قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در خرداد ماه ۱۳۲۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در خرداد ماه ۱۳۲۴ - مصوب ۲۷ خرداد ماه ۱۳۲۴

ماده واحده - مدلول ماده واحده مصوب ۳۰ فروردین ماه ۱۳۲۴ برای پرداخت حقوق و هزینه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی در خرداد ۱۳۲۴ قابل‌اجراء است.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی