قانون اجازه افزایش سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون اجازه افزایش سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه - مصوب ۲۶ فروردین ماه ۱۳۲۷

ماده واحده - مجلس شورای ملی با توجه به بند ۳ ماده واحده قانون مصوب ششم دی ماه ۱۳۲۴ به دولت اجازه می‌دهد که با ازدیاد سهمیه ایران درصندوق بین‌المللی پول از ۲۵ میلیون دلار به ۳۵ میلیون دلار و افزایش سهمیه ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه از ۲۴ میلیون دلار به ۳۳ میلیون‌و ششصد هزار دلار موافقت نماید.

پرداخت اضافه سهمیه‌های مزبور باید به ترتیب مقرر در قانون ششم دی ماه ۱۳۲۴ به عمل آید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و ششم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت