تصمیم قانونی دایر به اعطای اختیار به کمیسیون منتخبه از شعب جهت روشن نمودن جریان روابط بین مجلسین

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به اعطای اختیار به کمیسیون منتخبه از شعب جهت روشن نمودن جریان روابط بین مجلسین - مصوب ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۹ [۱]


ماده واحده - مجلس شورای ملی به کمیسیون منتخب از شعب که دوازده نفر می‌باشند اجازه می‌دهد راجع به ترتیب اعمال حقوق و اختیاراتی که‌به موجب قانون اساسی و متمم آن برای مجلسین مقرر شده و روابط مجلسین در گذراندن لوایح و طرحهای قانونی با کمیسیون منتخب از طرف مجلس‌سنا مذاکره به عمل آورده هر ترتیبی که مورد موافقت دو کمیسیون قرار گرفت به شکل یک فصل مشترک در آیین‌نامه‌های داخلی مجلسین تنظیم گردیده‌ موقتاً به موقع اجرا بگذارند و بعد به تصویب مجلس برسانند.

تصمیم قانونی بالا در جلسه پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.

نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر عبدالله معظمی

منبع