مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم


سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام گشایش چهاردهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی ۶ اسفند ماه ۱۳۲۲

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم - ۲۱ اسفند ۱۳۲۲ تا ۲۱ اسفند ۱۳۲۴ - نخست وزیران: محمد ساعد (۶ فروردین ۱۳۲۳ تا ۱۸ آبان ۱۳۲۳) - مرتضی‌قلی بیات (۴ آذر ۱۳۲۳ تا) - ابراهیم حکیمی - محسن صدر - ابراهیم حکیمی - رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی

مجموعه قوانین چهاردهمین دوره قانونگذاری- ۲۱ اسفند ۱۳۲۲ تا ۲۱ اسفند ۱۳۲۴
محمد ساعد نخست‌وزیر
ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر
مرتضی قلی بیات نخست‌وزیر دوره چهاردهم قانونگذاری
کابینه بیات نخست‌وزیر
محسن صدر نخست‌وزیر دوره چهاردهم قانونگذاری
کابینه صدر از راست: سپهبدی، آراسته، زند، سعید مالک، گلشاییان، رهنما، نخست‌وزیر، هدایت، اعتبار، نخعی
حکیمی برای بار دوم نخست‌وزیر می‌شود
کابینه دوم حکیمی از راست: هژیر، نجم، فهیمی، رهنما، مالک، کمال هدایت، اردلان، ریاضی وزیر جنگ – الهیار صالح، عدل
احمد قوام (قوام‌السلطنه) نخست‌وزیر
کابینه احمد قوام با سه وزیر توده‌ای
کابینه احمد قوام پس از بیرون کردن وزیران توده‌ای


پهرست زیر دربرگیرنده ۸۱ قانون و دیگر تصمیم‌های مجلس شورای ملی در چهاردهمین دوره قانونگذاری می‌باشد

 1. تصمیم قانونی راجع به انتخاب کمیسیون ۶ نفری برای کمک و همراهی به آسیب‌دیدگان شهر گرگان – ۲۲ فروردین ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 2. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای محمد ساعد نخست‌وزیر ۱۳۲۳ – ۲۷ فروردین ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 3. تصمیم قانونی راجع به ۱۵ روز مهلت به کمیسیون عرایض برای رسیدگی به مدارک اعلام جرم منتسبه به آقایان سهیلی و تدین – ۲۹ فروردین ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 4. قانون اجازه پرداخت هزینه کل کشور در سه ماهه اول سال ۱۳۲۳ – مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 5. قانون اجازه پرداخت حقوق و مصارف سه ماهه اول سال ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی – مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 6. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد نسبت به کابینه آقای محمد ساعد نخست‌وزیر اردیبهشت ۱۳۲۳ (موضوع استیضاح آقای مهندس فریور) - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 7. تصمیم قانونی راجع به ۱۵ روز مهلت به کمیسیون عرایض برای رسیدگی به اتهامات آقای تدین – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 8. آیین‌نامه قانون مالیات بردرآمد – مصوب ۱ خرداد ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 9. تصمیم قانونی راجع به یک ماه مهلت به کمیسیون قوانین دادگستری موضوع رسیدگی به اتهامات آقایان سهیلی و تدین – مصوب ۷ خرداد ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 10. قانون اجازه استرداد کتیبه‌های طلا خط علیرضا عباسی به آستانه قدس رضوی – مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 11. قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون متمم بودجه ۱۳۲۲ راجع به حقوق پایه‌های یک دبیری و آموزگاری – مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 12. قانون اجازه واگذاری مقداری از اراضی مقداری از اراضی قریه امیرآباد جهت گورستان اتباع ممالک متحده امریکای شمالی – مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 13. تصمیم قانونی راجع به دو ماه مهلت به کمیسیون قوانین دادگستری راجع به رسیدگی اعلام جرم منتسبه به آقایان سهیلی و تدین – مصوب ۱۸ تیر ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 14. قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه کل کشور بابت دو ماهه تیر و مرداد ۱۳۲۳ – مصوب ۲۷ تیر ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 15. قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و مصارف مجلس شورای ملی بابت دو ماهه تیر و امرداد ۱۳۲۳ – مصوب ۱ امرداد ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 16. اصلاح تبصره ماده اول و اضافه تبصره ۳ به ماده شانزده آیین‌نامه مالیات بر درآمد – مصوب ۷ امرداد ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی
 17. قانون حدود اختیارات کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد رسیدگی به بودجه‌های سال ۱۳۲۳ کل کشور – مصوب ۲۲ امرداد ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 18. تصمیم قانونی دایر به تشکیل کمیسیون ۱۲ نفری برای اصلاح قانون انتخابات – مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 19. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای محمد ساعد نخست‌وزیر ۱۳۲۳ – مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 20. تصمیم قانونی راجع به ۱۵ روز مهلت به کمیسیون عرایض و مرخصی در موضوع رسیدگی به اعلام جرم منتسب به آقای سهیلی در مورد انتخابات فارس – مصوب ۲ مهر ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 21. قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه کل کشور بابت دو ماهه شهریور و مهر ۱۳۲۳ – مصوب ۲ مهر ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 22. قانون بودجه سال ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی – مصوب ۴ مهر ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 23. قانون بودجه سال ۱۳۲۳ چاپخانه مجلس شورای ملی – مصوب ۶ مهر ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 24. قانون اجازه پرداخت پنجاه میلیون و چهار صد هزار ریال اعتبار اضافی به وزارت فرهنگ به منظور اجرای قانون تعلیمات عمومی – مصوب ۹ مهر ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 25. قانون راجع به تهیه قانون استخدام مهندسین – مصوب ۲۰ مهر ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 26. قانون ۱۵۰ میلیون ریال اعتبار برای کمک هزینه ارتش و تشکیل دادگاه فوق‌العاده برای رسیدگی به جرایم مربوط به وقایع شهریور ۱۳۲۰ – مصوب ۲ آبان ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 27. قانون تکمیل قانون استخدام آقای پرفسور شارل ابرلین – مصوب ۲ آبان ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 28. قانون اجازه تمدید قانون مصوب ۲ مهر ۱۳۲۳ برای پرداخت یک دوازدهم هزینه آبان ماه ۱۳۲۳ – مصوب ۲۵ آبان ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 29. قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی‌ها – مصوب ۱۱ آذر ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 30. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست‌وزیر - مصوب ۱۳ آذر ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 31. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد نسبت به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر (موضوع استیضاح آقای پوررضا) - مصوب ۲۳ آذر ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 32. قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های آذر ماه و دی ماه ۱۳۲۳ کل کشور – مصوب ۱۳ آذر ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 33. قانون الغای اختیارات اقتصادی آقای دکتر میلیسپو رییس کل دارایی – مصوب ۱۸ دی ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 34. تصمیم قانونی راجع به تشکیل کمیسیون پنج نفری برای تحقیق و رسیدگی به شایعاتی که نسبت به بعضی از نمایندگان می‌دهند – مصوب ۲۷ دی ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 35. قانون متمم قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های دی و آذر ۱۳۲۳ کل کشور – مصوب ۵ بهمن ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 36. تصمیم قانونی دایر به یک ماه مهلت به کمیسیون انتخابات برای اصلاح قانون انتخابات – مصوب ۵ بهمن ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 37. قانون اجازه اجرای قوانین آیین‌نامه‌های مربوط به بهداری که قبل از تاسیس وزارت بهداری به عهده وزارت کشور بوده‌است به وزارت بهداری – مصوب ۸ بهمن ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 38. قانون اجازه اجرای لایحه قانونی سازمان وزارت بهداری پس از تصویب کمیسیون بهداری مجلس – مصوب ۸ بهمن ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 39. تصمیم قانونی دایر به تشکیل کمیسیون شش نفری برای تجدید نظر در نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی – مصوب ۱۹ بهمن ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 40. قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های بهمن ماه و اسفند ماه ۱۳۲۳ کل کشور – مصوب ۱ اسفند ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 41. تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای بیات نخست‌وزیر (موضوع اعلام جنگ به ژاپن) - مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 42. تصمیم قانونی راجع به چهل و پنج روز مهلت به کمیسیون تحقیق و رسیدگی به شایعات – مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 43. قانون تجدید استخدام آقای آندره گدار تبعه فرانسه برای مدیریت باستانشناسی و موزه و کتابخانه – مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 44. تبصره اصافی به ماده ۲۴ آیین‌نامه مالیات بردرآمد – مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی
 45. تصمیم قانونی دایر به تشکیل کمیسیون ۷ نفری برای رسیدگی به واقعه ۱۵ اسفند ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 46. تعرفه بند ز ماده ۱۱ آیین‌نامه مالیات بر درآمد – مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی
 47. تصمیم قانونی راجع به تقاضای رای اعتماد به آقای بیات نخست وزیر ۱۳۲۴ - مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 48. قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه دو ماهه اول سال ۱۳۲۴ کل کشور - مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 49. قانون اجازه پرداخت حقوق و هزینه دو ماهه اول سال ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی - مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 50. تصمیم قانونی راجع به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر ۱۳۲۴ - مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 51. قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در خرداد ماه ۱۳۲۴ – مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 52. تمدید مدت تبصره ماده ۱ آیین‌نامه مالیات بردرآمد – مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی
 53. قانون بودجه سال ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی – مصوب ۵ تیر ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 54. قانون اجازه پرداخت بک دوازدهم هزینه کل کشور بایت یک ماهه تیر ۱۳۲۴ – مصوب ۲ امرداد ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 55. قانون تصویب منشور ملل متحد که در سانفراسیسکو به امضا رسیده‌ است – مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 56. قانون اجازه پرداخت حقوق و هزینه‌های کشور بابت دو ماهه امرداد و شهریور ماه ۱۳۲۴ – مصوب ۴ مهر ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 57. تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای محسن صدر نخست وزیر - مصوب ۵ مهر ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 58. تصمیم قانونی مربوط به انتخابات پانزدهمین دوره قانونگذاری – مصوب ۱۹ مهر ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 59. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مهرماه ۱۳۲۴ کل کشور – مصوب ۲ آبان ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 60. تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر ۱۳۲۴ - مصوب ۱۵ آبان ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 61. قانون اجازه استخدام آقای دکتر بنت – اف – اوری مشاور فنی وزارت بهداری – مصوب ۲۲ آبان ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 62. قانون اصلاح قانون نظام وظیفه – مصوب ۲۲ آبان ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 63. قانون افزایش دو لشکر به ارتش و ترمیم حقوق افسران – مصوب ۲۷ آبان ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 64. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در آبان ۱۳۲۴ – مصوب ۱ آذر ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 65. اصلاح آیین‌نامه مربوط به صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت در زمان حکومت نظامی – مصوب ۱ آذر ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دادگستری
 66. قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد ۱۳۲۴ – مصوب ۲۲ آذر ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 67. قانون سازمان وزارت بهداری – مصوب ۲۲ آذر ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی کمیسیون بهداری
 68. قانون اجازه وصول درآمدهای سال ۱۳۲۴ و پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در آذر ماه سال جاری – مصوب ۴ دی ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 69. قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط به تاسیس صندوق و بانک بین‌المللی – مصوب ۶ دی ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 70. تصمیم قانونی دایر به قابل تعقیب بودن آقای تدین وزیر اسبق خواربار – مصوب ۱۱ دی ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 71. قانون اجازه استقراض پنج میلیون ریال از بانک ملی ایران برای کمک به حریق‌زدگان قزوین – مصوب ۱۳ دی ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 72. قانون اجازه پرداخت آخرین حقوق مستخدمین کشوری و لشکری که از فروردین ۲۴ به بعد در راه انجام وظیفه کشته شده یا می‌شوند به وراث قانونی آنها و برقراری چند فقره مستمری – مصوب ۲۳ دی ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 73. تصمیم قانونی مربوط به چاپ فرهنگ دهخدا – مصوب ۲۵ دی ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 74. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دی ماه ۱۳۲۴ – مصوب ۱ بهمن ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 75. معرفی کابینه آقای احمد قوام - مصوب ۲۸ بهمن ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 76. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت بهمن ماه ۱۳۲۴ – مصوب ۳۰ بهمن ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 77. تصمیم قانونی دایر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق – مصوب ۹ اسفند ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 78. تصمیم قانونی دایر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق در موضوع اعلام جرم مدیران جراید – مصوب ۹ اسفند ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 79. تصمیم قانونی دایر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق راجع به دخالت در امور انتخابات بندرعباس – مصوب ۹ اسفند ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 80. قانون اجازه پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال از محل صرفه‌جویی بودجه سال ۲۴ مجلس جهت هزینه اعتبار طبع فرهنگ دهخدا – مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 81. قانون بودجه سال بک هزار و سیصد و بیست و پنج مجلس شورای ملی – مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی
 82. نمایندگان منتخبه برای نظارت اسکناس ۱۳۲۴ – مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی