قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه ۱۳۳۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

‌قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه ۱۳۳۰ - مصوب ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۰ [۱]


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران و مخارج مستمر و غیر مستمروزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر مصارف منظور در بودجه کل کشور را در فروردین ماه ۱۳۳۰ در حدود یک دوازدهم اعتبارات سال ۱۳۲۹ مندرج در فهرست و لوایح منضم به گزارشهای شماره ۴ و شماره ۱۱ مورخ ۳۱ تیر ماه و پنج دی ماه ۱۳۲۹ کمیسیون بودجه و اعتباراتی که به‌موجب قوانین مخصوص در سال ۱۳۲۹ به تصویب رسیده و در سال ۱۳۳۰ مورد پرداخت دارد با رعایت مقررات لوایح مذکور و سایر قوانین و مقررات مالی و در نظر گرفتن پیکر اعتباراتی که در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۳۰ تقلیل یافته از محل درآمد عمومی کشور پرداخت نماید.

اعتباراتی که در ۱۳۲۹‌ کمتر از دوازده ماه پیش‌بینی شده به مأخذ اعتبار یک ماه و همچنین تفاوت اعتبار بودجه اداره کل خالصه و اعتبار بودجه نگاهداری و ساختمانی کشتارگاهها موضوع ردیف ۱ و ۲ لایحه شماره ۵۸۲۳۳ به تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۲۹ در فروردین ماه سال جاری به میزان یک دوازدهم اعتبار مربوطه‌منظور در بودجه سال ۱۳۲۸ که در سال گذشته نیز به همین مأخذ مورد عمل قرار گرفته قابل استفاده خواهد بود و نیز حقوق و کمک فروردین ماه کارمندان سازمان برنامه هفت‌ساله که به وزارتخانه‌ها و ادارات منتقل شده یا می‌شوند در حدود یک دوازدهم اعتباری که برای حقوق و کمک سالیانه آنهادر نظر گرفته شده قابل پرداخت می‌باشد.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم - ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۸ - ۲۹ بهمن ماه ۱۳۳۰ - چاپخانه مجلس - ص. ۴۳- ۴۴