قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۲۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم


قانون بودجه سال ۱۳۲۲ کل کشور - مصوب ۲۴ آبان ماه ۱۳۲۲

ماده اول - مجلس شورای ملی بودجه سال ۱۳۲۲ وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی را جهت هزینه‌ها و دریافتیهای عادی و همچنین بودجه اقتصادی‌کشور را اعم از هزینه اداری و خرید اجناس و درآمد اعم از فروش و سود طبق فهرستهای پیوست به شرح زیر:

الف - دریافتیهای عادی ۱۸۹۰۷۹۵۰۹۶ ریال

هزینه‌های عادی ۳۲۹۷۷۱۸۵۳۷ ریال

ب - دریافتی اقتصادی بابت فروش اجناس و سود ۵۷۹۵۹۲۷۹۸۷ ریال

هزینه‌های اقتصادی اعم از اعتبار ۵۸۹۶۶۸۶۶۵ ریال

خریدهای اقتصادی و هزینه اداری

ج - موجودی کالا در اول سال ۱۳۲۲ ۱۵۵۳۷۰۱۰۰۰ ریال

تصویب و به وزارت دارایی اجازه می‌دهد وجه لازم برای بهره‌برداری بنگاههای بازرگانی و کارخانجات دولتی مطابق احتیاجات آنها که مورد موافقت‌وزارت دارایی قرار گرفته‌است تأدیه نماید و همچنین اجازه می‌دهد هزینه کارگزینی و سایر اعتبارات وزارتخانه‌ها و ادارات را تا آخر مهر ماه ۱۳۲۲ برطبق قوانین مصوب ۱۳۲۲ برای پرداخت بودجه‌های کشور پرداخت و از اول آبان ماه ۱۳۲۲ بر طبق بودجه‌های تفصیلی که تا ۲۷ آبان ماه باید به‌کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقدیم شود بپردازد و پس از تصویب بودجه‌های جزء در کمیسیون بودجه بر طبق مصوبات کمیسیون پرداخت‌نماید.

تبصره ۱ - نسبت به بودجه اقتصادی رعایت مقررات الزامی نبوده و به طور بازرگانی عمل خواهد شد.

تبصره ۲ - دولت مکلف است در شش ماه اول سال ۱۳۲۳ نقشه اصلاح اقتصادی را راجع به آزادی تجارت و صنعت تقدیم مجلس شورای ملی‌بنماید.

ماده دوم - مواد قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ و سایر مقررات مربوط تا موقعی که قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ به تصویب نرسیده‌است به قوت‌خود باقی خواهد بود.

ماده سوم - وزارت دارایی مجاز است طبق پیشنهاد وزارتخانه‌ها و ادارات در صورت لزوم صرفه‌جویی بعضی از مواد هزینه‌های مستمر را برای‌کمبود سایر مواد همان قسمت مصرف نماید.

این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری >‌جدول: دوره ۱۳ - جلد ۱ - صفحه ۲۳۵ الی ۲۴۷<