قانون برقراری ماهی ده تومان شهریه درباره ورثه سید اصغر فراش

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون برقراری ماهی ده تومان شهریه درباره ورثه سید اصغر خان فراش - مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده اول - وزارت مالیه مجاز است از سوم شهریور ماه ۱۳۰۵ که سید اصغر فراش آن وزارتخانه وفات کرده‌است ماهی یک صد قران شهریه به عیال‌و دو پسر صغیر او به شرح ذیل بپردازد.

صغری عیال سید اصغر مادام که شوهر اختیار نکرده ۳۳ قران سید مرتضی پسر سید اصغر تا سن ۱۸ سالگی ۳۳٫۵ قران سید مصطفی پسر سید اصغر تا سن ۱۸ سالگی ۳۳٫۵ قران ماده دوم - شهریه مزبور فعلاً از محل اعتبار حقوق مرحوم سید اصغر تأدیه و در ضمن بودجه ۱۳۰۶ معادل این مبلغ از بودجه وزارت مالیه کسر وبه اعتبار شهریه و مستمریات اضافه خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا