قانون اجازه پرداخت یک‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خرداد ماه ۱۳۲۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خرداد ماه ۱۳۲۹ - مصوب اول تیر ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۲۹ مجلس سنا[۱]

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و سایر مزایای کارمندان و خدمتگزاران و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر مصارف کشور را در یک‌ماهه خرداد ۱۳۲۹ در حدود یک دوازدهم اعتبارات مصوب سال ۱۳۲۸ بارعایت قانون بودجه سال مزبور و سایر قوانین و مقررات مالی از محل درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید.

اعتبار بودجه مجلس سنا از بابت خرداد ماه جاری در حدود یک میلیون و پانصد هزار ریال برسم علی‌الحساب از درآمد عمومی سال جاری پرداخت و پس از تصویب بودجه کل کشور محسوب و واریز خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه پنجشنبه اول تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


منبع