نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم تصمیم‌های مجلس

نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم


دوره دهم مجلس شورای ملی

افتتاح

۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۴ خورشیدی برابر با

۱۵ خرداد ماه ۲۴۹۴ شاهنشاهی

۴ ربیع الاول ۱۳۵۴ هجری

۶ ژوئن ۱۹۳۵ میلادی


اختتام

۲۲ خرداد ماه ۱۳۱۶ خورشیدی برابر با

۲۲ خرداد ۲۴۹۶ شاهنشاهی

۳ ربیع الثانی ۱۳۵۶ هجری

۱۲ ژوئن ۱۹۳۷ میلادی

فهرست نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم

شماره ردیف حوزه انتخابیه نام خانوادگی و نام روشن‌سازی
۱ آباده رضوی – ابوالحسن
۲ اراک بیات – مرتضی قلی خان
۳ اراک عراقی – حاج اسمعیل
۴ اردبیل اردبیلی – حاج محمد رضا
۵ ارسباران – اهر اهری – دکتر قاسم
۶ اصفهان احتشام – دکتر سید احمدخان فوت شد
۷ اصفهان جلائی (جلاء السلطان) – حسین خان
۸ اصفهان فاطمی – میرزا حسین خان
۹ اقلیت ها (ارامنه جنوب) میرزایانس – یوسف خان فوت شد
۱۰ اصفهان اقلیت ها (ارامنه شمال) ساگینیان – مسیو سهراب خان
۱۱ اقلیت ها (زرتشتیان) شاهرخ – ارباب کیخسرو
۱۲ اقلیت ها (کلیمیان) نهورای – دکتر لقمان
۱۳ ایرانشهر – فهرج - بلوچستان ریگی (مراد) - ابراهیم
۱۴ بابل - بارفروش جمشیدی – میرزا عبدالباقی
۱۵ بابل - بارفروش حمزه تاش - میرزا عبدالباقی
۱۶ بابل - بارفروش ملک زاده آملی – میرزا علی اکبر
۱۷ بجنورد اعتصام زاده - ابوالقاسم
۱۸ بروجرد اعتبار (اعتبارالدوله) – حاج سید احمد
۱۹ بروجرد طباطبائی بروجردی – میرزا محمد تقی فوت شد
۲۰ بم ملک زاده – دکتر مهدیخان
۲۱ بندر پهلوی مژدهی – میرزا کاظم خان
۲۲ بندر عباس مشیر دوانی – حاج مختار
۲۳ بوشهر بهبهانی – حاج محمد رضا فوت شد
۲۴ بوشهر صفوی – شکراله
۲۵ بهبهان - کهکیلویه سلطانی (شیخ الاسلامی) – سلطان علی خان
۲۶ بیجار و گروس ملایری (شیخ الاسلامی) – سید اسمعیل
۲۷ قائنات (بیرجند) منصف – میرزا محمد علی خان
۲۸ تبریز صادقی (معین الرعایا) – میرزا ابوالحسن
۲۹ تبریز صدر ثقه الاسلام – میرزا ابوالحسن
۳۰ تبریز جهانشاهی (مصدق الملک) – میرزا ربیع خان
۳۱ تبریز لیقوانی – میرزا عیسی خان
۳۲ تبریز اسکندری – امیر نصرت اله
۳۳ تبریز فرشی (فرش فروش) – حاج میرزا آقا
۳۴ تبریز امین – مرتضی
۳۵ تبریز تربیت – میرزا محمد علی
۳۶ تبریز رفیعی – محمد تقی
۳۷ تربت حیدریه ضیاء – دکتر میرزا آقا
۳۸ تهران دادگر (عدل الملک) – میرزا حسین خان اعتبارنامه اش مطرح نشد
۳۹ تهران اسفندیاری (محتشم السلطنه) – حسن
۴۰ تهران دادور – مهدی
۴۱ تهران تهرانچی – محمد رضا
۴۲ تهران لقمان ادهم – دکتر حسین
۴۳ تهران کاشف – غلام حسین
۴۴ تهران نیک پور – عبدالحسین
۴۵ تهران لاریجانی – حبیب اله
۴۶ تهران بهبهانی – احمد
۴۷ تهران شباهنگ – عبدالرحیم
۴۸ تهران مسعودی – عباس
۴۹ تهران وکیلی – علی خان
۵۰ جهرم معدل – لطفعلی خان
۵۱ جیرفت روحی – عطاءاله خان
۵۲ خرم آباد – لرستان شجاع چاغروند – جواد
۵۳ خرم آباد – لرستان گودرزی نیا – فتح اله
۵۴ خرمشهر نقابت – ضیاءالدین
۵۵ خلخال پناهی – میرزا جعفرخان
۵۶ خوی – ماکو – سلماس بیات ماکو – حمداله خان
۵۷ خوی – ماکو - سلماس پارسا – حاج محمد رضا
۵۸ درگز کفائی (آقازاده خراسانی) – میرزا حسن
۵۹ دزفول مصباح فاطمی – میرزا علی نقی خان حاکم شد و کرسی معطل ماند
۶۰ دشت گرگان – یموت آخوند داز جرجانی – محمد
۶۱ دشت میشان – بنی طرف – سوسنگرد ارکانی – میرزا جواد خان
۶۲ دماوند خواجوی (منتصرالسلطان) – میرزا صادق خان
۶۳ رشت رحمت سمیعی – غلامرضا طالش خان
۶۴ رشت نبیل سمیعی – ابراهیم
۶۵ رضائیه افشار استاجلو – میرزا حسین خان
۶۶ رفسنجان امیر ابراهیمی – میرزا محمد علی خان
۶۷ سیستان - زابل اسدی – علی اکبر استعفا کرد و آقای عیسی مشار بجای او انتخاب شد
۶۸ زنجان افخمی (امیر اشرف) – سلطان ابراهیم خان
۶۹ زنجان رهبری – حاج آقا حسین
۷۰ زنجان مجد ضیائی – حبیب اله خان
۷۱ ساری – تنکابن سنگ – دکتر اسمعیل
۷۲ ساری – تنکابن معتصم سنگ – میرزا حسین خان
۷۳ ساوه – زرند احتشام زاده (گنج بخش) – سید علی رضا در جلسه ۵۵ مورخ ۱۳/۲/۱۳۱۵ از او سلب مصونیت شد.
۷۴ سبزوار علوی سبزواری (آقا زاده) – حسن
۷۵ سبزوار معتضدی – محمد تقی میرزا
۷۶ گرمرود – میانه – سراب مولوی (نظام الاسلام) – میرزا علی
۷۷ سقز و بانه انوشیروانی - قادر
۷۸ دامغان – سمنان قزل ایاغ – دکتر حسینقلی خان
۷۹ سنندج آصف – فرج اله خان
۸۰ سنندج حبیبی – خان محمد خان
۸۱ سنندج وکیلی – وکیل الملک) – میرزا محمد خان
۸۲ سیرجان مرآت اسفندیاری (مرآت السلطنه) – میرزا حسین خان
۸۳ شاهرود صدیق (مرزبانیان) – دکتر علی اکبر
۸۴ شوشتر ناصری (مصدق الدوله) – میرزا محمود خان
۸۵ شهر ری جوان – دکتر موسی
۸۶ قمشه – شهرضا مهدوی – محسن آقا
۸۷ شهر کرد – بختیاری مؤید احمدی (مؤیدالاسلام) – میرزا عبدالوهاب
۸۸ شهریار – بختیاری دهستانی (نظامی) – میرزا یدالله خان
۸۹ فارس – شیراز شانکایی (شانگهائی شیرازی) – میرزا محمد تقی خان
۹۰ فارس – شیراز کازرونیان – سید ابوطالب
۹۱ فارس – شیراز ملک – حاج غلامحسین
۹۲ فارس - شیراز مؤید قوامی – میرزا احمد خان
۹۳ فارس - شیراز نمازی – محمد مهدی
۹۴ طوالش - گرگانرود همراز (فاضل الملک) – محسن
۹۵ تون – طبس – فردوس – گلشن مسعودی خراسانی – میرزا حسن خان
۹۶ فسا نوبخت – حبیب اله خان
۹۷ فسا هدایت – علی قلی خان
۹۸ فومن سمیعی – دکتر عطاءاله خان
۹۹ فیروزآباد – ایلات خمسه فارس خواجه نوری – جعفر
۱۰۰ قزوین شاهرودی (کامکار) – میرزا باقرخان
۱۰۱ قزوین کورس – میرزا حسن خان
۱۰۲ قزوین وثوق – سید مرتضی خان
۱۰۳ قم دربانی – سید علی اصغر
۱۰۴ قوچان دبیر سهرابی – میرزا علی اکبر خان
۱۰۵ نطنز – کاشان ایزدی – میرزا سلیمان خان
۱۰۶ نطنز – کاشان علوی – سید محمد
۱۰۷ کاشمر زوار – حاج اسد آقا
۱۰۸ کرمان توانا (قزوینی) – حسن
۱۰۹ کرمان دبستانی – میرزا محمود
۱۱۰ کرمانشاه اعظم زنگنه (امیر کل) – علی خان
۱۱۱ کرمانشاه فزونی – میرزا فتح اله خان فوت شد
۱۱۲ کرمانشاه مرآت – میرزا موسی خان
۱۱۳ کرمانشاه پالیزی – هدایت اله
۱۱۴ گرگان هزار جریبی – علی قلی خان
۱۱۵ خوانسار – گلپایگان دولتشاهی – حسنعلی میرزا
۱۱۶ لار آزادی – جواد
۱۱۷ لنگرود – لاهیجان صفاری – میرزا احمد خان
۱۱۸ کمره – خمین – محلات هدایت – نصراله فوت شد
۱۱۹ مراغه فتوحی – موسی خان
۱۲۰ مراغه مقدم – اسکندر خان
۱۲۱ خیاو – مشکین شهر طباطبائی دیبا (سیدالمحققین) – حاج میرزا عبدالعلی فوت شد
۱۲۲ خراسان - مشهد اقبال – میرزا علی خان
۱۲۳ خراسان - مشهد غنی – دکتر قاسم
۱۲۴ خراسان - مشهد میرزائی (نظام التولیه) – میرزا عبدالعلی
۱۲۵ خراسان - مشهد مؤید ثابتی – سید علی خان
۱۲۶ نهاوند – تویسرکان – دولت آباد – ملایر مخبر فرهمند – میرزا حسن خان
۱۲۷ نهاوند – تویسرکان – دولت آباد – ملایر ملک مدنی – هاشم آقا
۱۲۸ ساوجبلاغ – مکری – مهاباد حیدری مکری – علی خان
۱۲۹ نائین طباطبائی نائینی (معصوم خانی) – خان بابا
۱۳۰ نجف آباد امیر نیرومند – دکتر عیسی قلی
۱۳۱ نیشابور کمالی – میرزا حیدر علی خان
۱۳۲ خوارورامین – ایوانکی ورامین محیط لاریجانی – سید محمد
۱۳۳ همدان اورنگ – (شیخ الملک) – عبدالحسین
۱۳۴ همدان نراقی – محمد
۱۳۵ یزد جلیلی یزدی – سید کاظم
۱۳۶ یزد طاهری – دکتر شیخ هادی
۱۳۷ یزد نواب (یزدی) – میرزا محمد حسین


دوره دهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه سنی

منتخبه ۱۵ خرداد ۱۳۱۴ خورشیدی برابر با ۴ ربیع الاول ۱۳۵۴ هجری

آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس


آقای عباس مسعودی – منشی

آقای منصف – منشی

آقای اسدی – منشی

آقای نقابت – منشی


دوره دهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه موقتی

منتخبه ۱۵ خرداد ۱۳۱۴ خورشیدی برابر با ۴ ربیع الاول ۱۳۵۴ هجری

آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای دادور (وثوق السلطنه) – نواب رئیس

آقای دکتر هادی طاهری – نواب رئیس


آقای عباس مسعودی – منشی

آقای منصف – منشی

آقای اسدی – منشی

آقای نقابت – منشی


دوره دهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه دائمی

منتخبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۱۴ خورشیدی برابر با ۱۱ ربیع الاول ۱۳۵۴ هجری آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای بیات – نواب رئیس

آقای طباطبائی دیبا – نواب رئیس


آقای مؤید احمدی – منشی

آقای اسدی – منشی

آقای پالیزی – منشی

آقای کاشف – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ - کارپرداز

آقای مخبر فرهمند – کارپرداز

آقای مرآت اسفندیاری - کارپرداز

انتخاب منشی ها و کارپردازان روز ۲۴ خرداد بعمل آمد.


دوره دهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه اول

منتخبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۱۴ خورشیدی برابر با ۹ رجب ۱۳۵۴ هجری

آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای بیات – نواب رئیس

آقای دکتر طاهری – نواب رئیس


آقای مؤید احمدی – منشی

آقای آزادی – منشی

آقای اسدی – منشی

آقای پالیزی – منشی

آقای مؤید ثابتی – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای صفوی – کارپرداز

آقای مخبر فرهمند – کارپرداز

انتخاب کارپردازان روز ۱۷ مهر ماه بعمل آمد.


دوره دهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه دوم

منتخبه ۱۶ فروردین ماه ۱۳۱۵ خورشیدی برابر با ۱۳ محرم ۱۳۵۵ هجری

آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای بیات – نواب رئیس

آقای دکتر طاهری – نواب رئیس


آقای مؤید احمدی – منشی

آقای آزادی – منشی

آقای اسدی – منشی

آقای پالیزی – منشی

آقای ابوالقاسم اعتصام زاده – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای مخبر فرهمند – کارپرداز

آقای مرآت اسفندیاری – کارپرداز


دوره دهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه سوم

منتخبه ۱۹ مهر ماه ۱۳۱۵ خورشیدی برابر با ۲۴ رجب ۱۳۵۵ هجری آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای بیات – نواب رئیس

آقای دکتر طاهری – نواب رئیس


آقای آزادی – منشی

آقای نبیل سمیعی – منشی

آقای پالیزی – منشی

آقای مؤید احمدی – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای مخبر فرهمند - کارپرداز

آقای مرآت اسفندیاری – کارپرداز


دوره دهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه چهارم

منتخبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۱۶ خورشیدی برابر با ۲۱ محرم ۱۳۵۶ هجری آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای بیات – نواب رئیس

آقای دکتر طاهری – نواب رئیس


آقای مؤید احمدی - منشی

آقای پالیزی – منشی

آقای نبیل سمیعی – منشی

آقای آزادی – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای مخبر فرهمند - کارپرداز

آقای مرآت اسفندیاری – کارپرداز