قانون اجازه مصرف ۳۶۵ میلیون ریال اعتبارات ساختمانی و راه‌سازی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۲۹ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه مصرف سیصد و شصت و پنج میلیون ریال اعتبارات ساختمانی و راه‌سازی پیش‌بینی شده در بودجه سال۱۳۲۹ کل کشور - مصوب اول امرداد ماه ۱۳۲۹


ماده واحده - برای جلوگیری از گذشتن فصل مساعد راه‌سازی و اجرای کارهای ساختمانی بودجه ساختمانی و راه‌سازی به مبالغی که در بودجه کل‌کشور پیشنهاد شده‌است تصویب و در اختیار وزارتخانه‌های مربوطه گذارده شود که با رعایت تبصره «‌قانون اجازه استفاده از اعتبارات ساختمانی وراه‌سازی باقی مانده از سال ۱۳۲۸ در سال ۱۳۲۹» طبق برنامه‌هایی که به تصویب کمیسیون بودجه می‌رسد به مصرف برسانند.

تبصره ۱ - راههای شوسه که از داخل شهرها عبور می‌کند از محل اعتبار آسفالت اسفالت می‌شود.


تبصره ۲ - دولت مکلف است از اعتبارات راه‌سازی سازمان برنامه ساختمان راههای ترانزیتی مربوط به قرارداد ترانزیتی ایران و ترکیه را مقدم برسایر قسمتها شروع نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و دو تبصره‌است در جلسه یکشنبه اول مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

ماده واحده بالا در جلسه سی و یکم تیر ماه ۱۳۲۹ مجلس سنا تأیید شده‌است و تبصره ۱ و ۲ آن نیز در جلسه سوم آبان ماه ۱۳۲۹ مورد تأیید مجلس‌سنا قرار گرفته‌است.