قانون بودجه سال‌های یک‌هزار و سیصد و سی و یک‌هزار و سیصد و سی و دو مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
Majlis 17.pdf

قانون بودجه سال‌های یک‌هزار و سیصد و سی و یک‌هزار و سیصد و سی و دو مجلس شورای ملی - مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۳۱ [۱]

ماده اول

برای مقرری و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی مبلغ بیست و شش میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد وپنجاه ریال (۲۶۳۵۴۳۵۰) مطابق فقرات (۱) تا (۵) ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.


تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه مربوط به مجلس شورا ملی و اداره چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور را تاآخر سال ۱۳۳۱ از محل درآمد عمومی کشور از وزارت دارایی دریافت دارد.


ماده دوم

برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۳۱ اداره چاپخانه مجلس دوازده میلیون و نوزده هزار و دویست ریال (۱۲۰۱۹۲۰۰) مطابق‌فقرات ۱ و ۲ ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.


‌تبصره ۱ - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس را تا آخر سال ۱۳۳۱ از محل درآمد چاپخانه مجلس‌بپردازد.


تبصره ۲ - وزارت دارایی مکلف است معادل یکصد هزار دلار برای خرید کاغذ و مرکب و صمغ و سایر لوازم چاپخانه مجلس از دست اول ازخارجه به کارپردازی مجلس بپردازد و هم ارز ریالی آن را به نرخ دولتی دریافت دارد.

ماده سوم

برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۳۱ اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران مبلغ سه میلیون و سیصد و سی هزار ودویست و نود ریال (۳۳۳۰۲۹۰) مطابق فقرات ۱ و ۲ ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

ماده چهارم

به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار ریال از محل درآمد عمومی کشور برای هزینه چاپ یک‌ساله ۱۳۳۱ فرهنگ دهخدا به کارپردازی مجلس بپردازد و این اعتبار با تصویب هیأت‌رییسه مجلس از حیث حقوق متصدیان عمل و بهای کاغذ و چاپ وغیره به مصرف خواهد رسید.

‌تبصره - به هیأت‌رییسه مجلس شورای اختیار داده می‌شود که درباره توزیع فرهنگ دهخدا هر قسم تصمیم گرفته عمل شود.

ماده پنجم

به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار ریال درآمد پیش‌بینی شده چاپخانه مجلس و باغ بهارستان ومبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال درآمد پیش‌بینی شده اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را در سال ۱۳۳۱ وصول و به خزانه‌داری کل ایصال داردو همچنین از کتب لغت‌نامه دهخدا آنچه به فروش می‌رسد وجه آن کماکان عاید خزانه کشور گردد.

ماده ششم

به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود از محل بودجه مجلس شورای ملی:

الف - ماهی هفتصد و بیست و هشت ریال اضافه بر مبلغ قانونی که پرداخته می‌شود وظیفه در وجه وراث مرحوم محمود نیوی معاون سابق‌چاپخانه مجلس از زمان فوت به بعد مادام که بر طبق قانون ذیحق می‌باشند بپردازد.

ب - ماهی یک هزار ریال به رسم وظیفه اضافه بر مبلغ قانونی در وجه وراث مرحوم احمد گردان دربان سابق مجلس از زمان فوت به بعد مادام که‌قانوناً ذیحق می‌باشند بپردازد.

ج - ماهی مبلغ سیصد و نود ریال تفاوت حقوق بازنشستگی آقای سید محمد میرکریم دربان بازنشسته را مادام‌الحیات بپردازد.

د - ماهی یک هزار ریال بر وظیفه ورثه مرحوم محمدحسین دارایی کارمند سابق مجلس (‌موضوع تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۲۵) علاوه نموده‌و از آغاز فروردین ماه سال ۱۳۳۱ به پردازد.

ه - ماهی دو هزار و پانصد ریال وظیفه درباره ورثه مرحوم احمد احمدی‌الموسوی کارمند سابق مجلس از زمان فوت به بعد مادام که بر طبق قانون‌ذیحق می‌باشند بپردازد.

و - ماهی یک هزار ریال از اول سال ۱۳۳۱ بر وظیفه وراث مرحوم سید مرتضی طباطبایی‌زاده ناظر سابق مجلس (‌موضوع ماده ۹ بودجه سال ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی) اضافه نموده بپردازد.

ماده هفتم

به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود:

الف - برای آقای دکتر سید احمد اسدی به در نظر گرفتن مدت خدمت در وزارت راه و مجلس شورای ملی طبق قانون استخدام پزشکان رتبه پنج‌پزشک یکمی تشخیص و از آغاز سال ۱۳۳۱ بهره‌مند شوند کسور بازنشستگی را طبق مقررات باید پرداخت نماید.

ب - برای آقای دکتر حسن قاضی داروساز بهداری مجلس از آغاز سال ۱۳۳۱ پایه هشت اداری منظور و تفاوت حقوق از تاریخ نامبرده پرداخته‌شود.

ج - چهارده نفر از خدمتگزاران جزء مجلس و کارگران چاپخانه مجلس که از عهده امتحانات لازمه برآیند طبق تصویب هیأت‌رییسه مجلس با پایه‌یک کارمندی ارتقاء یابند.

د - برای آقای سید جلال شعاعی که فعلاً به عنوان مصحح فرهنگ دهخدا طبق قرارداد مخصوصی مشغول انجام وظیفه می‌باشد و قبلاً هم سوابق‌اداری داشته و بعداً هم غیر از کار فرهنگ دهخدا شغل رسمی دیگری تا خاتمه کار فرهنگ به او نباید واگذار شود پایه پنج اداری تشخیص دهند.

ه - آقای صادق جلالی را که فعلاً در اداره کتابخانه مشغول خدمت هستند با پایه سه اداری استخدام نمایند.

و - خدمات آقای مهدی نیکنژاد را از تاریخ چهاردهم خرداد ماه ۱۳۳۰ که در مجلس شورای ملی اشتغال خدمت داشته رسمی محسوب و حقوق‌و مزایای رتبه استحقاقی ایشان را پرداخت نمایند.

ز - تفاوت حقوق مربوط به سالهای ۲۸ و ۲۹ و ۱۳۳۱ آقای رضا کمالاتی که بالغ بر هفده هزار ریال است بپردازد (‌از محل صرفه‌جویی سال ۱۳۳۱).

ح - سوابق خدمت بدون حقوق آقای احمد خلیل کارمند مجلس شورای ملی را از تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۲۴ تا شروع به خدمت رسمی یعنی درسالهای ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ جزء سنین خدمت رسمی محسوب و رتبه استحقاقی داده شود و مابه‌التفاوت حقوق از محل صرفه‌جویی بودجه‌سال ۱۳۳۱ پرداخت گردد.

ط - مدت خدمت زیر پرچم آقای رضا همتی تلفنچی را جزو مدت اداری محسوب و از مزایای آن از اول سال ۱۳۳۱ بهره‌مند خواهد شد.

ی - به هیأت‌رییسه مجلس اجازه داده می‌شود ظرف مدت سه ماه به شکایات کارمندان و مستخدمین جزء مجلس رسیدگی نموده چنانچه حقی ازآنها ساقط شده باشد به وسیله ابلاغ رسمی حق آنها داده شود.

ک - به کارمندانی که بیش از بیست سال تمام و کمتر از سی سال سابقه خدمت دارند و تقاضای بازنشستگی ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این‌قانون بنمایند پنج سال تمام به سوابق خدمت آنان افزوده می‌شود مشروط بر این که اولاً کسور بازنشستگی مدت نامبرده را بپردازند و ثانیاً مدت خدمت‌از سی سال به هر حال تجاوز نکند.

ل - تندنویسان مجلس شورای ملی کارمند فنی شناخته شده و از کلیه مزایایی که به کارمندان دولت تعلق می‌گیرد برخوردار می‌شوند.

ماده هشتم

استخدام کارمند جدید در سال ۱۳۳۱ (‌به استثنای یک نفر پایه ۳ و یک نفر پایه ۴ و یک نفر پایه یک اداری و یک نفر پایه یک پزشک‌یکمی) ممنوع است.

ماده نهم

از حقوق و اعتبارات و مواد مربوطه پیش‌بینی شده ضمن بودجه سال ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی و چاپخانه و روزنامه رسمی و فرهنگ‌دهخدا آن چه در سال ۱۳۳۲ مورد احتیاج است قابل اجرا می‌باشد و چنانچه اعتبارات اضافی لازم گردید به عنوان متمم بودجه به مجلس پیشنهادخواهد شد.

این قانون که مشتمل بر نه ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه یک شنبه هفدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری

صورت جزء قانون بودجه مجلس شورای ملی از آغاز فروردین تا آخر اسفند ۱۳۳۱

جدول: دوره ۱۷ - جلد ۱ - صفحه ۲۹ الی ۵۰

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم - ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲ - ص. ۲۴ - ۵۰