تصمیم قانونی دایر به انتخاب کمیسیون هیجده نفری از مجلس شورای ملی جهت بررسی لایحه سازمان اداری کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به انتخاب کمیسیون هیجده نفری از مجلس شورای ملی جهت بررسی لایحه سازمان اداری کشور - ۲۳ شهریور ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی به اکثریت آراء تصویب نمود که کمیسیون خاصی به عده ۱۸ نفر برای بررسی لایحه سازمان اداری کشور از مجلس انتخاب شوند.

این تصمیم در جلسه پنجشنبه بیست و سوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت