قانون برقراری ۲۴ فقره شهریه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون برقراری ۲۴ فقره شهریه - مصوب ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود وظیفه اشخاص ذیل را از محل اعتباری که در هر یک از موارد زیر قید شده برقرار و طبق مقررات‌پرداخت نماید:

۱ - ماهی پنج هزار ریال وظیفه درباره بانو اخترالملوک دولتشاهی عیال مرحوم محمدعلی میرزا دولتشاهی که حین انجام وظیفه فوت نموده ازتاریخ تصویب این قانون و از محل اعتبار وظیفه و شهریه منظور در بودجه کل کشور.

۲ - ماهی یک هزار و پانصد و پنجاه ریال وظیفه درباره بانو امینه ظهیر عیال مرحوم علی ظهیر علاوه بر ۱۳۵۰ ریال که طبق قانون استخدام‌کشوری از صندوق بازنشستگی دریافت می‌کند از تاریخ تصویب این قانون و از محل اعتبار بودجه وزارت کشور.

۳ - ماهی پنج هزار ریال به عنوان وظیفه درباره وراث مرحوم ابوالحسن صدرثقهْْ الاسلامی طبق قانون وظایف و از محل اعتبار شهریه و وظایف ازتاریخ تصویب این قانون. دو هزار ریال از مبلغ فوق تا خاتمه تحصیل به آقای احمد ثقهْْ الاسلامی پسر آن مرحوم تخت نظر وزارت فرهنگ پرداخته‌خواهد شد. و بعد از خاتمه تحصیل مبلغ فوق عیناً به وراث آن مرحوم طبق مقررات پرداخت می‌شود.

۴ - ماهی سه هزار ریال وظیفه درباره دو نفر اولاد و مادر مرحوم عباسقلی شاملو کارمند پیشین وزارت پست و تلگراف از تاریخ تصویب این قانون‌و از محل اعتبار بودجه وزارت پست و تلگراف.

۵ - ماهی دو هزار و ششصد و شصت ریال وظیفه درباره ورثه مرحوم علی حسام‌پور کارمند وزارت اقتصاد ملی از تاریخ تصویب این قانون و ازمحل اعتبار بودجه وزارت اقتصاد ملی.

۶ - ماهی دو هزار و پانصد ریال درباره ورثه مرحوم عباس ورنوس مدیر کل سابق بنگاه راه آهن از تاریخ تصویب این قانون و از محل اعتبار بودجه‌بنگاه راه‌آهن.

۷ - ماهی هزار و دویست ریال وظیفه درباره ورثه مرحوم ابراهیم لطفی‌زند کارمند سابق وزارت کشاورزی از محل اعتباری که در بودجه وزارت‌کشاورزی به همین عنوان منظور خواهند نمود و از تاریخ تصویب این قانون.

۸ - ماهی دو هزار و پانصد ریال درباره ورثه قانونی مرحوم نصرالله اردلان کارمند ثبت کل که مسلول بوده از تاریخ تصویب این قانون و از محل‌بودجه ثبت کل.

۹ - ماهی سه هزار و چهارصد و شصت و دو ریال وظیفه درباره وراث قانونی مرحوم دکتر حسین مرزبان فرماندار سابق کردستان علاوه بر ماهی‌دو هزار و چهارصد و پنجاه ریال که از صندوق بازنشستگی دریافت می‌دارد از تاریخ تصویب این قانون و از محل بودجه وزارت کشور.

۱۰ - ماهی چهار هزار ریال به عنوان وظیفه درباره وراث قانونی مرحوم دکتر سید احمد معینی کارمند سابق وزارت بهداری که در حین انجام‌خدمت در نقاط بد آب و هوا فوت نموده از تاریخ تصویب این قانون و از محل اعتبار شهریه و وظائف.

۱۱ - ماهی سه هزار و چهارصد و شصت ریال درباره ورثه مرحوم سید ابوالقاسم حسابی کارمند وزارت دارایی علاوه بر مبلغ ۳۴۶۰ ریال که ازصندوق بازنشستگی دریافت می‌دارند از تاریخ تصویب این قانون و از محل اعتبار شهریه و وظائف.

۱۲ - ماهی یک هزار و پانصد ریال به عنوان وظیفه درباره بانو بلقیس مغروری و شاهرخ مغروری عیال و فرزند آقای اکبر مغروری کارمندمفقودالاثر اداره کل گمرک بالمناصفه مادام که عیال نامبرده شوهر اختیار نکرده و فرزند مشارالیه مشغول تحصیل می‌باشد از تاریخ تصویب این قانون واز محل اعتبار بودجه کل گمرک.

۱۳- ماهی سه هزار و چهارصد و شصت ریال وظیفه درباره وراث قانونی مرحوم علی اصغر مقدم رییس سابق حسابداری وزارت امور خارجه‌علاوه بر مبلغ ۳۴۶۰ ریال که از صندوق بازنشستگی دریافت می‌دارند از اعتبار شهریه و وظیفه از تاریخ تصویب این قانون.

۱۴ - ماهی یک هزار و نهصد و سی و دو ریال وظیفه درباره وراث قانونی مرحوم سرگرد علی‌اکبر شاهوار افسر شهربانی علاوه بر ماهی ۴۲۷٫۷۰‌ریال که از صندوق بازنشستگی دریافت می‌دارند از تاریخ تصویب این قانون و از محل اعتبار بودجه شهربانی کل کشور.

۱۵ - ماهی شش هزار ریال وظیفه درباره ورثه مرحوم دکتر غلامرضا جرجانی از تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۲۹ که بین عیال و دو نفر دختر و یک نفرپسر آن مرحوم به تساوی تقسیم شود از اعتبار ماده ۴۸ بودجه وزارت فرهنگ.

۱۶ - ماهی پنج هزار ریال به عنوان وظیفه درباره بانو تاج مادر مرحوم داور از محل اعتبار شهریه و وظیفه منظور در بودجه کل کشور از تاریخ‌تصویب این قانون.

۱۷ـ ماهی یک هزار و یکصد ریال بعنوان وظیفه درباره وراث قانونی مرحوم محمود وفایی کارمند پیشین بنگاه مستقل آبیاری که در حین انجام‌وظیفه در سیستان فوت نموده از تاریخ تصویب این قانون و از محل اعتبار شهریه و وظائف.

۱۸ - ماهی چهار هزار و نهصد ریال وظیفه درباره عیال و دو نفر اولاد مرحوم مهندس هاشم دیبا کارمند سابق وزارت کشاورزی از تاریخ فوت (۱۸‌اردیبهشت ۱۳۲۹) از محل بودجه وزارت کشاورزی.

۱۹ - ماهی یک هزار و پانصد ریال درباره هوشنگ جمشیدی فرزند مرحوم جمشیدی به عنوان هزینه تحصیل از اول سال ۱۳۳۰ تا مدت سه سال‌و از محل بودجه وزارت دادگستری.

۲۰ - ماهی سه هزار و چهارصد و بیست و پنج ریال وظیفه درباره وراث مرحوم محمد حسابی کارمند سابق اداره چای از تاریخ تصویب و از محل‌اعتبار شهریه و وظائف.

۲۱ - ماهی چهار هزار و دویست و بیست و پنج ریال به عنوان کمک هزینه تحصیل به هر یک از سه نفر فرزندان مرحوم مرآت تا زمانی که مشغول‌تحصیل می‌باشند از تاریخ تصویب و از محل اعتبار بودجه وزارت فرهنگ.

۲۲ - ماهی یک هزار و هفتصد ریال وظیفه درباره وراث مرحوم مهدیقلی شاهرخی که در وقایع ۱۳۲۴ به دست متجاسرین تیرباران شده علاوه بر۲۳۰۰ ریال که فعلاً دریافت می‌نمایند از تاریخ تصویب این قانون و از محل بودجه وزارت دادگستری.

۲۳ - ماهی سه هزار و چهارصد و نود ریال وظیفه درباره ورثه مرحوم حسن پورسعید علاوه بر ۳۴۳۰ ریال که از صندوق بازنشستگی دریافت‌می‌دارند از تاریخ تصویب این قانون و از محل اعتبار شهریه و وظیفه.

۲۴ - ماهی سه هزار و ششصد و پنجاه و نه ریال درباره عیال و فرزندان مرحوم مهندس حسام ضیاء رییس سابق اداره کل آسفالت وزارت راه علاوه‌بر مبلغ ۳۲۶۶ ریال که از صندوق بازنشستگی به ورثه آن مرحوم داده می‌شود از تاریخ روز بعد از فوت آن مرحوم (۱۳ شهریور ۲۷) از محل بودجه‌وزارت راه.


‌تبصره - وظیفه و مستمریات وراث فوق‌الذکر در مواردی که خلاف آن صریحاً ذکر نشده‌است به اناث تا زمانی که شوهر اختیار نکرده و در موردذکور تا سن بلوغ (‌بیست سالگی) قابل پرداخت خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه بیست و چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نگاه کنید به

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۴۶