تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر جهت عضویت هیات عالی نظارت شرکت ملی نفت ایران ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر جهت عضویت هیات عالی نظارت شرکت ملی نفت ایران - مصوب ۲ آبان ماه ۱۳۴۴

‌مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به استناد بند ب ماده ۲۰ اساسنامه شرکت ملی نفت‌ایران آقایان

- امیرحسین فولادوند و

- مهندس فضل‌الله جلالی نوری

را جهت عضویت هیأت عالی نظارت شرکت ملی نفت ایران انتخاب کرده است.

‌تصمیم قانونی فوق در جلسه روز یکشنبه دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی