تعهد اعتبار سنواتی آتی طرح لوله‌کشی نفت

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

تعهد اعتبار سنواتی آتی طرح لوله‌کشی نفت - مصوب ۹ مهر ماه ۱۳۵۴ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی

‌کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقاضای سازمان برنامه و بودجه را مورد رسیدگی قرار داده و به شرح زیر تصویب نمود:

‌جدول: دوره ۲۴ - جلد ۱ - صفحه ۲۱


‌تعهد اعتبار فوق به استناد تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون برنامه و بودجه کشور در جلسه روز چهارشنبه نهم مهر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی‌به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید. ‌ رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی