قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۱۳۲۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم


قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۱۳۲۷ - مصوب ۵ آبان ماه ۱۳۲۷

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایرهزینه‌های کشور و مصارف عمرانی و تولیدی و عام‌المنفعه را در مهر ماه ۱۳۲۷ در حدود اعتبارات اسفند ماه ۱۳۲۶ و مبالغی که از بابت اسفند ۱۳۲۶‌در طی سال جاری پرداخت شده‌است با رعایت تبصره یک ماده واحده قانون مصوب آبان ماه ۱۳۲۴ و سایر قوانین و مقررات مالی و کمک هزینه‌کارمندان کشوری و لشگری را مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه از درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید.

تبصره ۱ - کسانی که مجموع مالیات املاک مزروعی آنان در سال از پانصد ریال نقد و یکصد کیلو جنس تجاوز نکند از پرداخت مالیات املاک‌مزروعی معاف می‌باشند.

تبصره ۲ - از تاریخ تصویب این قانون بیمارستانهای متعلق به وزارت بهداری در شهر تبریز ضمیمه دانشکده پزشکی تبریز می‌شود و اعتبارات‌مربوط به بیمارستانهایی که از وزارت بهداری به وزارت فرهنگ منتقل می‌شوند از بودجه کل وزارت بهداری حذف و به بودجه وزارت فرهنگ علاوه‌می‌شود.

تبصره ۳ - برای مناطق زلزله زده بانک رهنی به منظور ساختمان بناهای آسیب‌زده تا حدود چهار میلیون ریال وام بدهد. شرایط: برای مدت پنج‌سال - بدون فرع۰ دولت از وجوه اختصاصی خود وسیله اعطای وام را برای بانک رهنی فراهم می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت