قانون اجازه استقراض پنج میلیون ریال از بانک ملی ایران برای کمک به حریق‌زدگان قزوین

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه استقراض پنج میلیون ریال از بانک ملی ایران برای کمک به حریق‌زدگان قزوین - مصوب ۱۳ دی ماه ۱۳۲۴

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ پنج میلیون ریالی را که برای مدت پنج سال بانک ملی ایران به بانک رهنی ایران وام خواهدداد ضمانت نماید - این وام به وسیله بانک رهنی ایران و با موافقت کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس بانک ملی ایران و نماینده بانک رهنی و رییس‌انجمن شهر قزوین به صورت وام میان پیشه‌وران و صاحبان دکاکین حریق‌زده شهر قزوین تقسیم خواهد شد. میزان هر وام به تناوب مایحتاج حرفه‌ای هر یک از آنها و نیز به نسبت تکمیل ساختمان از قرار صدی شش در سال معین و با اخذ سند ثبتی و گرفتن‌وثیقه یا ضامن پرداخت خواهد شد - کلیه وامهایی که به موجب این قانون داده می‌شود حداکثر در ظرف پنج سال اصلاً و فرعاً به وسیله بانک رهنی‌ایران وصول و به بانک ملی ایران مسترد خواهد گردید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سیزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی