قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خرداد ماه ۱۳۲۹

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خرداد ماه ۱۳۲۹ - مصوب اول تیر ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۲۹ مجلس سنا[۱]

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و سایر مزایای کارمندان و خدمتگزاران و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر مصارف کشور را در یک‌ماهه خرداد ۱۳۲۹ در حدود یک دوازدهم اعتبارات مصوب سال ۱۳۲۸ بارعایت قانون بودجه سال مزبور و سایر قوانین و مقررات مالی از محل درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید.

اعتبار بودجه مجلس سنا از بابت خرداد ماه جاری در حدود یک میلیون و پانصد هزار ریال برسم علی‌الحساب از درآمد عمومی سال جاری پرداخت و پس از تصویب بودجه کل کشور محسوب و واریز خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه پنجشنبه اول تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


منبع