قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۱۳۲۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم


قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۱۳۲۷ - مصوب ۵ آبان ماه ۱۳۲۷

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایرهزینه‌های کشور و مصارف عمرانی و تولیدی و عام‌المنفعه را در مهر ماه ۱۳۲۷ در حدود اعتبارات اسفند ماه ۱۳۲۶ و مبالغی که از بابت اسفند ۱۳۲۶‌در طی سال جاری پرداخت شده‌است با رعایت تبصره یک ماده واحده قانون مصوب آبان ماه ۱۳۲۴ و سایر قوانین و مقررات مالی و کمک هزینه‌کارمندان کشوری و لشگری را مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه از درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید.

تبصره ۱ - کسانی که مجموع مالیات املاک مزروعی آنان در سال از پانصد ریال نقد و یکصد کیلو جنس تجاوز نکند از پرداخت مالیات املاک‌مزروعی معاف می‌باشند.

تبصره ۲ - از تاریخ تصویب این قانون بیمارستانهای متعلق به وزارت بهداری در شهر تبریز ضمیمه دانشکده پزشکی تبریز می‌شود و اعتبارات‌مربوط به بیمارستانهایی که از وزارت بهداری به وزارت فرهنگ منتقل می‌شوند از بودجه کل وزارت بهداری حذف و به بودجه وزارت فرهنگ علاوه‌می‌شود.

تبصره ۳ - برای مناطق زلزله زده بانک رهنی به منظور ساختمان بناهای آسیب‌زده تا حدود چهار میلیون ریال وام بدهد. شرایط: برای مدت پنج‌سال - بدون فرع۰ دولت از وجوه اختصاصی خود وسیله اعطای وام را برای بانک رهنی فراهم می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت