۱۳۱۵ کشور از طرف آقاى وزیر مالیه ۵ـ بقیه شور دوم و تصویب لایحه ترفیعات ارتش ۶ـ موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اسفند ۱۳۱۴ نشست ۴۶ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌مجلس‏ ۲ـ طرح و تصویب بودجه کل ۱۳۱۵ کشورى‏ ۳ـ تقدیم لایحه متمم قانون بودجه کل از طرف آقاى وزیر مالیه‏ ۴ـ اعلام وصول بودجه ۱۳۱۵ مجلس و ارجاع آن به کمیسیون محاسبات‏ ۵ـ تصویب دو فقره مرخصى ۶ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏ • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اسفند ۱۳۱۴ نشست ۴۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس‏ ۲ـ شور دوم لایحه متمم قانون دانشگاه و دانشسرا ۳ـ تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه‏ ۴ـ شور و تصویب بودجه كل ۱۳۱۵ مجلس‏ ۵- تصویب چهار فقره مرخصی ۶ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اسفند ۱۳۱۴ نشست ۴۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس‏ ۲- قرائت راپرت کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌‌به اتهام منصور وزیر سابق طرق‏ ۳- قرائت مراسله آقای وزارت عدلیه راجع‌‌به اتهام افشار وزیر اسبق طرق و ارجاع آن به کمیسیون عرایض ۴- تصویب ۵ فقره مرخصى ۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ فروردین ۱۳۱۵ نشست ۵۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌ مجلس‏ ۲- شور اول لایحه مجازات جرایم مأمورین مؤسسات عام‌المنفعه‏ ۳- معرفى آقایان وزیر امور خارجه و کفیل وزارت جنگ ۴- بقیه شور لایحه مجازات جرائم مأمورین مؤسسات عام‌المنفعه ۵- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏ ۶- شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌‌به قانون مجازات عمومى‏ ۷- خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به اجازه تعقیب آقاى رضاى افشار وزیر اسبق طرق ۸ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ فروردین ۱۳۱۵ نشست ۵۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس‏ ۲- شور اول قانون مجازات عمومى از ماده ۷ الى ماده ۲۰ ۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏ ۴- بیانات آقاى وزیر عدلیه راجع‌به قانون محاکمه وزرا ۵- قرائت پیشنهادات راجع‌‌به قانون مجازات‏ ۶- تصویب چند فقره مرخصى‏ ۷- موقع جلسه بعد - ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اردیبهشت ۱۳۱۵ نشست ۵۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌ مجلس‏ ۲- اخذ رأی برای انتخاب دو نفر ناظر بانك ملى‏ ۳- شور ثانى و تصویب مجازات مأمورین مؤسسات خیریه‏ ۴- اعلام نتیجه اخذ آراء مأخوذه راجع‌به انتخاب دو نفر ناظر ۵- بقیه شور لایحه مجازات عمومى از ماده ۲۱ ۶- اعلام نتیجه آراء مأخوذه نسبت به یك نفر ناظر دیگر بانك ملى ۷- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۵ نشست ۵۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌ مجلس‏ ۲- سلب مصونیت و اجازه تعقیب احتشام‌زاده‏ ۳- معرفى آقاى معاون وزارت مالیه و تقدیم لایحه تعرفه گمرکى از طرف آقاى رئیس‌الوزرا ۴- مذاکره و تصویب لایحه شهریه آقاى دلكرد ۵- تجدید کنترات آقای دریس معاون خزانه‌داری کل ۶- تصویب لایحه استخدام محاسب متخصص براى نظارت در امور محاسبه شركت نفت انگلیس و ایران ۷- تصویب لایحه استخدام سه نفر متخصص نقشه‌بردارى‏ ۸- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏ *3*


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۱۵ نشست ۵۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌ مجلس‏ ۲- شور اول بقیه لایحه قانون مجازات عمومى از ماده ۳۵ ۳- تقدیم لایحه معافیت دولت از نیم عشر اجرایی ثبت‏ ۴- بقیه شور اول لایحه مجازات عمومى از ماده ۵۴-۶۶ ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ تیر ۱۳۱۵ نشست ۶۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲ـ تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقاى رئیس‌الوزرا ۳ـ تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى وزیر امور خارجه ۴ـ تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه ۵ـ شور و تصویب لایحه اختیارات كمیسیون قوانین عدلیه ۶ـ بیانات آقاى وزیر مالیه راجع‌به اصلاح پاره‌ از اقلام تعرفه گمركى و تقدیم لایحه دیگر ۷ـ تصویب دو فقره مرخصى ۸ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ تیر ۱۳۱۵ نشست ۶۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌ مجلس ۲- شور لایحه قانون مجازات عمومى از ماده ۱۵۴ ۳- تصویب یك فقره مرخصى ۴- شور اول لایحه تقاعد مستخدمین جزء دربار ۵- شور اول لایحه اجازه تنظیم نظامنامه وصول عوارض بلدى ۶- موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ تیر ۱۳۱۵ نشست ۶۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت ‌مجلس ۲ـ بیانات آقاى رئیس‌الوزرا راجع‌به الغای مجازات‌های اقتصادى ایطالیا ۳ـ اقتراع شعب شش‌گانه ۴ـ بقیه شور اول مواد مربوط به قانون مجازات عمومى از ماده ۱۷۳ ۵ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه *6-7*


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ امرداد ۱۳۱۵ نشست ۶۶ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌مجلس ۲ـ بقیه شور اول لایحه مجازات عمومی از ماده ۱۹۹ ۳ـ شور تصویب لایحه اجازه تنظیم نظامنامه طرز وصول عوارض شهردارى ۴ـ شور و تصویب لایحه تقاعد مستخدمین جزء ادارات دربار سلطنتى ۵ـ اجازه استقراض دو میلیون ریال از بانك ملى جهت ساختمان پل زرچوب و پل عراق رشت ۶ـ تصویب هفت فقره مرخصى ۷ـ بیانات آقاى رئیس راجع‌به جشن مشروطیت ۸ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ امرداد ۱۳۱۵ نشست ۶۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲ـ معرفى كفیل اداره كل تجارت و تقدیم یك فقره لایحه راجع‌به بودجه صحیه از طرف آقاى رئیس‌الوزرا ۳ـ ابراز تأسف و تأثر از فقدان مرحوم فرشى‏ ۴- موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ شهریور ۱۳۱۵ نشست ۶۸ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت ‌مجلس ۲ـ شور اول لایحه قرارداد تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان ۳ـ تصویب لایحه اعتبار براى جلوگیرى امراض مالاریا و غیره ۴ـ بقیه شور لایحه قانون مجازات عمومى ۵ـ تقدیم یک فقره لایحه راجع‌به استخدام مهندسین براى معادن‏ ۶ـ تصویب چند فقره مرخصى ۷ـ موقع دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ شهریور ۱۳۱۵ نشست ۶۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت ‌مجلس ۲ـ قرائت مراسله وزارت عدلیه راجع‌به رأى دیوان‌عالى تمیز در مورد اتهام منتسبه به وزیر طرق سابق ۳ـ شور ثانى قرارداد تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان ۴ـ تجدید استخدام آقاى فونتانا براى استادی دانشكده حقوق و علوم سیاسى ۵ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى رئیس‌الوزرا ۶ـ تصویب استخدام متخصصین معادن ۷ـ تقدیم یک فقره لایحه مربوط به قانون جزا از طرف آقاى وزیر عدلیه ۸ ـ تصویب سه فقره مرخصی ۹ـ موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه *14*


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ شهریور ۱۳۱۵ نشست ۷۰ - دربرگیرنده: ۱ـ تصویب صورت‌ مجلس ۲ ـ انتخاب یك نفر ناظر براى تفتیش ذخیره بانك ۳ ـ تصویب استخدام هلموت مهندس آلمانى ۴ ـ شور اول قانون تمدید مدت خدمت افراد نیروى دریایی ۵ ـ معرفی آقای سجادی به معاونت وزارت طرق و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای طرق ۶ ـ شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به قانون مجازات عمومی از ماده ۲۵۳ ۷ ـ اعلام نتیجه انتخاب یك نفر ناظر بانك ۸ ـ تصویب دو فقره مرخصى ۹ ـ موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ مهر ۱۳۱۵ نشست ۷۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲ - شور و تصویب لایحه تمدید مدت خدمت افراد نیروى دریایی ۳ - شور و تصویب لایحه استخدام دو نفر مهندس راه‌آهن ۴- شور و تصویب خبر مربوط به اصلاح ماده ۷ قانون بودجه سال ۱۳۱۵ مجلس‏ ۵- تصویب یك فقره مرخصى ۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ مهر ۱۳۱۵ نشست ۷۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- انتخاب رئیس و نواب رئیس ۳- معرفی آقای دکتر متین‌دفتری به وزارت عدلیه و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای جم رئیس‌الوزرا ۴- بقیه انتخاب اعضای هیئت رئیسه ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آبان ۱۳۱۵ نشست ۷۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- اقتراع شعب‏ ۳- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه ۴- طرح و تصویب لایحه اختیارات كمیسیون قوانین عدلیه ۵- طرح و تصویب فوریت لایحه اصلاح قانون وكالت ۶- شور اول خبر کمیسیون مربوط به لایحه متمم قانون مالیات بر درآمد ۷- تقدیم دو فقره لایحه از طرف اداره كل صناعت ۸- تقدیم یك فقره لایحه از طرف كفیل اداره كل تجارت ۹- تصویب نمایندگی آقای عیسی مشار ۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه *9*


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آبان ۱۳۱۵ نشست ۷۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت ‌مجلس ۲- شور اول لایحه مربوط به تقویم كالاى وارده به كشور ۳- شور و تصویب خبر راجع‌به متمم قانون مالیات بر درآمد ۴- تقدیم یك فقره لایحه راجع‌به طبع و نشر اسكناس از طرف آقاى وزیر مالیه ۵- طرح و تصویب فوریت لایحه طبع و نشر اسكناس ۶- تصویب چهار فقره مرخصى ۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه *2*


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ آبان ۱۳۱۵ نشست ۷۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲ - طرح و تصویب لایحه طبع و نشر اسكناس ۳ - طرح و تصویب لایحه طرز تعیین قیمت كالاى وارده به كشور ۴ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه ۵ - طرح و تصویب لایحه استخدام سه نفر هنرآموز هنرستان دولتى ۶ - طرح و تصویب لایحه استخدام یك نفر هنرآموز نجارى ۷ - تصویب پنج فقره خبر مرخصى ۸ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آذر ۱۳۱۵ نشست ۸۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌ مجلس ۲- طرح و تصویب لایحه راجع‌به استخدام یک نفر متخصص برای مدیریت فنی چاپخانه مجلس ۳- طرح و تصویب لایحه استخد‌ام یك نفر استاد براى تدریس در دانشگاه طهران ۴ - تصویب سه فقره مرخصى ۵ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آذر ۱۳۱۵ نشست ۸۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- شور اول خبر كمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به مجازات كسانی كه از نفوذ واقعى یا ادعایی خود در نزد مأمورین دولت سوءاستفاده می‌نمایند ۳- تصویب پنج فقره خبر مرخصی ۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه *5*
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ دی ۱۳۱۵ نشست ۸۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بقیه شور لایحه اصلاح قانون وكالت و تصویب مواد ۷ و ۸ ۳ - تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه ۴- تصویب سه فقره خبر مرخصى ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ دی ۱۳۱۵ نشست ۸۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت ‌مجلس ۲ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه و ارجاع آن به کمیسیون ۳ - بیانات آقاى رئیس دایر به اظهار تأسف از فوت مرحوم د كتر احتشام- ختم جلسه ۴- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ بهمن ۱۳۱۵ نشست ۸۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- شور اول لایحه واگذاری امتیاز نفت به شركت امریكایی ۳- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه ۴- انتخاب بیست و چهار نفر برای تعیین اعضای دیوان محاسبات ۵- تصویب سه فقره مرخصی ۶- شور اول یك قسمت از لایحه واگذاری امتیاز لوله‌كشی به شركت آمریكایی ۷- اعلام اسامی اعضای منتخبه برای دیوان محاسبات ۸- موقع و دستور جلسه- بعد ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ بهمن ۱۳۱۵ نشست ۸۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌ مجلس‏ ۲ - اقتراع شعب‏ ۳ - شور ثانى و تصویب لایحه امتیاز لوله‌کشى نفت‏ ۴ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت عدلیه‏ ۵ - موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ نشست ۹۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌ مجلس‏ ۲ - شور اول لایحه ارفاق درباره متخلفین از قانون ثبت‌احوال‏ ۳ - شور در لایحه اصلاح قانون وكالت‏ ۴ - معرفى آقاى محمود بدر به كفالت وزارت مالیه‏ ۵ - تقدیم لایحه اصلاح پول خرد ۶ - بقیه شور و تصویب لایحه اصلاح قانون وكالت‏ ۶ - اعلام وصول لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۱۴ مجلس‏ [در متن جلسه شماره ۶ با دو عنوان متفاوت مطرح شده است] ۷ - تصویب چهار فقره مرخصى‏ ۸ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ اسفند ۱۳۱۵ نشست ۹۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت ‌مجلس‏ ۲- بیانات آقاى رئیس دایر به پیشرفت‌هاى حاصله در مملکت مخصوصاً در قسمت راه‌آهن‏ ۳- شور اول لایحه اصلاح نواقص پول خرد ۴- شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۱۴ مجلس شوراى ملى‏ ۵- شور و تصویب لایحه ارفاق درباره متخلفین از مقررات قانون ثبت احوال‏ ۶ - شور اول لایحه اصلاح ماده ۲۰۸ قانون اصول محاکمات جزائی و ماده ۵۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه‏ ۷ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اسفند ۱۳۱۵ نشست ۹۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس‏ ۲ - تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى كفیل وزارت مالیه‏ ۳ - شور و تصویب لایحه اصلاح پول خرد ۴ - شور و تصویب لایحه اصلاح ماده ۲۰۸ قانون اصول محاكمات جزایی و ماده ۵۷ قانون اصول تشكیلات عدلیه‏ ۵ - تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏ ۶ - شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به بیمه‏ ۷ - تصویب مرخصى آقاى گودرزى‏ ۸ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اسفند ۱۳۱۵ نشست ۹۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت مالیه ۳- قرائت لایحه بودجه سال ۱۳۱۶ کل کشور و لایحه خرید مقداری سهام اولیه نفط انگلیس و ایران ۴- بقیه شور اول لایحه بیمه از ماده یازده ۵- شور اول لایحه تفسیر ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ۶- تصویب یک فقره مرخصی ۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اسفند ۱۳۱۵ نشست ۹۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس‏ ۲- طرح و تصویب خبر كمیسیون بودجه راجع‌به بودجه كل سال ۱۳۱۶ كشور ۳ - اعلام وصول بودجه سال ۱۳۱۶ مجلس شوراى ملى و ارجاع آن به كمیسیون محاسبات مجلس‏ ۴ - بیانات آقاى رئیس دایر به عرض تبریك تلگرافى حضور اعلیحضرت همایونى و والاحضرت ولایتعهد ۵ - تصویب یك فقره خبر مرخصى‏ ۶ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۱۵ نشست ۹۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس‏ ۲- قرائت تلگراف مرحمت‌آمیز اعلیحضرت همایون شاهنشاهى و والاحضرت همایون ولایت‌عهد ۳- شور و تصویب قانون بودجه سال ۱۳۱۶ مجلس شوراى ملى‏ ۴- شور و تصویب لایحه تفسیر ماده ۴۵ قانون مجازات مرتكبین قاچاق‏ ۵- تصویب یك فقره مرخصى‏ ۶- شور و تصویب لایحه خرید سهام شركت استخراج اولى نفت انگلیس و ایران‏ ۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏ *8* • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ فروردین ۱۳۱۶ نشست ۹۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت ‌مجلس‏ ۲- انتخاب اعضای كمیسیون‌ها ۳- تقدیم لایحه متمم بودجه سال ۱۳۱۶ كشور از طرف آقاى كفیل وزارت مالیه‏ ۴- اعلام نتیجه انتخاب اعضای كمیسیون‌ها ۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏ • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ فروردین ۱۳۱۶ نشست ۹۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌ مجلس‏ ۲- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏ ۳- شور و تصویب لایحه اعطاى اختیار به كمیسیون قوانین عدلیه‏ ۴- شور دوم خبر كمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به مقررات بیمه‏ ۵- تصویب یك فقره مرخصى‏ ۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏ • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ اردیبهشت ۱۳۱۶ نشست ۱۰۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بقیه‌ شور دوم و تصویب لایحه مربوطه به مقررات بیمه ۳- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه‌ ۴- تصویب دو فقره خبر مرخصی ۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۶ نشست ۱۰۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس‏ ۲- تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى كفیل وزارت مالیه‏ ۳- اخذ رأى براى انتخاب دو نفر نماینده نظارت ذخیره اسكناس‏ ۴- شور و تصویب لایحه استخدام متخصص ماهى‌شناسى‏ ۵- شور اول لایحه تعیین قیم اتفاقى‏ ۶- اعلام اسامی دو نفر نماینده منتخبه جهت نظارت ذخیره اسكناس‏ ۷- شور اول لایحه راجع‌به ترجمه اسناد و نوشته‌جات ۸- تصویب چهار فقره مرخصى ۹- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۱۶ نشست ۱۰۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- اقتراع شعب شش‌گانه ۳- تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقاى وزیر امور خارجه‏ ۴- شور و تصویب لایحه تجدید استخدام متخصص فنى ضرابخانه‏ ۵- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى كفیل وزارت مالیه ۶- شور و تصویب لایحه تعیین قیم اتفاقى براى صغار متضرر از جرم‏ ۷- شور اول لایحه مربوط به دفاتر اسناد رسمى ۸- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏ • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ خرداد ۱۳۱۶ نشست ۱۰۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس‏ ۲- شور اول لایحه مربوط به ده فقره قرارداد بین دولتین ایران و تركیه‏ ۳- تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى وزیر امور خارجه ۴- تصویب لایحه استخدام یك نفر متخصص ذوب‌آهن ۵- تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت داخله‏ ۶- تصویب لایحه استخدام شش نفر هنرآموز تبعه آلمان‏ - شور اول قرارداد مودّت و حكمیت بین ایران و اطریش‏ ۸- تصویب شش فقره مرخصى ۹- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ نشست ۱۰۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت ‌مجلس‏ ۲- شور اول خبر راجع‌به اصلاح خط سرحدى ایران و تركیه‏ ۳- شور اول لایحه الحاق دولت ایران به قرارداد متحدالشكل شدن علائم دریایی‏ ۴- تصویب لایحه مربوط به قراردادهاى ده‌گانه بین دولتین ایران و تركیه‏ ۵- معرفى آقاى حسین علاء به ریاست اداره كل تجارت‏ ۶- تصویب قرارداد مودت و حكمیت بین دولتین ایران و اطریش‏ ۷- تصویب لایحه مربوط به دفاتر اسناد رسمى ۸- تصویب هفت فقره مرخصى‏ ۹- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ خرداد ۱۳۱۶ نشست ۱۰۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌ مجلس‏ ۲- شور و تصویب لایحه اعتبار سدسازى تبریز ۳- تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت داخله‏ ۴- شور و تصویب لایحه اصلاح ماده ۲۷ قانون گذرنامه‏ ۵- شور و تصویب لایحه مربوط به ترجمه اسناد رسمى‏ ۶- تصویب لایحه راجع‌به الحاق دولت ایران به متحدالشكل كردن علامت‌گذارى دریایی‏ ۷- تصویب لایحه اصلاح خط سرحدى بین ایران و تركیه‏ ۸- تصویب یك فقره مرخصى ۹- موقع دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏