قانون اعطای اختیار به کمیسیون کشور جهت اصلاح و تصویب لایحه مربوط به شهرداری‌ها

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون اعطای اختیار به کمیسیون کشور جهت اصلاح و تصویب لایحه مربوط به شهرداریها - مصوب ۲۰ تیر ماه ۱۳۲۸

ماده واحده - وزارت کشور مجاز است لایحه قانونی شماره ۲۳۵۷۳ - ۲۸٫۳.۲۸ ضمیمه راجع به شهرداریها را پس از اصلاح و تصویب دو ثلث‌اعضای حاضر کمیسیون فعلی کشور به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش مدت دو سال در عمل چنانکه نواقصی در آن مشهود گردد رفع و قانون مزبوررا تکمیل نموده و مجدداً برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.

مادام که این قانون بر اثر لایحه جدید دولت تغییر نکرده‌است به اعتبار خودباقی خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دوشنبه بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت