قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون متمم بودجه ۱۳۲۲ راجع به حقوق پایه‌های یک دبیری و آموزگاری

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

صلاح ماده ۱۲ قانون متمم بودجه ۱۳۲۲ راجع به حقوق پایه‌های یک دبیری و آموزگاری - مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۲۳

ماده واحده - وزارت فرهنگ می‌تواند از تاریخ تصویب قانون آموزش اجباری تا وقتی که اعتبار اجرای اشل حقوقی ماده (۱۲) قانون مزبور را تأمین‌ننموده‌است حقوق پایه‌های یک دبیری و آموزگاری را به قرار ماهی ۱۶۲۰ ریال و ۸۰۰ ریال و حقوق سایر پایه‌های دبیری و آموزگاری را به میزان مقررقبل از تصویب قانون آموزش اجباری بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی