مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
احمد قوام
ابراهیم حکیمی
عبدالحسین هژیر
محمد ساعد نخست‌وزیر
رضا حکمت رییس مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم - ۲۵ تیر ۱۳۲۶ تا ۱۶ امرداد ۱۳۲۸ - نخست وزیران: احمد قوام - ابراهیم حکیمی (۶ دی ۱۳۲۶ تا ۱۸ خرداد ۱۳۲۷) - عبدالحسین هژیر (۲۳ خرداد ۱۳۲۷ تا ۱۶ آبان ۱۳۲۷) - محمد ساعد (۲۵ آبان ۱۳۲۷)

مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم مجلس شورای ملی ۶ امرداد ۱۳۲۶ تا ۶ امرداد ۱۳۲۸
 1. طرح قانونی دایر به تصدیق خدمات گرانبهای مرحوم حسین پیرنیا (‌مؤتمن‌الملک) نسبت به کشور و مشروطیت ایران – مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی
 2. قانون اجازه پرداخت سه دوازدهم بودجه ۱۳۲۵ مجلس شورای ملی بابت سه‌ماهه امرداد و شهریور و مهر ماه ۱۳۲۶ – مصوب ۵ آذر ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی
 3. تصمیم قانونی راجع به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۲۶ - مصوب ۱۷ شهریور ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی
 4. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست‌وزیر ۱۳۲۶ - مصوب ۱۲ مهر ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی
 5. طرح بررسی منابع زیرزمینی در ایران و روش بهره‌برداری و بستن قراردادهای بین‌المللی - مصوب ۲۹ مهر ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی
 6. تصمیم‌قانونی دایر به بی‌اثر‌بودن موافقتنامه مورخ ۱۵ فروردین راجع به ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی - مصوب ۳۰ مهر ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی
 7. قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه آبان و آذر سال ۱۳۲۶ – مصوب ۱۷ شهریور ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی
 8. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست‌وزیر آذر ۱۳۲۶ - مصوب ۱۸ آذر ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی
 9. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر ۱۳۲۶- مصوب ۱۶ دی ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی
 10. قانون الغای قانون مصوبه ۲۸ آبان ۱۳۲۱ – مصوب ۲۴ دی ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی
 11. قانون اجازه پرداخت سه دوازدهم حقوق و هزینه سه‌ماهه آخر سال ۱۳۲۶ – مصوب ۱ بهمن ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی
 12. قانون بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی – مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی
 13. قانون اجازه خرید ده میلیون دلار ساز و برگ و اسلحه و مهمات از دول متحده امریکا – مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی
 14. قانون اعطای اعتبار برای اجرای قانون تربیت معلم و تعلیمات عمومی – مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی
 15. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر اسفند ۱۳۲۶- مصوب ۶ اسفند ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی
 16. قانون راجع به اضافه حقوق سالیانه کارمندان دون‌پایه و خدمتگزاران جزء – مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی
 17. قانون اجازه افزایش سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه – مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 18. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه ۱۳۲۷ - مصوب ۴ اردیبهشت ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 19. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر اردیبهشت ۱۳۲۷ - مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 20. تصمیم قانونی دایر به انتخاب مستشاران دیوان محاسبات ۱۳۲۷ – مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 21. قانون بودجه سال ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 22. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ماه ۱۳۲۷ – مصوب ۱ خرداد ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 23. قانون اجازه الحاق دولت ایران به سازمان بهداشت جهانی - مصوب ۱ خرداد ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 24. قانون اجازه فروش برنج شالی‌های موجوده املاک واگذاری شمال بدون رعایت مقررات مزایده – مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 25. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر خرداد ۱۳۲۷- مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 26. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خرداد ماه ۱۳۲۷ – مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 27. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر - مصوب ۸ تیر ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 28. قانون اجازه قبول عضویت قطعی ایران به سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد – مصوب ۱۵ تیر ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 29. قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷ – مصوب ۳۱ تیر ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 30. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیر ماه ۱۳۲۷ – مصوب ۲ امرداد ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 31. قانون عفو عمومی مجرمین غائله آذربایجان و زنجان مصوب ۲۶ مرداد ماه ۱۳۲۷ – مصوب ۲۶ امرداد ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 32. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر شهریور ۱۳۲۷ - مصوب ۱ شهریور ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 33. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت امرداد ماه ۱۳۲۷ – مصوب ۲ شهریور ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 34. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت شهریور ماه ۱۳۲۷ – مصوب ۴ مهر ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 35. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر مهر ۱۳۲۷ - مصوب ۲۵ مهر ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 36. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۱۳۲۷ – مصوب ۵ آبان ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 37. قانون اجازه پرداخت کسر اعتبار ترفیع و اضافات کارمندان و خدمتگزاران در سال ۱۳۲۷ – مصوب ۹ آبان ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 38. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر آبان ۱۳۲۷ - مصوب ۱۳ آبان ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 39. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آبان ماه ۱۳۲۷ – مصوب ۳۰ آبان ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 40. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای ساعد نخست وزیر ۱۳۲۷ - مصوب ۱۷ آذر ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 41. قانون اجازه پرداخت چهار دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر و دی و بهمن و اسفند ماه ۱۳۲۷ – مصوب ۷ دی ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 42. قانون اجازه پرداخت اضافه اعتبار بودجه سال ۱۳۲۷ وزارت جنگ – مصوب ۱۹ دی ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 43. تصمیم قانونی دایر به ابراز رای ساکت در مورد استیضاح آقای عباس اسکندری – مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 44. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای ساعد نخست وزیر بهمن ۱۳۲۷ - مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 45. قانون اجازه اجرای مقررات گزارش کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی – مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 46. قانون اصلاح قانون مطبوعات – مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 47. قانون اجازه پرداخت بقیه آخرین حقوق مرحوم علی‌اکبر قاضی‌زاده درباره ورثه او به عنوان وظیفه – مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 48. قانون اصلاح مواد ۲۶ و ۶۴ قانون نظام وظیفه - مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 49. قانون اعتبار هزینه انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی و هزینه انتخابات مجلس موسسان و مجلس سنا – مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 50. قانون اجازه افزایش سرمایه بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی
 51. قانون اصلاح مقررات بازنشستگی – مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 52. قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه اول سال ۱۳۲۸ – مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی
 53. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای ساعد نخست وزیر اردیبهشت ۱۳۲۸ - مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 54. قانون اجازه اجرای نظامنامه انتخابات مجلس سنا – مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 55. قانون اجازه اجرای لوایح وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین دادگستری – مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 56. تصمیم قانونی دایر به اجرای موقت آیین‌نامه مصوب کمیسیون اصلاح آیین‌نامه داخلی - مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی شامل متن یین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی ۱۳۲۸
 57. قانون اجازه استخدام پنج نفر از پزشکان عالیرتبه آلمانی و اتریشی برای تدریس در دانشکده پزشکی تبریز – مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 58. قانون اجازه برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم ذوالفنون و مرحوم جلیلی و مرحوم رشیدی – مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 59. قانون اصلاح قانون استخدام پزشکان – مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 60. قانون تاسیس دانشگاه‌های شهرستان‌ها – مصوب ۳ خرداد ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 61. قانون مربوط به جمع‌آوری غله – مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 62. قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان – مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 63. تصمیم قانونی دایر به تصویب عنوان رسمی اعلیحضرت رضا شاه کبیر سرسلسله دودمان پهلوی – مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 64. قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل گردیده‌است – مصوب ۱ تیر ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 65. قانون راجع به تجدید نظر در سازمان وزارتخانه‌ها و تصفیه کارمندان دولت - مصوب ۱ تیر ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 66. قانون بودجه سال ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی – مصوب ۲ تیر ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 67. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خرداد ماه ۱۳۲۸ - مصوب ۵ تیر ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 68. قانون اصلاح ماده ۲۷۵ قانون کیفر عمومی – مصوب ۷ تیر ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 69. قانون مربوط به وحدت رویه قضایی – مصوب ۷ تیر ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 70. قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی – مصوب ۷ تیر ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 71. قانون اجازه اجرای موقت برنامه هفت‌ساله ۱۳۲۸ – مصوب ۱۳ تیر ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 72. قانون تشدید مجازات رانندگان – مصوب ۱۴ تیر ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دادگستری
 73. قانون بازگشت املاک و مستغلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید به ملکیت اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی – مصوب ۲۰ تیر ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 74. قانون اعطای اختیار به کمیسیون کشور جهت اصلاح و تصویب لایحه مربوط به شهرداری‌ها – مصوب ۲۰ تیر ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 75. قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور – مصوب ۲۳ تیر ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 76. قانون اجازه اجرای شش فقره لایحه وزارت دارایی پس از تصویب کمیسیون قوانین دارایی – مصوب ۲۸ تیر ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 77. قانون اجازه اجرای لایحه هواپیمایی کشوری پس از تصویب کمیسیون‌های راه و قوانین دادگستری – مصوب ۲۸ تیر ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 78. قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد – مصوب ۲۹ تیر ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی
 79. قانون اجازه استخدام چهار نفر از اتباع کشور سوئد به عنوان کارشناس فنی شهربانی به مدت دو سال – مصوب ۳۰ تیر ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 80. قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمایی کشوری بین‌المللی – مصوب ۳۰ تیر ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
 81. قانون تعویض املاک – مصوب ۲ امرداد ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی
 82. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر – مصوب ۲ امرداد ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دادگستری
 83. قانون راجع به صلاحیت دادگاههای دایمی نظامی – مصوب ۲ امرداد ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دادگستری
 84. قانون هواپیمایی کشوری ۱۳۲۸ – مصوب ۳ امرداد ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی کمیسیون راه و دادگستری
 85. قانون تشکیل شهرداری‎ها و انجمن شهرها و قصبات – مصوب ۴ امرداد ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی کمیسیون کشور
 86. اصلاح ماده ۱۸ آیین‌نامه شماره ۱ قانون تعلیمات اجباری – مصوب ۴ امرداد ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی کمیسیون فرهنگ
 87. آیین‌نامه اعزام محصل به خارجه – مصوب ۵ امرداد ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی کمیسیون فرهنگ
 88. قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری – مصوب ۶ امرداد ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دادگستری