New Server

قانون اجازه‌ی پرداخت بودجه‌ی هذه‌السنه سیچقان‌ئیل وزارت جنگ به اقساط متساویه‌ی دوازده‌گانه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی


Majlis Melli 5.pdf

قانون اجازه پرداخت بودجه هذه‌السنه سیچقان ئیل وزارت جنگ به اقساط متساویه دوازده‌گانه - مصوب ۱۰ قوس ۱۳۰۳ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است بودجه هذه‌السنه سیچقان‌ییل ۱۳۰۳ وزارت جنگ را در حدود نه میلیون و دویست هزار تومان به اقساط‌متساویه دوازده‌گانه تا آخر سال بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دهم قوس یک هزار و سیصد و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مؤتمن‌الملک