مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
احمد قوام
ابراهیم حکیمی
عبدالحسین هژیر
محمد ساعد نخست‌وزیر
رضا حکمت رییس مجلس شورای ملی

مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم مجلس شورای ملی - ۲۵ تیر ۱۳۲۶ تا ۶ امرداد ۱۳۲۸ - نخست‌وزیران: احمد قوام - ابراهیم حکیمی (۶ دی ۱۳۲۶ تا ۱۸ خرداد ۱۳۲۷) - عبدالحسین هژیر (۲۳ خرداد ۱۳۲۷ تا ۱۶ آبان ۱۳۲۷) - محمد ساعد (۲۵ آبان ۱۳۲۷) - رییس مجلس شورای ملی رضا حکمت (سردار فاخر) - رییس دوره نخست مجلس سنا سید حسن تقی‌زاده

مذاکرات دوره پانزدهم دربرگیرنده ۲۰۷ نشست می باشد. • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ امرداد ۱۳۲۶ نشست ۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - تصویب یازده فقره اعتبارنامه و مخالفت با دو فقره ۳ - اعلام موقع رسمیت مجلس از طرف مقام ریاست ۴- تصویب هشت فقره اعتبارنامه و مخالفت با پنج فقره ۵- تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ امرداد ۱۳۲۶ نشست ۴- دربرگیرنده ۱ - تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقای بهار مبنی بر اعتراض به عملیات دولت هلند در اندونزی ۳- بیانات قبل از دستور آقایان دهقان و نراقی ۴- طرح اعتبارنامه آقای تقی‌زاده ۵- ختم جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ امرداد ۱۳۲۶ نشست ۵ - دربرگیرنده: ۱- بقیه مذاکرات انتخابات تهران و تصویب پنج فقره اعتبارنامه ۲- بیانات آقای دکتر شفق راجع به یادآوری ارواح شهدای آزادی و یک دقیقه سکوت برای آن ۳- ختم جلسه به عنوان تنفس • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ شهریور ۱۳۲۶ نشست ۱۶ - دربرگیرنده: ۱ - بیانات آقای رئیس دایرباظهار تاسف و تسلیت از فوت مرحوم سید احمد بهبهانی و یک دقیقه سکوت ۲ - پیشنهاد جمعی از نمایندگان راجع بارجاع گزارش ساختمان پنجهزار خانه بکمیسیون دارائی وبودجه ۳ - معرفی هیئت دولت آقای احمد قوام وتقدیم برنامه دولت (۳.۱ برنامه دولت احمد قوام مجلس پانزدهم شهریور ۱۳۲۶ ۳.۲ - کابینه احمد قوام) ۴ - بقیه مذاکرات راجع بانتخابات لاهیجان واعتبارنامه آقای ارسنجانی • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ مهر ۱۳۲۶ نشست ۱۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بقیه مذاکره در برنامه دولت ۳ - سؤال آقای منصف و آقای دهقان و جواب آقای وزیر کشاورزی راجع به آب هیرمند ۴ - موقع دستور جلسه بعد - ختم جلسه ۵- انتصابات و احکام • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ مهر ۱۳۲۶ نشست ۲۵ - دربرگیرنده:۱ - بیانات آقای نخست وزیر راجع بگزارش عملیات سیاسی دولت نسبت بروابط با دولت اتحاد جماهیر شوروی (۱.۱ - موضوع آذربایجان - ۱.۲ نامه مولوتف وزیر امور خارجه شوروی به نخست وزیر احمد قوام درباره گیلان و آذربایجان ۶ اسفند ۱۳۲۴ - ۱.۳ - پاسخ نخست وزیر ایران به تذکاریه ۶ اسفند ۱۳۲۴ مولوتف در ۷ اسفند ۱۳۲۴ - ۱.۴ - نامه مولوتف وزیر امور خارجه شوروی به احمد قوام نخست وزیر ایران درباره امتیاز نفت ۹ اسفند ۱۳۲۴ - ۱.۵ نامه احمد قوام به استالین دراعتراض به تخلیه بخشی از ایران از نیروهای شوروی - ۱.۶ نامه احمد قوام نخست وزیر ایران یه استالین درباره رویدادهای گیلان ۵ مارس ۱۹۴۶ - ۱.۷ نامه احمد قوام نخست وزیر ایران یه استالین درباره رویدادهای گیلان - ۱.۸ نامه احمد قوام نخست وزیر ایران درباره بدهی های شوروی و یازده تن طلای ایران ۱ اسفند ۱۳۲۴ - ۱.۹ - ابلاغیه مشترک ایران و شوروی - ۱.۱۰ پیشنهاد قرارداد بین دولت اتحاد جماهیر شووری سوسیالیستی و دولت ایران در باره ایجاد شرکت نفت شوروی وایران - ۱.۱۱ نامه احمد قوام نخست وزیر ایران به سفیرکبیر شوروی درباره پیشنهاد قرارداد ایجاد شرکت نفت ایران و شوروی ۲۴ نوامبر ۱۹۴۶ - ۱.۱۲ نامه سادچیکف سفیر کبیر شوروی به احمد قوام نخست وزیر ایران ۱۲ دسامبر ۱۹۴۶ - ۱.۱۳ نامه احمد قوام نخست وزیر ایران به سفیر کبیر شوروی درباره قرارداد نفت شمال ۲۱ اوت ۱۹۴۷ - ۱.۱۴ نامه سادچیکف سفیرکبیر شوروی به نخست وزیر ایران درباره قرارداد نفت شمال ۲۸ اوت ۱۹۴۷ - ۱.۱۵ پاسخ احمد قوام نخست وزیر ایران به سادچیکف سفیرکبیر شوروی درباره قرارداد نفت شمال ۱۲ سپتامبر ۱۹۴۷ - ۱.۱۶ نامه سادچیکف سفیرکبیر شوروی به احمد قوام نخست وزیر ایران درباره قرارداد نفت شمال ۱۵ سپتامبر ۱۹۴۷ برابر با ۲۳ شهریور) ۲ - طرح پیشنهادی جمعی ازآقایان نمایندگان راجع به موضوع نفت بقید دو فوریت و تصویب آن (۲.۱ پیشنهاد طرح بررسی منابع زیرزمینی در ایران و روش بهره‌برداری و بستن قراردادهای بین‌المللی ) ۳ - قرائت ورقه استیضاح از طرف آقای رحیمیان ۴ - اقتراع دوازده نفر از نمایندگان برای عرض تبریک اعلیحضرت همایونی ۵ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه ۶ - تصویب نامه‌ها


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آبان ۱۳۲۶ نشست ۲۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت صورت مجلس ۲ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزیر فرهنگ ۳ - تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر پیشه وهنر ۴ - موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه ۵ - تصویب نامه‌ها ۶ - انتصابات و احکام


نخست‌وزیر ابراهیم حکیمی • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ دی ۱۳۲۶ نشست ۳۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بیانات قبل از دستور چند نفر از آقایان نمایندگان ۳- تقدیم یک فقره طرح از طرف آقای حائری‌زاده ۴- تقدیم یک فقره طرح با قید فوریت از طرف بیست و هشت نفر از آقایان نمایندگان راجع به اخذ عوارض از مشروبات الکلی برای بهداشت دهستانها ۵- ختم جلسه بعنوان تنفس ---
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ دی ۱۳۲۶ نشست ۴۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - اقتراع شعب ششگانه ۳ - سوال آقای مسعود ثابتی راجع به شیلات و نفت جنوب و جواب آقای وزیر دارائی ۴ - بقیه مذاکره در اطراف سه دوازدهم بودجه کشور ۵ - ختم جلسه بعنوان تنفس

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ بهمن ۱۳۲۶ نشست ۴۵ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - طرح انتخابات مشکین‌شهر راجع به نمایندگی آقای دکتر متین دفتری ۳ - تقدیم لایحه به شرکت ورزشکاران ایران در مسابقه های بین‌المللی از طرف آقای وزیر فرهنگ ۴ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون فرهنگ راجه به اعتبار وزارت فرهنگ ۵ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه---


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ بهمن ۱۳۲۶ نشست ۴۶ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور دو نفر از آقایان نمایندگان ۳ - تصویب ده فقره گزارش مرخصی ۴ - بقیه مذاکره در اطراف لایحه فرهنگ ۵ - تقدیم شش فقره لایحه از طرف آقایان وزیر دارائی و وزیر دادگستری ۶ - سؤال از آقای وزیر بازرگانی و پیشه و هنر ۷ - ختم جلسه و تعیین موقع و دستور جلسه آتیه ۸ - تصویبنامه‌ها


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ بهمن ۱۳۲۶ نشست ۴۶ - دربرگیرنده: ۱ دنباله سؤال جلسه قبل ۲ - پاسخ آقای وزیر اقتصاد ملی ۳ - بیانات قبل از دستور بعضی از آقایان نمایندگان (بیانات دکتر اقبال و احمد دهقان درباره کشتن محمد مسعود مدیر مرد امروز به وسیله حزب توده) ۴ - طرح لایحه تسلیحات ۵ - تعطیل جلسه بعنوان تنفس و تعیین جلسه آینده ۶ اخبار مجلس ۷ تصویبنامه‌ها
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ اسفند ۱۳۲۶ نشست ۴۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور چند نفر از آقایان نمایندگان و معاون پارلمانی آقای نخست وزیر ۳ - بقیه مذاکره در لایحه محدودیت بازرگانان خارجی ۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه ۵- قوانین ۵.۱ فرمان همایونی راجع به اجرای قانون بودجه سال ۱۳۲۶ ۵.۲- صورت جزو قانون بودجه مجلس شورای ملی از آغاز فروردین ماه تا آخر اسفند ماه ۱۳۲۶ ۶- تصویبنامه‌ها
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ فروردین ۱۳۲۷ نشست ۵۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس صورت مجلس ۲ - اجرای مراسم سوگند ۳ - طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع بمنع کشت تریاک و تصویب یک فوریت آن ۴ - قرائت گزارش هیئت نظارت اندوخته اسکناس بوسیله آقای نراقی ۵ - طرح یک فقره اعتبارنامه ۶ - طرح لایحه افزایش سهمیه دولت در بانک بین المللی پول ۷ - تقدیم بودجه سال ۱۳۲۷ کشور از طرف آقای وزیر دارائی ۸ - تقدیم لایحه قرارداد دفع آفات نباتی بین ایران و عراق ۹ - طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع باستقرار پاسگاه‌ها در بحرین و تصویب فوریت آن ۱۰ - طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان را جع باخذ عوارض از مواد الکلی برای تأمین بهداشت شهرستانها ۱۱ - طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان راجع باصلاح آئین نامه داخلی ۱۲ - موقع و دستور جلسه بعد-ختم جلسه ۱۳ انتصابات و احکام • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۷ نشست ۶۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقای اقبال ۳ - تقدیم پنج فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی برنامه هفت ساله اقتصادی و تصویب یک فوریت آن -اصلاح مالیات بر درآمد و تصویب دو فوریت – دو لایحه استخدامی راجع باستخدام دو نفر اتباع خارجه برای دخانیات و ساختمان – لایحه برای تکمیل لایحه سابق راجع بمازاد غله ۴ - قرائت اسامی اعضای منتخبه برای دیوان محاسبات ۵ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۲۷ نشست ۶۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت صورت مجلس ۲ - تقدیم لایحه شرکت دولت در قرارداد بین المللی هواپیمائی بوسیله وزیر امور خارجه ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان دکتر عبده، دکتر شفق، وزیر امور خارجه راجع به اظهارات والاس ۴ - سؤال آقای تقی زاده از آقای وزیر دادگستری ۵ - قرائت نتیجه استخراج آراء سه کمیسیون


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۲۷ نشست ۶۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقای دکتر شفق ۳ - جناب آقای هژیر وزیر مشاور راجع بنفت ۴ - طرح پیشنهادی آقای حائری زاده راجع بقانون انتخابات و انجمنهای محلی ۵ - طرح لایحه الحاق دولت ایران بسازمان بهداشت جهانی ۶ - بقیه مذاکره در بودجه ۱۳۲۷ مجلس ۷ - اعلام جرم آقای دهقان بر آقای قوام ۸ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


نخست‌وزیر عبدالحسین هژیر
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ تیر ۱۳۲۷ نشست ۸۲ - دربرگیرنده: ۱- قرائت صورت‌مجلس ۲- نطق قبل از دستور یک نفر از نمایندگان ۳- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ یکی راجع به استخدام ماکس مایر یک راجع به ورثه ذوالفنون ۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف راجع به کنگره پستی ۵- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه-- • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ تیر ۱۳۲۷ نشست ۸۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- طرح پیشنهادی جمعی از نمایندگان راجع به حد نصاب در مذاکره مجلس با قید فوریت و رد شدن فوریت آن ۳- قرائت لایحه مالیات بردرآمد و تصویب یک فوریت آن ۴- پیشنهاد آقای دکتر شفق راجع به طرح پیشنهادات یک دوازدهم و عدم تصویب آن ۵- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر فرهنگ راجع به اراضی امامزاده زید ۶- تعیین موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه--


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ تیر ۱۳۲۷ نشست ۸۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- طرح و تصویب یک فوریت لایحه مالیات اراضی بیاض ۳- طرح و تصویب یک فوریت لایحه ۴- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تشدید مجازات رانندگان ۵- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه--


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ تیر ۱۳۲۷ نشست ۸۵ - دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان رضوی و حائری‌زاده ۳- اجرای مراسم سوگند عده‌ای از نمایندگان ۴- بقیه مذاکره در لایحه تشدید مجازات رانندگان ۵- تقاضای فوریت لایحه استخدام دو نفر متخصص دفع آفات به وسیله وزیر کشاورزی ۷- کعرفی آقای معدل به سمت معاون پارلمانی نخست‌وزیری از طرف آقای نخست‌وزیر ۸- بقیه مذاکره در لایحه تشدید مجازات رانندگان ۹- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه-- • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ تیر ۱۳۲۷ نشست ۸۷- دربرگیرنده:۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - افتراغ شعب ششگانه ۳- تقدیم یک فقره لایحه مربوط به محاکمه کسانی که مرتکب قاچاق می شوند از طرف آقای وزیر دادگستری با قید یک فوریت ۴- قرائت یک فقره استیضاح ۵- قرائت گزارش کمیسیون عرایض راجع به اعلام جرم آقای احمد قوام ۶- تقدیم یک فقره لایحه راجع به ترفیعات ارتش از طرف آقای وزیر جنگ ۷- تقدیم یک فقره لایحه راجع به برقراری شهریه درباره سه نفر از کارمندان فرهنگ از طرف آقای وزیر فرهنگ ۸- طرح لایحه عفو عمومی ۹- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه--


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ مهر ۱۳۲۷ نشست ۱۰۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان آزاد وزیر جنگ – فرامرزی – دهقان – اردلان ۳ - معرفی آقایان گلشائیان، وارسته، دکتر شادمان، اشرفی به وزارت دادگستری – دارایی – کشاورزی - بازرگانی و پیشه و هنر ۴ - پیشنهاد طرح یک دوازدهم شهریور ماه ۵ - موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ۶ - تصویب نامه‌ها • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آذر ۱۳۲۷ نشست ۱۲۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت جلسات {۱.۱ - چکیده نشست ۲ آذر ۱۳۲۷ و ۱.۲ - چکیده جلسه چهارشنبه سوم آذر ۱۳۲۷ و ۱.۳ - چکیده نشست ۴ آذر ۱۳۲۷ و ۱.۴ - چکیده نشست ۶ آذر ۱۳۲۷ و ۱.۵ - چکیده نشست ۷ آذر ۱۳۲۷ و ۱.۶ - چکیده نشست ۹ آذر ۱۳۲۷ و ۱.۷ - چکیده نشست ۱۳ آذر ۱۳۲۷} ۲ - بقیه مذاکرات در برنامه دولت ۱۴ آذر ۱۳۲۷ ۳ - تعطیل جلسه به عنوان تنفس ۴ - قوانین

نخست‌وزیر محمد ساعد

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آذر ۱۳۲۷ نشست ۱۲۳ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسات قبل ۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی به قید دو فوریت ۳- بیانات قبل از دستور آقای ممقانی (درباره روز ۲۱ آذر نجات آذربایجان) ۴- بقیه مذاکره در آیین‌نامه داخلی جدید مجلس ۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه ۶- تصویب نامه‌ها


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آذر ۱۳۲۷ نشست ۱۲۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس ۲- بقیه مذاکره در آیین‌نامه داخلی جدید مجلس ۳- بقیه مذاکره راجع به پرونده آقای احمد قوام ۴- معرفی تیمسار هدایت به معاونت وزارت جنگ و تقدیم لایحه تفاوت بودجه وزارت جنگ و بیانات آقای وزیر جنگ ۵- تقدیم چهار دوازدهم بودجه مملکتی از طرف آقای وزیر دارایی ۶- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه-- • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آذر ۱۳۲۷ نشست ۱۲۵* - دربرگیرنده: ۱ - بیانات آقای قبادیان ۲ - معرفی سه نفر از آقایان وزراء بوسیله آقای نخست وزیر ۳ - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی - استخدام یک نفر محاسب نفت و تعویض املاک ۴ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر بهداری راجع به برقراری ماهیانه درباره بانو زیور یحیائیان ۵ - تعطیل جلسه بعنوان تنفس ۶ - اخبار مجلس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ دی ۱۳۲۷ نشست ۱۲۶ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقای اقبال و بقیه مذاکره راجع به پرونده ۳- تقدیم یک فقره لایحه راجع به اصلاح مالیات بردرآمد به وسیله آقای وزیر دارایی و طرح چهار دوازدهم بودجه کشور و پیشنهادی دولت به قید یک فوریت ۴- تقدیم لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه به وسیله آقای وزیر جنگ ۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه --
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ دی ۱۳۲۷ نشست ۱۲۸ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس‌های قبل ۲- بیانات قبل از دستور آقای حاج امین ۳- تصویب چهار دوازدهم بودجه کشور ۴- تقدیم طرح اصلاح حقوق بازنشستگی به قید یک فوریت از طرف آقای وزیر دارایی ۵- تقدیم لایحه راجع به سازمان پاستور از طرف آقای وزیر بهداری ۶- تعطیل جلسه به عنوان تنفس --


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ دی ۱۳۲۷ نشست ۱۲۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس‌ ۲- بیانات آقای وزیر امور خارجه راجع به وقایع اندونزی ۳- تقدیم دو فقره قرارداد مبارزه با ملخ با دولت پاکستان و هندوستان و دولت عراق از طرف آقای وزیر امور خارجه ۴- تقدیم یک فقره لایحه راجع به کمک به سیل‌زدگان اصفهان از طرف آقای وزیر دارایی به قید یک فوریت ۵- طرح لایحه راجع به تفاوت بودجه ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ وزارت جنگ به قید یک فوریت ۶- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه--


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ دی ۱۳۲۷ نشست ۱۳۰ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس‌ ۲- بقیه مذاکره در لایحه تفاوت بودجه ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ وزارت جنگ ۳- معرفی آقایان سید محمد طباطبایی به سمت معاونت پارلمانی نخست‌وزیر و محمدعلی بوذری به سمت معاونت وزارت دادگستری ۴- بقیه مذاکره در لایحه تفاوت بودجه ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ وزارت جنگ ۵- سوال آقای حائری‌زاده از آقای نخست‌وزیر ۶- ختم جلسه به عنوان تنفس ۷- اخبار مجلس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ دی ۱۳۲۷ نشست ۱۳۱---- دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت‌مجلس‌ ۲- بیانات قبل از دستور آقای دکتر عبده راجع به سازمان ملل متحد ۳- بقیه مذاکره در لایحه تفاوت بودجه ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ وزارت جنگ ۴- بقیه سوال آقای حائری‌زاده از آقای نخست‌وزیر ۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه--


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ دی ۱۳۲۷ نشست ۱۳۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت صورت‌مجلس‌ ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: صدرزاده ، مهندس رضوی ، دکتر اعتبار ، دکتر راجی ، ممقانی ، سزاوار ۳- بقیه سوال آقای حائری زاده از آقای نخست وزیر ۴- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه--


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ دی ۱۳۲۷ نشست ۱۳۳ - در برگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس‌های قبل ۲- قرائت ورقه استیضاح آقای عباس اسکندری ۳- اعلام وصول طرح قانونی راجع به اصلاح قانون انتخابات انجمن شهرداری ۴- بقیه سوال آقای حائری‌زاده و جواب آقای معاون نخست‌وزیر ۵- ختم جلسه به عنوان تنفس --


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ دی ۱۳۲۷ نشست ۱۳۴ - در برگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بقیه مذاکره در طرح پیشنهادی عده از نمایندگان راجع به اجرای موقت گزارش کمیسیون قوانین دارایی در خصوص مالیات بردرآمد ۳- قرائت ورقه استیضاح آقای رحیمیان و تعیین روز استیضاح ۴- قرائت گزارش شعبه اول راجع به نمایندگی آقای خسرو قشقایی از فیروزآباد ۵- سوال آقای دهقان از وزیر دارایی ۶- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه -- • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ دی ۱۳۲۷ نشست ۱۳۵ - در برگیرنده: ۱- بیانات قبل از دستور آقایان: اردلان، مهندس رضوی ۲- تقدیم لایحه راجع به تاسیس صندوق تعاونی روستایی و انجمن های کشاورزی و استرداد لایحه قبل از طرف آقای وزیر کشاورزی ۳- طرح استیضاح آقای عباس اسکندری ۴- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه--


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۳۶ - در برگیرنده: ۱- قرائت صورت مجلس ۲- بقیه استیضاح آقای عباس اسکندری (از بنيانگذاران حزب توده و عضو كميته مرکزی حزب، مدیر روزنامه سياست ارگان رسمی حزب توده (درباره گفتگوی دولت با مدیران شرکت نفت انگلیس و ایران برای درآمد بیشتر برای برنامه عمرانی اول)) ۳- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۳۷ - در برگیرنده: ۱- قرائت صورت مجلس ۲- قرائت نامه تقدیمی آقای حائری‌زاده به امضای عده زیادی از افراد راجع به انقضای مدت امتیاز بانک شاهی ۳- بقیه استیضاح آقای عباس اسکندری (درباره گفتگو با مدیران شرکت نفت انگلیس و ایران برای درآمد بیشتر برای برنامه عمرانی اول) ۴- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۴۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت جلسه فوق‌العاده ۱۵ بهمن ماه ۱۳۲۷ ۲- بیانات قبل از دستور آقای دکتر اقبال سرپرست وزارت کشور دایر به اظهار تاسف و تاثر دولت از سوءقصد نسبت به اعلیحضرت همایونی ۳- اعلامیه دولت راجع به برقراری حکومت نظامی و انحلال حزب توده ایران ۴- تعطیل جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۴۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب رای سکوت نسبت به استیضاح آقای اسکندری ۲- استرداد استیضاح آقای رحیمیان ۳- رای اعتماد بنا بر تقاضای دولت ۴- سوال آقای گنجه و جواب آقایان وزیر دارایی و معاون وزارت دادگستری راجع به قاچاق جنوب ۵- تصویب چند فقره مرخصی ۶- اعلام سلامتی اعلیحضرت همایونی از طرف آقایان نخست‌وزیر و وزیر بهداری ۷- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۴۳ - دربرگیرنده: ۱- بیانات آقای رئیس دایر به ابراز احساسات ملت از سلامت اعلیحضرت همایونی ۲- بقیه مذاکره در برنامه هفت ساله ۳- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله معاون وزارت دارایی: ۱ - اضافات و ترفیعات ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ ۲- اصلاح لایحه استخدام متخصص برای شرکت نفت ۳- برقراری یک فقره مقرری ۴- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر فرهنگ: ۱- لایحه بیمه کارکنان وزارت فرهنگ ۲- لایحه استخدام پنج نفر استاد برای دانشکده پزشکی تبریز ۵- بقیه مذاکره در برنامه هفت ساله ۶- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۴۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس‌ ۲- بیانات قبل از دستور آقای مهندس رضوی ۳- تصویب طرح پیشنهادی راجع به اجازه موقت برنامه ۴- تقدیم دوفقره لایحه از طرف معاون وزارت دارایی یک - لایحه انتخابات دوره ۱۶ دو - معافیت عوارض دارو و لوازم هواپیمایی ۵- تقدیم یک فقره لایحه راجع به تعویض شناسنامه‌ها به وسیله آقای دکتر اقبال ۶- قرائ گزارش آقای نراقی راجع به وضع اسکناس--


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۴۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس‌ ۲- تقدیم لایحه تفریق بودجه سال‌های ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ مجلس ۳- تصویب ۱۵ فقره مرخصی آقایان نمایندگان ۴- تصویب یک فقره اعتبارنامه ۵- اعلام تقدیم طرح نمایندگان راجع به مطبوعات ۶- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اسفند ۱۳۲۷ نشست ۱۴۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- طرح گزارش کمیسیون دادگستری و فرهنگ راجع به مطبوعات ۳- تقدیم بودجه سال ۱۳۲۸ کشور به وسیله آقای وزیر دارایی ۴- بقیه مذاکره راجع به مطبوعات ۵- قرائت استیضاح آقایان حائری‌زاده و مکی ۶- تعطیل جلسه به عنوان تنفس • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۲۷ نشست ۱۴۸ - در برگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بقیه مذاکره دو گزارش کمیسیون دادگستری و فرهنگ راجع به مطبوعات ۳- اعلام نخست‌وزیر راجع به تشکیل مجلس موسسان ۴- بقیه مذاکره در موضوع مطبوعات ۵- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ اسفند ۱۳۲۷ نشست ۱۴۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس‌ ۲- بیانات قبل از دستور آقای ضیاابراهیمی ۳- بقیه مذاکره در مطبوعات ۴- تقدیم لایحه به اصلاح لایحه قبلی انتخابات دوره شانزدهم به وسیله وزیر دارایی ۵- بقیه مذاکره و تصویب قانون مطبوعات ۵- ختم جلسه به عنوان تنفس--


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اسفند ۱۳۲۷ نشست ۱۵۰ - در برگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تصویب شهریه ورثه مرحوم علی‌اکبر قاضی‌زاده ۳- قرائت گزارش کمیسیون اصلاح آیین‌نامه داخلس مجلس ۴- تصویب قانون اصلاح قانون نظام وظیفه ۵- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اسفند ۱۳۲۷ نشست ۱۵۱ - در برگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- معرفی چهار نفر آقایان وزیران ۳- قرائت استیضاح آقای دکتر بقائی ۴- تثدیم دو فقره لایحه به برقراری مستمری به وسیله آقای وزیر کشور ۵- تقدیم لایحه اصلاح قانون مبارزه با بیماریهای واگیردار به وسیله وزیر بهداری ۶- تصویب دو فوریت لایحه بازنشستگی و مذاکره در آن ۷- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه --


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اسفند ۱۳۲۷ نشست ۱۵۲ - در برگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- تقدیم لایحه فروش خالصجات به وسیله آقای وزیر دارایی ۳- تقدیم لایحه بازنشستگی ارتش به وسیله آقای وزیر جنگ ۴- بیانات قبل از دستور آقای اردلان ۵- تقدیم و طرح لایحه انتشار اسکناس با دو فوریت به وسیله وزیر دارایی ۶- افتراغ برای شرفیابی عید ۷- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه--
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ فروردین ۱۳۲۸ نشست ۱۵۵ - در برگیرنده: ۱- تصویب صورت مجلس ۲- بقیه انتخاب اعضای هیئت رئیسه ۳- تقدیم لایحه راجع به انتخابات مجلس سنا و استرداد لایحه سابق به وسیله وزیر کشور ۴- بقیه مذاکره در لایحه بازنشستگی ۵- تقدیم یک فقره لایحه راجع به بخشودگی مالیات به وسیله وزیر دارایی به قید یک فوریت ۶- بقیه مذاکره و تصویب لایحه بازنشستگی ۷- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله وزیر فرهنگ یک راجع به برقراری مستمری وزثه دکتر حبیبی دیگر راجع به استخدام آقای گدار ۸- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ فروردین ۱۳۲۸ نشست ۱۵۶ - دربرگیرنده: ۱- تقدیم یک فقره لایحه راجع به اصلاح لایحه بودجه ۱۳۲۸ به وسیله وزیر دارایی ۲- انتخاب کمیسیون‌ها و تصویب صورت‌مجلس اسبق ۳- طرح استیضاح آقایان مکی و دکتر بقائی ۴- تعطیل جلسه به عنوان تنفس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۸ نشست ۱۶۱ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مجلس ۲ - بقیه مذاکره و تصویب اختیارات کمیسیون دادگستری ۳ - اعلام انتخاب آقای اردلان برای نظارت بانک ۴ - تقدیم یک فقره لایحه راجع به اصلاح قانون انتخابات بقید یک فوریت از طرف آقای وزیر کشور ۵ - تقدیم یک فقره لایحه راجع به بستن مراکز فساد از طرف آقای وزیر دادگستری ۶ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتخابات ۷ - موقع و دسنور جلسه آینده - ختم جلسه ۸- قوانین ۸.۱ فرمان همایونی راجع بقانون اجازه اجرای موقت برنامه هفت ساله ۸.۲ فرمان همایونی راجع به قانون باز گشت املاک و مستقلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید بملکیت اعلحضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی ۹- انتصابات و احکام • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ خرداد ۱۳۲۸ نشست ۱۶۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مشروح مذاکرات مجلس ۲- تصویب لایحه مازاد غله ۳- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی ۴- انتخاب دو نفر منشی ۵- تصویب فوریت لایحه برنامه ۶-تصویب دو فوریت لایحه اصلاحی سنا ۷ - قرائت نامه اقای نخست وزیر و طرح نمایندگان مربوط بقانون کار و تصویب اینکه با دو فوریت جزو دستور باشد ۸ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۹- اتمام شور اول لایحه هواپیمائی و ختم جلسه ۱۰- روز و دستور جلسه آینده ۱۱- آیین‌نامه و دیگر تصمیم‌ها


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ خرداد ۱۳۲۸ نشست ۱۶۹ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت مشروح مذاکرات مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور سه نفر از نمایندگان ۳ - تصویب شوردوم لایحه هواپیمائی کشوری ۴ - طرح لایحه مربوط باصلاح قانون انتخابات مجلس سنا و ارجاع آن بکمیسیون ۵ - تقدیم یک فقره لایحه راجع باملاک واگذاری از طرف آقای وزیر دارائی بقیه یک فوری ۶ - موقع جلسه آینده – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ خرداد ۱۳۲۸ نشست ۱۷۰ - دربرگیرنده : ۱ - تصویب صورت مشروح مذاکرات مجلس ۲ - بیانیات قبل از دستور ۳ - برنامه وزارت فرهنگ راجع بجراید ۴ - تصویب فوریت لایحه املاک واگذاری ۵ - طرح قانون کار و تصویب ماده واحده ۶ - تصویب تقدم لایحه اصلاحی قانون انتخابات در دستور و شور در آن ۷ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ خرداد ۱۳۲۸ نشست ۱۷۱ - دربرگیرنده : ۱ - تصویب صورت مشروح مجلس ۲ - بیانات قبل از دستور سه نفر از نمایندگان ۳ - بقیه مذاکره در لایحه اصلاح قانون انتخابات ۴- معرفی آقای نجومی به معاونت وزارت پست و تلگراف از طرف آقای نخست‌وزیر ۵- بقیه مذاکره در لایحه انتخابات ۶- موقع جلسه بعد - ختم جلسه--


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ تیر ۱۳۲۸ نشست ۱۸۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مشروح مجلس. ۲– بیانات قبل از دستور آقایان، یمین اسفندیاری و معتمد دماوندی و علی وکیلی و دهقان ۳- بیانات آقایان وزیر دارائی، وزیر امور خارجه و وزیر جنگ ۴- بیانات آقای حائری‌زاده در کلیات بودجه کشور ۵- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ تیر ۱۳۲۸ نشست ۱۸۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مشروح مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: فولادوند، آصف، ضیا ابراهیمی، کشاورزصدر ۳- بقیه مذاکره در بودجه کل مملکتی ۴- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه --


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ تیر ۱۳۲۸ نشست ۱۹۰ - دربرگیرنده: ۱- بیانات قبل از دستور آقایان: مسعود ثابتی، آزاد، باتمانقلیچ، نراقی ۲- قرائت اسامی غایبین چند جلسه ۳- قرائت استیضاح‌نامه آقای آزاد ۴- قرائت گزارش کمیسیون بودجه و ادامه مذاکرات در بودجه کشور -- • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ تیر ۱۳۲۸ نشست ۱۹۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مشروح مجلس ۲- بقیه مذاکره در بودجه کل کشور ۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزیر جنگ راجع به فواصل درجه افسران به قید فوریت ۴- بقیه مذاکره و تصویب بودجه ۱۳۲۸ کل کشور ۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه --


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ تیر ۱۳۲۸ نشست ۱۹۳ - دربرگیرنده: ۱- تقدیم یک فقره لایحه بقیه یک فوریت راجع به قرارداد الحاقی شرکت نفت ایران و انگلیس و تصویب یک فوریت آن ۲- تصویب ماده واحده راجع به اختیارات کمیسیون قوانین دارایی ۳- تصویب ماده واحده پیشنهادی آقایان نمایندگان راجع به اختیارات کمیسیون‌های راه و دادگستری در مورد تصویب قانون هواپیمایی کشوری ۴- تصویب دو قوریت لایحه اختیارات کمیسیون فرهنگ ۵- تصویب دو فوریت ماده واحده فواصل درجات افسران ۶- تصویب یک فوریت لایحه استخدام چهار نفر کارشناس برای شهربانی ۷- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزیر بهداری راجع به اختیارات کمیسیون بهداری مجلس به قید دو قوریت ۸- تقدیم یک فقره لایحه به قید دو فوریت راجع به معافیت پارچه لباسی افسران از عوارض گمرکی از طرف آقای وزیر جنگ


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ تیر ۱۳۲۸ نشست ۱۹۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مشروح مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: مکی، معتمد دماوندی، دکتر بقائی و یمین اسفندیاری ۳- قرائت لایحه بهداشت و رد فوریت آن ۴- تقدیم لایحه اصلاح بودجه ژاندارمری و تصویب فوریت آن ۵- تصویب لایحه الحاق دولت ایران به سازمان هواپیمایی بین‌المللی ۶- تصویب دو فوریت لایحه معافیت پارچه لباسی افسران از عوارض گمرکی ۷- تصویب لایحه استخدام صاحب منصبان سوئدی شهربانی ۸- معرفی معاون وزارت کشاورزی ۹- طرح لایحه اصلاح قانون انتخابات ۱۰- تقدیم لایحه قرارداد بازرگانی بین دولتین ایران و فرانسه --
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ امرداد ۱۳۲۸ نشست ۱۹۷* - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت مشروح مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: تقی‌زاده، آزاد، وزیر دارایی، امیرتیمور، دکتر اعتبار ۳- قرائت استیضاح آقایان: مکی - دکتر بقائی - حائری‌زاده و آزاد ۴- بقیه مذاکره در موضوع نفت ۵- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی، یک فقره راجع به هیئت سازمان برنامه و سه فقره راجع به کارشناسان فنی دانشگاه و دخانیات و ادامه مذاکره نفت ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ امرداد ۱۳۲۸ نشست ۱۹۸ - دربرگیرنده: ۱- توضیحات آقای وزیر دارایی ۲- بیانات آقای مکی در موضوع نفت ۳- ختم جلسه ۴ - قوانین ۴.۱ - فرمان همایونی بانضمام قانون راجع بضبط اموال احزابی که منحل گردیده و قانون مزبور در تاریخ تیرماه ۱۳۲۸ بتصویب مجلس شورای ملی