مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم

روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم
اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاه پهلوی هفدهمین دوره مجلس شورای ملی را ۷ اردی‌بهشت ماه ۱۳۳۱ می‌گشایند

بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاه پهلوی هنگام گشایش هفدهمین دوره مجلس شورای ملی ۷ اردی‌بهشت ماه ۱۳۳۱

سیدحسن امامی رییس مجلس از ۱۰ تیرماه ۱۳۳۱ تا ۱۶ امرداد ۱۳۳۱
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره هفدهم قانونگذاری

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم - ۸ خرداد ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲ - نخست وزیران: محمد مصدق - احمد قوام - محمد مصدق - رییس مجلس شورای ملی دکتر عبدالله معظمی • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۳۱ نشست ۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- اجرای مراسم تحلیف از طرف سه نفر از آقایان نمایندگان ۳- قرائت اسامی هیات رئیسه شعب شش‌گانه و کمیسیون تحقیق ۴- طرح ۷۳ فقره گزارش شعب راجع به اعتبارنامه‌ها و تصویب ۵۰ فقره آن ۵- بیانات آقای رئیس - تعیین و موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ خرداد ۱۳۳۱ نشست ۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورتمجلس ۲ - اجرای مراسم تحلیف از طرف سه نفر از آقایان نمایندگان ۳ - طرح دو فقره گزارش شعب راجع به اعتبارنامه آقایان خسرو قشقائی و ناظرزاده و تصویب آنها ۴ - موقع و دستورجلسه بعد – ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ خرداد ۱۳۳۱ نشست ۵- دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بقیه مذاکره در اعتبارنامه آقای تولیت و اخذ رای و تصویب آن ۳- مذاکره در گزارش کمیسیون تحقیق راجع به انتخابات سمنان و نمایندگی آقای عامری ۴- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ خرداد ۱۳۳۱ نشست ۶- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقای رئیس و چندنفرازآقایان راجع به انتظامات مجلس ۳ - بقیه مذاکره نسبت باعتبارنامه آقای عامری نماینده سمنان و تصویب آن ۴ - اعلام رسمیت مجلس ۵ - طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع بانتخابات رضائیه و نمایندگی آقای افشارصادقی و تصویب آن ۶ - اعلام تصویب نمایندگی آقای جلالی از دماوند ۷ - طرح گزارش نمایندگی آقای شهاب خسروانی از محلات ۸ – تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ خرداد ۱۳۳۱ نشست ۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورتمجلس ۲ - بقیه مذاکره در گزارش اعتبارنامه آقای شهاب خسروانی نماینده محلات و تصویب آن ۳ - اعلام تصویب نمایندگی آقایان نریمان و مشار پس از استرداد مخالفت آقای میراشرافی ۴ - طرح گزارش اعتبارنامه آقای میراشرافی نماینده مشگین شهر و تصویب آن ۵ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ خرداد ۱۳۳۱ نشست ۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- قرائت گزارش اعتبارنامه نمایندگی آقای دکتر بقائی از کرمان و خروج آن از دستور ۳- طرح گزارش اعتبارنامه آقای دکتر شایگان نماینده تهران و تصویب آن ۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ خرداد ۱۳۳۱ نشست ۹- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - اعلام استرداد مخالفت و تصویب اعتبارنامه آقایان دکتر سیدحسن امامی - دکتر سنجابی - مهندس زیرک زاده و صفایی ۳ - قرائت گزارشهای شعبه چهارم راجع بانتخابات یزد و نمایندگی آقایان دکتر طاهری و صراف زاده و جلیلی و ارجاع آن بکمیسیون تحقیق ۴ - موافقت باتأخیرطرح نمایندگی آقای دکتر بقایی تاجلسه بعد ۵ - طرح و تصویب نمایندگی آقای عبدالرحمن فرامرزی نماینده ایوانکی ۶ - اعلام تصویب نمایندگی آقای مجتهدی نماینده تبریز بعلت حاضر نبودن مخالف آن ۷ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ خرداد ۱۳۳۱ نشست ۱۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقای راشد طبق رای مجلس ۳ - مذاکره در طرح کمیسیون تحقیق راجع به نمایندگی آقای رفیع ۴ - طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع بنمایندگی آقای مهندس حسیبی ۵ - اعلام ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ خرداد ۱۳۳۱ نشست ۱۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورتمجلس ۲ - استرداد آقای میراشرافی مخالفت خود را از اعتبارنامه آقای مهندس حسیبی و اعلام تصویب آن ۳ - اعلام استرداد مخالفت آقای عامری و تصویب اعتبارنامه آقای حاج سیدجوادی ۴ - طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع بنمایندگی آقای حائری‌زاده از طهران ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ خرداد ۱۳۳۱ نشست ۱۲ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون تحقیق راجع باعتبارنامه آقای حائری زاده و تصویب آن ۳ - استرداد آقای شهاب خسروانی مخالفت خود را با نمایندگی آقای کریمی واعلام تصویب آن ۴ - اعلام تصویب نمایندگی آقای دکتر بقایی از طهران پس از استرداد مخالفت آقای میراشرافی ۵ - طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع به نمایندگی آقای رفیع از طوالش و تصویب آن ۶ - تعیین موقع و در دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ تیر ۱۳۳۱ نشست ۱۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع به نمایندگی آقای زهری از تهران و تصویب آن ۳ - طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع بانتخاب آقای دکتر طاهری از یزد و خاتمه مذاکره ۴ - قرائت گزارش شعبه راجع بنمایندگی آقای ریگی از بلوچستان ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ تیر ۱۳۳۱ نشست ۱۴ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - اخذ رای و تصویب نمایندگی آقای دکتر طاهری از یزد ۳ - طرح گزارش بکمیسیون تحقیق راجع به نمایندگی آقای صراف‌زاده از یزد و تصویب آن ۴ - طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع بانتخاب آقای محمود جلیلی از یزد و تصویب آن ۵ - قرائت گزارش شعبه راجع به نمایندگی آقای ریگی از بلوچستان ۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ تیر ۱۳۳۱ نشست ۱۷- دربرگیرنده - ۱ - بیانات آقای رئیس ۲ - تصویب صورت مجلس جلسات پنجم و هشتم و دهم تیرماه ۳ - انتخاب هیئت رئیسه (نواب رئیس - منشی ها- کارپردازها) ۴ - قرائت و تصویب خطابه معروضه حضور اعلیحضرت همایونی دائر به آمادگی مجلس ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ تیر ۱۳۳۱ نشست ۱۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم تلگرافات و طومارهای واصله دائربه پشتیبانی از آقای دکتر مصدق بوسیله چند نفر از نمایندگان ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: قنات آبادی - کریمی - دکتر فلسفی - خسرو قشقایی - حاج سیدجوادی - پارسا ۴ - اعلام تشخیص هیئت رئیسه دائر به تعداد اعضای کمیسیونها ۵ - اخذ رای و انتخاب دو نفر جهت عضویت در هیئت نظارت اندوخته اسکناس ۶ - طرح گزارش کمیسیون تحقیق دایر به تایید نمایندگی آقای ریگی از بلوچستان و تصویب آن ۷ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ امرداد ۱۳۳۱ نشست ۱۹- دربرگیرنده - ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - اجرای مراسم تحلیف ازطرف آقای مجدزاده نماینده رفسنجان ۳ - بیانات آقای نایب رئیس دائر بابراز تاسف و تاثر نسبت بشهدای ۳۰ تیر و اجرای یکدقیقه سکوت ۴ - بیانات آقای دکتر معظمی دائر باهمیت قیام ملی و تجلیل شهدای ۳۰ تیر و تقدیم یک فقره طرح ۵ - طرح و تصویب طرح سه فوری راجع به قیام ملی و شهدای روز ۳۰ تیر ۱۳۳۱ ۶ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ امرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۰- دربرگیرنده - ۱ - طرح صورت مجلس و تقدیم تلگرافات و طومارها از طرف چند نفر از آقایان نمایندگان و تصویب صورتمجلس ۲ - بیانات آقای نایب رئیس دائر بابراز تشکر از رای منصفانه دیوان دادگستری بین المللی ۳ - معرفی هیئت وزیران و تقدیم برنامه دولت بوسیله آقای کاظمی وزیر دارایی و نایب نخست وزیر ۴ - تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای کاظمی وزیردارایی ۵ - قرائت نتیجه انتخاب کمیسیونها از شعب ۶ - معرفی آقای سرلشگر وثوق بمعاونت وزارت دفاع ملی بوسیله آقای کاظمی ۷ - قرائت گزارش شعبه پنجم راجع باعتبارنامه آقای شهیدزاده از نجف‌آباد و ارجاع بکمیسیون تحقیق ۸ - قرائت گزارش شعبه ششم راجع باعتبارنامه آقای مجدزاده نماینده رفسنجان و ارجاع بکمیسیون تحقیق ۹ - بیانات بعد از دستور آقایان: مدرس - دکتر شایگان - حاج سیدجوادی - اخگر- کریمی و مهندس حسیبی ۱۰ - قرائت و اعلام رای بفوریت اول طرح پینشهادی راجع به توقیف و مصادره اموال احمد قوام ۱۱ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ امرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۱- دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات آقای نایب رئیس راجع بانتظامات مجلس بمناسبت تظاهر تماشاچیان علیه آقای میراشرافی قبل از رسمیت جلسه ۳- تصویب دوفوریت طرح پیشنهادی راجع بتوقیف و مصادره اموال آقای احمد قوام ۴ - اعلام تصویب نمایندگی آقای مجدزاده از رفسنجان پس از استرداد مخالفت آقای بهادری ۵ - طرح وتصویب برنامه دولت آقای دکترمصدق نخست وزیر ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ امرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: دکتر فاخر - قنات‌آبادی - مدرس - دکتر بقائی - ناصر ذوالفقاری ۳- تقدیم لایحه اختیارات آقای نخست‌وزیر و دو فقره لایحه مالی به وسیله آقای کاظمی نایب نخست‌وزیر ۴- طرح و تصویب دو فوریت لایحه اختیارات آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر ۵- تقدیم لایحه یک ماه تمدید حکومت نظامی تهران به وسیله آقای نایب نخست‌وزیر ۶- طرح و تصویب گزارش بودجه راجع به یک دوازدهم بودجه کل کشور بابت تیر ماه ۱۳۳۱ ۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ امرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۳**- دربرگیرنده:۱- تصویب صورت‌مجلس ۲ - بیانات آقای نایب رئیس راجع بشرکت در کنفرانس اتحادیه بین‌المجالس منعقده در برن ۳ - اعلام تقاضای آقای راشد دائر به کسالت و ابراز رای اعتماد بدولت آقای دکتر مصدق ۴ - اخذ رای و تصویب یکدوازدهم بودجه تیرماه ۱۳۳۱ ۵ - طرح وتصویب طرح پیشنهادی راجع بخارج شدن اموال احمدقوام ازملکیت او ۶ - طرح و تصویب اختیارات دکتر مصدق نخست‌وزیر ۷ - بیانات آقای نایب رئیس به مناسبت چهل و هفتمین سال مشروطیت ۸ - تعیین موقع ودستورجلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ امرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس ۲ - بیانات قبل از دستورآقایان دکتر فاخر-کریمی - خلخالی - مکی - وکیل پور ۳ - معرفی آقای دکتر مهندس داریوش بمعاونت وزارت پست وتلگراف بوسیله آقای وزیر پست و تلگراف ۴ - اخطارنظامنامه ایی آقای اخگر طبق ماده ۹۰و آقای ناصر ذوالفقاری طبق ماده ۱۸ آیین‌نامه ۵ - تقدیم یک فقره طرح سه فوری راجع به تبرئه استاد خلیل طهماسبی (قاتل رزم‌آرا) به وسیله آقای قنات‌آبادی ۶ - قرائت نامه مجلس سنا راجع به اصلاح عبارتی قانون قیام ملی و شهدای روز ۳۰ تیر ۷ - انتخاب پنج نفرجهت عضویت هیئت مختلط نظارت براجرای قانون ملی شدن صنایع نفت ۸ - طرح و تصویب طرح سه فوری راجع به عفو استاد خلیل طهماسبی ۹ - قرائت استعفای آقای دکتر سیدحسن امامی از ریاست مجلس وانتخاب آقای آیت الله کاشانی بریاست مجلس ۱۰ - تعیین موقع جلسه بعد و ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ امرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۵- دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - معرفی آقای دکتر ملک اسمعیلی بمعاونت وزارت دادگستری بوسیله آقای وزیر دادگستری ۳ - بیانات آقای دکتر سنجابی راجع بجریان محاکمه و رای دیوان دادگستری بین‌المللی در مورد دعوی بی اساس دولت انگلستان ۴ - سوال آقای قنات‌آبادی راجع به تعقیب مسببین واقعه ۳۰ تیر و جواب آقای وزیر کشور ۵ - طرح لایحه تقاضای یک ماه تمدید حکومت نظامی در طهران ۶ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ امرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۶* - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورتمجلس ۲ - بیانات قبل از دستور: آقای جلالی موسوی ۳ - اعلام تصویب صورت مجلس ۴ - بیانات قبل از دستور آقایان: اقبال - مدرس (ضمنا یک فقره طرح تقدیم نمودند) و مهندس غروی ۵ - قرائت نامه مجلس سنا راجع به تصویب اختیارات آقای دکتر مصدق ۶ - استرداد لایحه حکومت نظامی طهران طبق نامه آقای نخست‌وزیر بوسیله آقای معاون وزارت دفاع ملی ۷ - طرح و تصویب دوفوریت طرح پیشنهادی راجع به صدی پانزده جهت زارعین ۸ - قرائت تقاضای آقای شهیدی مبنی بر طرح اعتبارنامه خود و موکول شدن به جلسه بعد ۹ - گزارش آقای کهبد عضو هیئت نظارت اندوخته اسکناس راجع به پشتوانه اسکناس ۱۰ - تعیین موقع و دستور حلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ امرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: وکیل پور - صفایی - دکتر فقیهی شیرازی - قنات آبادی - مهندس زیرک زاده ۳ - طرح و تصویب لایحه تقاضای تمدید حکومت نظامی در هشت نقطه خوزستان ۴ - مذاکره در طرح پیشنهادی راجع بصدی ۱۵ کشاورزان و تعویق طرح آن طبق تقاضای آقای کاظمی نایب نخست وزیر ۵ - معرفی آقای دکتر محمدحسین علی آبادی بمعاونت پارلمانی نخست وزیر بوسیله آقای کاظمی نایب نخست وزیر ۶ - طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع بنمایندگی آقای شهیدی از نجف آباد ۷ - مذاکره و تصویب تعطیل جلسات تا پانزده مهر- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ شهریور ۱۳۳۱ نشست ۲۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - قرائت نامه مقام ریاست مجلس ۳ - بیانات آقای نایب رئیس دائر بابراز تاثر از فوت مرحوم سید یعقوب انوار ۴ - طرح گزارش آقای نخست وزیر راجع بجریان مذاکرات مربوط به نفت و طرز تصفیه غرامات و ابراز اعتماد به دولت آقای دکتر مصدق نخست وزیر ۴.۱ - مطالب مصدق به مجلس شورای ملی خوانده شده بوسیله آقای کاظمی ۴.۲ - یادداشت دولت ایران شماره ۲۶۲۱ تاریخ ۱۶- ۵- ۳۱ به سفارت انگلیس در تهران ۴.۳ - ترجمه متن پیام رئیس جمهوری کشورهای متحدآمریکا و نخست وزیر کشور متحدانگلستان به آقای دکتر مصدق نخست وزیر ایران ۴.۴ - قرارداد مخصوص - غرامتی که بابت ملی شدن موسسات شرکت نفت انگلیس و ایران به دولت ایران باید پرداخت شود ۵ - بیانات آقای نایب رئیس دائر بابراز تاسف وتاثر از فوت مرحوم آیت الله خوانساری ۶ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ مهر ۱۳۳۱ نشست ۲۹- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲۵ شهریور ۱۳۳۱ ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: قنات آبادی. کریمی. دکتر فقیهی شیرازی ۳ - معرفی آقای دکتر حسین فاطمی بسمت وزارت امور خارجه بوسیله آقای کاظمی نایب نخست وزیر ۴ - تقدیم لایحه اجازه الحاق دولت ایران بقرارداد بین المللی پستی ۵ - بیانات آقای وزیر امور خارجه راجع باتحاد داخلی و تاثیر آن در سیاست خارجی ۶ - معرفی آقای دکتر نصیری بمعاونت وزارت فرهنگ و تقدیم لایحه اعتبارات فرهنگی بوسیله آقای وزیر فرهنگ ۷ - تقدیم لایحه سهم کشاورزان و سازمان عمرانی بوسیله آقای وزیر کشور ۸ - طرح و تصویب دوفوریت طرح پیشنهادی راجع به صلاحیت محکمه جنایی جهت رسیدگی بجرایم متهمین وقایع ۳۰ تیر ۹ - بقیه مذاکره و تصویب نمایندگی آقای شهیدی از نجف‌آباد ۱۰ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ مهر ۱۳۳۱ نشست ۳۰ - دربرگیرنده:۱ - طرح صورت مجلس و مذاکره در صورت غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل ازدستور آقایان: کهبد- مهندس زیرک‌زاده - نریمان ۳ - قرائت نامه مجلس سنا راجع به تمدید حکومت نظامی ۴ - سوال آقای کهبد راجع بعوارضی که جهت جمع‌آوری فقرا گرفته می‌شود و جواب آقای وزیر کشور ۵ - سوال آقای حائری‌زاده راجع بعملیات اخلال‌گرای و جواب آقای وزیر کشور ۶ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسه قبل ۷ - سوال آقای کهبد راجع بجریان کارخانه سمنان و جواب آقای وزیر کشور ۸ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آبان ۱۳۳۱ نشست ۳۱ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: جلالی - دکتر فاخر- دکتر سنجابی (ضمنا طرح سه فوری تفسیر اصل پنجم قانون اساسی را تقدیم نمودند) حاج سیدجوادی ۳ - طرح و تصویب سه فوریت و اصل ماده واحده مربوط به تفسیر اصل پنجم قانون اساسی ۴ - معرفی آقای مفتاح بمعاونت وزارت امورخارجه بوسیله آقای وزیر امور خارجه ۵ - تقاضای آقای دکتر بقایی راجع به طرح لایحه دوره شانزدهم در مورد مستمری ورثه سرهنگ نوریشاد طبق ماده ۴۱ آئین نامه داخلی ۶ - طرح لایحه تمدید حکومت نظامی در طهران ۷ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ آبان ۱۳۳۱ نشست ۳۲ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - اخطار آقای وکیل پور طبق ماده ۱۶۹ آئین نامه ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر فلسفی - دکتر بقایی (درباره توده‌ای‌ها در ادارات دولتی و جاسوسی و ایجاد و ناخشنودی میان مردم - مهندس غروی - قنات آبادی ۴ - اخطار آقای دکتر سنجابی طبق ماده ۱۶۹ ۵ - بیانات آقای نایب رئیس راجع به روز سازمان ملل متحد ۶ - تقدیم لایحه یک دوازدهم مهر و لایحه تقاضای تایید پرداخت دو دوازدهم مرداد و شهریور بوسیله آقای کاظمی وزیر دارایی ۷ - معرفی آقای سرتیپ مهنا بمعاونت وزارت دفاع ملی بوسیله آقای نایب نخست وزیر ۸ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کشاورزی ۹ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر پست و تلگراف ۱۰ - تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دادگستری ۱۱ - تقدیم لایحه برقراری فرمانداری نظامی در بخش‌های طهران به وسیله آقای معاون وزارت دفاع ملی ۱۲ - مذاکره در طرح پیشنهادی راجع به طرز رسیدگی بجرایم متهمین واقعه ۳۰ تیر ۱۳ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ آبان ۱۳۳۱ نشست ۳۳ - دربرگیرنده:۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور - آقایان: وکیل پور - دکترفقیهی شیرازی - پارسا ۳ - سوال آقای دکتر سنجابی راجع به وقایع غرب و جواب آقایان وزیر کشور و وزیر امور خارجه ۴ - تقدیم دو فقره سوال از وزارت راه و دارایی به وسیله آقای گنجه ۵ - تقدیم لایحه دوفوری دایر به اجازه تعقیب آقای احمد قوام بوسیله آقای وزیر دادگستری ۶ - طرح و تصویب دو فوریت لایحه اجازه تعقیب آقای احمد قوام ۷ - اعلام تصویب صورت مجلس ۸ - تعیین موقع و دستورجلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ آبان ۱۳۳۱ نشست ۳۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستورآقای خلخالی ۳- بیانات آقایان مهندس رضوی و مشار طبق ماده ۹۰ آئین‌نامه ۴ - بیانات قبل از دستور آقایان: صفایی - دکتر بقایی و وزیر امور خارجه ۵ - تقدیم لایحه تمدید فرمانداری نظامی در هشت نقطه خوزستان ۶ - معرفی آقای دکتر خسروانی به معاونت وزارت اقتصاد ملی بوسیله آقای وزیر اقتصاد ملی ۷ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع بوظیفه ورثه سرهنگ نوریشاد ۸ - طرح لایحه دو فوری راجع به اجازه تعقیب آقای احمد قوام و موکول شدن بجلسه بعد ۹ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه ۱۰ - سوالات و قوانین نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ آبان ۱۳۳۱ نشست ۳۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقای: زهری _ دکترشایگان _ قنات‌آبادی ۳ - بیانات آقایان: مشار _ دکتر شایگان و خلخالی بعنوان ماده ۹۰ آئین نامه ۴ - بیانات آقای نایب رئیس دائر به تصمیم هیئت رئیسه راجع به تعیین تکلیف مطالب موجوده در مجلس سنا ۵ - مذاکره در پیشنهاد واصله دائر بارجاع لایحه افزایش سهم کشاورزان به کمیسیون مخصوص ۶ - بقیه مذاکره در لایحه دو فوری راجع باجازه تعقیب آقای احمد قوام و تصویب آن ۷ - طرح سوال آقای وکیل پور ۸ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ آبان ۱۳۳۱ نشست ۳۶ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: جلالی - حاج سیدجوادی - اخگر – شهیدی ۳ - تقدیم لایحه ملی شدن امور تلفن بوسیله آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن بقید دو فوریت و تصویب دو فوریت آن ۴ - بیانات آقایان: وزیر فرهنگ و وزیر امورخارجه راجع به تحریکات آقای تولیت در قم ۵ - طرح و تصویب لایحه تمدید فرمانداری نظامی در تهران و حومه ۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آبان ۱۳۳۱ نشست ۳۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - طرح لایحه دو فوری ملی شدن امور مربوط به تلفن ۳ - قرائت نامه آقای نخست وزیر راجع به لایحه قانونی امنیت اجتماعی ضمن تقدیم آن لایحه ۴ - تعیین موقع ودستورجلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ آبان ۱۳۳۱ نشست ۳۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور - آقایان: قنات‌آبادی - مهندس زیرک‌زاده – صفایی ۳ - بقیه مذاکره در لایحه ملی کردن ارتباط تلفنی از ماده سوم ۴ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آبان ۱۳۳۱ نشست ۳۹ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستورآقایان نریمان و مدرس ۳ - اخطار نظامنامه آقای کریمی و توضیح آقای محمد ذوالفقاری ۴ - بیانات قبل از دستور آقای ذکایی ۵ - بیانات آقایان منصف و افشارصادقی بعنوان صورت مجلس ۶ - طرح لایحه ملی کردن ارتباط تلفنی از ماده چهارم ۷ - اعلام تصویب صورت مجلس ۸ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۰ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس و مذاکره درغیبت موقع رای و تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم یک فقره سوال بوسیله آقای خسرو قشقایی ۳ - بقیه مذاکره در لایحه ملی کردن ارتباط تلفنی از ماده ۹ ۴ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تقدیم سوال از طرف آقای عبدالرحمن فرامرزی ۳ - تقدیم تقاضای طرح لایحه تکمیل قانون آموزش و پرورش بقید یک فوریت ۴ - سوال آقای کریمی ازوزارت دفاع ملی راجع به شهدای ۳۰ تیر کرمانشاه و جواب آقای معاون وزارت دفاع ملی ۵ - طرح سوال آقای قنات‌آبادی راجع به امتحان دبیرستان دارایی و جواب آقای معاون وزارت فرهنگ ۶ - اعلام وصول نامه از طرف یکی از بازماندگان شهدای ۳۰ تیر و ارجاع آن بکمیته تحقیق ۷ - تقدیم تقاضای طرح لایحه راجع بزندانیان بوسیله آقای وزیر دارایی ۸ - تقدیم لایحه یک دوازدهم آبان بوسیله آقای وزیر دارایی ۹ - سوال آقای وکیل پور راحع بلغو جیره‌بندی قند و شکر از وزارت دارایی و جواب آقای وزیر دارایی ۱۰ - طرح سوالات آقای دکتز بقائی از وزارت دفاع ملی و وزارت دادگستری راجع بتعقیب متهمین واقعه ۳۰ تیر ۱۱ - بیانات آقای وکیل پور طبق ماده ۹۰ و جواب آقای وزیر دارایی ۱۲ - جواب آقای معاون وزارت دادگستری بسوالات آقای دکتر بقائی ۱۳ - معرفی آقای شهشهانی بمعاونت وزارت کشور بوسیله آقای وزیر کشور ۱۴ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۲ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر سنجابی - جلالی - حائری‌زاده - دکتر فقیهی - حاج سیدجوادی ۳ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون آموزش و پرورش ۴ - طرح و تصویب فوریت لایحه راجع بزندانیان ۵ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات آقای نایب رئیس و قرائت نامه آقای نخست‌وزیر در موضوع مذاکرات جلسه چهارم آذر ۳ - طرح و تصویب طرح سه فوری راجع باعلام اعتماد بدولت آقای دکتر مصدق در تعقیب جریان مذاکرات جلسه چهارم آذر ۴ - قرائت اسامی اعضای منتخبه از کمیسیونها جهت عضویت کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشور ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۵ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: نریمان - مهندس غروی - دکتر فاخر - ناصر ذوالفقاری (درباره شوروی و حزب توده) ۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به یک دوازدهم حقوق و مخارج آبانماه ۱۳۳۱ ۴ - طرح لایحه ملی شدن ارتباط تلفنی و تصویب مواد از ده تا دوازده ۵ - تقدیم هفت فقره لایحه بوسیله آقای وزیر امور خارجه ۶ - بقیه مذاکره در لایحه ملی شدن ارتباط تلفنی و تصویب مواد از ۱۳ الی ۱۵ ۷ - تقدیم دو فقره سوال بوسیله آقای معتمددماوندی از وزارت امور خارجه ۸ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۶ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: ناصر ذوالفقاری (درباره حزب توده و شبکه جاسوسی در ایران - شهیدی - گنجه ۳ - بیانات آقای مکی مربوط به جریان مسافرت خود به اروپا و آمریکا ۴ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسه قبل ۵ - قرائت قسمتی از گزارش سه ماهه آقای نخست‌وزیر بوسیله آقای کاظمی ۶ - معرفی آقای مهندس زاهدی به معاونت وزارت کشاورزی بوسیله آقای وزیرکشاورزی ۷ - قرائت قسمتی دیگر از گزارش سه ماهه آقای نخست‌وزیر بوسیله آقایان کاظمی و دکتر فاطمی ۸ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۷ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - قرائت قسمتی از گزارش سه ماه آقای نخست وزیر بوسیله وزیر امور خارجه ۳ - بقیه مذاکره درلایحه ملی کردن ارتباط تلفنی و تصویب آن ۴ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۸ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - قرائت بقیه گزارش ۳ ماهه آقای نخست وزیربوسیله آقای وزیر امور خارجه ۳ - تقدیم لایحه اتوبوسرانی بوسیله آقای وزیر کشور بقید دو فوریت و طرح و تصویب دو فوریت آن ۴ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسات ۲۳ و ۲۵ آذر ۱۳۳۱ ۵ - مذاکره در گزارش کمیسیونهای بودجه و فرهنگ راجع باضافه اعتبار بودجه وزارت فرهنگ ۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۹ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - گزارش آقای مهندس حسیبی راجع به جریان مذاکرات نمایندگی درکمیسیون بین المللی نفت ۳ - بیانات آقای وزیر کار راجع به جریان کنفرانس بین المللی نفت ۴ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه و فرهنگ راجع به اضافه اعتبار بودجه ۱۳۳۱ وزارت فرهنگ و تصویب آن ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ دی ۱۳۳۱ نشست ۵۰ - دربرگیرنده:۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: کریمی - ذکایی – معتمددماوندی ۳ - تقدیم لایحه تمدید فرمانداری نظامی طهران بوسیله معاون وزارت دفاع ملی و بیانات ایشان در جواب آقای کریمی ۴ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسات ۲۷ و ۳۰ آذرماه ۵ - ختم جلسه بعنوان تنفس ۶ - سوالات نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ دی ۱۳۳۱ نشست ۵۱ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان نریمان - جلالی – نجفی ۳ - طرح و تصویب پیشنهاد تاخیر طرح لایحه اتوبوسرانی ۴ - طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق زندانیان ۵ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ دی ۱۳۳۱ نشست ۵۲ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: اخگر - مهندس غروی - مدرس - منصف ۳ - معرفی آقای قریب به معاونت وزارت دارایی بوسیله آقای وزیردارایی ۴ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان ۵ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسات دوم وچهارم دیماه ۱۳۳۱ ۶ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان ۷ - تقدیم و تصویب طرح دو فوری راجع به اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشوربابت آذرماه ۱۳۳۱ ۸ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان ۹ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ دی ۱۳۳۱ نشست ۵۳ - دربرگیرنده: ۱- طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقای نریمان ۳ - تقدیم لایحه اصلاحی ازدیاد سهم کشاورزان بوسیله آقای وزیر کشور ۴ - طرح سوال آقای خسرو قشقایی راجع بانتخاب انجمن‌های شهر و جواب آقای وزیر کشور ۵ - طرح سوال آقای شهیدی راجع به واقعه چهارم مهر اصفهان و جواب آقای وزیر کشور ۶ - طرح سوال آقای دکتر سنجابی راجع بانتقال و تبعید چند نفر از اعضای حزب ایران در درگز و جواب آقای وزیر کشور ۷ - طرح سوال آقای حائری‌زاده راجع به اوراق مشارکت از شرکت سابق نفت و جواب آقای معاون وزارت دادگستری ۸ - سوال آقای گنجه راجع به دستمزد کارگران راه آهن آذربایجان و جواب آقای وزیر راه ۹ - سوال آقای کریمی راجع به فیلم منتشره در ترکیه و جواب آقای وزیر امور خارجه ۱۰ - بیانات آقای نایب رئیس دائر به ابراز تاسف از سانحه هوایی اخیر ۱۱ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان ۱۲ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ دی ۱۳۳۱ نشست ۵۴ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور - آقایان: مراد ریگی - کهبد- وکیل پور – اخگر ۳ - بقیه مذاکرات در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان ۴ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسات هفتم و نهم دی ماه ۱۳۳۱ ۵ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان ۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ دی ۱۳۳۱ نشست ۵۵ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق زندانیان ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر فقیهی شیرازی - جلالی - کریمی - دکتر سنجابی ۴ - بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق مجازات زندانیان ۵ - تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۳۲ کل کشور و لایحه حقوق متخصص دخانیات بوسیله آقای وزیر دارایی ۶ - طرح لایحه اتوبوسرانی شرکت اتوبوسرانی عمومی ۷ - تقدیم طرح سه فوری راجع به جلوگیری از تعطیل مجلس و مذاکره در فوریت اول ۸ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ دی ۱۳۳۱ نشست ۵۶ - دربرگیرنده: ۱ - طرح وتصویب صورت مجلس جلسات ۱۱ و ۱۴ دی ماه ۲ - قرائت نامه آقای نخست وزیر و تقاضای رای اعتماد بوسیله آقای کاظمی نایب نخست وزیر ۳ - مذاکره در مورد تقاضای دولت و اخذ رای و ابراز اعتماد بدولت آقای دکتر مصدق نخست وزیر ۴ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ دی ۱۳۳۱ نشست ۵۷ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - تقدیم لایحه تمدیداختیارات آقای دکترمصدق نخست وزیر بقید دوفوریت بوسیله آقای کاظمی نایب نخست وزیر ۳ - تقدیم لایحه الغای عوارض در دهات بوسیله آقای وزیر کشور ۴ - بیانات قبل از دستور آقای صفایی ۵ - اعلام تشکیل جلسه خصوصی جهت تشخیص حد نصاب پس از استعفای آقای مکی ۶ - اعلام تصمیم جلسه خصوصی راجع باستعفای آقای مکی ۷ - تقاضای آقای نایب رئیس دائر به اجرای ماده ۱۰۲ آیین نامه درباره آقای میراشرافی و انصراف ایشان پس از عذرخواهی آقای میراشرافی ۸ - تقدیم بودجه یکساله ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی بوسیله آقای میراشرافی کارپرداز ۹ - تصویب پیشنهاد آقای حاج سیدجوادی راجع به تنفس _ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ دی ۱۳۳۱ نشست ۵۸ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بيانات قبل ازدستور آقايان : اخگر _ دكتر شايگان _ توليت _ خسروقشقايي _ حاج سيدجوادي ۳ - اعلام وصول شكايتی ازطرف وراث دريابيگی بوسيله آقای محمد ذوالفقاری ۴ - بيانات آقای مهندس رضوی راجع باستعفای آقای مكی ۵ - اعلام آقای معاون وزارت دادگستری جهت حاضربودن برای جواب سوالات آقايان خلخالی و صفايی ۶ - اعلام تصويب صورت مجلس جلسات شانزده و هيجده ديماه ۱۳۳۱ ۷ - طرح و تصويب پيشنهاد آقاي مجدزاده راجع به مسكوت ماندن طرح سه فوری مربوط به تعطيل احتمالي مجلس ۸ - طرح و تصويب دو فوريت لايحه اختيارات آقای دكترمصدق نخست وزير ۹ - تقاضای آقای نریمان دایر به طرح یک فوریت طرح تقدیمی راجع به اعاده اختیارات دیوان محاسبات ۱۰ - سوال آقای کهبد راجع به صدور پروانه چای و جواب آقایان وزیر اقتصاد ملی و معاون وزارت دادگستری ۱۱ - تقدیم تقاضای طرح لایحه تقدیم دوره شانزدهم راجع به حمایت مسلولین بوسیله آقای کریمی ۱۲ - تعیین موقع جلسه بعد_ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ دی ۱۳۳۱ نشست ۵۹ - دربرگیرنده:۱ - تصويب صورت مجلس ۲ - تقديم اساسنامه شركت ملی تلفن ايران جهت ارجاع به كميسيون پست و تلگراف بوسيله آقای نخست وزير پست و تلگراف و تلفن ۳ - معرفي آقای دكتر ملك اسمعيلی بمعاونت سياسي وپارلمانی نخست وزير بوسيله آقای كاظمی نايب نخست وزير ۴ - استرداد تبصره لايحه اختيارات بوسيله آقای نايب نخست وزير ۵ - طرح لايحه اختيارات آقای دكتر محمد مصدق نخست وزير ۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد_ ختم جلسه بعد


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ دی ۱۳۳۱ نشست ۶۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل ازدستور آقایان خلخالی و مدرس ۳ - معرفی آقای علی مصطفوی بمعاونت وزارت دادگستری بوسیله آقای کاظمی نایب نخست‌وزیر ۴ - بیانات قبل ازدستور آقای حائری‌زاده ۵ - قرائت نامه آیت الله کاشانی ریاست مجلس در موضوع اختیارات ۶ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ دی ۱۳۳۱ نشست ۶۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲ - قرایت نامه جوابیه هییت رییسه بنام مقام ریاست مجلس در موضوع طرح اختیارات و جواب ایشان ۳ - بقیه مذاکره در لایحه اختیارات دکتر مصدق نخست وزیر ۴ - ختم جلسه بعنوان تنفس
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۶۴ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل ازدستور آقایان : وکیل‌پور _ دکتر فقیهی شیرازی _ مهندس حسیبی _ حائری‌زاده ۳ - تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای کاظمی نایب نخست وزیر و وزیر دارایی ۴ - بقیه مذاکره در لایحه فوری اجازه تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد _ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۶۵ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: کهبد - مهندس رضوی - دکتر فقیهی شیرازی ۳ - تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای وزیر امور خارجه ۴ - طرح گزارش کمیسوین بودجه راجع باجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشوربابت دی ماه ۳۱ و تصویب آن ۵ - بقیه مذاکره درلایحه دوفوری تاسیس شرکت اتوبوس رانی عمومی ۶ - قرائت طرح دو فوری پیشنهادی راجع به جلوگیری از سقط جنین ۷ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسات دوم و پنجم بهمن ماه ۱۳۳۱ ۸ - طرح گزارش شوراول موافقت نامه ترانزیت بین ایران و ترکیه ۹ - تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۶۶ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: کریمی - دکتر فقیهی شیرازی. جلالی. بهادری. مکی ۳ - تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دفاع ملی ۴ - مذاکره در فوریت طرح پیشنهادی راجع به حفظ نفوس و رد فوریت آن ۵ - تصویب صورت مجلس ۳ شنبه ۷ بهمن ۶ - مذاکره در فوریت طرح پیشنهادی مربوط به حمایت کارگران مسلول و تصویب فوریت اول آن ۷ - بقیه مذاکره در لایحه تاسیس شرکت اتوبوس رانی عمومی ۸ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۶۷ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: میراشرافی. شهیدی. نریمان ۳ - تقدیم یک فقره سوال از طرف آقای هدی ۴ - سوال آقای کهبد راجع به لیره‌ای که بانک ملی بنفع انگلستان پرداخته و جواب آقای معاون نخست وزیر ۵ - سوال آقای دکتر بقایی راجع به پروانه برنج و معامله برنج با اندونزی و جواب آقای وزیر اقتصاد ملی ۶ - اعلام تقاضای کمیسیون خاص دائربه یکماه تمدید جهت رسیدگی به لایحه ازدیاد سهم کشاورزان و موافقت با آن ۷ - تقدیم لایحه برنامه پنجساله راهسازی بوسیله آقای وزیر راه ۸ - سوال آقای دکتر فقیهی راجع به وضع ورود و قیمت و توزیع داروها و جواب آقای وزیر بهداری ۹ - تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای وزیر فرهنگ ۱۰ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۶۸ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر فقیهی شیرازی. انگجی. دکتر فاخر. اخگر ۳ - طرح و تصویب دوفوریت طرح پیشنهادی راجع به اجرای منع استعمال مشروبات الکلی ۴ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسات ۱۲و۱۴ بهمن ماه ۵ - طرح و تصویب یک فوریت طرح پیشنهادی راجع باعاده اختیارات دیوان محاسبات ۶ - بقیه مذاکره در لایحه امتیاز تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی و تصویب آن ۷ - تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۶۹ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس و اخذ رای با ورقه و تصویب آن ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر فقیهی شیرازی. نریمان. مهندس غروی. صفایی. ناظرزاده ۳ - معرفی آقای مهندس رجبی به سمت وزیر مشاور و آقای مهندس حق شناس بوزارت راه بوسیله آقای کاظمی نایب نخست وزیر ۴ - تقدیم سی و دو فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دارایی ۵ - اخطار نظامنامه آقای قنات آبادی طبق ماده ۳۹ ۶ - تقدیم ۱۸ فقره لایحه مربوط به وزارت دادگستری بوسیله آقای معاون نخست وزیر ۷ - تقدیم شش فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کشور ۸ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کار ۹ - تقدیم شش فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کشاورزی ۱۰ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن ۱۱ - اخطار آقای دکتر بقایی طبق ماده ۱۶۹ ۱۲ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر امور خارجه ۱۳ - تقدیم سه فقره لایحه بوسیله آقای وزیر فرهنگ ۱۴ - تقدیم پنج فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دفاع ملی ۱۵ - تقدیم سه فقره لایحه بوسیله آقای کفیل وزارت بهداری ۱۶ - تقدیم چهار فقره لایحه بوسیله آقای وزیر اقتصاد ملی ۱۷ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر راه ۱۸ - طرح و تصویب طرح دوفوری مربوط باجرای منع استعمال مشروبات الکلی ۱۹ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۷۰ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: پورسرتیپ. دکتر سنجابی. میراشرافی. و وزیر امورخارجه ۳ - بیانات آقای معاون نخست وزیر دائر به حاضر بودن برای جواب سوالات ۴ - طرح شوراول موافقت نامه حمل ونقل هوایی بازرگانی بین دولت شاهنشاهی ایران ودولت نروژ ۵ - طرح شوراول موافقت نامه حمل ونقل هوایی بازرگانی بین دولت شاهنشاهی ایران ودولت سوئد ۶ - طرح شوراول موافقت نامه حمل ونقل هوایی بازرگانی بین دولت شاهنشاهی ایران ودولت هلند ۷ - تعیین موقع ودستورجلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۷۱ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت‌مجلس ۲ - بیانات آقای نایب رئیس دائر بابراز تاسف از زلزله طرود ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: کهبد. حمیدیه. وکیل پور. قنات‌آبادی ۴ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسات ۱۹ و ۲۳ بهمن ۵ - بقیه بیانات قبل از دستور آقای قنات‌آبادی ۶ - تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دارایی ۷ - طرح گزارش شور اول راجع به منابع طبیعی موجود در کف دریا و زیر کف دریا ۸ - تعیین موقع و دستورجلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اسفند ۱۳۳۱ نشست ۷۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع باجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه بهمن و اسفند ۱۳۳۱ ۳ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به چندفقره اعتباراضافی ۴ - تقدیم لایحه تمدید فرمانداری نظامی در طهران بوسیله آقای معاون وزارت دفاع ملی ۵ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع بچند فقره اعتبار اضافی ۶ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اسفند ۱۳۳۱ نشست ۷۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌ جلسات ۳۰ بهمن و سوم اسفند ۱۳۳۱ ۲ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به چند فقره اعتبار اضافی و تصویب آن ۳ - تقدیم یک فقره لایحه اضافات بوسیله آقای معاون وزارت دارایی ۴ - طرح گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی ۵ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ اسفند ۱۳۳۱ نشست ۷۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس ۲ - بیانات آقای نایب رئیس دایر به ابراز تاسف از درگذشت ژنرالیسم استالین رهبر و نخست‌وزیر اتحاد جماهیر شوروی ۳ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه ۱۳۳۱ ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون نخست‌وزیر ۵ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه ۱۳۳۱ مجلس و تصویب آن ۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اسفند ۱۳۳۱ نشست ۷۶ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور - آقایان: میراشرافی. افشار صادقی. دکتر فقیهی شیرازی. قنات‌آبادی ۳ - تقاضای آقای وزیر دارایی دائر باجرای مجدد گزارش مربوط باضافات کارمندان به کمیسیون بودجه ۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بقیه اعتبارات اضافی سال ۱۳۳۱ ۵ - قرائت و مذاکره در پیشنهاد راجع به طرح لایحه تمدید فرمانداری نظامی در طهران ۶ - ختم جلسه بعنوان تنفس • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۲ نشست ۷۸ - دربرگیرنده:۱ - طرح صورت مجلس جلسات ۱۹ اسفند ۳۱ و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۲ ۲ - بیانات قبل ازدستور آقایان: قنات‌آبادی - حائری‌زاده - دکتر بقایی ۳ - قرائت استعفانامه آقای دکتر بقایی از نمایندگی طهران ۴ - تقدیم ۲۸ فقره لایحه قانونی بوسیله آقای معاون نخست وزیر و چهار فقره لایحه از طرف وزارت دارایی بوسیله ایشان ۵ - تقدیم گزارش دادگستری دائربه تقاضای سلب مصونیت ازآقای دکتر بقایی بوسیله آقای معاون نخست وزیر ۶ - تقدیم دوفقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دادگستری ۷ - تقدیم هفت فقره لایحه برقراری یا تمدید فرمانداری نظامی در نقاط مختلفه کشور ۸ - قرائت گزارش شعبه پنجم راجع به آقای علی روحی ۹ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۳۲ نشست ۷۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس جلسات ۹ اسفند ۳۱ و ۲۰ و ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۲ ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر بقایی. حائری‌زاده. دکتر سنجابی ۳ - بیانات آقای قنات‌آبادی مطابق ماده ۹۰ آئین‌نامه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر فرهنگ ۵ - معرفی آقای دکتر غلامحسین مصاحب به معاونت وزارت فرهنگ بوسیله آقای وزیر فرهنگ ۶ - تقدیم و قرائت تقاضای وزارت دادگستری دائر به تعیین تکلیف پرونده‌های اعلام جرم علیه آقای قوام ۷ - مذاکره و اعلام رای در فوریت اول طرح سه فوری مربوط به گزارش هیئت هشت نفری ۸ - ختم جلسه بعنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ خرداد ۱۳۳۲ نشست ۸۰ - دربرگیرنده:۱ - طرح صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس زیرک‌زاده و زهری ۳ - اعلام تصویب صورت مجلس جلسه قبل ۴ - بیانات قبل از دستور آقای میراشرافی ۵ - بیانات آقایان: زهری و دکتر بقایی بعنوان ماده ۹۰ آئین نامه ۶ - اعلام تنفس جهت تشکیل جلسه خصوصی طبق تقاضای ۱۰ نفر از آقایان نمایندگان ۷ - اخذ رای و تصویب فوریت اول و مذاکره و اعلام رای نسبت به فوریت دوم طرح سه فوری مربوط به گزارش هیئت هشت نفری ۸ - تعیین موقع و دستورجلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ خرداد ۱۳۳۲ نشست ۸۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس غروی. کریمی. قنات‌آبادی ۳ - اخذ رای و تصویب فوریت دوم و سوم ومذاکره در اصل طرح پیشنهادی مربوط به گزارش هیئت ۸ نفری ۴ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ خرداد ۱۳۳۲ نشست ۸۲ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: زهری. جلالی. میراشرافی. زهری. (ضمنا آقای زهری از ماده ۹۰ هم استفاده نمودند ۳ - بیانات آقای قنات‌آبادی طبق ماده ۱۴۶ و آقای دکتر معظمی بعنوان ماده ۹۰ آئین‌نامه ۴ - تقدیم لایحه تمدید فرمانداری نظامی در شیراز بوسیله آقای معاون وزارت دفاع ملی ۵ - اعلام حاضربودن آقایان وزیر کشور و معاون نخست‌وزیر برای جواب سوالات ۶ - بیانات آقایان خلخالی و مکی بعنوان ماده ۹۰ آئین‌نامه ۷ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ خرداد ۱۳۳۲ نشست ۸۳ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بقیه مذاکره درطرح سه فوری مربوط به گزارش هیئت هشت نفری ۳ - تعطیل جلسه بعلت تشنج و مشاجره و زد و خورد ۴ - بیانات آقای نایب رئیس دایر به اجرای مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ آئین‌نامه درباره آقای مکی ۵ - ختم جلسه بعنوان تنفس • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ تیر ۱۳۳۲ نشست ۸۵ - دربرگیرنده: ۱ - طرح صورت‌مجلس ۲ - بیانات آقای رئیس دایر به ابراز سپاسگزاری از انتخاب ایشان و توجه به حفظ انتظامات و آیین‌نامه ۳ - بیانات آقایان عبدالرحمن فرامرزی و مکی راجع به رعایت بی‌طرفی و حفظ انتظامات و آیین‌نامه از طرف رئیس مجلس ۴ - ختم جلسه به‌عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ تیر ۱۳۳۲ نشست ۸۶ - دربرگیرنده : ۱ - تصویب صورت‌مجلس جلسات دهم و چهاردهم تیرماه ۱۳۳۲ ۲ - انتخاب بقیه اعضای هیأت رئیسه نواب رئیس، منشی‌ها، کارپردازان ۳ - اقتراع شعب شش‌گانه ۴ - قرائت استیضاح آقای زهری ۵ - تعیین موقع ودستورجلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ تیر ۱۳۳۲ نشست ۸۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس ۲ - قرائت گزارش انتخاب هیأت رئیسه شعبه‌ها ۳ - قرائت گزارش انتخاب اعضای کمیسیون‌ها از شعب ۴ - اعلام حاضربودن دولت برای جواب استیضاح آقای زهری بوسیله آقای وزیر کشور ۵ - معرفی آقای دکتر ملکی به سمت وزارت بهداری و آقای مهندس عطائی به کفالت وزارت کشاورزی و آقای مبشر به کفالت وزارت دارایی به وسیله آقای وزیر کشور ۶ - مذاکره و تعیین روز ۲۳ تیر جهت استیضاح ۷ - تقدیم ۱۸ فقره لایحه قانونی بوسیله آقای دکتر ملک‌اسمعیلی معاون نخست‌وزیر ۸ - انتخاب دو نفر جهت عضویت هیأت نظارت اندوخته اسکناس ۹ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه